ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 84
21 25.00
18 21.43
6 7.14
13 15.48
2 2.38
24 28.57
60 71.43%
2  โรงเรียนบ้านเสรียง 129
33 25.58
39 30.23
8 6.20
7 5.43
3 2.33
39 30.23
90 69.77%
3  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 216
23 10.65
25 11.57
20 9.26
46 21.30
36 16.67
66 30.56
150 69.44%
4  โรงเรียนบ้านทัพทัน 118
42 35.59
19 16.10
20 16.95
0 0.00
0 0.00
37 31.36
81 68.64%
5  โรงเรียนบ้านจารย์ 381
43 11.29
33 8.66
25 6.56
76 19.95
58 15.22
146 38.32
235 61.68%
6  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 111
15 13.51
23 20.72
13 11.71
9 8.11
6 5.41
45 40.54
66 59.46%
7  โรงเรียนบ้านปวงตึก 270
52 19.26
36 13.33
42 15.56
9 3.33
13 4.81
118 43.70
152 56.30%
8  โรงเรียนบ้านสะกาด 165
62 37.58
15 9.09
4 2.42
5 3.03
0 0.00
79 47.88
86 52.12%
9  โรงเรียนบ้านสะแร 162
18 11.11
14 8.64
28 17.28
12 7.41
10 6.17
80 49.38
82 50.62%
10  โรงเรียนบ้านศาลา 85
6 7.06
7 8.24
7 8.24
13 15.29
10 11.76
42 49.41
43 50.59%
11  โรงเรียนบ้านบัวเชด 243
28 11.52
12 4.94
17 7.00
40 16.46
22 9.05
124 51.03
119 48.97%
12  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 369
21 5.69
10 2.71
52 14.09
4 1.08
92 24.93
190 51.49
179 48.51%
13  โรงเรียนบ้านปลัด 207
18 8.70
25 12.08
18 8.70
20 9.66
19 9.18
107 51.69
100 48.31%
14  โรงเรียนบ้านแดง 186
18 9.68
7 3.76
20 10.75
25 13.44
19 10.22
97 52.15
89 47.85%
15  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 255
17 6.67
16 6.27
24 9.41
33 12.94
29 11.37
136 53.33
119 46.67%
16  โรงเรียนดมวิทยาคาร 220
36 16.36
19 8.64
20 9.09
14 6.36
13 5.91
118 53.64
102 46.36%
17  โรงเรียนบ้านโจรก 312
41 13.14
44 14.10
29 9.29
20 6.41
9 2.88
169 54.17
143 45.83%
18  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 182
28 15.38
17 9.34
10 5.49
12 6.59
14 7.69
101 55.49
81 44.51%
19  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 222
36 16.22
16 7.21
10 4.50
24 10.81
12 5.41
124 55.86
98 44.14%
20  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 232
22 9.48
14 6.03
8 3.45
36 15.52
22 9.48
130 56.03
102 43.97%
21  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 196
17 8.67
25 12.76
1 0.51
42 21.43
1 0.51
110 56.12
86 43.88%
22  โรงเรียนบ้านบักจรัง 275
32 11.64
55 20.00
4 1.45
26 9.45
3 1.09
155 56.36
120 43.64%
23  โรงเรียนบ้านสมุด 92
12 13.04
15 16.30
5 5.43
7 7.61
0 0.00
53 57.61
39 42.39%
24  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 76
6 7.89
5 6.58
3 3.95
2 2.63
16 21.05
44 57.89
32 42.11%
25  โรงเรียนบ้านณรงค์ 151
11 7.28
8 5.30
9 5.96
21 13.91
14 9.27
88 58.28
63 41.72%
26  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 136
31 22.79
0 0.00
12 8.82
10 7.35
2 1.47
81 59.56
55 40.44%
27  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
19 12.18
15 9.62
16 10.26
12 7.69
0 0.00
94 60.26
62 39.74%
28  โรงเรียนบ้านตรวจ 244
22 9.02
26 10.66
28 11.48
13 5.33
7 2.87
148 60.66
96 39.34%
29  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 801
42 5.24
54 6.74
43 5.37
96 11.99
76 9.49
490 61.17
311 38.83%
30  โรงเรียนบ้านอาโพน 337
31 9.20
38 11.28
30 8.90
19 5.64
11 3.26
208 61.72
129 38.28%
31  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 171
18 10.53
12 7.02
13 7.60
16 9.36
6 3.51
106 61.99
65 38.01%
32  โรงเรียนบ้านตานี 243
22 9.05
22 9.05
29 11.93
10 4.12
9 3.70
151 62.14
92 37.86%
33  โรงเรียนบ้านบักดอก 293
22 7.51
0 0.00
33 11.26
22 7.51
33 11.26
183 62.46
110 37.54%
34  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 228
5 2.19
14 6.14
18 7.89
16 7.02
32 14.04
143 62.72
85 37.28%
35  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 98
9 9.18
7 7.14
6 6.12
8 8.16
6 6.12
62 63.27
36 36.73%
