ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 66
1 1.52
4 6.06
49 74.24
4 6.06
8 12.12
0 0.00
66 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคอนกาม 126
117 92.86
0 0.00
9 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00%
3  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 26
9 34.62
7 26.92
5 19.23
4 15.38
1 3.85
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองกก 41
10 24.39
9 21.95
10 24.39
6 14.63
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
12 27.91
3 6.98
12 27.91
4 9.30
12 27.91
0 0.00
43 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 10
6 60.00
4 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองเตย 73
15 20.55
19 26.03
18 24.66
9 12.33
12 16.44
0 0.00
73 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหยอด 61
22 36.07
7 11.48
15 24.59
11 18.03
6 9.84
0 0.00
61 100.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 69
17 24.64
19 27.54
6 8.70
17 24.64
0 0.00
10 14.49
59 85.51%
10  โรงเรียนบ้านดงยาง 50
9 18.00
10 20.00
12 24.00
9 18.00
2 4.00
8 16.00
42 84.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 119
25 21.01
19 15.97
15 12.61
20 16.81
17 14.29
23 19.33
96 80.67%
12  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 17
7 41.18
3 17.65
1 5.88
2 11.76
0 0.00
4 23.53
13 76.47%
13  โรงเรียนบ้านหนองครก 125
16 12.80
11 8.80
22 17.60
10 8.00
33 26.40
33 26.40
92 73.60%
14  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 43
16 37.21
12 27.91
3 6.98
0 0.00
0 0.00
12 27.91
31 72.09%
15  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 281
15 5.34
33 11.74
34 12.10
48 17.08
67 23.84
84 29.89
197 70.11%
16  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 130
23 17.69
28 21.54
16 12.31
15 11.54
5 3.85
43 33.08
87 66.92%
17  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 65
10 15.38
3 4.62
14 21.54
6 9.23
9 13.85
23 35.38
42 64.62%
18  โรงเรียนบ้านโพนยาง 138
2 1.45
53 38.41
29 21.01
2 1.45
0 0.00
52 37.68
86 62.32%
19  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 138
9 6.52
7 5.07
22 15.94
16 11.59
29 21.01
55 39.86
83 60.14%
20  โรงเรียนบ้านทุ่ง 54
7 12.96
2 3.70
11 20.37
6 11.11
5 9.26
23 42.59
31 57.41%
21  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 65
12 18.46
7 10.77
3 4.62
12 18.46
3 4.62
28 43.08
37 56.92%
22  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 111
13 11.71
10 9.01
12 10.81
11 9.91
16 14.41
49 44.14
62 55.86%
23  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 121
8 6.61
34 28.10
13 10.74
9 7.44
3 2.48
54 44.63
67 55.37%
24  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 89
9 10.11
8 8.99
13 14.61
6 6.74
13 14.61
40 44.94
49 55.06%
25  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 116
17 14.66
14 12.07
19 16.38
7 6.03
3 2.59
56 48.28
60 51.72%
26  โรงเรียนบ้านผักขะ 96
11 11.46
6 6.25
20 20.83
3 3.13
8 8.33
48 50.00
48 50.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองคู 53
6 11.32
9 16.98
3 5.66
5 9.43
3 5.66
27 50.94
26 49.06%
28  โรงเรียนบ้านเกาะ 98
7 7.14
4 4.08
13 13.27
7 7.14
15 15.31
52 53.06
46 46.94%
29  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 58
21 36.21
4 6.90
2 3.45
0 0.00
0 0.00
31 53.45
27 46.55%
30  โรงเรียนบ้านโนนแกด 143
16 11.19
21 14.69
9 6.29
14 9.79
5 3.50
78 54.55
65 45.45%
31  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 201
25 12.44
27 13.43
34 16.92
5 2.49
0 0.00
110 54.73
91 45.27%
32  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 800
107 13.38
94 11.75
81 10.13
32 4.00
40 5.00
446 55.75
354 44.25%
33  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 124
14 11.29
11 8.87
15 12.10
11 8.87
3 2.42
70 56.45
54 43.55%
34  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 76
10 13.16
12 15.79
9 11.84
1 1.32
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
35  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 141
5 3.55
9 6.38
12 8.51
14 9.93
21 14.89
80 56.74
61 43.26%
36  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 49
6 12.24
6 12.24
3 6.12
3 6.12
3 6.12
28 57.14
21 42.86%
37  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
38  โรงเรียนบ้านละเอาะ 295
43 14.58
45 15.25
10 3.39
28 9.49
0 0.00
169 57.29
126 42.71%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 197
40 20.30
9 4.57
30 15.23
2 1.02
3 1.52
113 57.36
84 42.64%
40  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 89
22 24.72
7 7.87
8 8.99
0 0.00
0 0.00
52 58.43
37 41.57%
41  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 105
27 25.71
5 4.76
4 3.81
7 6.67
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
42  โรงเรียนบ้านอีต้อม 82
2 2.44
2 2.44
12 14.63
4 4.88
13 15.85
49 59.76
33 40.24%
43  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 65
6 9.23
12 18.46
8 12.31
0 0.00
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
44  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 252
28 11.11
35 13.89
21 8.33
11 4.37
5 1.98
152 60.32
100 39.68%
45  โรงเรียนบ้านหนองคำ 71
16 22.54
1 1.41
3 4.23
6 8.45
2 2.82
43 60.56
28 39.44%
46  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 31
0 0.00
6 19.35
6 19.35
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
47  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 152
15 9.87
11 7.24
21 13.82
9 5.92
2 1.32
94 61.84
58 38.16%
48  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 84
6 7.14
8 9.52
13 15.48
5 5.95
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
49  โรงเรียนบ้านสบาย 221
26 11.76
17 7.69
17 7.69
11 4.98
13 5.88
137 61.99
84 38.01%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 101
13 12.87
6 5.94
13 12.87
6 5.94
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
51  โรงเรียนบ้านคูซอด 141
4 2.84
7 4.96
22 15.60
9 6.38
11 7.80
88 62.41
53 37.59%
52  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 40
