ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 171
35 20.47
30 17.54
43 25.15
30 17.54
33 19.30
0 0.00
171 100.00%
2  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 190
36 18.95
25 13.16
18 9.47
64 33.68
23 12.11
24 12.63
166 87.37%
3  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 200
22 11.00
45 22.50
44 22.00
18 9.00
32 16.00
39 19.50
161 80.50%
4  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 162
32 19.75
30 18.52
28 17.28
20 12.35
16 9.88
36 22.22
126 77.78%
5  โรงเรียนบ้านกันโจรง 67
14 20.90
8 11.94
7 10.45
9 13.43
8 11.94
21 31.34
46 68.66%
6  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 134
23 17.16
20 14.93
3 2.24
43 32.09
3 2.24
42 31.34
92 68.66%
7  โรงเรียนบ้านสวาย 742
96 12.94
69 9.30
119 16.04
36 4.85
187 25.20
235 31.67
507 68.33%
8  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 195
26 13.33
52 26.67
49 25.13
0 0.00
0 0.00
68 34.87
127 65.13%
9  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 36
8 22.22
5 13.89
4 11.11
1 2.78
5 13.89
13 36.11
23 63.89%
10  โรงเรียนบ้านรัตนะ 206
36 17.48
17 8.25
22 10.68
13 6.31
39 18.93
79 38.35
127 61.65%
11  โรงเรียนบ้านกระดาน 176
11 6.25
25 14.20
9 5.11
36 20.45
27 15.34
68 38.64
108 61.36%
12  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 264
52 19.70
24 9.09
6 2.27
38 14.39
30 11.36
114 43.18
150 56.82%
13  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 55
8 14.55
15 27.27
2 3.64
6 10.91
0 0.00
24 43.64
31 56.36%
14  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1422
13 0.91
40 2.81
323 22.71
53 3.73
363 25.53
630 44.30
792 55.70%
15  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 234
46 19.66
29 12.39
24 10.26
19 8.12
11 4.70
105 44.87
129 55.13%
16  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 213
19 8.92
6 2.82
36 16.90
35 16.43
21 9.86
96 45.07
117 54.93%
17  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 64
8 12.50
9 14.06
9 14.06
8 12.50
1 1.56
29 45.31
35 54.69%
18  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1117
124 11.10
52 4.66
192 17.19
29 2.60
192 17.19
528 47.27
589 52.73%
19  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
29 20.71
22 15.71
12 8.57
10 7.14
0 0.00
67 47.86
73 52.14%
20  โรงเรียนบ้านพันธุลี 68
10 14.71
11 16.18
11 16.18
3 4.41
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
21  โรงเรียนบ้านประปืด 155
31 20.00
4 2.58
11 7.10
21 13.55
11 7.10
77 49.68
78 50.32%
22  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 41
5 12.20
8 19.51
7 17.07
0 0.00
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
23  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2514
199 7.92
122 4.85
221 8.79
321 12.77
343 13.64
1308 52.03
1206 47.97%
24  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 76
20 26.32
15 19.74
0 0.00
0 0.00
1 1.32
40 52.63
36 47.37%
25  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 116
11 9.48
12 10.34
9 7.76
16 13.79
6 5.17
62 53.45
54 46.55%
26  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 97
20 20.62
11 11.34
9 9.28
0 0.00
5 5.15
52 53.61
45 46.39%
27  โรงเรียนบ้านชุมแสง 162
22 13.58
25 15.43
12 7.41
14 8.64
2 1.23
87 53.70
75 46.30%
28  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 252
15 5.95
36 14.29
10 3.97
27 10.71
28 11.11
136 53.97
116 46.03%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 159
32 20.13
22 13.84
15 9.43
4 2.52
0 0.00
86 54.09
73 45.91%
30  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 60
7 11.67
9 15.00
10 16.67
1 1.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
31  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 199
29 14.57
16 8.04
11 5.53
10 5.03
23 11.56
110 55.28
89 44.72%
32  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 72
11 15.28
4 5.56
10 13.89
6 8.33
1 1.39
40 55.56
32 44.44%
33  โรงเรียนบ้านคาบ 255
22 8.63
13 5.10
30 11.76
5 1.96
43 16.86
142 55.69
113 44.31%
34  โรงเรียนบ้านหนองกุง 46
7 15.22
2 4.35
5 10.87
4 8.70
2 4.35
26 56.52
20 43.48%
35  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 180
9 5.00
14 7.78
39 21.67
8 4.44
8 4.44
102 56.67
78 43.33%
36  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
7 9.09
8 10.39
6 7.79
7 9.09
5 6.49
44 57.14
33 42.86%
37  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
34 57.63
25 42.37%
38  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 138
24 17.39
15 10.87
17 12.32
2 1.45
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
39  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 154
18 11.69
13 8.44
8 5.19
11 7.14
14 9.09
90 58.44
64 41.56%
40  โรงเรียนบ้านราม 272
87 31.99
0 0.00
24 8.82
0 0.00
0 0.00
161 59.19
111 40.81%
41  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 106
