ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 136
70 51.47
14 10.29
20 14.71
13 9.56
19 13.97
0 0.00
136 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 57
14 24.56
13 22.81
22 38.60
4 7.02
4 7.02
0 0.00
57 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 101
34 33.66
21 20.79
18 17.82
12 11.88
16 15.84
0 0.00
101 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 5
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านช่อผกา 278
88 31.65
61 21.94
36 12.95
46 16.55
0 0.00
47 16.91
231 83.09%
6  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 46
12 26.09
9 19.57
11 23.91
5 10.87
0 0.00
9 19.57
37 80.43%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
17 17.17
13 13.13
17 17.17
19 19.19
22 22.22
77 77.78%
8  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 37
8 21.62
7 18.92
7 18.92
3 8.11
3 8.11
9 24.32
28 75.68%
9  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 132
39 29.55
15 11.36
17 12.88
26 19.70
0 0.00
35 26.52
97 73.48%
10  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 56
37 66.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
15 26.79
41 73.21%
11  โรงเรียนบ้านโคกระกา 124
23 18.55
10 8.06
6 4.84
33 26.61
6 4.84
46 37.10
78 62.90%
12  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
16 6.99
20 8.73
20 8.73
36 15.72
40 17.47
97 42.36
132 57.64%
13  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 53
13 24.53
11 20.75
5 9.43
0 0.00
0 0.00
24 45.28
29 54.72%
14  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
15  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 289
41 14.19
47 16.26
41 14.19
12 4.15
3 1.04
145 50.17
144 49.83%
16  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 249
18 7.23
21 8.43
33 13.25
13 5.22
34 13.65
130 52.21
119 47.79%
17  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
17 20.24
12 14.29
0 0.00
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
18  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
75 25.17
34 11.41
11 3.69
11 3.69
6 2.01
161 54.03
137 45.97%
19  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
37 17.87
11 5.31
40 19.32
6 2.90
0 0.00
113 54.59
94 45.41%
20  โรงเรียนบ้านพะไล 57
10 17.54
8 14.04
5 8.77
1 1.75
1 1.75
32 56.14
25 43.86%
21  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
7 7.22
7 7.22
55 56.70
42 43.30%
22  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
32 26.02
3 2.44
11 8.94
7 5.69
0 0.00
70 56.91
53 43.09%
23  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 140
12 8.57
14 10.00
20 14.29
6 4.29
7 5.00
81 57.86
59 42.14%
24  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 267
33 12.36
37 13.86
27 10.11
9 3.37
6 2.25
155 58.05
112 41.95%
25  โรงเรียนบ้านหนองไทร 166
30 18.07
16 9.64
10 6.02
13 7.83
0 0.00
97 58.43
69 41.57%
26  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 122
17 13.93
7 5.74
13 10.66
8 6.56
5 4.10
72 59.02
50 40.98%
27  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1183
128 10.82
74 6.26
222 18.77
47 3.97
13 1.10
699 59.09
484 40.91%
28  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
4 12.50
3 9.38
3 9.38
3 9.38
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
29  โรงเรียนบ้านประคอง 195
8 4.10
10 5.13
17 8.72
17 8.72
26 13.33
117 60.00
78 40.00%
30  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 59
8 13.56
6 10.17
0 0.00
5 8.47
4 6.78
36 61.02
23 38.98%
31  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
5 6.94
4 5.56
13 18.06
2 2.78
4 5.56
44 61.11
28 38.89%
32  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 103
19 18.45
5 4.85
4 3.88
9 8.74
3 2.91
63 61.17
40 38.83%
33  โรงเรียนบ้านตะโก 257
54 21.01
5 1.95
33 12.84
7 2.72
0 0.00
158 61.48
99 38.52%
34  โรงเรียนบ้านสระคูณ 98
5 5.10
3 3.06
9 9.18
20 20.41
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
35  โรงเรียนพระครูวิทยา 196
17 8.67
12 6.12
27 13.78
16 8.16
0 0.00
124 63.27
72 36.73%
36  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
16 14.68
6 5.50
10 9.17
5 4.59
3 2.75
69 63.30
40 36.70%
37  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 109
15 13.76
23 21.10
2 1.83
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
38  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 139
15 10.79
11 7.91
20 14.39
5 3.60
0 0.00
88 63.31
51 36.69%
39  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 96
7 7.29
9 9.38
9 9.38
7 7.29
3 3.13
61 63.54
35 36.46%
40  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
56 13.08
36 8.41
53 12.38
5 1.17
2 0.47
276 64.49
152 35.51%
41  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
7 12.96
4 7.41
7 12.96
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
42  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 81
11 13.58
7 8.64
9 11.11
1 1.23
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
43  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
6 6.90
8 9.20
9 10.34
4 4.60
3 3.45
57 65.52
30 34.48%
44  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 103
2 1.94
5 4.85
22 21.36
1 0.97
5 4.85
68 66.02
35 33.98%