4 10.00
5 12.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
53  โรงเรียนบ้านหนองออ 84
11 13.10
9 10.71
9 10.71
2 2.38
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
54  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 618
24 3.88
53 8.58
28 4.53
67 10.84
56 9.06
390 63.11
228 36.89%
55  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 170
16 9.41
13 7.65
31 18.24
1 0.59
1 0.59
108 63.53
62 36.47%
56  โรงเรียนบ้านคูเมือง 56
10 17.86
0 0.00
7 12.50
3 5.36
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
57  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 74
1 1.35
7 9.46
5 6.76
8 10.81
5 6.76
48 64.86
26 35.14%
58  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 163
17 10.43
19 11.66
12 7.36
7 4.29
2 1.23
106 65.03
57 34.97%
59  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 103
12 11.65
11 10.68
13 12.62
0 0.00
0 0.00
67 65.05
36 34.95%
60  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 63
8 12.70
3 4.76
5 7.94
5 7.94
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
61  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 46
4 8.70
6 13.04
1 2.17
5 10.87
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
62  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 216
10 4.63
12 5.56
13 6.02
22 10.19
16 7.41
143 66.20
73 33.80%
63  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 132
16 12.12
11 8.33
10 7.58
7 5.30
0 0.00
88 66.67
44 33.33%
64  โรงเรียนบ้านหนองค้า 57
3 5.26
1 1.75
7 12.28
4 7.02
4 7.02
38 66.67
19 33.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 108
7 6.48
9 8.33
10 9.26
10 9.26
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
66  โรงเรียนบ้านเทิน 57
1 1.75
2 3.51
8 14.04
2 3.51
6 10.53
38 66.67
19 33.33%
67  โรงเรียนบ้านลุมภู 127
10 7.87
11 8.66
11 8.66
8 6.30
2 1.57
85 66.93
42 33.07%
68  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 61
7 11.48
8 13.11
3 4.92
2 3.28
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
69  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 204
4 1.96
8 3.92
17 8.33
12 5.88
25 12.25
138 67.65
66 32.35%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
71  โรงเรียนบ้านขามป้อม 26
1 3.85
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
72  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
5 3.73
13 9.70
23 17.16
0 0.00
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 82
9 10.98
5 6.10
11 13.41
0 0.00
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
74  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 93
4 4.30
5 5.38
18 19.35
1 1.08
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
75  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 50
5 10.00
5 10.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
76  โรงเรียนบ้านขาม 109
2 1.83
9 8.26
18 16.51
3 2.75
0 0.00
77 70.64
32 29.36%
77  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 137
13 9.49
9 6.57
18 13.14
0 0.00
0 0.00
97 70.80
40 29.20%
78  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 142
5 3.52
4 2.82
23 16.20
5 3.52
4 2.82
101 71.13
41 28.87%
79  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 118
5 4.24
19 16.10
10 8.47
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
80  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 39
1 2.56
4 10.26
4 10.26
0 0.00
2 5.13
28 71.79
11 28.21%
81  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 78
7 8.97
0 0.00
9 11.54
2 2.56
4 5.13
56 71.79
22 28.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 164
5 3.05
20 12.20
21 12.80
0 0.00
0 0.00
118 71.95
46 28.05%
83  โรงเรียนบ้านพันลำ 76
8 10.53
0 0.00
5 6.58
7 9.21
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
84  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 40
4 10.00
3 7.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
85  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 164
7 4.27
4 2.44
13 7.93
11 6.71
10 6.10
119 72.56
45 27.44%
86  โรงเรียนบ้านทุ่ม 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
87  โรงเรียนบ้านนาดี 55
6 10.91
0 0.00
9 16.36
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
88  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
89  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 41
6 14.63
1 2.44
2 4.88
1 2.44
1 2.44
30 73.17
11 26.83%
90  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 219
9 4.11
25 11.42
7 3.20
12 5.48
5 2.28
161 73.52
58 26.48%
91  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 72
1 1.39
5 6.94
11 15.28
2 2.78
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
92  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 88
10 11.36
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
93  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 157
1 0.64
17 10.83
21 13.38
1 0.64
1 0.64
116 73.89
41 26.11%
94  โรงเรียนบ้านดู่ 31
0 0.00
5 16.13
0 0.00
3 9.68
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 134
5 3.73
13 9.70
16 11.94
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
96  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 119
18 15.13
8 6.72
4 3.36
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
97  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 32
0 0.00
1 3.13
7 21.88
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
98  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 129
9 6.98
5 3.88
17 13.18
1 0.78
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
99  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 121
8 6.61
9 7.44
2 1.65
2 1.65
9 7.44
91 75.21
30 24.79%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 109
2 1.83
6 5.50
7 6.42
4 3.67
8 7.34
82 75.23
27 24.77%
101  โรงเรียนบ้านหนองรัง 74
1 1.35
2 2.70
12 16.22
2 2.70
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