14 13.21
11 10.38
11 10.38
6 5.66
1 0.94
63 59.43
43 40.57%
42  โรงเรียนบ้านจบก 74
2 2.70
16 21.62
4 5.41
8 10.81
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
43  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 209
35 16.75
16 7.66
26 12.44
7 3.35
0 0.00
125 59.81
84 40.19%
44  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
19 17.76
0 0.00
5 4.67
19 17.76
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
45  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 81
13 16.05
5 6.17
11 13.58
3 3.70
0 0.00
49 60.49
32 39.51%
46  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 315
58 18.41
17 5.40
23 7.30
11 3.49
13 4.13
193 61.27
122 38.73%
47  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 139
20 14.39
3 2.16
8 5.76
2 1.44
20 14.39
86 61.87
53 38.13%
48  โรงเรียนบ้านหนองคู 232
35 15.09
35 15.09
5 2.16
13 5.60
0 0.00
144 62.07
88 37.93%
49  โรงเรียนบ้านตรมไพร 276
66 23.91
31 11.23
3 1.09
3 1.09
1 0.36
172 62.32
104 37.68%
50  โรงเรียนบ้านศรีราชา 69
6 8.70
6 8.70
4 5.80
9 13.04
1 1.45
43 62.32
26 37.68%
51  โรงเรียนบ้านหนองแคน 70
8 11.43
4 5.71
4 5.71
0 0.00
10 14.29
44 62.86
26 37.14%
52  โรงเรียนบ้านจอมพระ 620
29 4.68
21 3.39
106 17.10
10 1.61
64 10.32
390 62.90
230 37.10%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 98
7 7.14
6 6.12
5 5.10
11 11.22
7 7.14
62 63.27
36 36.73%
54  โรงเรียนบ้านขยอง 41
4 9.76
3 7.32
2 4.88
4 9.76
2 4.88
26 63.41
15 36.59%
55  โรงเรียนเมืองที 289
30 10.38
21 7.27
23 7.96
11 3.81
19 6.57
185 64.01
104 35.99%
56  โรงเรียนบ้านดู่ 309
18 5.83
17 5.50
5 1.62
43 13.92
28 9.06
198 64.08
111 35.92%
57  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 104
12 11.54
7 6.73
17 16.35
1 0.96
0 0.00
67 64.42
37 35.58%
58  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
10 8.62
8 6.90
12 10.34
11 9.48
0 0.00
75 64.66
41 35.34%
59  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 159
20 12.58
13 8.18
23 14.47
0 0.00
0 0.00
103 64.78
56 35.22%
60  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 180
21 11.67
12 6.67
7 3.89
6 3.33
16 8.89
118 65.56
62 34.44%
61  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 73
14 19.18
0 0.00
8 10.96
3 4.11
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
62  โรงเรียนบ้านขนวน 111
25 22.52
6 5.41
6 5.41
1 0.90
0 0.00
73 65.77
38 34.23%
63  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 41
3 7.32
5 12.20
5 12.20
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
64  โรงเรียนบ้านหนองหิน 191
13 6.81
8 4.19
37 19.37
5 2.62
2 1.05
126 65.97
65 34.03%
65  โรงเรียนบ้านขนาด 50
4 8.00
4 8.00
5 10.00
4 8.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
66  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 296
35 11.82
22 7.43
27 9.12
13 4.39
2 0.68
197 66.55
99 33.45%
67  โรงเรียนการุญวิทยา 108
18 16.67
8 7.41
9 8.33
1 0.93
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
68  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 51
8 15.69
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
69  โรงเรียนบ้านจันรม 187
11 5.88
5 2.67
15 8.02
17 9.09
13 6.95
126 67.38
61 32.62%
70  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 715
70 9.79
50 6.99
92 12.87
21 2.94
0 0.00
482 67.41
233 32.59%
71  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
9 8.82
3 2.94
18 17.65
3 2.94
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
72  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
15 24.19
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
73  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 352
37 10.51
26 7.39
43 12.22
4 1.14
3 0.85
239 67.90
113 32.10%
74  โรงเรียนบ้านตะบัล 215
11 5.12
21 9.77
17 7.91
7 3.26
11 5.12
148 68.84
67 31.16%
75  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 91
20 21.98
3 3.30
3 3.30
2 2.20
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
76  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 95
18 18.95
3 3.16
8 8.42
0 0.00
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
77  โรงเรียนบ้านโคกพระ 102
15 14.71
0 0.00
16 15.69
0 0.00
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
78  โรงเรียนบ้านโคกวัด 178
17 9.55
6 3.37
11 6.18
20 11.24
0 0.00
124 69.66
54 30.34%
79  โรงเรียนบ้านขามระกา 137
15 10.95
12 8.76
14 10.22
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
80  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 161
16 9.94
14 8.70
6 3.73
10 6.21
2 1.24
113 70.19
48 29.81%
81  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 262
18 6.87
7 2.67
11 4.20
25 9.54
16 6.11
185 70.61
77 29.39%
82  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 167
13 7.78
12 7.19
9 5.39
12 7.19
3 1.80
118 70.66
49 29.34%
83  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 157
