ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.71
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
31 30.10
24 23.30
35 33.98
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
29 59.18
6 12.24
3 6.12
11 22.45
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 162
30 18.52
25 15.43
65 40.12
20 12.35
22 13.58
0 0.00
162 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
4 40.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 41
16 39.02
0 0.00
25 60.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
18 46.15
5 12.82
15 38.46
0 0.00
1 2.56
0 0.00
39 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
22 41.51
0 0.00
31 58.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 168
24 14.29
25 14.88
64 38.10
24 14.29
31 18.45
0 0.00
168 100.00%
12  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
40 83.33
3 6.25
2 4.17
2 4.17
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
13  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
14  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
18 21.69
9 10.84
44 53.01
5 6.02
6 7.23
1 1.20
82 98.80%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
22 17.89
17 13.82
8 6.50
39 31.71
25 20.33
12 9.76
111 90.24%
16  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 185
15 8.11
15 8.11
36 19.46
30 16.22
51 27.57
38 20.54
147 79.46%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
18  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
1 8.33
3 25.00
2 16.67
1 8.33
1 8.33
4 33.33
8 66.67%
19  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
5 11.90
6 14.29
4 9.52
6 14.29
6 14.29
15 35.71
27 64.29%
20  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
20 13.25
14 9.27
6 3.97
34 22.52
20 13.25
57 37.75
94 62.25%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 74
26 35.14
6 8.11
3 4.05
6 8.11
2 2.70
31 41.89
43 58.11%
22  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 70
10 14.29
10 14.29
6 8.57
10 14.29
2 2.86
32 45.71
38 54.29%
23  โรงเรียนบ้านแฝก 37
10 27.03
4 10.81
4 10.81
2 5.41
0 0.00
17 45.95
20 54.05%
24  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
11 16.42
10 14.93
6 8.96
9 13.43
0 0.00
31 46.27
36 53.73%
25  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
8 11.11
8 11.11
8 11.11
6 8.33
8 11.11
34 47.22
38 52.78%
26  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
8 10.96
8 10.96
7 9.59
8 10.96
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
27  โรงเรียนบ้านลอมคอม 123
24 19.51
0 0.00
24 19.51
0 0.00
11 8.94
64 52.03
59 47.97%
28  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
10 15.63
9 14.06
8 12.50
3 4.69
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
29  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 86
3 3.49
5 5.81
9 10.47
8 9.30
14 16.28
47 54.65
39 45.35%
30  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 124
15 12.10
7 5.65
20 16.13
6 4.84
7 5.65
69 55.65
55 44.35%
31  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
6 8.82
5 7.35
9 13.24
2 2.94
8 11.76
38 55.88
30 44.12%
32  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
33  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
11 15.94
0 0.00
19 27.54
0 0.00
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
34  โรงเรียนบ้านวังคูณ 98
10 10.20
7 7.14
12 12.24
5 5.10
8 8.16
56 57.14
42 42.86%
35  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
2 5.00
1 2.50
10 25.00
4 10.00
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
36  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
8 11.43
6 8.57
5 7.14
4 5.71
4 5.71
43 61.43
27 38.57%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 128
17 13.28
17 13.28
10 7.81
3 2.34
2 1.56
79 61.72
49 38.28%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 83
12 14.46
7 8.43
8 9.64
4 4.82
0 0.00
52 62.65
31 37.35%
39  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
4 7.02
4 7.02
5 8.77
6 10.53
2 3.51
36 63.16
21 36.84%
40  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
17 10.83
9 5.73
28 17.83
2 1.27
1 0.64
100 63.69
57 36.31%
41  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 34
11 32.35
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
42  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
9 10.23
7 7.95
8 9.09
7 7.95
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
43  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 185
29 15.68
20 10.81
16 8.65
0 0.00
0 0.00
120 64.86
65 35.14%
44  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
3 3.90
4 5.19
16 20.78
3 3.90
1 1.30
50 64.94
27 35.06%
45  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 70
0 0.00
7 10.00
14 20.00
1 1.43
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
46  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
5 6.67
1 1.33
13 17.33
2 2.67
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
47  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 34
3 8.82
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
48  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 109
2 1.83
12 11.01
3 2.75
11 10.09
3 2.75
78 71.56
31 28.44%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
50  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 87
6 6.90
11 12.64
7 8.05
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
51  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
52  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
4 6.15
3 4.62
7 10.77
3 4.62
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
53  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
54  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
3 8.57
26 74.29
9 25.71%
56  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 40
3 7.50
0 0.00
5 12.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
58  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
1 5.00
15 75.00
5 25.00%
59  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 76
0 0.00
0 0.00
10 13.16
0 0.00
9 11.84
57 75.00
19 25.00%
60  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
5 5.21
5 5.21
6 6.25
4 4.17
4 4.17
72 75.00
24 25.00%
61  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
62  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
63  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 167
14 8.38
9 5.39
8 4.79
7 4.19
0 0.00
129 77.25
38 22.75%
64  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
6 7.41
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
65  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
66  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
5 4.10
4 3.28
13 10.66
3 2.46
2 1.64
95 77.87
27 22.13%
67  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
10 11.49
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
2 3.51
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
69  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 134
11 8.21
2 1.49
15 11.19
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
