ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 47
8 17.02
1 2.13
8 17.02
2 4.26
28 59.57
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโดด 64
8 12.50
11 17.19
16 25.00
6 9.38
10 15.63
13 20.31
51 79.69%
3  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 65
13 20.00
10 15.38
14 21.54
10 15.38
1 1.54
17 26.15
48 73.85%
4  โรงเรียนบ้านปะอาว 78
16 20.51
22 28.21
7 8.97
2 2.56
5 6.41
26 33.33
52 66.67%
5  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 59
7 11.86
11 18.64
11 18.64
5 8.47
3 5.08
22 37.29
37 62.71%
6  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 135
18 13.33
20 14.81
22 16.30
12 8.89
9 6.67
54 40.00
81 60.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 110
1 0.91
12 10.91
14 12.73
15 13.64
17 15.45
51 46.36
59 53.64%
8  โรงเรียนบ้านพงพรต 137
52 37.96
20 14.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 47.45
72 52.55%
9  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21
3 14.29
2 9.52
2 9.52
3 14.29
1 4.76
10 47.62
11 52.38%
10  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 43
6 13.95
6 13.95
4 9.30
4 9.30
1 2.33
22 51.16
21 48.84%
11  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 83
6 7.23
12 14.46
13 15.66
7 8.43
2 2.41
43 51.81
40 48.19%
12  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 93
10 10.75
2 2.15
13 13.98
12 12.90
7 7.53
49 52.69
44 47.31%
13  โรงเรียนบ้านเขวา 64
13 20.31
9 14.06
3 4.69
5 7.81
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
14  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
1 6.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
15  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 53
2 3.77
4 7.55
6 11.32
5 9.43
7 13.21
29 54.72
24 45.28%
16  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 366
34 9.29
21 5.74
56 15.30
9 2.46
42 11.48
204 55.74
162 44.26%
17  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 127
9 7.09
3 2.36
14 11.02
12 9.45
17 13.39
72 56.69
55 43.31%
18  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 144
12 8.33
7 4.86
5 3.47
16 11.11
22 15.28
82 56.94
62 43.06%
19  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
3 8.82
3 8.82
20 58.82
14 41.18%
20  โรงเรียนบ้านจังเอิน 69
9 13.04
8 11.59
4 5.80
5 7.25
2 2.90
41 59.42
28 40.58%
21  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 124
19 15.32
15 12.10
14 11.29
2 1.61
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
22  โรงเรียนบ้านขวาว 30
5 16.67
6 20.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 60
10 16.67
5 8.33
7 11.67
2 3.33
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
24  โรงเรียนบ้านแข้ 83
9 10.84
1 1.20
7 8.43
10 12.05
6 7.23
50 60.24
33 39.76%
25  โรงเรียนบ้านมะยาง 58
7 12.07
8 13.79
8 13.79
0 0.00
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
26  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 144
9 6.25
3 2.08
16 11.11
11 7.64
18 12.50
87 60.42
57 39.58%
27  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 51
6 11.76
4 7.84
3 5.88
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
28  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
13 30.23
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
29  โรงเรียนบ้านยางเอือด 88
7 7.95
2 2.27
14 15.91
5 5.68
4 4.55
56 63.64
32 36.36%
30  โรงเรียนบ้านโก 156
20 12.82
17 10.90
17 10.90
2 1.28
0 0.00
100 64.10
56 35.90%
31  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 51
2 3.92
4 7.84
12 23.53
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
32  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 118
5 4.24
1 0.85
16 13.56
6 5.08
13 11.02
77 65.25
41 34.75%
33  โรงเรียนบ้านโซงเลง 116
8 6.90
9 7.76
7 6.03
9 7.76
7 6.03
76 65.52
40 34.48%
34  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1117
123 11.01
14 1.25
104 9.31
82 7.34
60 5.37
734 65.71
383 34.29%
35  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 50
5 10.00
3 6.00
3 6.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 106
8 7.55
2 1.89
8 7.55
10 9.43
8 7.55
70 66.04
36 33.96%
37  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 71
8 11.27
5 7.04
9 12.68
2 2.82
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
38  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 649
22 3.39
21 3.24
150 23.11
17 2.62
9 1.39
430 66.26
219 33.74%
39  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 164
6 3.66
8 4.88
16 9.76
13 7.93
12 7.32
109 66.46
55 33.54%
40  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 118
17 14.41
0 0.00
19 16.10
2 1.69
1 0.85
79 66.95
39 33.05%
41  โรงเรียนบ้านโคก 64
8 12.50
4 6.25
7 10.94
1 1.56
1 1.56
43 67.19
21 32.81%
42  โรงเรียนบ้านไผ่ 102
8 7.84
8 7.84
6 5.88
6 5.88
5 4.90
69 67.65
33 32.35%
43  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 87
8 9.20
0 0.00
20 22.99
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
44  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 84
6 7.14
7 8.33
7 8.33
3 3.57
4 4.76
57 67.86
27 32.14%
45  โรงเรียนบ้านโนนลาน 63
5 7.94
1 1.59
13 20.63