5 3.18
5 3.18
10 6.37
0 0.00
26 16.56
111 70.70
46 29.30%
84  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 93
14 15.05
2 2.15
7 7.53
4 4.30
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
85  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 111
8 7.21
3 2.70
14 12.61
1 0.90
6 5.41
79 71.17
32 28.83%
86  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 139
4 2.88
12 8.63
4 2.88
4 2.88
16 11.51
99 71.22
40 28.78%
87  โรงเรียนบ้านพระปืด 73
5 6.85
2 2.74
14 19.18
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
88  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 77
8 10.39
6 7.79
3 3.90
5 6.49
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
89  โรงเรียนวัดประสพ 137
7 5.11
2 1.46
19 13.87
3 2.19
8 5.84
98 71.53
39 28.47%
90  โรงเรียนบ้านพันษี 166
23 13.86
12 7.23
9 5.42
3 1.81
0 0.00
119 71.69
47 28.31%
91  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 168
6 3.57
5 2.98
20 11.90
4 2.38
12 7.14
121 72.02
47 27.98%
92  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 90
11 12.22
4 4.44
9 10.00
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
93  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 175
44 25.14
0 0.00
4 2.29
0 0.00
0 0.00
127 72.57
48 27.43%
94  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 366
21 5.74
11 3.01
36 9.84
21 5.74
11 3.01
266 72.68
100 27.32%
95  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 114
19 16.67
10 8.77
0 0.00
2 1.75
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
96  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 126
11 8.73
10 7.94
10 7.94
3 2.38
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
97  โรงเรียนบ้านค้อ 52
3 5.77
1 1.92
10 19.23
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
98  โรงเรียนบ้านตากวน 130
10 7.69
9 6.92
6 4.62
6 4.62
4 3.08
95 73.08
35 26.92%
99  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
14 12.96
5 4.63
5 4.63
1 0.93
4 3.70
79 73.15
29 26.85%
100  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
9 7.09
8 6.30
9 7.09
6 4.72
2 1.57
93 73.23
34 26.77%
101  โรงเรียนบ้านแสรออ 255
25 9.80
29 11.37
5 1.96
9 3.53
0 0.00
187 73.33
68 26.67%
102  โรงเรียนบ้านโดนออง 193
26 13.47
18 9.33
0 0.00
7 3.63
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
103  โรงเรียนบ้านระวี 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
104  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3391
143 4.22
160 4.72
237 6.99
160 4.72
190 5.60
2501 73.75
890 26.25%
105  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 168
4 2.38
3 1.79
14 8.33
7 4.17
16 9.52
124 73.81
44 26.19%
106  โรงเรียนสะโนวิทยา 189
6 3.17
18 9.52
25 13.23
0 0.00
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
107  โรงเรียนบ้านสดอ 203
16 7.88
14 6.90
19 9.36
3 1.48
0 0.00
151 74.38
52 25.62%
108  โรงเรียนบ้านกระออม 94
18 19.15
3 3.19
0 0.00
3 3.19
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
109  โรงเรียนบ้านพม่า 59
1 1.69
4 6.78
5 8.47
5 8.47
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
110  โรงเรียนบ้านผักไหม 142
12 8.45
9 6.34
12 8.45
2 1.41
1 0.70
106 74.65
36 25.35%
111  โรงเรียนบ้านนาบัว 202
7 3.47
1 0.50
18 8.91
1 0.50
24 11.88
151 74.75
51 25.25%
112  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 127
5 3.94
10 7.87
15 11.81
2 1.57
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
113  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 72
12 16.67
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
114  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
10 22.73
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
7 11.67
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
116  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 291
23 7.90
11 3.78
10 3.44
13 4.47
15 5.15
219 75.26
72 24.74%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 98
12 12.24
7 7.14
5 5.10
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
118  โรงเรียนบ้านโนนลี 49
3 6.12
3 6.12
6 12.24
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
119  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
15 14.02
3 2.80
5 4.67
3 2.80
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
120  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
15 11.72
0 0.00
13 10.16
3 2.34
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
121  โรงเรียนบ้านดินแดง 54
7 12.96
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
122  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 158
17 10.76
17 10.76
4 2.53
0 0.00
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
123  โรงเรียนบ้านทวารไพร 189
10 5.29
12 6.35
19 10.05
4 2.12
0 0.00
144 76.19
45 23.81%
124  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