36  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 270
27 10.00
28 10.37
18 6.67
24 8.89
2 0.74
171 63.33
99 36.67%
37  โรงเรียนบ้านชำเบง 262
26 9.92
13 4.96
35 13.36
9 3.44
13 4.96
166 63.36
96 36.64%
38  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 175
18 10.29
4 2.29
8 4.57
22 12.57
12 6.86
111 63.43
64 36.57%
39  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 303
65 21.45
24 7.92
21 6.93
0 0.00
0 0.00
193 63.70
110 36.30%
40  โรงเรียนบ้านคูตัน 162
13 8.02
6 3.70
12 7.41
17 10.49
10 6.17
104 64.20
58 35.80%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 247
35 14.17
11 4.45
31 12.55
11 4.45
0 0.00
159 64.37
88 35.63%
42  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 51
7 13.73
6 11.76
5 9.80
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
43  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 105
10 9.52
1 0.95
8 7.62
11 10.48
7 6.67
68 64.76
37 35.24%
44  โรงเรียนบ้านกระสัง 261
18 6.90
26 9.96
17 6.51
18 6.90
12 4.60
170 65.13
91 34.87%
45  โรงเรียนบ้านกะปู 106
2 1.89
2 1.89
16 15.09
4 3.77
12 11.32
70 66.04
36 33.96%
46  โรงเรียนบ้านด่าน 341
18 5.28
21 6.16
46 13.49
6 1.76
23 6.74
227 66.57
114 33.43%
47  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 148
5 3.38
8 5.41
12 8.11
11 7.43
13 8.78
99 66.89
49 33.11%
48  โรงเรียนบ้านมะเมียง 251
14 5.58
12 4.78
41 16.33
7 2.79
9 3.59
168 66.93
83 33.07%
49  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 268
19 7.09
7 2.61
21 7.84
26 9.70
15 5.60
180 67.16
88 32.84%
50  โรงเรียนบ้านตาโมม 196
12 6.12
9 4.59
6 3.06
22 11.22
15 7.65
132 67.35
64 32.65%
51  โรงเรียนบ้านตายัวะ 94
17 18.09
4 4.26
5 5.32
4 4.26
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
52  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 94
10 10.64
7 7.45
10 10.64
3 3.19
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
53  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 232
20 8.62
24 10.34
18 7.76
12 5.17
0 0.00
158 68.10
74 31.90%
54  โรงเรียนบ้านสกล 160
14 8.75
10 6.25
9 5.63
11 6.88
7 4.38
109 68.13
51 31.88%
55  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 261
26 9.96
7 2.68
7 2.68
33 12.64
10 3.83
178 68.20
83 31.80%
56  โรงเรียนบ้านก็วล 120
10 8.33
8 6.67
8 6.67
5 4.17
7 5.83
82 68.33
38 31.67%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวง 206
6 2.91
10 4.85
11 5.34
16 7.77
21 10.19
142 68.93
64 31.07%
58  โรงเรียนบ้านวังปลัด 139
4 2.88
12 8.63
27 19.42
0 0.00
0 0.00
96 69.06
43 30.94%
59  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 358
35 9.78
46 12.85
19 5.31
10 2.79
0 0.00
248 69.27
110 30.73%
60  โรงเรียนบ้านจารย์ 127
11 8.66
11 8.66
7 5.51
8 6.30
2 1.57
88 69.29
39 30.71%
61  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 167
18 10.78
10 5.99
8 4.79
10 5.99
5 2.99
116 69.46
51 30.54%
62  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 82
5 6.10
9 10.98
9 10.98
1 1.22
1 1.22
57 69.51
25 30.49%
63  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 387
26 6.72
12 3.10
28 7.24
38 9.82
14 3.62
269 69.51
118 30.49%
64  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 161
33 20.50
5 3.11
11 6.83
0 0.00
0 0.00
112 69.57
49 30.43%
65  โรงเรียนบ้านโคกทม 221
8 3.62
10 4.52
30 13.57
9 4.07
10 4.52
154 69.68
67 30.32%
66  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 285
30 10.53
26 9.12
22 7.72
7 2.46
1 0.35
199 69.82
86 30.18%
67  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 344
35 10.17
16 4.65
30 8.72
10 2.91
12 3.49
241 70.06
103 29.94%
68  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 211
20 9.48
32 15.17
11 5.21
0 0.00
0 0.00
148 70.14
63 29.86%
69  โรงเรียนบ้านตาพราม 136