45  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 106
11 10.38
8 7.55
15 14.15
1 0.94
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
46  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
9 13.04
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
47  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 257
16 6.23
17 6.61
39 15.18
7 2.72
6 2.33
172 66.93
85 33.07%
48  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
3 8.82
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 109
6 5.50
9 8.26
20 18.35
0 0.00
0 0.00
74 67.89
35 32.11%
50  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 315
28 8.89
20 6.35
15 4.76
21 6.67
16 5.08
215 68.25
100 31.75%
51  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
4 3.92
7 6.86
21 20.59
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
52  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
23 12.99
18 10.17
11 6.21
2 1.13
1 0.56
122 68.93
55 31.07%
53  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
9 10.71
7 8.33
9 10.71
1 1.19
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
54  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
13 18.06
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
55  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
14 15.05
8 8.60
4 4.30
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
56  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 147
13 8.84
5 3.40
21 14.29
3 2.04
2 1.36
103 70.07
44 29.93%
57  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 166
18 10.84
18 10.84
1 0.60
12 7.23
0 0.00
117 70.48
49 29.52%
58  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 89
12 13.48
3 3.37
10 11.24
0 0.00
1 1.12
63 70.79
26 29.21%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 131
17 12.98
7 5.34
10 7.63
4 3.05
0 0.00
93 70.99
38 29.01%
60  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 223
48 21.52
0 0.00
16 7.17
0 0.00
0 0.00
159 71.30
64 28.70%
61  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
10 14.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
62  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
6 7.79
5 6.49
3 3.90
8 10.39
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
63  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 125
24 19.20
7 5.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
64  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 68
9 13.24
4 5.88
1 1.47
1 1.47
4 5.88
49 72.06
19 27.94%
65  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 172
14 8.14
8 4.65
13 7.56
8 4.65
5 2.91
124 72.09
48 27.91%
66  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 126
5 3.97
14 11.11
7 5.56
4 3.17
5 3.97
91 72.22
35 27.78%
67  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 281
48 17.08
9 3.20
15 5.34
6 2.14
0 0.00
203 72.24
78 27.76%
68  โรงเรียนบ้านม่วง 133
12 9.02
11 8.27
11 8.27
1 0.75
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
69  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 435
83 19.08
0 0.00
30 6.90
4 0.92
0 0.00
318 73.10
117 26.90%
70  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
3 6.12
4 8.16
36 73.47
13 26.53%
71  โรงเรียนวิมลวิทยา 144
20 13.89
10 6.94
4 2.78
2 1.39
2 1.39
106 73.61
38 26.39%
72  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 57
5 8.77
3 5.26
7 12.28
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
73  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
74  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
3 3.26
3 3.26
68 73.91
24 26.09%
75  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
14 14.00
2 2.00
5 5.00
3 3.00
2 2.00
74 74.00
26 26.00%
76  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 274
17 6.20
0 0.00
54 19.71
0 0.00
0 0.00
203 74.09
71 25.91%
77  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 116
13 11.21
5 4.31
10 8.62
2 1.72
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
78  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 94
9 9.57
0 0.00
14 14.89
1 1.06
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
79  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 55
5 9.09
2 3.64
3 5.45
3 5.45
1 1.82
41 74.55
14 25.45%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
81  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 96
4 4.17
4 4.17
14 14.58
2 2.08
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
82  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
83  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
17 6.12
11 3.96
16 5.76
14 5.04
8 2.88
212 76.26
66 23.74%
84  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 356
8 2.25
13 3.65
38 10.67
11 3.09
14 3.93
272 76.40
84 23.60%
85  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
20 7.97
13 5.18
6 2.39
13 5.18
6 2.39
193 76.89
58 23.11%
86  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
4 5.13
5 6.41
7 8.97
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
87  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 147
15 10.20
3 2.04
14 9.52
1 0.68
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