4 6.35
4 6.35
5 7.94
1 1.59
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
125  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 190
11 5.79
21 11.05
4 2.11
3 1.58
6 3.16
145 76.32
45 23.68%
126  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 89
5 5.62
2 2.25
7 7.87
7 7.87
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
127  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 153
9 5.88
17 11.11
7 4.58
3 1.96
0 0.00
117 76.47
36 23.53%
128  โรงเรียนบ้านโดนโอก 115
7 6.09
7 6.09
4 3.48
5 4.35
4 3.48
88 76.52
27 23.48%
129  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 73
3 4.11
8 10.96
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
130  โรงเรียนบ้านหนองจอก 189
9 4.76
20 10.58
15 7.94
0 0.00
0 0.00
145 76.72
44 23.28%
131  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 99
11 11.11
6 6.06
4 4.04
2 2.02
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
132  โรงเรียนบ้านหนองยาง 160
10 6.25
12 7.50
13 8.13
2 1.25
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
133  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 186
6 3.23
8 4.30
7 3.76
14 7.53
8 4.30
143 76.88
43 23.12%
134  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 179
7 3.91
5 2.79
19 10.61
3 1.68
7 3.91
138 77.09
41 22.91%
135  โรงเรียนบ้านสังแก 118
27 22.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
136  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 239
19 7.95
11 4.60
18 7.53
2 0.84
4 1.67
185 77.41
54 22.59%
137  โรงเรียนบ้านข่า 40
4 10.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
138  โรงเรียนบ้านตระแสง 201
12 5.97
8 3.98
9 4.48
7 3.48
9 4.48
156 77.61
45 22.39%
139  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 96
0 0.00
1 1.04
20 20.83
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
140  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 110
4 3.64
7 6.36
0 0.00
5 4.55
8 7.27
86 78.18
24 21.82%
141  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
14 10.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
5 3.57
110 78.57
30 21.43%
142  โรงเรียนบ้านตาเพชร 117
5 4.27
6 5.13
6 5.13
8 6.84
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
143  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 156
12 7.69
7 4.49
14 8.97
0 0.00
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
144  โรงเรียนบ้านจรวย 86
5 5.81
6 6.98
4 4.65
2 2.33
1 1.16
68 79.07
18 20.93%
145  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 53
2 3.77
2 3.77
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
146  โรงเรียนบ้านตระแบก 135
5 3.70
1 0.74
14 10.37
8 5.93
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
147  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 54
5 9.26
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
148  โรงเรียนบ้านกันตรง 74
4 5.41
9 12.16
2 2.70
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
149  โรงเรียนบ้านขะเนก 223
7 3.14
5 2.24
23 10.31
4 1.79
6 2.69
178 79.82
45 20.18%
150  โรงเรียนบ้านดงมัน 159
12 7.55
5 3.14
14 8.81
1 0.63
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
151  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 174
12 6.90
2 1.15
7 4.02
0 0.00
14 8.05
139 79.89
35 20.11%
152  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 165
3 1.82
14 8.48
16 9.70
0 0.00
0 0.00
132 80.00
33 20.00%
153  โรงเรียนบ้านกะลัน 196
9 4.59
13 6.63
17 8.67
0 0.00
0 0.00
157 80.10
39 19.90%
154  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
3 4.23
5 7.04
6 8.45
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
155  โรงเรียนบ้านตางมาง 141
11 7.80
7 4.96
3 2.13
6 4.26
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
156  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 63
6 9.52
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
157  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 85
2 2.35
2 2.35
5 5.88
2 2.35
5 5.88
69 81.18
16 18.82%
158  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 229
17 7.42
9 3.93
17 7.42
0 0.00
0 0.00
186 81.22
43 18.78%
159  โรงเรียนบ้านหนองกง 48
3 6.25
2 4.17
2 4.17
1 2.08
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
160  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
4 6.25
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
161  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
9 14.06
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
162  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 412
26 6.31
15 3.64
0 0.00
13 3.16
23 5.58
335 81.31
77 18.69%
163  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 231
15 6.49
6 2.60
22 9.52
0 0.00
0 0.00
188 81.39
43 18.61%
164  โรงเรียนทวีคามวิทยา 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
