ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองมัน 18
4 22.22
4 22.22
10 55.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 84
78 92.86
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 70
18 25.71
18 25.71
9 12.86
11 15.71
6 8.57
8 11.43
62 88.57%
4  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 49
28 57.14
3 6.12
2 4.08
0 0.00
0 0.00
16 32.65
33 67.35%
5  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 55
7 12.73
20 36.36
10 18.18
0 0.00
0 0.00
18 32.73
37 67.27%
6  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 111
11 9.91
2 1.80
21 18.92
13 11.71
23 20.72
41 36.94
70 63.06%
7  โรงเรียนบ้านสันติสุข 159
8 5.03
8 5.03
30 18.87
16 10.06
38 23.90
59 37.11
100 62.89%
8  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 429
87 20.28
56 13.05
78 18.18
37 8.62
11 2.56
160 37.30
269 62.70%
9  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 84
11 13.10
12 14.29
11 13.10
10 11.90
7 8.33
33 39.29
51 60.71%
10  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 92
15 16.30
5 5.43
11 11.96
8 8.70
16 17.39
37 40.22
55 59.78%
11  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 241
23 9.54
11 4.56
40 16.60
31 12.86
38 15.77
98 40.66
143 59.34%
12  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 137
24 17.52
18 13.14
18 13.14
15 10.95
3 2.19
59 43.07
78 56.93%
13  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 488
59 12.09
57 11.68
58 11.89
42 8.61
45 9.22
227 46.52
261 53.48%
14  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 152
21 13.82
13 8.55
18 11.84
22 14.47
7 4.61
71 46.71
81 53.29%
15  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 149
25 16.78
27 18.12
15 10.07
8 5.37
4 2.68
70 46.98
79 53.02%
16  โรงเรียนบ้านสระขุด 160
22 13.75
8 5.00
8 5.00
30 18.75
16 10.00
76 47.50
84 52.50%
17  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 247
37 14.98
18 7.29
25 10.12
22 8.91
23 9.31
122 49.39
125 50.61%
18  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 139
50 35.97
3 2.16
11 7.91
2 1.44
3 2.16
70 50.36
69 49.64%
19  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1719
227 13.21
179 10.41
120 6.98
93 5.41
228 13.26
872 50.73
847 49.27%
20  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 82
20 24.39
10 12.20
9 10.98
1 1.22
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
21  โรงเรียนบ้านโคกลอย 116
26 22.41
8 6.90
8 6.90
7 6.03
7 6.03
60 51.72
56 48.28%
22  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 335
5 1.49
7 2.09
59 17.61
10 2.99
80 23.88
174 51.94
161 48.06%
23  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 154
17 11.04
10 6.49
14 9.09
15 9.74
17 11.04
81 52.60
73 47.40%
24  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 124
10 8.06
6 4.84
10 8.06
16 12.90
16 12.90
66 53.23
58 46.77%
25  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 207
35 16.91
25 12.08
5 2.42
25 12.08
5 2.42
112 54.11
95 45.89%
26  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 80
14 17.50
10 12.50
2 2.50
9 11.25
1 1.25
44 55.00
36 45.00%
27  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 135
7 5.19
20 14.81
2 1.48
27 20.00
4 2.96
75 55.56
60 44.44%
28  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 189
13 6.88
11 5.82
32 16.93
21 11.11
7 3.70
105 55.56
84 44.44%
29  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 152
20 13.16
11 7.24
26 17.11
6 3.95
4 2.63
85 55.92
67 44.08%
30  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 155
18 11.61
10 6.45
10 6.45
18 11.61
11 7.10
88 56.77
67 43.23%
31  โรงเรียนบ้านยายคำ 70
11 15.71
8 11.43
5 7.14
6 8.57
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
32  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1664
206 12.38
126 7.57
119 7.15
142 8.53
119 7.15
952 57.21
712 42.79%
33  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 113
12 10.62
14 12.39
15 13.27
6 5.31
0 0.00
66 58.41
47 41.59%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวง 212
31 14.62
24 11.32
7 3.30
24 11.32
2 0.94
124 58.49
88 41.51%
35  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 93
3 3.23
3 3.23
12 12.90
6 6.45
14 15.05
55 59.14
38 40.86%
36  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 160
17 10.63
19 11.88
12 7.50
12 7.50
4 2.50
96 60.00
64 40.00%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 145
15 10.34
12 8.28
16 11.03
12 8.28
2 1.38
88 60.69
57 39.31%
38  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 173
16 9.25
19 10.98
14 8.09
18 10.40
0 0.00
106 61.27
67 38.73%
39  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
9 7.44
6 4.96
5 4.13
17 14.05
9 7.44
75 61.98
46 38.02%
40  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 164
23 14.02
13 7.93
8 4.88
11 6.71
6 3.66
103 62.80
61 37.20%
41  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 240
39 16.25
18 7.50
26 10.83
5 2.08
0 0.00
152 63.33
88 36.67%