6 4.41
5 3.68
8 5.88
11 8.09
10 7.35
96 70.59
40 29.41%
70  โรงเรียนบ้านสวาย 151
3 1.99
7 4.64
33 21.85
0 0.00
1 0.66
107 70.86
44 29.14%
71  โรงเรียนบ้านสน 375
16 4.27
9 2.40
23 6.13
32 8.53
29 7.73
266 70.93
109 29.07%
72  โรงเรียนบ้านกุง 117
19 16.24
8 6.84
1 0.85
5 4.27
1 0.85
83 70.94
34 29.06%
73  โรงเรียนบ้านกล้วย 210
17 8.10
12 5.71
9 4.29
15 7.14
8 3.81
149 70.95
61 29.05%
74  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 204
18 8.82
3 1.47
11 5.39
21 10.29
6 2.94
145 71.08
59 28.92%
75  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 332
13 3.92
11 3.31
19 5.72
26 7.83
26 7.83
237 71.39
95 28.61%
76  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
3 6.00
1 2.00
36 72.00
14 28.00%
77  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 246
18 7.32
15 6.10
12 4.88
12 4.88
11 4.47
178 72.36
68 27.64%
78  โรงเรียนบ้านสำโรง 114
6 5.26
11 9.65
7 6.14
7 6.14
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
79  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 354
21 5.93
9 2.54
34 9.60
17 4.80
15 4.24
258 72.88
96 27.12%
80  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 170
17 10.00
12 7.06
4 2.35
6 3.53
7 4.12
124 72.94
46 27.06%
81  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 137
5 3.65
5 3.65
6 4.38
10 7.30
11 8.03
100 72.99
37 27.01%
82  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 135
20 14.81
5 3.70
7 5.19
3 2.22
1 0.74
99 73.33
36 26.67%
83  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 245
21 8.57
0 0.00
28 11.43
14 5.71
2 0.82
180 73.47
65 26.53%
84  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
4 5.88
6 8.82
2 2.94
6 8.82
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
85  โรงเรียนบ้านตอกตรา 157
8 5.10
28 17.83
2 1.27
0 0.00
3 1.91
116 73.89
41 26.11%
86  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 204
3 1.47
9 4.41
14 6.86
13 6.37
14 6.86
151 74.02
53 25.98%
87  โรงเรียนปราสาท 409
41 10.02
17 4.16
30 7.33
10 2.44
8 1.96
303 74.08
106 25.92%
88  โรงเรียนบ้านโคลด 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
89  โรงเรียนบ้านศรีนวล 177
21 11.86
10 5.65
11 6.21
3 1.69
0 0.00
132 74.58
45 25.42%
90  โรงเรียนบ้านขอนแตก 187
17 9.09
9 4.81
15 8.02
5 2.67
1 0.53
140 74.87
47 25.13%
91  โรงเรียนมหาราช ๔ 173
11 6.36
13 7.51
16 9.25
3 1.73
0 0.00
130 75.14
43 24.86%
92  โรงเรียนบ้านอุโลก 311
25 8.04
23 7.40
21 6.75
6 1.93
1 0.32
235 75.56
76 24.44%
93  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 78
3 3.85
3 3.85
12 15.38
1 1.28
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
94  โรงเรียนบ้านทำนบ 129
12 9.30
5 3.88
10 7.75
4 3.10
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
95  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 125
7 5.60
5 4.00
7 5.60
5 4.00
6 4.80
95 76.00
30 24.00%
96  โรงเรียนบ้านจบก 122
16 13.11
0 0.00
12 9.84
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
97  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 297
29 9.76
17 5.72
18 6.06
6 2.02
0 0.00
227 76.43
70 23.57%
98  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
7 8.24
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
99  โรงเรียนบ้านตาเตียว 98
13 13.27
3 3.06
7 7.14
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
100  โรงเรียนบ้านโคกไทร 228
8 3.51
7 3.07
8 3.51
15 6.58
15 6.58
175 76.75
53 23.25%
101  โรงเรียนบ้านกระวัน 67
5 7.46
4 5.97
5 7.46
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
102  โรงเรียนบ้านจรัส 331
11 3.32
10 3.02
17 5.14
21 6.34
15 4.53
257 77.64
74 22.36%
103  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126
1 0.79
3 2.38
14 11.11
4 3.17
6 4.76
98 77.78