165  โรงเรียนบ้านกางของ 108
2 1.85
2 1.85
7 6.48
2 1.85
7 6.48
88 81.48
20 18.52%
166  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 211
6 2.84
19 9.00
10 4.74
4 1.90
0 0.00
172 81.52
39 18.48%
167  โรงเรียนบ้านบรมสุข 157
9 5.73
8 5.10
5 3.18
7 4.46
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
168  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 88
14 15.91
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
169  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 314
6 1.91
6 1.91
22 7.01
6 1.91
17 5.41
257 81.85
57 18.15%
170  โรงเรียนบ้านกันแสง 94
4 4.26
6 6.38
3 3.19
4 4.26
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 107
10 9.35
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
172  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 178
12 6.74
9 5.06
8 4.49
2 1.12
0 0.00
147 82.58
31 17.42%
173  โรงเรียนบ้านนาเกา 145
8 5.52
0 0.00
17 11.72
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
174  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 70
7 10.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
2 2.86
58 82.86
12 17.14%
175  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 270
21 7.78
17 6.30
8 2.96
0 0.00
0 0.00
224 82.96
46 17.04%
176  โรงเรียนบ้านแกน้อย 141
7 4.96
6 4.26
10 7.09
1 0.71
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
177  โรงเรียนบ้านจารพัต 212
10 4.72
11 5.19
12 5.66
3 1.42
0 0.00
176 83.02
36 16.98%
178  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 112
9 8.04
4 3.57
6 5.36
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
179  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
180  โรงเรียนบ้านหนองกับ 164
17 10.37
5 3.05
5 3.05
0 0.00
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
181  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 140
5 3.57
4 2.86
5 3.57
5 3.57
4 2.86
117 83.57
23 16.43%
182  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 67
4 5.97
3 4.48
3 4.48
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
183  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 296
16 5.41
9 3.04
21 7.09
2 0.68
0 0.00
248 83.78
48 16.22%
184  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 241
13 5.39
9 3.73
6 2.49
8 3.32
3 1.24
202 83.82
39 16.18%
185  โรงเรียนบ้านอันโนง 87
8 9.20
6 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
186  โรงเรียนบ้านดงถาวร 187
8 4.28
11 5.88
10 5.35
1 0.53
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
187  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 44
0 0.00
1 2.27
5 11.36
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
188  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 101
11 10.89
3 2.97
2 1.98
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
189  โรงเรียนบ้านคอโค 518
18 3.47
8 1.54
37 7.14
19 3.67
0 0.00
436 84.17
82 15.83%
190  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 64
5 7.81
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
191  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 100
5 5.00
0 0.00
5 5.00
1 1.00
4 4.00
85 85.00
15 15.00%
192  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 147
7 4.76
4 2.72
11 7.48
0 0.00
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
193  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
194  โรงเรียนบ้านสามโค 67
6 8.96
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
195  โรงเรียนบ้านนาเสือก 81
7 8.64
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
196  โรงเรียนบ้านจักจรูก 95
3 3.16
0 0.00
4 4.21
3 3.16
4 4.21
81 85.26
14 14.74%
197  โรงเรียนบ้านไถงตรง 129
2 1.55
2 1.55
11 8.53
1 0.78
3 2.33
110 85.27
19 14.73%
198  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
199  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 151
8 5.30
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
200  โรงเรียนเสกวิทยาคม 103
1 0.97
0 0.00
14 13.59
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
201  โรงเรียนบ้านบุญโลก 69
2 2.90
4 5.80
2 2.90
2 2.90
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
202  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 76
9 11.84
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
203  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 166
11 6.63
6 3.61
5 3.01
2 1.20
0 0.00
142 85.54
24 14.46%
204  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 83
5 6.02
1 1.20
6 7.23
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
205  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 174
5 2.87
7 4.02
8 4.60
5 2.87
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
206  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
207  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 171
8 4.68
2 1.17
14 8.19