42  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 71
10 14.08
2 2.82
5 7.04
7 9.86
2 2.82
45 63.38
26 36.62%
43  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 124
17 13.71
18 14.52
4 3.23
4 3.23
2 1.61
79 63.71
45 36.29%
44  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 56
3 5.36
2 3.57
10 17.86
2 3.57
3 5.36
36 64.29
20 35.71%
45  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 62
6 9.68
7 11.29
3 4.84
3 4.84
3 4.84
40 64.52
22 35.48%
46  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 300
21 7.00
22 7.33
17 5.67
24 8.00
22 7.33
194 64.67
106 35.33%
47  โรงเรียนบ้านปากช่อง 327
25 7.65
21 6.42
39 11.93
12 3.67
18 5.50
212 64.83
115 35.17%
48  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 330
20 6.06
11 3.33
79 23.94
6 1.82
0 0.00
214 64.85
116 35.15%
49  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 155
21 13.55
13 8.39
11 7.10
9 5.81
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
50  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 202
25 12.38
8 3.96
19 9.41
18 8.91
0 0.00
132 65.35
70 34.65%
51  โรงเรียนบ้านหนองยาง 217
52 23.96
7 3.23
12 5.53
4 1.84
0 0.00
142 65.44
75 34.56%
52  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 119
6 5.04
7 5.88
11 9.24
7 5.88
10 8.40
78 65.55
41 34.45%
53  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 148
26 17.57
7 4.73
13 8.78
2 1.35
2 1.35
98 66.22
50 33.78%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 309
16 5.18
30 9.71
44 14.24
12 3.88
2 0.65
205 66.34
104 33.66%
55  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 659
57 8.65
72 10.93
45 6.83
30 4.55
17 2.58
438 66.46
221 33.54%
56  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 154
27 17.53
23 14.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
57  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
9 19.15
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
58  โรงเรียนบ้านโคกลอย 176
14 7.95
13 7.39
25 14.20
4 2.27
0 0.00
120 68.18
56 31.82%
59  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 178
18 10.11
16 8.99
16 8.99
5 2.81
1 0.56
122 68.54
56 31.46%
60  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 168
21 12.50
6 3.57
20 11.90
4 2.38
0 0.00
117 69.64
51 30.36%
61  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 56
6 10.71
6 10.71
5 8.93
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
62  โรงเรียนวัดห้วยหิน 76
5 6.58
0 0.00
9 11.84
3 3.95
6 7.89
53 69.74
23 30.26%
63  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 119
10 8.40
8 6.72
16 13.45
1 0.84
1 0.84
83 69.75
36 30.25%
64  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 80
5 6.25
2 2.50
15 18.75
2 2.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
65  โรงเรียนบ้านหนองกราด 30
4 13.33
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
66  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 121
11 9.09
10 8.26
11 9.09
3 2.48
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
67  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 73
7 9.59
7 9.59
3 4.11
4 5.48
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 425
21 4.94
25 5.88
54 12.71
13 3.06
9 2.12
303 71.29
122 28.71%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 143
0 0.00
0 0.00
21 14.69
4 2.80
15 10.49
103 72.03
40 27.97%
70  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 98
6 6.12
2 2.04
13 13.27
4 4.08
2 2.04
71 72.45
27 27.55%
71  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 144
23 15.97
5 3.47
10 6.94
1 0.69
0 0.00
105 72.92
39 27.08%
72  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 216
27 12.50
16 7.41
6 2.78
9 4.17
0 0.00
158 73.15
58 26.85%
73  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 328
22 6.71
17 5.18
48 14.63
0 0.00
0 0.00
241 73.48
87 26.52%
74  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 118
9 7.63
2 1.69
19 16.10
0 0.00
1 0.85
87 73.73
31 26.27%
75  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 125
6 4.80
5 4.00
12 9.60
6 4.80
3 2.40
93 74.40
32 25.60%
76  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 102
13 12.75
2 1.96
9 8.82
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
77  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 55
6 10.91
0 0.00
1 1.82
1 1.82
6 10.91
41 74.55
14 25.45%
78  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 334
51 15.27
3 0.90
18 5.39
5 1.50
7 2.10
250 74.85
84 25.15%
79  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 285
25 8.77
9 3.16
36 12.63
1 0.35
0 0.00
214 75.09
71 24.91%
80  โรงเรียนบ้านคลองหิน 191
12 6.28
12 6.28
23 12.04
0 0.00
0 0.00
144 75.39
47 24.61%
81  โรงเรียนบ้านบุ 164
15 9.15
17 10.37
6 3.66
1 0.61
1 0.61
124 75.61
40 24.39%
82  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 78
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
83  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 305
8 2.62
11 3.61