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
46  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 417
52 12.47
31 7.43
43 10.31
4 0.96
1 0.24
286 68.59
131 31.41%
47  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 67
13 19.40
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
48  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 96
15 15.63
10 10.42
5 5.21
0 0.00
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
49  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 80
8 10.00
5 6.25
9 11.25
3 3.75
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
50  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 167
19 11.38
10 5.99
9 5.39
14 8.38
0 0.00
115 68.86
52 31.14%
51  โรงเรียนบ้านสะเดา 65
8 12.31
5 7.69
5 7.69
2 3.08
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
52  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 150
14 9.33
6 4.00
21 14.00
3 2.00
2 1.33
104 69.33
46 30.67%
53  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 121
15 12.40
7 5.79
7 5.79
7 5.79
1 0.83
84 69.42
37 30.58%
54  โรงเรียนบ้านม่วง 86
8 9.30
5 5.81
4 4.65
6 6.98
3 3.49
60 69.77
26 30.23%
55  โรงเรียนบ้านหนองม้า 53
7 13.21
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
56  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 84
1 1.19
7 8.33
9 10.71
1 1.19
7 8.33
59 70.24
25 29.76%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 165
16 9.70
8 4.85
10 6.06
7 4.24
7 4.24
117 70.91
48 29.09%
58  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 59
3 5.08
4 6.78
3 5.08
1 1.69
6 10.17
42 71.19
17 28.81%
59  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 59
2 3.39
2 3.39
10 16.95
2 3.39
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
60  โรงเรียนบ้านดงแดง 129
8 6.20
10 7.75
14 10.85
5 3.88
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
61  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 98
15 15.31
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
62  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 81
4 4.94
5 6.17
10 12.35
4 4.94
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
63  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 46
0 0.00
0 0.00
13 28.26
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
64  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 151
5 3.31
2 1.32
35 23.18
0 0.00
0 0.00
109 72.19
42 27.81%
65  โรงเรียนบ้านบุยาว 123
15 12.20
2 1.63
17 13.82
0 0.00
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 76
9 11.84
4 5.26
6 7.89
2 2.63
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
67  โรงเรียนบ้านเสียว 124
10 8.06
4 3.23
12 9.68
3 2.42
5 4.03
90 72.58
34 27.42%
68  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 190
8 4.21
5 2.63
39 20.53
0 0.00
0 0.00
138 72.63
52 27.37%
69  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
16 9.70
4 2.42
19 11.52
2 1.21
4 2.42
120 72.73
45 27.27%
70  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 152
21 13.82
2 1.32
18 11.84
0 0.00
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
71  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 78
4 5.13
5 6.41
8 10.26
4 5.13
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
72  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 149
2 1.34
18 12.08
17 11.41
0 0.00
3 2.01
109 73.15
40 26.85%
73  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
5 12.20
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
30 73.17
11 26.83%
74  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 60
4 6.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
7 11.67
44 73.33
16 26.67%
75  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 68
5 7.35
3 4.41
9 13.24
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
76  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 125
14 11.20
1 0.80
16 12.80
2 1.60
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
77  โรงเรียนบ้านพะวร 222
17 7.66
24 10.81
11 4.95
6 2.70
0 0.00
164 73.87
58 26.13%
78  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 27
4 14.81
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
79  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 85
7 8.24
2 2.35
6 7.06
4 4.71
3 3.53
63 74.12
22 25.88%
80  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 70
0 0.00
2 2.86
15 21.43
0 0.00
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
81  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 224
9 4.02
10 4.46
34 15.18
4 1.79
0 0.00
167 74.55
57 25.45%
82  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
3 7.50
2 5.00
30 75.00
10 25.00%
83  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 283
6 2.12
10 3.53
24 8.48
20 7.07
10 3.53
213 75.27
70 24.73%
84  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 53
5 9.43
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
85  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 172
4 2.33
19 11.05
13 7.56
2 1.16
4 2.33
130 75.58
42 24.42%
86  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 83
