ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 193 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.02
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 136
70 51.47
14 10.29
20 14.71
13 9.56
19 13.97
0 0.00
136 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 57
14 24.56
13 22.81
22 38.60
4 7.02
4 7.02
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 101
34 33.66
21 20.79
18 17.82
12 11.88
16 15.84
0 0.00
101 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านช่อผกา 278
88 31.65
61 21.94
36 12.95
46 16.55
0 0.00
47 16.91
231 83.09%
6  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 46
12 26.09
9 19.57
11 23.91
5 10.87
0 0.00
9 19.57
37 80.43%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
17 17.17
13 13.13
17 17.17
19 19.19
22 22.22
77 77.78%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 37
8 21.62
7 18.92
7 18.92
3 8.11
3 8.11
9 24.32
28 75.68%
9  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 132
39 29.55
15 11.36
17 12.88
26 19.70
0 0.00
35 26.52
97 73.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
37 66.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
15 26.79
41 73.21%
11  โรงเรียนบ้านโคกระกา 124
23 18.55
10 8.06
6 4.84
33 26.61
6 4.84
46 37.10
78 62.90%
12  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
16 6.99
20 8.73
20 8.73
36 15.72
40 17.47
97 42.36
132 57.64%
13  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 53
13 24.53
11 20.75
5 9.43
0 0.00
0 0.00
24 45.28
29 54.72%
14  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
15  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 289
41 14.19
47 16.26
41 14.19
12 4.15
3 1.04
145 50.17
144 49.83%
16  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
17 20.24
12 14.29
0 0.00
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
17  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
75 25.17
34 11.41
11 3.69
11 3.69
6 2.01
161 54.03
137 45.97%
18  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
37 17.87
11 5.31
40 19.32
6 2.90
0 0.00
113 54.59
94 45.41%
19  โรงเรียนบ้านพะไล 57
10 17.54
8 14.04
5 8.77
1 1.75
1 1.75
32 56.14
25 43.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
21  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
32 26.02
3 2.44
11 8.94
7 5.69
0 0.00
70 56.91
53 43.09%
22  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 140
12 8.57
14 10.00
20 14.29
6 4.29
7 5.00
81 57.86
59 42.14%
23  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 267
33 12.36
37 13.86
27 10.11
9 3.37
6 2.25
155 58.05
112 41.95%
24  โรงเรียนบ้านหนองไทร 166
30 18.07
16 9.64
10 6.02
13 7.83
0 0.00
97 58.43
69 41.57%
25  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
8 6.56
5 4.10
72 59.02
50 40.98%
26  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1183
128 10.82
74 6.26
222 18.77
47 3.97
13 1.10
699 59.09
484 40.91%
27  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
4 12.50
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
28  โรงเรียนบ้านประคอง 195
8 4.10
10 5.13
17 8.72
17 8.72
26 13.33
117 60.00
78 40.00%
29  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 59
8 13.56
6 10.17
0 0.00
5 8.47
4 6.78
36 61.02
23 38.98%
30  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
5 6.94
4 5.56
13 18.06
2 2.78
4 5.56
44 61.11
28 38.89%
31  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 103
19 18.45
5 4.85
4 3.88
9 8.74
3 2.91
63 61.17
40 38.83%
32  โรงเรียนบ้านตะโก 257
54 21.01
5 1.95
33 12.84
7 2.72
0 0.00
158 61.48
99 38.52%
33  โรงเรียนบ้านสระคูณ 98
5 5.10
3 3.06
9 9.18
20 20.41
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
34  โรงเรียนพระครูวิทยา 196
17 8.67
12 6.12
27 13.78
16 8.16
0 0.00
124 63.27
72 36.73%
35  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
16 14.68
6 5.50
10 9.17
5 4.59
3 2.75
69 63.30
40 36.70%
36  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 109
15 13.76
23 21.10
2 1.83
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
37  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 139
15 10.79
11 7.91
20 14.39
5 3.60
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
38  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 96
7 7.29
9 9.38
9 9.38
7 7.29
3 3.13
61 63.54
35 36.46%
39  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
56 13.08
36 8.41
53 12.38
5 1.17
2 0.47
276 64.49
152 35.51%
40  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
7 12.96
4 7.41
7 12.96
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
41  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 81
11 13.58
7 8.64
9 11.11
1 1.23
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
42  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
6 6.90
8 9.20
9 10.34
4 4.60
3 3.45
57 65.52
30 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 103
2 1.94
5 4.85
22 21.36
1 0.97
5 4.85
68 66.02
35 33.98%
44  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 106
11 10.38
8 7.55
15 14.15
1 0.94
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
45  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
9 13.04
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 257
16 6.23
17 6.61
39 15.18
7 2.72
6 2.33
172 66.93
85 33.07%
47  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
3 8.82
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
48  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 109
6 5.50
9 8.26
20 18.35
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
49  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 315
28 8.89
20 6.35
15 4.76
21 6.67
16 5.08
215 68.25
100 31.75%
50  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
4 3.92
7 6.86
21 20.59
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
51  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
23 12.99
18 10.17
11 6.21
2 1.13
1 0.56
122 68.93
55 31.07%
52  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
9 10.71
7 8.33
9 10.71
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
53  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
13 18.06
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
54  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
55  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 147
13 8.84
5 3.40
21 14.29
3 2.04
2 1.36
103 70.07
44 29.93%
56  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 166
18 10.84
18 10.84
1 0.60
12 7.23
0 0.00
117 70.48
49 29.52%
57  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 89
12 13.48
3 3.37
10 11.24
0 0.00
1 1.12
63 70.79
26 29.21%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 131
17 12.98
7 5.34