31 10.16
8 2.62
16 5.25
231 75.74
74 24.26%
84  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 66
1 1.52
5 7.58
10 15.15
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
85  โรงเรียนบ้านโนนทอง 33
2 6.06
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
86  โรงเรียนบ้านสระสะแก 172
19 11.05
8 4.65
12 6.98
2 1.16
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
87  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 519
28 5.39
20 3.85
73 14.07
0 0.00
0 0.00
398 76.69
121 23.31%
88  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 254
23 9.06
12 4.72
13 5.12
9 3.54
2 0.79
195 76.77
59 23.23%
89  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 117
5 4.27
4 3.42
18 15.38
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
90  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 204
5 2.45
5 2.45
8 3.92
29 14.22
0 0.00
157 76.96
47 23.04%
91  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 148
6 4.05
1 0.68
15 10.14
6 4.05
6 4.05
114 77.03
34 22.97%
92  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 205
13 6.34
8 3.90
19 9.27
7 3.41
0 0.00
158 77.07
47 22.93%
93  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 97
4 4.12
9 9.28
9 9.28
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
94  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 142
6 4.23
5 3.52
17 11.97
4 2.82
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
95  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
96  โรงเรียนบ้านไทรออ 36
5 13.89
1 2.78
1 2.78
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
97  โรงเรียนบ้านเสลา 103
3 2.91
3 2.91
11 10.68
5 4.85
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
98  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 165
5 3.03
3 1.82
10 6.06
6 3.64
11 6.67
130 78.79
35 21.21%
99  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 127
5 3.94
4 3.15
6 4.72
5 3.94
6 4.72
101 79.53
26 20.47%
100  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69
7 10.14
2 2.90
2 2.90
2 2.90
1 1.45
55 79.71
14 20.29%
101  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 60
7 11.67
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
102  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 125
6 4.80
7 5.60
12 9.60
0 0.00
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
103  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 225
9 4.00
7 3.11
21 9.33
5 2.22
1 0.44
182 80.89
43 19.11%
104  โรงเรียนบ้านฝ้าย 244
16 6.56
19 7.79
7 2.87
4 1.64
0 0.00
198 81.15
46 18.85%
105  โรงเรียนบ้านหนองหมี 149
7 4.70
5 3.36
4 2.68
5 3.36
7 4.70
121 81.21
28 18.79%
106  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
107  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 119
10 8.40
2 1.68
8 6.72
2 1.68
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
108  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 130
4 3.08
5 3.85
5 3.85
5 3.85
5 3.85
106 81.54
24 18.46%
109  โรงเรียนบ้านหนองกง 190
10 5.26
1 0.53
18 9.47
6 3.16
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
110  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 49
4 8.16
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
111  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 158
10 6.33
4 2.53
15 9.49
0 0.00
0 0.00
129 81.65
29 18.35%
112  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
113  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 211
15 7.11
8 3.79
15 7.11
0 0.00
0 0.00
173 81.99
38 18.01%
114  โรงเรียนบ้านตากอง 168
12 7.14
4 2.38
12 7.14
2 1.19
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
115  โรงเรียนบ้านหนองถนน 101
10 9.90
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
116  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 113
2 1.77
5 4.42
12 10.62
1 0.88
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
117  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 121
2 1.65
6 4.96
12 9.92
1 0.83
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 127
1 0.79
8 6.30
12 9.45
1 0.79
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
119  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 127
6 4.72
0 0.00
9 7.09
7 5.51
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
120  โรงเรียนบ้านหนองกราด 53
0 0.00
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
121  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 245
6 2.45
0 0.00
34 13.88
0 0.00
0 0.00
205 83.67
40 16.33%
122  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 135
10 7.41
2 1.48
10 7.41
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
123  โรงเรียนบ้านโคกขาม 68
1 1.47
0 0.00
6 8.82
4 5.88
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
124  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 112
14 12.50
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
125  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 187
15 8.02