8 9.64
7 8.43
4 4.82
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
87  โรงเรียนบ้านครั่ง 79
3 3.80
5 6.33
11 13.92
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
88  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 89
4 4.49
1 1.12
7 7.87
5 5.62
4 4.49
68 76.40
21 23.60%
89  โรงเรียนบ้านกงพาน 34
0 0.00
1 2.94
5 14.71
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
90  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 200
10 5.00
17 8.50
19 9.50
1 0.50
0 0.00
153 76.50
47 23.50%
91  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 120
6 5.00
9 7.50
9 7.50
4 3.33
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
92  โรงเรียนบ้านมะฟัก 86
2 2.33
6 6.98
12 13.95
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
93  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 223
9 4.04
5 2.24
29 13.00
2 0.90
5 2.24
173 77.58
50 22.42%
94  โรงเรียนบ้านหอย 58
4 6.90
3 5.17
3 5.17
2 3.45
1 1.72
45 77.59
13 22.41%
95  โรงเรียนบ้านโนนสูง 125
8 6.40
0 0.00
14 11.20
6 4.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
96  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
3 3.33
14 15.56
70 77.78
20 22.22%
97  โรงเรียนบ้านหนองยาง 54
4 7.41
1 1.85
6 11.11
1 1.85
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
98  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 59
1 1.69
2 3.39
10 16.95
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
99  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 100
5 5.00
3 3.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
100  โรงเรียนบ้านหว้า 105
12 11.43
8 7.62
2 1.90
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
101  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 78
3 3.85
0 0.00
3 3.85
5 6.41
6 7.69
61 78.21
17 21.79%
102  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 115
7 6.09
1 0.87
8 6.96
3 2.61
6 5.22
90 78.26
25 21.74%
103  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 42
4 9.52
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
104  โรงเรียนบ้านกอย 167
7 4.19
0 0.00
23 13.77
0 0.00
5 2.99
132 79.04
35 20.96%
105  โรงเรียนบ้านหนองผือ 86
4 4.65
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 101
5 4.95
1 0.99
15 14.85
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
107  โรงเรียนบ้านนาโนน 102
5 4.90
1 0.98
6 5.88
6 5.88
3 2.94
81 79.41
21 20.59%
108  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 134
15 11.19
4 2.99
8 5.97
0 0.00
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
109  โรงเรียนบ้านปะหละ 120
8 6.67
2 1.67
10 8.33
2 1.67
2 1.67
96 80.00
24 20.00%
110  โรงเรียนบ้านเชือก 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
8 16.00
40 80.00
10 20.00%
111  โรงเรียนบ้านจิก 126
10 7.94
0 0.00
14 11.11
0 0.00
1 0.79
101 80.16
25 19.84%
112  โรงเรียนบ้านหนองแคน 111
10 9.01
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
113  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 153
8 5.23
2 1.31
20 13.07
0 0.00
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
114  โรงเรียนบ้านยาง 138
4 2.90
7 5.07
6 4.35
3 2.17
7 5.07
111 80.43
27 19.57%
115  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 97
0 0.00
12 12.37
5 5.15
0 0.00
1 1.03
79 81.44
18 18.56%
116  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 120
7 5.83
3 2.50
6 5.00
3 2.50
3 2.50
98 81.67
22 18.33%
117  โรงเรียนบ้านผือ 175
5 2.86
5 2.86
16 9.14
0 0.00
6 3.43
143 81.71
32 18.29%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 192
3 1.56
8 4.17
24 12.50
0 0.00
0 0.00
157 81.77
35 18.23%
119  โรงเรียนบ้านอะลาง 66
1 1.52
0 0.00
3 4.55
8 12.12
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
120  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 90
5 5.56
3 3.33
7 7.78
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
121  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 57
7 12.28
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
122  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
123  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 75
4 5.33
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
124  โรงเรียนบ้านตัง 122
3 2.46
2 1.64
16 13.11
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
125  โรงเรียนบ้านหนองแปน 88
3 3.41
4 4.55
8 9.09
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
126  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 102
8 7.84
4 3.92
5 4.90
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
127  โรงเรียนบ้านตาทอง 230
13 5.65
3 1.30
20 8.70
1 0.43
1 0.43
192 83.48
38 16.52%
128  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 67
3 4.48
0 0.00
7 10.45
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
129  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 86
2 2.33
3 3.49
6 6.98
3 3.49
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
130  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 214
8 3.74
4 1.87
22 10.28
0 0.00
0 0.00
180 84.11
34 15.89%
131  โรงเรียนบ้านตาโกน 233
6 2.58