0 0.00
0 0.00
147 85.96
24 14.04%
208  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 251
5 1.99
5 1.99
12 4.78
5 1.99
8 3.19
216 86.06
35 13.94%
209  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 159
5 3.14
7 4.40
5 3.14
5 3.14
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
210  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
211  โรงเรียนบ้านบุทม 118
10 8.47
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
212  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 207
10 4.83
7 3.38
8 3.86
3 1.45
0 0.00
179 86.47
28 13.53%
213  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 89
7 7.87
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
214  โรงเรียนบ้านระหาร 67
8 11.94
1 1.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
215  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 187
10 5.35
0 0.00
15 8.02
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
216  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
217  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
4 3.23
6 4.84
5 4.03
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
218  โรงเรียนบ้านว่าน 70
2 2.86
1 1.43
3 4.29
3 4.29
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
219  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 156
9 5.77
0 0.00
11 7.05
0 0.00
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
220  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
221  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 198
11 5.56
3 1.52
11 5.56
0 0.00
0 0.00
173 87.37
25 12.63%
222  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 175
6 3.43
5 2.86
5 2.86
3 1.71
3 1.71
153 87.43
22 12.57%
223  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
224  โรงเรียนบ้านตากูก 104
1 0.96
1 0.96
5 4.81
6 5.77
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
225  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 170
2 1.18
16 9.41
2 1.18
0 0.00
1 0.59
149 87.65
21 12.35%
226  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 91
2 2.20
1 1.10
4 4.40
4 4.40
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
227  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 91
5 5.49
0 0.00
5 5.49
1 1.10
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
228  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 83
4 4.82
0 0.00
3 3.61
1 1.20
2 2.41
73 87.95
10 12.05%
229  โรงเรียนบ้านตำปูง 75
7 9.33
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
230  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 329
15 4.56
9 2.74
15 4.56
0 0.00
0 0.00
290 88.15
39 11.85%
231  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 129
4 3.10
5 3.88
6 4.65
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
232  โรงเรียนบ้านโชค 95
1 1.05
1 1.05
5 5.26
1 1.05
3 3.16
84 88.42
11 11.58%
233  โรงเรียนบ้านสะโน 114
8 7.02
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
234  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
1 0.78
3 2.34
5 3.91
5 3.91
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
235  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 128
5 3.91
3 2.34
6 4.69
0 0.00
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
236  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
4 2.42
7 4.24
5 3.03
2 1.21
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
237  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 235
4 1.70
5 2.13
7 2.98
5 2.13
4 1.70
210 89.36
25 10.64%
238  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 68
3 4.41
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
239  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 156
0 0.00
0 0.00
2 1.28
5 3.21
9 5.77
140 89.74
16 10.26%
240  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 127
3 2.36
2 1.57
6 4.72
2 1.57
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
241  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 166
11 6.63
0 0.00
4 2.41
1 0.60
1 0.60
149 89.76
17 10.24%
242  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
243  โรงเรียนบ้านฉันเพล 164
1 0.61
1 0.61
14 8.54
0 0.00
0 0.00
148 90.24
16 9.76%
244  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
245  โรงเรียนบ้านแตล 214
9 4.21
4 1.87
7 3.27
0 0.00
0 0.00
194 90.65
20 9.35%
246  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 314
5 1.59
6 1.91
9 2.87
9 2.87
0 0.00
285 90.76
29 9.24%
247  โรงเรียนบ้านหัวแรต 120
3 2.50
3 2.50
4 3.33
0 0.00
1 0.83
109 90.83
11 9.17%
248  โรงเรียนบ้านตรำดม 189
4 2.12
4 2.12
5 2.65
4 2.12
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
249  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
250  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