13 6.95
2 1.07
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
126  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 88
1 1.14
0 0.00
13 14.77
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
127  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 82
5 6.10
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
128  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 101
4 3.96
6 5.94
6 5.94
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
129  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 287
14 4.88
15 5.23
13 4.53
3 1.05
0 0.00
242 84.32
45 15.68%
130  โรงเรียนบ้านเขว้า 103
6 5.83
6 5.83
2 1.94
2 1.94
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
131  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 58
2 3.45
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
132  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 93
4 4.30
4 4.30
5 5.38
1 1.08
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
133  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 162
8 4.94
7 4.32
7 4.32
2 1.23
0 0.00
138 85.19
24 14.81%
134  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 178
9 5.06
1 0.56
0 0.00
7 3.93
9 5.06
152 85.39
26 14.61%
135  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 124
3 2.42
6 4.84
9 7.26
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
136  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 131
2 1.53
2 1.53
15 11.45
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
137  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 174
11 6.32
0 0.00
14 8.05
0 0.00
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
138  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 417
20 4.80
8 1.92
26 6.24
4 0.96
1 0.24
358 85.85
59 14.15%
139  โรงเรียนบ้านตะโก 191
8 4.19
10 5.24
3 1.57
5 2.62
1 0.52
164 85.86
27 14.14%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 192
4 2.08
12 6.25
11 5.73
0 0.00
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 306
7 2.29
13 4.25
20 6.54
3 0.98
0 0.00
263 85.95
43 14.05%
142  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 36
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
143  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 108
5 4.63
3 2.78
7 6.48
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
144  โรงเรียนบ้านโคกยาง 239
10 4.18
12 5.02
9 3.77
2 0.84
0 0.00
206 86.19
33 13.81%
145  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
146  โรงเรียนบ้านขามน้อย 162
2 1.23
11 6.79
9 5.56
0 0.00
0 0.00
140 86.42
22 13.58%
147  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 118
4 3.39
3 2.54
6 5.08
2 1.69
1 0.85
102 86.44
16 13.56%
148  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 302
4 1.32
17 5.63
19 6.29
0 0.00
0 0.00
262 86.75
40 13.25%
149  โรงเรียนวัดน้ำไหล 145
10 6.90
2 1.38
5 3.45
2 1.38
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
150  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 79
3 3.80
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
151  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
14 8.86
2 1.27
4 2.53
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
152  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 65
3 4.62
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
153  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 147
2 1.36
2 1.36
5 3.40
5 3.40
4 2.72
129 87.76
18 12.24%
154  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 147
5 3.40
2 1.36
3 2.04
5 3.40
3 2.04
129 87.76
18 12.24%
155  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 98
4 4.08
1 1.02
5 5.10
2 2.04
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
156  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
157  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 159
5 3.14
0 0.00
14 8.81
0 0.00
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
158  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
159  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 102
2 1.96
2 1.96
6 5.88
1 0.98
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
160  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 221
8 3.62
9 4.07
8 3.62
1 0.45
0 0.00
195 88.24
26 11.76%
161  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 148
5 3.38
1 0.68
11 7.43
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
162  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 134
5 3.73
8 5.97
2 1.49
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
163  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
164  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 286
0 0.00
1 0.35
27 9.44
2 0.70
0 0.00
256 89.51
30 10.49%
165  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
2 1.89
1 0.94
1 0.94
2 1.89
5 4.72
95 89.62
11 10.38%
166  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
5 3.97
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