102  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
2 3.03
3 4.55
50 75.76
16 24.24%
103  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 54
3 5.56
3 5.56
6 11.11
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
104  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 92
-1 -1.09
8 8.70
10 10.87
5 5.43
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
105  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 67
3 4.48
9 13.43
1 1.49
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
106  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 126
7 5.56
8 6.35
12 9.52
3 2.38
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
107  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 60
2 3.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
3 5.00
46 76.67
14 23.33%
108  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 99
9 9.09
8 8.08
1 1.01
3 3.03
2 2.02
76 76.77
23 23.23%
109  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 39
1 2.56
3 7.69
2 5.13
3 7.69
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
110  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 13
1 7.69
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
111  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 118
1 0.85
9 7.63
15 12.71
0 0.00
2 1.69
91 77.12
27 22.88%
112  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 44
4 9.09
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
113  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 110
6 5.45
5 4.55
7 6.36
7 6.36
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
114  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 119
5 4.20
9 7.56
10 8.40
0 0.00
3 2.52
92 77.31
27 22.69%
115  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
116  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 116
10 8.62
6 5.17
0 0.00
10 8.62
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
117  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 67
6 8.96
1 1.49
7 10.45
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
118  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 140
5 3.57
5 3.57
20 14.29
1 0.71
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
119  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 113
2 1.77
5 4.42
18 15.93
0 0.00
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
120  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 68
6 8.82
1 1.47
8 11.76
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
121  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
1 2.44
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
122  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 119
4 3.36
6 5.04
9 7.56
3 2.52
4 3.36
93 78.15
26 21.85%
123  โรงเรียนบ้านโคก 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
124  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 117
7 5.98
0 0.00
17 14.53
1 0.85
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
125  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 136
8 5.88
11 8.09
8 5.88
2 1.47
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
126  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 76
5 6.58
1 1.32
10 13.16
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
127  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
15 6.70
16 7.14
14 6.25
2 0.89
0 0.00
177 79.02
47 20.98%
128  โรงเรียนบ้านกะเอิน 187
8 4.28
8 4.28
16 8.56
4 2.14
3 1.60
148 79.14
39 20.86%
129  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 48
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
130  โรงเรียนบ้านหนองสวง 53
2 3.77
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
131  โรงเรียนบ้านตีกา 78
6 7.69
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
132  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 78
2 2.56
4 5.13
3 3.85
1 1.28
6 7.69
62 79.49
16 20.51%
133  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 119
8 6.72
5 4.20
11 9.24
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
134  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 65
10 15.38
2 3.08
1 1.54
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
135  โรงเรียนบ้านสีถาน 30
0 0.00
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
136  โรงเรียนบ้านหนองบัว 115
11 9.57
1 0.87
0 0.00
2 1.74
9 7.83
92 80.00
23 20.00%
137  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 121
12 9.92
2 1.65
9 7.44
1 0.83
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
138  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 91
5 5.49
9 9.89
4 4.40
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
139  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 81
10 12.35
1 1.23
1 1.23
0 0.00
4 4.94
65 80.25
16 19.75%
140  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1065
23 2.16
44 4.13
134 12.58
2 0.19
1 0.09
861 80.85
204 19.15%
141  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 105
6 5.71
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
142  โรงเรียนบ้านขมิ้น 53
2 3.77
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
143  โรงเรียนบ้านสะมัด 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
144  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 154
2 1.30
5 3.25
3 1.95
11 7.14
8 5.19
125 81.17
29 18.83%
145  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 271
11 4.06
16 5.90
24 8.86
0 0.00
0 0.00
220 81.18
51 18.82%
146  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 75
8 10.67
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
147  โรงเรียนบ้านแวด 86
5 5.81
3 3.49
3 3.49
3 3.49
2 2.33
70 81.40
16 18.60%
148  โรงเรียนมหาราช 3 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
149  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 147
0 0.00
19 12.93
6 4.08
2 1.36
0 0.00
120 81.63
27 18.37%