251  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 142
4 2.82
2 1.41
5 3.52
0 0.00
1 0.70
130 91.55
12 8.45%
252  โรงเรียนบ้านอาวุธ 50
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
253  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 77
4 5.19
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
254  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 91
1 1.10
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
255  โรงเรียนบ้านพะเนา 66
0 0.00
2 3.03
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
256  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 228
6 2.63
0 0.00
11 4.82
0 0.00
0 0.00
211 92.54
17 7.46%
257  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 111
1 0.90
1 0.90
3 2.70
1 0.90
2 1.80
103 92.79
8 7.21%
258  โรงเรียนบ้านม่วง 85
4 4.71
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
259  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 101
3 2.97
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
260  โรงเรียนบ้านหนองดุม 208
3 1.44
0 0.00
11 5.29
0 0.00
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
261  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
8 4.85
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
154 93.33
11 6.67%
262  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 107
3 2.80
1 0.93
2 1.87
0 0.00
1 0.93
100 93.46
7 6.54%
263  โรงเรียนบ้านเวียย 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
264  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 78
0 0.00
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
265  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 220
4 1.82
3 1.36
6 2.73
1 0.45
0 0.00
206 93.64
14 6.36%
266  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 126
2 1.59
2 1.59
4 3.17
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
267  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 132
3 2.27
0 0.00
4 3.03
1 0.76
0 0.00
124 93.94
8 6.06%
268  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
269  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
270  โรงเรียนบ้านสลักได 182
3 1.65
3 1.65
4 2.20
0 0.00
0 0.00
172 94.51
10 5.49%
271  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.45
104 94.55
6 5.45%
272  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 84
1 1.19
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
273  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
274  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
275  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 74
0 0.00
0 0.00
1 1.35
2 2.70
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
276  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 124
4 3.23
1 0.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
277  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
278  โรงเรียนบ้านสำโรง 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.94
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
279  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.53
3 2.29
126 96.18
5 3.82%
280  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
281  โรงเรียนบ้านระไซร์ 130
3 2.31
0 0.00
1 0.77
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
282  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 149
1 0.67
0 0.00
2 1.34
1 0.67
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
283  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 119
0 0.00
0 0.00
1 0.84
2 1.68
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
284  โรงเรียนดรุณวิทยากร 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
285  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 186
4 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 97.85
4 2.15%
286  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
287  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 99
2 2.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
288  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 177
0 0.00
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
174 98.31
3 1.69%
289  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
290  โรงเรียนบ้านกุง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
291  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 78
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
292  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
168 98.82
2 1.18%

 

จำนวนนักเรียน  49,000 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,635 7.42
เตี้ย  2,384 4.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,734 7.62
ผอมและเตี้ย  1,823 3.72
อ้วนและเตี้ย  2,249 4.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,175 71.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,825 คน


28.21%


Powered By www.thaieducation.net