28 22.22%
104  โรงเรียนบ้านสีโค 63
5 7.94
0 0.00
2 3.17
5 7.94
2 3.17
49 77.78
14 22.22%
105  โรงเรียนบ้านสนวน 124
9 7.26
9 7.26
4 3.23
4 3.23
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
106  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 60
8 13.33
1 1.67
3 5.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
107  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 153
13 8.50
5 3.27
10 6.54
5 3.27
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
108  โรงเรียนบ้านละมงค์ 214
9 4.21
11 5.14
23 10.75
3 1.40
0 0.00
168 78.50
46 21.50%
109  โรงเรียนบ้านสวาท 90
6 6.67
4 4.44
8 8.89
0 0.00
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
110  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 206
19 9.22
9 4.37
15 7.28
0 0.00
0 0.00
163 79.13
43 20.87%
111  โรงเรียนบ้านพนม 53
3 5.66
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
112  โรงเรียนบ้านกูน 175
5 2.86
2 1.14
13 7.43
7 4.00
9 5.14
139 79.43
36 20.57%
113  โรงเรียนบ้านตาวัง 137
3 2.19
4 2.92
2 1.46
14 10.22
5 3.65
109 79.56
28 20.44%
114  โรงเรียนบ้านสังขะ 291
10 3.44
15 5.15
18 6.19
14 4.81
2 0.69
232 79.73
59 20.27%
115  โรงเรียนบ้านถนนชัย 183
4 2.19
18 9.84
14 7.65
0 0.00
1 0.55
146 79.78
37 20.22%
116  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
5 3.73
9 6.72
12 8.96
1 0.75
0 0.00
107 79.85
27 20.15%
117  โรงเรียนบ้านโสน 144
14 9.72
8 5.56
7 4.86
0 0.00
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
118  โรงเรียนบ้านจีกแดก 65
5 7.69
0 0.00
3 4.62
5 7.69
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
119  โรงเรียนบ้านลำพุก 101
7 6.93
7 6.93
5 4.95
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
120  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 147
21 14.29
3 2.04
4 2.72
1 0.68
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
121  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 137
9 6.57
9 6.57
9 6.57
0 0.00
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
122  โรงเรียนบ้านลันแต้ 173
16 9.25
8 4.62
8 4.62
2 1.16
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
123  โรงเรียนบ้านโนนทอง 145
11 7.59
0 0.00
17 11.72
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
124  โรงเรียนบ้านแนงมุด 348
13 3.74
13 3.74
10 2.87
18 5.17
13 3.74
281 80.75
67 19.25%
125  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 146
5 3.42
5 3.42
9 6.16
9 6.16
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
126  โรงเรียนบ้านจังเอิล 58
2 3.45
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
127  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 195
8 4.10
7 3.59
18 9.23
4 2.05
0 0.00
158 81.03
37 18.97%
128  โรงเรียนบ้านละเอาะ 180
9 5.00
7 3.89
11 6.11
6 3.33
1 0.56
146 81.11
34 18.89%
129  โรงเรียนอมรินทราวารี 288
8 2.78
24 8.33
22 7.64
0 0.00
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
130  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 219
7 3.20
14 6.39
20 9.13
0 0.00
0 0.00
178 81.28
41 18.72%
131  โรงเรียนบ้านคลอง 194
9 4.64
13 6.70
6 3.09
6 3.09
2 1.03
158 81.44
36 18.56%
132  โรงเรียนบ้านพนมดิน 211
4 1.90
5 2.37
8 3.79
11 5.21
11 5.21
172 81.52
39 18.48%
133  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 92
3 3.26
5 5.43
9 9.78
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
134  โรงเรียนบ้านโดง 188
9 4.79
6 3.19
11 5.85
5 2.66
3 1.60
154 81.91
34 18.09%
135  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1962
74 3.77
31 1.58
225 11.47
20 1.02
0 0.00
1612 82.16
350 17.84%
136  โรงเรียนบ้านตาเบา 129
5 3.88
7 5.43
11 8.53
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
137  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 208