10 7.63
4 3.05
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
59  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 223
48 21.52
0 0.00
16 7.17
0 0.00
0 0.00
159 71.30
64 28.70%
60  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
10 14.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
61  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
6 7.79
5 6.49
3 3.90
8 10.39
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
62  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 125
24 19.20
7 5.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
63  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 172
14 8.14
8 4.65
13 7.56
8 4.65
5 2.91
124 72.09
48 27.91%
64  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 126
5 3.97
14 11.11
7 5.56
4 3.17
5 3.97
91 72.22
35 27.78%
65  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 281
48 17.08
9 3.20
15 5.34
6 2.14
0 0.00
203 72.24
78 27.76%
66  โรงเรียนบ้านม่วง 133
12 9.02
11 8.27
11 8.27
1 0.75
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
67  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 435
83 19.08
0 0.00
30 6.90
4 0.92
0 0.00
318 73.10
117 26.90%
68  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
3 6.12
4 8.16
36 73.47
13 26.53%
69  โรงเรียนวิมลวิทยา 144
20 13.89
10 6.94
4 2.78
2 1.39
2 1.39
106 73.61
38 26.39%
70  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 57
5 8.77
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
71  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
72  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
3 3.26
3 3.26
68 73.91
24 26.09%
73  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
14 14.00
2 2.00
5 5.00
3 3.00
2 2.00
74 74.00
26 26.00%
74  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 274
17 6.20
0 0.00
54 19.71
0 0.00
0 0.00
203 74.09
71 25.91%
75  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 116
13 11.21
5 4.31
10 8.62
2 1.72
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
76  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
77  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 55
5 9.09
2 3.64
3 5.45
3 5.45
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
79  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 96
4 4.17
4 4.17
14 14.58
2 2.08
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
80  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
81  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
17 6.12
11 3.96
16 5.76
14 5.04
8 2.88
212 76.26
66 23.74%
82  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 356
8 2.25
13 3.65
38 10.67
11 3.09
14 3.93
272 76.40
84 23.60%
83  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
20 7.97
13 5.18
6 2.39
13 5.18
6 2.39
193 76.89
58 23.11%
84  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
4 5.13
5 6.41
7 8.97
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
85  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 147
15 10.20
3 2.04
14 9.52
1 0.68
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
86  โรงเรียนบ้านพลวง 112
6 5.36
3 2.68
16 14.29
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
87  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
88  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
89  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
90  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 122
6 4.92
9 7.38
10 8.20
0 0.00
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
91  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 301
9 2.99
7 2.33
23 7.64
11 3.65
14 4.65
237 78.74
64 21.26%
92  โรงเรียนวัดบ้านรุน 52
6 11.54
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
93  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 110
3 2.73
4 3.64
16 14.55
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
94  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
7 11.11
2 3.17
3 4.76
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
95  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 107
6 5.61
12 11.21
4 3.74
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
96  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
1 1.56
2 3.13
8 12.50
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
97  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 79
9 11.39
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
98  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 208
21 10.10
0 0.00
21 10.10
0 0.00
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
99  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 189
13 6.88
10 5.29
1 0.53
0 0.00
14 7.41
151 79.89
38 20.11%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
6 6.32
2 2.11
10 10.53
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
101  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 150
5 3.33
6 4.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
102  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 126
4 3.17
3 2.38
15 11.90
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
103  โรงเรียนบ้านยาง 218
13 5.96
3 1.38
27 12.39
0 0.00
0 0.00
175 80.28
43 19.72%
104  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
16 8.21
16 8.21
4 2.05
2 1.03
0 0.00
157 80.51
38 19.49%
105  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 77
4 5.19
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
106  โรงเรียนบ้านถาวร 144
4 2.78
6 4.17
12 8.33
5 3.47
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 375
18 4.80
38 10.13
9 2.40
6 1.60
0 0.00
304 81.07
71 18.93%
108  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
3 2.16
0 0.00
23 16.55
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
109  โรงเรียนบ้านโคกวัด 195
0 0.00
0 0.00
16 8.21
20 10.26
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
110  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
4 4.88
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
111  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
13 9.49
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
112  โรงเรียนบ้านสารภี 89
5 5.62
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
113  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 230
13 5.65
10 4.35
15 6.52
1 0.43
2 0.87
189 82.17
41 17.83%
114  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 248
10 4.03
0 0.00
23 9.27
11 4.44
0 0.00
204 82.26
44 17.74%
115  โรงเรียนวัดกะทิง 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
116  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 71
6 8.45
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