150  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
151  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 132
4 3.03
4 3.03
14 10.61
2 1.52
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 94
3 3.19
0 0.00
9 9.57
0 0.00
5 5.32
77 81.91
17 18.09%
153  โรงเรียนบ้านหนองเทา 63
4 6.35
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
154  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 109
6 5.50
6 5.50
6 5.50
0 0.00
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
155  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 122
14 11.48
4 3.28
0 0.00
2 1.64
1 0.82
101 82.79
21 17.21%
156  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 105
1 0.95
1 0.95
12 11.43
3 2.86
1 0.95
87 82.86
18 17.14%
157  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 76
0 0.00
3 3.95
9 11.84
0 0.00
1 1.32
63 82.89
13 17.11%
158  โรงเรียนบ้านอีปาด 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
1 2.13
39 82.98
8 17.02%
159  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 100
1 1.00
2 2.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 100
13 13.00
3 3.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
161  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 171
4 2.34
12 7.02
9 5.26
3 1.75
1 0.58
142 83.04
29 16.96%
162  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 130
5 3.85
1 0.77
15 11.54
1 0.77
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
163  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1065
20 1.88
9 0.85
83 7.79
41 3.85
26 2.44
886 83.19
179 16.81%
164  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 163
5 3.07
1 0.61
19 11.66
2 1.23
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
165  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 184
8 4.35
14 7.61
8 4.35
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
166  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 68
4 5.88
3 4.41
2 2.94
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
167  โรงเรียนบ้านทาม 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
168  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 94
6 6.38
2 2.13
5 5.32
2 2.13
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
169  โรงเรียนบ้านเจี่ย 177
6 3.39
10 5.65
11 6.21
1 0.56
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
170  โรงเรียนบ้านหนองบาง 76
2 2.63
3 3.95
7 9.21
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
171  โรงเรียนบ้านเวาะ 115
4 3.48
6 5.22
7 6.09
1 0.87
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
172  โรงเรียนบ้านโปร่ง 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
173  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 116
2 1.72
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
174  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
22 84.62
4 15.38%
175  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 65
5 7.69
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
176  โรงเรียนบ้านโพนแดง 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
177  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 197
9 4.57
5 2.54
15 7.61
1 0.51
0 0.00
167 84.77
30 15.23%
178  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 79
8 10.13
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
179  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 146
5 3.42
11 7.53
4 2.74
2 1.37
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
180  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 166
12 7.23
11 6.63
2 1.20
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
181  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 93
6 6.45
3 3.23
2 2.15
2 2.15
1 1.08
79 84.95
14 15.05%
182  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
183  โรงเรียนบ้านลิงไอ 67
3 4.48
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
184  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
1 3.70
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
185  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 102
6 5.88
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
186  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 96
7 7.29
0 0.00
0 0.00
6 6.25
1 1.04
82 85.42
14 14.58%
187  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
7 11.29
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
188  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 167
7 4.19
0 0.00
17 10.18
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
189  โรงเรียนบ้านบก 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
190  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 42
0 0.00
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
191  โรงเรียนบ้านบูรพา 113
2 1.77
2 1.77
12 10.62
0 0.00
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
192  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 128
7 5.47
1 0.78
10 7.81
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
193  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 93
4 4.30
3 3.23
4 4.30
2 2.15
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
194  โรงเรียนบ้านกล้วย 180
4 2.22
11 6.11
8 4.44
2 1.11
0 0.00
155 86.11
25 13.89%
195  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 137
6 4.38
4 2.92
9 6.57
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
196  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 123
8 6.50
6 4.88
3 2.44
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
197  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
198  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 170
9 5.29
5 2.94
9 5.29
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
199  โรงเรียนตะดอบวิทยา 268
4 1.49
12 4.48
6 2.24
14 5.22
0 0.00
232 86.57
36 13.43%
200  โรงเรียนบ้านรุ่ง 157
3 1.91
4 2.55
11 7.01
2 1.27
1 0.64
136 86.62
21 13.38%
201  โรงเรียนบ้านยาง 30