6 2.88
4 1.92
13 6.25
4 1.92
10 4.81
171 82.21
37 17.79%
138  โรงเรียนบ้านตะโนน 333
15 4.50
9 2.70
31 9.31
3 0.90
1 0.30
274 82.28
59 17.72%
139  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
5 4.20
5 4.20
4 3.36
5 4.20
2 1.68
98 82.35
21 17.65%
140  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 492
18 3.66
15 3.05
11 2.24
18 3.66
23 4.67
407 82.72
85 17.28%
141  โรงเรียนบ้านจีกแดก 209
32 15.31
0 0.00
4 1.91
0 0.00
0 0.00
173 82.78
36 17.22%
142  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 134
7 5.22
6 4.48
5 3.73
3 2.24
2 1.49
111 82.84
23 17.16%
143  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 181
7 3.87
14 7.73
10 5.52
0 0.00
0 0.00
150 82.87
31 17.13%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 410
33 8.05
16 3.90
21 5.12
0 0.00
0 0.00
340 82.93
70 17.07%
145  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
4 7.55
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
146  โรงเรียนบ้านรุน 467
30 6.42
14 3.00
32 6.85
2 0.43
1 0.21
388 83.08
79 16.92%
147  โรงเรียนบ้านโพนชาย 113
7 6.19
6 5.31
6 5.31
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
148  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 131
12 9.16
2 1.53
6 4.58
2 1.53
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
149  โรงเรียนบ้านไทร 132
4 3.03
2 1.52
4 3.03
7 5.30
5 3.79
110 83.33
22 16.67%
150  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 115
0 0.00
1 0.87
18 15.65
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
151  โรงเรียนบ้านมหาชัย 61
0 0.00
4 6.56
5 8.20
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
152  โรงเรียนบ้านแสนกาง 173
8 4.62
12 6.94
6 3.47
2 1.16
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
153  โรงเรียนบ้านเตาแดก 83
4 4.82
4 4.82
1 1.20
2 2.41
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
154  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 109
12 11.01
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
155  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 213
10 4.69
3 1.41
13 6.10
7 3.29
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
156  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 163
5 3.07
8 4.91
5 3.07
5 3.07
2 1.23
138 84.66
25 15.34%
157  โรงเรียนบ้านเสกกอง 145
8 5.52
4 2.76
8 5.52
2 1.38
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
158  โรงเรียนบ้านนา 119
6 5.04
6 5.04
5 4.20
1 0.84
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
159  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 186
5 2.69
3 1.61
19 10.22
1 0.54
0 0.00
158 84.95
28 15.05%
160  โรงเรียนบ้านรันเดง 214
11 5.14
11 5.14
6 2.80
4 1.87
0 0.00
182 85.05
32 14.95%
161  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 141
0 0.00
7 4.96
6 4.26
4 2.84
4 2.84
120 85.11
21 14.89%
162  โรงเรียนบ้านปราสาท 115
6 5.22
2 1.74
6 5.22
1 0.87
2 1.74
98 85.22
17 14.78%
163  โรงเรียนบ้านราวนคร 61
1 1.64
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
164  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 154
13 8.44
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
165  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
2 3.92
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
14 6.01
3 1.29
11 4.72
2 0.86
2 0.86
201 86.27
32 13.73%
167  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 161
0 0.00
9 5.59
13 8.07
0 0.00
0 0.00
139 86.34
22 13.66%
168  โรงเรียนบ้านสนบ 268
8 2.99
6 2.24
22 8.21
0 0.00
0 0.00
232 86.57
36 13.43%
169  โรงเรียนบ้านชำสมิง 149
5 3.36
4 2.68
11 7.38
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
170  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 247
8 3.24
9 3.64