117  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
9 5.06
3 1.69
3 1.69
2 1.12
13 7.30
148 83.15
30 16.85%
118  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
14 12.39
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
119  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
120  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
7 4.40
6 3.77
6 3.77
4 2.52
3 1.89
133 83.65
26 16.35%
121  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
2 1.87
1 0.93
13 12.15
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
122  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 535
20 3.74
23 4.30
34 6.36
8 1.50
0 0.00
450 84.11
85 15.89%
123  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
124  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
125  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 95
6 6.32
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
126  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
12 3.20
3 0.80
30 8.00
2 0.53
10 2.67
318 84.80
57 15.20%
127  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
7 6.09
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
128  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
16 8.51
0 0.00
11 5.85
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
129  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
3 4.23
3 4.23
0 0.00
2 2.82
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
130  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
8 4.28
0 0.00
10 5.35
1 0.53
7 3.74
161 86.10
26 13.90%
131  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
132  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 52
4 7.69
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
133  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
5 4.46
4 3.57
3 2.68
0 0.00
3 2.68
97 86.61
15 13.39%
134  โรงเรียนบ้านกวางงอย 91
2 2.20
4 4.40
4 4.40
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
135  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
136  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
5 6.25
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
137  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
138  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
139  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
3 2.97
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
140  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 179
8 4.47
4 2.23
7 3.91
2 1.12
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
141  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
142  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.18
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
143  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
12 5.83
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
144  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 118
5 4.24
2 1.69
5 4.24
1 0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
145  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 73
5 6.85
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
146  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
1 0.52
4 2.07
16 8.29
0 0.00
0 0.00
172 89.12
21 10.88%
147  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
7 4.38
2 1.25
7 4.38
1 0.63
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
148  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
4 3.03
6 4.55
4 3.03
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
149  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
150  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
11 4.58
8 3.33
6 2.50
0 0.00
0 0.00
215 89.58
25 10.42%
151  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 215
0 0.00
0 0.00
22 10.23
0 0.00
0 0.00
193 89.77
22 10.23%
152  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
153  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
154  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
155  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 151
5 3.31
4 2.65
4 2.65
0 0.00
1 0.66
137 90.73
14 9.27%
156  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 165
1 0.61
2 1.21
12 7.27
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
157  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
158  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
159  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 126
3 2.38
2 1.59
6 4.76
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
160  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
3 2.78
2 1.85
3 2.78
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
161  โรงเรียนบ้านสนวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
162  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
163  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
3 2.27
0 0.00
4 3.03
1 0.76
2 1.52
122 92.42
10 7.58%
164  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
2 1.47
1 0.74
6 4.41
1 0.74
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
165  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 90
4 4.44
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
166  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
4 3.33
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
167  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
168  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
169  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
170  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
171  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
172  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
173  โรงเรียนบ้านหนองม้า 153
2 1.31
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
174  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
2 1.01
3 1.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
194 97.49
5 2.51%
175  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
2 0.92
0 0.00
2 0.92
0 0.00
0 0.00
214 98.17
4 1.83%
176  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
177  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 0
30 0.00
11 0.00
16 0.00
13 0.00
3 0.00
-73 0.00
73 0.00%
180  โรงเรียนบ้านดงเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านสมสนุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,108 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,222 8.85
เตี้ย  1,236 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,138 8.52
ผอมและเตี้ย  752 3.00
อ้วนและเตี้ย  374 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,386 73.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,722 คน


26.77%


Powered By www.thaieducation.net