2 0.86
25 10.73
3 1.29
1 0.43
196 84.12
37 15.88%
132  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 140
6 4.29
6 4.29
4 2.86
5 3.57
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
133  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 166
8 4.82
5 3.01
13 7.83
0 0.00
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
134  โรงเรียนบ้านโทะ 154
9 5.84
0 0.00
12 7.79
0 0.00
3 1.95
130 84.42
24 15.58%
135  โรงเรียนบ้านกุงขาม 78
7 8.97
3 3.85
0 0.00
2 2.56
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
136  โรงเรียนบ้านท่า 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
138  โรงเรียนบ้านขะยุง 93
4 4.30
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
139  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 161
8 4.97
0 0.00
16 9.94
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
140  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 199
2 1.01
15 7.54
12 6.03
0 0.00
0 0.00
170 85.43
29 14.57%
141  โรงเรียนบ้านคูสระ 119
5 4.20
2 1.68
9 7.56
1 0.84
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
142  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 43
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 89
3 3.37
2 2.25
4 4.49
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
144  โรงเรียนบ้านห้วย 53
3 5.66
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
145  โรงเรียนบ้านกุง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
146  โรงเรียนบ้านจาน 76
2 2.63
1 1.32
3 3.95
3 3.95
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
147  โรงเรียนบ้านหนองกก 73
4 5.48
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
148  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 46
1 2.17
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
149  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
150  โรงเรียนบ้านทุ่ม 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
151  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 161
3 1.86
4 2.48
10 6.21
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
152  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
153  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 134
2 1.49
2 1.49
7 5.22
2 1.49
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
154  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
155  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 64
5 7.81
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
156  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 241
5 2.07
4 1.66
8 3.32
4 1.66
0 0.00
220 91.29
21 8.71%
157  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
158  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 84
1 1.19
1 1.19
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
159  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 122
1 0.82
0 0.00
8 6.56
1 0.82
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
160  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
161  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 166
6 3.61
1 0.60
6 3.61
0 0.00
0 0.00
153 92.17
13 7.83%
162  โรงเรียนบ้านโกทา 138
0 0.00
1 0.72
8 5.80
1 0.72
0 0.00
128 92.75
10 7.25%
163  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 111
5 4.50
0 0.00
2 1.80
0 0.00
1 0.90
103 92.79
8 7.21%
164  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 86
4 4.65
2 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
165  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 358
7 1.96
6 1.68
5 1.40
3 0.84
3 0.84
334 93.30
24 6.70%
166  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
167  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 63
1 1.59
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
168  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
2 2.53
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
169  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
170  โรงเรียนบ้านสระภู 131
3 2.29
0 0.00
4 3.05
1 0.76
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
171  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
172  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
173  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
174  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
175  โรงเรียนบ้านพงสิม 122
1 0.82
0 0.00
4 3.28
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
176  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
177  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
178  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
179  โรงเรียนบ้านโคก 211
2 0.95
1 0.47
3 1.42
0 0.00
0 0.00
205 97.16
6 2.84%
180  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,082 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,317 6.56
เตี้ย  791 3.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,899 9.46
ผอมและเตี้ย  555 2.76
อ้วนและเตี้ย  484 2.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,036 74.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,046 คน


25.13%


Powered By www.thaieducation.net