15 6.07
1 0.40
0 0.00
214 86.64
33 13.36%
171  โรงเรียนบ้านโคกกรม 129
5 3.88
8 6.20
4 3.10
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
172  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 61
2 3.28
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
173  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 315
22 6.98
14 4.44
0 0.00
5 1.59
0 0.00
274 86.98
41 13.02%
174  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 292
12 4.11
16 5.48
10 3.42
0 0.00
0 0.00
254 86.99
38 13.01%
175  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 132
7 5.30
3 2.27
7 5.30
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
176  โรงเรียนบ้านอังกอล 102
5 4.90
0 0.00
8 7.84
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
177  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
2 2.44
6 7.32
2 2.44
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
178  โรงเรียนบ้านนาครอง 83
2 2.41
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
179  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 92
3 3.26
1 1.09
7 7.61
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
180  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 168
3 1.79
3 1.79
6 3.57
3 1.79
5 2.98
148 88.10
20 11.90%
181  โรงเรียนบ้านตาวร 177
5 2.82
12 6.78
4 2.26
0 0.00
0 0.00
156 88.14
21 11.86%
182  โรงเรียนบ้านสระทอง 281
7 2.49
10 3.56
13 4.63
2 0.71
1 0.36
248 88.26
33 11.74%
183  โรงเรียนบ้านโพนทอง 180
6 3.33
5 2.78
7 3.89
3 1.67
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
184  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 69
1 1.45
3 4.35
4 5.80
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 69
3 4.35
1 1.45
2 2.90
2 2.90
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
186  โรงเรียนบ้านสะเดา 269
15 5.58
8 2.97
8 2.97
0 0.00
0 0.00
238 88.48
31 11.52%
187  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 158
6 3.80
9 5.70
3 1.90
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
188  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 167
4 2.40
3 1.80
12 7.19
0 0.00
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
189  โรงเรียนบ้านตาลวก 152
4 2.63
4 2.63
0 0.00
8 5.26
1 0.66
135 88.82
17 11.18%
190  โรงเรียนบ้านลังโกม 217
5 2.30
7 3.23
11 5.07
1 0.46
0 0.00
193 88.94
24 11.06%
191  โรงเรียนบ้านกู่ 150
0 0.00
7 4.67
9 6.00
0 0.00
0 0.00
134 89.33
16 10.67%
192  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 83
1 1.20
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
193  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 126
5 3.97
1 0.79
6 4.76
0 0.00
0 0.00
114 90.48
12 9.52%
194  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 170
1 0.59
4 2.35
9 5.29
2 1.18
0 0.00
154 90.59
16 9.41%
195  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 64
2 3.13
1 1.56
1 1.56
0 0.00
2 3.13
58 90.63
6 9.38%
196  โรงเรียนบ้านน้อย 140
0 0.00
7 5.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
197  โรงเรียนบ้านถนน 87
3 3.45
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
198  โรงเรียนบ้านตาคง 190
7 3.68
5 2.63
5 2.63
0 0.00
0 0.00
173 91.05
17 8.95%
199  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 148
2 1.35
1 0.68
10 6.76
0 0.00
0 0.00
135 91.22
13 8.78%
200  โรงเรียนบ้านอำปึล 233
5 2.15
14 6.01
1 0.43
0 0.00
0 0.00
213 91.42
20 8.58%
201  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 166
5 3.01
9 5.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
152 91.57
14 8.43%
202  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 99
1 1.01
5 5.05
2 2.02
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
203  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