70  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
2 4.17
4 8.33
38 79.17
10 20.83%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 87
1 1.15
1 1.15
10 11.49
2 2.30
4 4.60
69 79.31
18 20.69%
72  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 89
4 4.49
2 2.25
6 6.74
3 3.37
3 3.37
71 79.78
18 20.22%
73  โรงเรียนบ้านทางขวาง 81
3 3.70
4 4.94
5 6.17
4 4.94
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
74  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 56
1 1.79
0 0.00
5 8.93
5 8.93
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
75  โรงเรียนบ้านผักหวาน 97
2 2.06
1 1.03
15 15.46
1 1.03
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
76  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 92
9 9.78
2 2.17
6 6.52
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
77  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 50
1 2.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
78  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 28
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
79  โรงเรียนบ้านกุดรู 62
2 3.23
3 4.84
5 8.06
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 124
3 2.42
9 7.26
10 8.06
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
81  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
9 6.12
4 2.72
9 6.12
4 2.72
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
82  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
3 3.30
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
83  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
6 6.98
4 4.65
3 3.49
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
84  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
19 82.61
4 17.39%
85  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
86  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
87  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
89  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 192
6 3.13
7 3.65
15 7.81
0 0.00
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
90  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
91  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 391
10 2.56
16 4.09
20 5.12
7 1.79
0 0.00
338 86.45
53 13.55%
93  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
4 4.49
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
94  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
4 2.35
4 2.35
6 3.53
5 2.94
3 1.76
148 87.06
22 12.94%
95  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
5 3.68
4 2.94
8 5.88
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
96  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 101
3 2.97
3 2.97
4 3.96
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
97  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 188
13 6.91
3 1.60
2 1.06
2 1.06
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
98  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
99  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
4 3.85
2 1.92
6 5.77
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
100  โรงเรียนบ้านเมย 106
2 1.89
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
101  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
102  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
8 3.31
10 4.13
4 1.65
0 0.00
0 0.00
220 90.91
22 9.09%
104  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
7 5.79
1 0.83
2 1.65
1 0.83
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
105  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
106  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
107  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
108  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
5 4.59
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
109  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
110  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
111  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
0 0.00
2 2.63
70 92.11
6 7.89%
112  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
1 0.49
0 0.00
15 7.39
0 0.00
0 0.00
187 92.12
16 7.88%
113  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 67
3 4.48
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
114  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
115  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
116  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
2 1.98
2 1.98
1 0.99
1 0.99
1 0.99
94 93.07
7 6.93%
117  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 131
1 0.76
0 0.00
8 6.11
0 0.00
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
118  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 105
1 0.95
0 0.00
4 3.81
1 0.95
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
119  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 82
1 1.22
1 1.22
2 2.44
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
120  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
121  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
122  โรงเรียนบ้านดอนชาด 55
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
52 94.55
3 5.45%
123  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
0 0.00
3 1.31
5 2.18
4 1.75
0 0.00
217 94.76
12 5.24%
124  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 62
2 3.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
125  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
12 4.78
0 0.00
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 72
0 0.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
127  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
128  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.57
81 96.43
3 3.57%
129  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 192
1 0.52
0 0.00
5 2.60
0 0.00
0 0.00
186 96.88
6 3.13%
130  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
131  โรงเรียนบ้านโนนแดง 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
0 0.00
0 0.00
111 98.23
2 1.77%
132  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
133  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 134
2 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
134  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
135  โรงเรียนบ้านดอนโจด 77
0 0.00
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
76 98.70
1 1.30%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านละหานนา 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองกาว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองยาง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านโนนกราด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  883 7.16
เตี้ย  547 4.43
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,136 9.21
ผอมและเตี้ย  403 3.27
อ้วนและเตี้ย  330 2.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,039 73.26
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,299 คน


26.74%


Powered By www.thaieducation.net