ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำแคน 22
6 27.27
8 36.36
6 27.27
2 9.09
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 95
24 25.26
16 16.84
24 25.26
17 17.89
14 14.74
0 0.00
95 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 30
11 36.67
11 36.67
5 16.67
2 6.67
1 3.33
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 25
19 76.00
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 112
99 88.39
9 8.04
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
6  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 75
13 17.33
12 16.00
11 14.67
24 32.00
15 20.00
0 0.00
75 100.00%
7  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 165
29 17.58
35 21.21
60 36.36
9 5.45
32 19.39
0 0.00
165 100.00%
8  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 40
10 25.00
13 32.50
5 12.50
5 12.50
6 15.00
1 2.50
39 97.50%
9  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 70
53 75.71
4 5.71
2 2.86
7 10.00
0 0.00
4 5.71
66 94.29%
10  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 143
55 38.46
22 15.38
15 10.49
26 18.18
15 10.49
10 6.99
133 93.01%
11  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 12
4 33.33
2 16.67
3 25.00
2 16.67
0 0.00
1 8.33
11 91.67%
12  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 91
16 17.58
14 15.38
20 21.98
12 13.19
19 20.88
10 10.99
81 89.01%
13  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 43
12 27.91
6 13.95
8 18.60
5 11.63
5 11.63
7 16.28
36 83.72%
14  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 18
2 11.11
2 11.11
5 27.78
2 11.11
4 22.22
3 16.67
15 83.33%
15  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 85
18 21.18
14 16.47
9 10.59
22 25.88
2 2.35
20 23.53
65 76.47%
16  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 23
5 21.74
3 13.04
4 17.39
4 17.39
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
17  โรงเรียนดอนหมู 115
18 15.65
12 10.43
12 10.43
16 13.91
20 17.39
37 32.17
78 67.83%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 176
20 11.36
15 8.52
10 5.68
23 13.07
50 28.41
58 32.95
118 67.05%
19  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 71
19 26.76
13 18.31
7 9.86
7 9.86
0 0.00
25 35.21
46 64.79%
20  โรงเรียนบ้านป่าปอ 127
75 59.06
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
48 37.80
79 62.20%
21  โรงเรียนบ้านนาข่า 44
6 13.64
4 9.09
10 22.73
5 11.36
2 4.55
17 38.64
27 61.36%
22  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
11 28.95
0 0.00
7 18.42
0 0.00
4 10.53
16 42.11
22 57.89%
23  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 70
18 25.71
8 11.43
14 20.00
0 0.00
0 0.00
30 42.86
40 57.14%
24  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 97
3 3.09
5 5.15
17 17.53
8 8.25
22 22.68
42 43.30
55 56.70%
25  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 147
6 4.08
11 7.48
23 15.65
17 11.56
24 16.33
66 44.90
81 55.10%
26  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 155
5 3.23
13 8.39
67 43.23
0 0.00
0 0.00
70 45.16
85 54.84%
27  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 95
25 26.32
4 4.21
14 14.74
7 7.37
1 1.05
44 46.32
51 53.68%
28  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 89
10 11.24
11 12.36
9 10.11
10 11.24
7 7.87
42 47.19
47 52.81%
29  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 38
8 21.05
3 7.89
7 18.42
0 0.00
2 5.26
18 47.37
20 52.63%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 657
40 6.09
22 3.35
96 14.61
13 1.98
171 26.03
315 47.95
342 52.05%
31  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 110
4 3.64
11 10.00
11 10.00
17 15.45
14 12.73
53 48.18
57 51.82%
32  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 74
8 10.81
8 10.81
5 6.76
8 10.81
8 10.81
37 50.00
37 50.00%
33  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 49
11 22.45
4 8.16
4 8.16
5 10.20
0 0.00
25 51.02
24 48.98%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 168
19 11.31
11 6.55
18 10.71
24 14.29
10 5.95
86 51.19
82 48.81%
35  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 78
15 19.23
9 11.54
14 17.95
0 0.00
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
36  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 66
6 9.09
0 0.00
16 24.24
2 3.03
6 9.09
36 54.55
30 45.45%
37  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
2 4.08
9 18.37
27 55.10
22 44.90%
38  โรงเรียนบ้านหนองไห 119
28 23.53
5 4.20
15 12.61
5 4.20
0 0.00
66 55.46
53 44.54%
39  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 884
95 10.75
87 9.84
90 10.18
41 4.64
75 8.48
496 56.11
388 43.89%
40  โรงเรียนบ้านหันแฮด 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
41  โรงเรียนบ้านขุมดิน 74
15 20.27
5 6.76
12 16.22
0 0.00
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 168
20 11.90
8 4.76
26 15.48
18 10.71
0 0.00
96 57.14
72 42.86%
43  โรงเรียนบ้านโจด 87
26 29.89
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
50 57.47
37 42.53%
44  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 125
2 1.60
7 5.60
21 16.80
19 15.20
4 3.20
72 57.60
53 42.40%
45  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 106
23 21.70
6 5.66
12 11.32
2 1.89
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
46  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 17
1 5.88
2 11.76
2 11.76
1 5.88
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
47  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 90
7 7.78
8 8.89
9 10.00
6 6.67
7 7.78
53 58.89
37 41.11%
48  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 116
12 10.34
12 10.34
8 6.90
7 6.03
8 6.90
69 59.48
47 40.52%
49  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 64
9 14.06
7 10.94
7 10.94
1 1.56
1 1.56
39 60.94
25 39.06%
50  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 155
37 23.87
3 1.94
20 12.90
0 0.00
0 0.00
95 61.29
60 38.71%
51  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 82
7 8.54
10 12.20
13 15.85
1 1.22
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
52  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
5 9.62
6 11.54
7 13.46
1 1.92
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
53  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 124
8 6.45
11 8.87
25 20.16
1 0.81
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
54  โรงเรียนบ้านปอแดง 89
21 23.60
9 10.11
0 0.00
2 2.25
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
55  โรงเรียนบ้านนางาม 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
11 9.82
11 9.82
74 66.07
38 33.93%
56  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 142
12 8.45
14 9.86
13 9.15
9 6.34
0 0.00
94 66.20
48 33.80%
57  โรงเรียนบ้านละว้า 178
22 12.36
10 5.62
20 11.24
8 4.49
0 0.00
118 66.29
60 33.71%
58  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 149
8 5.37
21 14.09
15 10.07
4 2.68
2 1.34
99 66.44
50 33.56%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 203
21 10.34
15 7.39
27 13.30
4 1.97
0 0.00
136 67.00
67 33.00%
60  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 137
21 15.33
9 6.57
13 9.49
1 0.73
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
61  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
4 5.33
18 24.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