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
202  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 30
2 6.67
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
203  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
204  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
205  โรงเรียนบ้านสะพุง 87
1 1.15
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
206  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 103
2 1.94
1 0.97
6 5.83
0 0.00
4 3.88
90 87.38
13 12.62%
207  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 121
7 5.79
5 4.13
3 2.48
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
208  โรงเรียนบ้านกระถุน 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
209  โรงเรียนบ้านละทาย 163
6 3.68
3 1.84
7 4.29
4 2.45
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
210  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 84
5 5.95
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
211  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 137
7 5.11
6 4.38
2 1.46
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
212  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 78
1 1.28
4 5.13
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
213  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
214  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 124
1 0.81
4 3.23
6 4.84
1 0.81
2 1.61
110 88.71
14 11.29%
215  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 135
0 0.00
0 0.00
8 5.93
1 0.74
6 4.44
120 88.89
15 11.11%
216  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 127
3 2.36
1 0.79
7 5.51
3 2.36
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
217  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 385
13 3.38
13 3.38
16 4.16
0 0.00
0 0.00
343 89.09
42 10.91%
218  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
219  โรงเรียนบ้านอาลัย 126
5 3.97
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
220  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 242
4 1.65
4 1.65
16 6.61
0 0.00
0 0.00
218 90.08
24 9.92%
221  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 104
1 0.96
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
222  โรงเรียนบ้านดินดำ 110
2 1.82
2 1.82
4 3.64
2 1.82
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
223  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 187
4 2.14
6 3.21
7 3.74
0 0.00
0 0.00
170 90.91
17 9.09%
224  โรงเรียนบ้านเขวา 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.09
40 90.91
4 9.09%
225  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
2 2.47
74 91.36
7 8.64%
226  โรงเรียนบ้านจาน 143
2 1.40
0 0.00
10 6.99
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
227  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
228  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 145
6 4.14
1 0.69
1 0.69
0 0.00
4 2.76
133 91.72
12 8.28%
229  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 100
4 4.00
2 2.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
230  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 177
8 4.52
1 0.56
3 1.69
2 1.13
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
231  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 81
5 6.17
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
232  โรงเรียนบ้านโพนดวน 136
1 0.74
1 0.74
4 2.94
2 1.47
2 1.47
126 92.65
10 7.35%
233  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 137
1 0.73
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
234  โรงเรียนบ้านแก้ง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
235  โรงเรียนบ้านยางเครือ 80
0 0.00
1 1.25
2 2.50
2 2.50
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
236  โรงเรียนบ้านโพนงาม 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
237  โรงเรียนบ้านเสือบอง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
238  โรงเรียนบ้านหนองหิน 117
3 2.56
0 0.00
1 0.85
0 0.00
3 2.56
110 94.02
7 5.98%
239  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 140
1 0.71
0 0.00
6 4.29
1 0.71
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
240  โรงเรียนบ้านกอก 72
0 0.00
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
241  โรงเรียนบ้านโนนงาม 72
1 1.39
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
242  โรงเรียนบ้านหนองสนม 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
243  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
244  โรงเรียนบ้านสว่าง 105
1 0.95
2 1.90
0 0.00
0 0.00
2 1.90
100 95.24
5 4.76%
245  โรงเรียนบ้านคูบ 256
5 1.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.73
244 95.31
12 4.69%
246  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
247  โรงเรียนบ้านมะกรูด 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
248  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
249  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
250  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
251  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3513
9 0.26
7 0.20
33 0.94
21 0.60
45 1.28
3398 96.73
115 3.27%
252  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 212
0 0.00
0 0.00
5 2.36
0 0.00
0 0.00
207 97.64
5 2.36%
253  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 241
4 1.66
0 0.00
1 0.41
0 0.00
0 0.00
236 97.93
5 2.07%
254  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
255  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
256  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,110 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,846 5.75
เตี้ย  1,595 4.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,385 7.43
ผอมและเตี้ย  890 2.77
อ้วนและเตี้ย  744 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,650 76.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,460 คน


23.23%


Powered By www.thaieducation.net