2 3.23
-1 -1.61
3 4.84
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
204  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 129
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
205  โรงเรียนบ้านลำหาด 145
5 3.45
2 1.38
4 2.76
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
206  โรงเรียนบ้านอาวอก 107
3 2.80
0 0.00
2 1.87
3 2.80
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
207  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 122
8 6.56
1 0.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
208  โรงเรียนบ้านตราด 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
209  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 403
12 2.98
6 1.49
10 2.48
1 0.25
0 0.00
374 92.80
29 7.20%
210  โรงเรียนบ้านคะนา 98
2 2.04
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
211  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 84
5 5.95
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
212  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 185
0 0.00
3 1.62
7 3.78
2 1.08
1 0.54
172 92.97
13 7.03%
213  โรงเรียนบ้านเถกิง 230
4 1.74
5 2.17
7 3.04
0 0.00
0 0.00
214 93.04
16 6.96%
214  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
4 2.13
5 2.66
4 2.13
0 0.00
0 0.00
175 93.09
13 6.91%
215  โรงเรียนบ้านตะเคียน 177
4 2.26
7 3.95
1 0.56
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
216  โรงเรียนจตุคามวิทยา 156
3 1.92
0 0.00
5 3.21
2 1.28
0 0.00
146 93.59
10 6.41%
217  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 220
6 2.73
5 2.27
3 1.36
0 0.00
0 0.00
206 93.64
14 6.36%
218  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 174
1 0.57
1 0.57
6 3.45
2 1.15
1 0.57
163 93.68
11 6.32%
219  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 211
5 2.37
5 2.37
3 1.42
0 0.00
0 0.00
198 93.84
13 6.16%
220  โรงเรียนบ้านกะดาด 214
6 2.80
3 1.40
2 0.93
1 0.47
1 0.47
201 93.93
13 6.07%
221  โรงเรียนบ้านตาเมียง 300
2 0.67
1 0.33
14 4.67
0 0.00
0 0.00
283 94.33
17 5.67%
222  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1065
17 1.60
4 0.38
11 1.03
13 1.22
14 1.31
1006 94.46
59 5.54%
223  โรงเรียนบ้านโนนทอง 155
3 1.94
1 0.65
4 2.58
0 0.00
0 0.00
147 94.84
8 5.16%
224  โรงเรียนประชาสามัคคี 226
4 1.77
6 2.65
1 0.44
0 0.00
0 0.00
215 95.13
11 4.87%
225  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 89
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
226  โรงเรียนบ้านคูขาด 128
1 0.78
2 1.56
1 0.78
0 0.00
0 0.00
124 96.88
4 3.13%
227  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 111
1 0.90
2 1.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
228  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 188
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.66
0 0.00
183 97.34
5 2.66%
229  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
1 1.20
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
230  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 125
0 0.00
1 0.80
1 0.80
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
231  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.19
83 98.81
1 1.19%
232  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 244
0 0.00
0 0.00
2 0.82
0 0.00
0 0.00
242 99.18
2 0.82%
233  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  44,723 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,838 6.35
เตี้ย  2,128 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,811 6.29
ผอมและเตี้ย  1,680 3.76
อ้วนและเตี้ย  1,170 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  34,096 76.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,627 คน


23.76%


Powered By www.thaieducation.net