62  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 38
2 5.26
2 5.26
1 2.63
4 10.53
3 7.89
26 68.42
12 31.58%
63  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 127
12 9.45
8 6.30
12 9.45
8 6.30
0 0.00
87 68.50
40 31.50%
64  โรงเรียนบ้านขามป้อม 166
20 12.05
7 4.22
23 13.86
2 1.20
0 0.00
114 68.67
52 31.33%
65  โรงเรียนบ้านวังม่วง 120
12 10.00
4 3.33
20 16.67
0 0.00
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 57
2 3.51
2 3.51
2 3.51
7 12.28
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
67  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 80
10 12.50
4 5.00
4 5.00
3 3.75
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
68  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 183
7 3.83
9 4.92
30 16.39
1 0.55
1 0.55
135 73.77
48 26.23%
69  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37
1 2.70
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
70  โรงเรียนบ้านเขวา 37
4 10.81
1 2.70
3 8.11
0 0.00
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
71  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29
1 3.45
2 6.90
3 10.34
0 0.00
1 3.45
22 75.86
7 24.14%
72  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 89
1 1.12
5 5.62
11 12.36
0 0.00
4 4.49
68 76.40
21 23.60%
73  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
74  โรงเรียนบ้านมูลนาค 103
1 0.97
17 16.50
6 5.83
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
75  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 194
15 7.73
8 4.12
15 7.73
3 1.55
4 2.06
149 76.80
45 23.20%
76  โรงเรียนบ้านหนองแปน 153
15 9.80
10 6.54
6 3.92
4 2.61
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
77  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 111
15 13.51
3 2.70
6 5.41
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
78  โรงเรียนบัวเหลือง 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
79  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 49
3 6.12
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
80  โรงเรียนบ้านแท่น 85
2 2.35
6 7.06
11 12.94
0 0.00
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
81  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 90
1 1.11
10 11.11
9 10.00
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
82  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 122
5 4.10
4 3.28
4 3.28
7 5.74
7 5.74
95 77.87
27 22.13%
83  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 141
11 7.80
12 8.51
5 3.55
1 0.71
2 1.42
110 78.01
31 21.99%
84  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 106
11 10.38
3 2.83
6 5.66
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
85  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
86  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 66
3 4.55
2 3.03
9 13.64
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
87  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
88  โรงเรียนบ้านโนนคุต 38
2 5.26
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
89  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
90  โรงเรียนหนองบัวเย็น 67
5 7.46
4 5.97
2 2.99
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
91  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 131
11 8.40
9 6.87
7 5.34
0 0.00
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
92  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 39
2 5.13
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
93  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
94  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 84
1 1.19
0 0.00
0 0.00
16 19.05
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
95  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 114
4 3.51
4 3.51
15 13.16
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
96  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 150
1 0.67
0 0.00
5 3.33
9 6.00
15 10.00
120 80.00
30 20.00%
97  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 91
10 10.99
6 6.59
2 2.20
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
98  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 108
2 1.85
5 4.63
11 10.19
1 0.93
2 1.85
87 80.56
21 19.44%
99  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 109
4 3.67
5 4.59
4 3.67
4 3.67
4 3.67
88 80.73
21 19.27%
100  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 126
3 2.38
8 6.35
12 9.52
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
101  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 105
5 4.76
1 0.95
10 9.52
4 3.81
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
102  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74
5 6.76
0 0.00
9 12.16
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
103  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
1 1.85
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
104  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
2 1.75
2 1.75
6 5.26
6 5.26
5 4.39
93 81.58
21 18.42%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 412
42 10.19
31 7.52
2 0.49
0 0.00
0 0.00
337 81.80
75 18.20%
106  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 171
2 1.17
5 2.92
13 7.60
5 2.92
6 3.51
140 81.87
31 18.13%
107  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
8 7.62
2 1.90
7 6.67
1 0.95
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
108  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
109  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
110  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
111  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 270
7 2.59
15 5.56
25 9.26
0 0.00
0 0.00
223 82.59
47 17.41%
112  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58
6 10.34
0 0.00
1 1.72
1 1.72
2 3.45
48 82.76
10 17.24%
113  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 99
3 3.03
2 2.02
5 5.05
4 4.04
3 3.03
82 82.83
17 17.17%
114  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 70
9 12.86
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 70
3 4.29
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
116  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 77
6 7.79
0 0.00
6 7.79
0 0.00
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
117  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 18
3 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
118  โรงเรียนสวัสดี 180
11 6.11
11 6.11
8 4.44
0 0.00
0 0.00
150 83.33
30 16.67%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 61
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 11.48
51 83.61
10 16.39%
120  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 43
2 4.65
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
121  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 117
1 0.85
2 1.71
14 11.97
0 0.00
2 1.71
98 83.76
19 16.24%
122  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 301
4 1.33
10 3.32
30 9.97
4 1.33
0 0.00
253 84.05
48 15.95%
123  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
124  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
125  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 115
7 6.09
0 0.00
11 9.57
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
126  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
127  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110