167  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 142
2 1.41
1 0.70
10 7.04
1 0.70
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
170  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1106
34 3.07
12 1.08
50 4.52
9 0.81
4 0.36
997 90.14
109 9.86%
171  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 421
9 2.14
8 1.90
9 2.14
3 0.71
10 2.38
382 90.74
39 9.26%
172  โรงเรียนบ้านถาวร 238
4 1.68
0 0.00
18 7.56
0 0.00
0 0.00
216 90.76
22 9.24%
173  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
3 2.13
3 2.13
3 2.13
4 2.84
0 0.00
128 90.78
13 9.22%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
1 0.70
0 0.00
12 8.45
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
175  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
176  โรงเรียนวราวัฒนา 155
0 0.00
4 2.58
10 6.45
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
177  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 201
2 1.00
7 3.48
9 4.48
0 0.00
0 0.00
183 91.04
18 8.96%
178  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
2 1.90
96 91.43
9 8.57%
179  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
2 2.82
2 2.82
65 91.55
6 8.45%
180  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
181  โรงเรียนไตรคาม 96
5 5.21
2 2.08
1 1.04
0 0.00
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
182  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 122
0 0.00
0 0.00
6 4.92
4 3.28
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
183  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 189
1 0.53
2 1.06
9 4.76
1 0.53
2 1.06
174 92.06
15 7.94%
184  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
185  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
186  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
187  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 147
3 2.04
3 2.04
5 3.40
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
188  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 545
22 4.04
2 0.37
10 1.83
4 0.73
0 0.00
507 93.03
38 6.97%
189  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
190  โรงเรียนบ้านหนองกก 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
191  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 131
0 0.00
3 2.29
3 2.29
3 2.29
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
192  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 88
2 2.27
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
193  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 598
11 1.84
4 0.67
24 4.01
0 0.00
1 0.17
558 93.31
40 6.69%
194  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
195  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 141
2 1.42
4 2.84
2 1.42
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
196  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
197  โรงเรียนบ้านสระขาม 205
3 1.46
3 1.46
2 0.98
2 0.98
0 0.00
195 95.12
10 4.88%
198  โรงเรียนบ้านสำราญ 106
3 2.83
0 0.00
1 0.94
0 0.00
1 0.94
101 95.28
5 4.72%
199  โรงเรียนบ้านนาจาน 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
200  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 178
0 0.00
0 0.00
8 4.49
0 0.00
0 0.00
170 95.51
8 4.49%
201  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 153
4 2.61
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
147 96.08
6 3.92%
202  โรงเรียนบ้านหนองโสน 104
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
1 0.96
100 96.15
4 3.85%
203  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
204  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 163
2 1.23
0 0.00
2 1.23
1 0.61
0 0.00
158 96.93
5 3.07%
205  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
206  โรงเรียนบ้านหนองกราด 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
207  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 159
0 0.00
0 0.00
2 1.26
1 0.63
0 0.00
156 98.11
3 1.89%
208  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 217
0 0.00
0 0.00
3 1.38
1 0.46
0 0.00
213 98.16
4 1.84%
209  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 213
3 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
210 98.59
3 1.41%
210  โรงเรียนบ้านหินโคน 169
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
167 98.82
2 1.18%
211  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 91
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
212  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
213  โรงเรียนบ้านสมจิต 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,431 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,688 7.38
เตี้ย  1,747 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,734 7.50
ผอมและเตี้ย  1,210 3.32
อ้วนและเตี้ย  1,013 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  27,039 74.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,392 คน


25.78%


Powered By www.thaieducation.net