4 3.64
0 0.00
6 5.45
0 0.00
7 6.36
93 84.55
17 15.45%
128  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
129  โรงเรียนบ้านวังหว้า 106
7 6.60
3 2.83
0 0.00
1 0.94
5 4.72
90 84.91
16 15.09%
130  โรงเรียนบ้านลาน 121
6 4.96
3 2.48
4 3.31
2 1.65
3 2.48
103 85.12
18 14.88%
131  โรงเรียนบ้านขามเรียน 75
2 2.67
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
132  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 89
5 5.62
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
133  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 28
2 7.14
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
134  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 70
6 8.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
135  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
136  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 73
0 0.00
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
137  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
2 3.77
2 3.77
1 1.89
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
138  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 100
3 3.00
2 2.00
7 7.00
1 1.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 86
1 1.16
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
140  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 95
4 4.21
0 0.00
8 8.42
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
141  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
142  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 48
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
143  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
144  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 90
5 5.56
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
145  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 58
0 0.00
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
146  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58
3 5.17
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
147  โรงเรียนบ้านวังแสง 76
0 0.00
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
148  โรงเรียนบ้านโนนข่า 104
4 3.85
1 0.96
4 3.85
0 0.00
3 2.88
92 88.46
12 11.54%
149  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
150  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
151  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 70
1 1.43
0 0.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
152  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 162
1 0.62
11 6.79
5 3.09
0 0.00
1 0.62
144 88.89
18 11.11%
153  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
154  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
155  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 111
0 0.00
0 0.00
12 10.81
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
156  โรงเรียนบ้านหัวนา 85
4 4.71
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
157  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 76
3 3.95
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
158  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
2 2.63
3 3.95
2 2.63
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
159  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 77
1 1.30
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
160  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
161  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 40
0 0.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
163  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
164  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 30
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
165  โรงเรียนบ้านโสกนาค 90
3 3.33
1 1.11
3 3.33
1 1.11
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 102
6 5.88
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
167  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 135
1 0.74
5 3.70
6 4.44
1 0.74
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
168  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 117
2 1.71
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
169  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
5 5.21
2 2.08
0 0.00
1 1.04
1 1.04
87 90.63
9 9.38%
170  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 119
3 2.52
3 2.52
2 1.68
3 2.52
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
171  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
1 1.30
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
172  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 109
3 2.75
1 0.92
5 4.59
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
173  โรงเรียนบ้านโกน้อย 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
174  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
175  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 79
2 2.53
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
176  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 81
3 3.70
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
177  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
178  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
179  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
180  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
181  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 142
7 4.93
0 0.00
1 0.70
1 0.70
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
182  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 114
0 0.00
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
183  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
184  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 101
0 0.00
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
185  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
186  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
187  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
3 3.06
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
188  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
1 0.85
0 0.00
112 94.92
6 5.08%
189  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
190  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
191  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
192  โรงเรียนบ้านบัว 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
193  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
194  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
195  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 105
0 0.00
0 0.00
2 1.90
1 0.95
0 0.00
102 97.14
3 2.86%
196  โรงเรียนบ้านวังแคน 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
197  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
198  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 87
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
199  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,936 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,616 8.53
เตี้ย  926 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,695 8.95
ผอมและเตี้ย  580 3.06
อ้วนและเตี้ย  674 3.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,445 71.00
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,491 คน


29.00%


Powered By www.thaieducation.net