88  โรงเรียนบ้านพลวง 112
6 5.36
3 2.68
16 14.29
0 0.00
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
4 5.48
2 2.74
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
90  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
91  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
92  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 122
6 4.92
9 7.38
10 8.20
0 0.00
1 0.82
96 78.69
26 21.31%
93  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 301
9 2.99
7 2.33
23 7.64
11 3.65
14 4.65
237 78.74
64 21.26%
94  โรงเรียนวัดบ้านรุน 52
6 11.54
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
95  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 110
3 2.73
4 3.64
16 14.55
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
96  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
7 11.11
2 3.17
3 4.76
0 0.00
1 1.59
50 79.37
13 20.63%
97  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 107
6 5.61
12 11.21
4 3.74
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
98  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
1 1.56
2 3.13
8 12.50
2 3.13
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
99  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 79
9 11.39
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
100  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 208
21 10.10
0 0.00
21 10.10
0 0.00
0 0.00
166 79.81
42 20.19%
101  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 189
13 6.88
10 5.29
1 0.53
0 0.00
14 7.41
151 79.89
38 20.11%
102  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
6 6.32
2 2.11
10 10.53
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
103  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 150
5 3.33
6 4.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
104  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 126
4 3.17
3 2.38
15 11.90
3 2.38
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
105  โรงเรียนบ้านยาง 218
13 5.96
3 1.38
27 12.39
0 0.00
0 0.00
175 80.28
43 19.72%
106  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
16 8.21
16 8.21
4 2.05
2 1.03
0 0.00
157 80.51
38 19.49%
107  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 77
4 5.19
0 0.00
11 14.29
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
108  โรงเรียนบ้านถาวร 144
4 2.78
6 4.17
12 8.33
5 3.47
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 375
18 4.80
38 10.13
9 2.40
6 1.60
0 0.00
304 81.07
71 18.93%
110  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
3 2.16
0 0.00
23 16.55
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
111  โรงเรียนบ้านโคกวัด 195
0 0.00
0 0.00
16 8.21
20 10.26
0 0.00
159 81.54
36 18.46%
112  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
4 4.88
4 4.88
7 8.54
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
113  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
13 9.49
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
114  โรงเรียนบ้านสารภี 89
5 5.62
0 0.00
11 12.36
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
115  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 230
13 5.65
10 4.35
15 6.52
1 0.43
2 0.87
189 82.17
41 17.83%
116  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 248
10 4.03
0 0.00
23 9.27
11 4.44
0 0.00
204 82.26
44 17.74%
117  โรงเรียนวัดกะทิง 58
3 5.17
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
118  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 71
6 8.45
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
119  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
9 5.06
3 1.69
3 1.69
2 1.12
13 7.30
148 83.15
30 16.85%
120  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 113
14 12.39
1 0.88
4 3.54
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
121  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
122  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
7 4.40
6 3.77
6 3.77
4 2.52
3 1.89
133 83.65
26 16.35%
123  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
2 1.87
1 0.93
13 12.15
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
124  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 535
20 3.74
23 4.30
34 6.36
8 1.50
0 0.00
450 84.11
85 15.89%
125  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
126  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
127  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 95
6 6.32
0 0.00
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
128  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
12 3.20
3 0.80
30 8.00
2 0.53
10 2.67
318 84.80
57 15.20%
129  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
7 6.09
3 2.61
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
130  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 188
16 8.51
0 0.00
11 5.85
0 0.00
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
131  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
3 4.23
3 4.23
0 0.00
2 2.82
2 2.82
61 85.92
10 14.08%
132  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
8 4.28
0 0.00
10 5.35
1 0.53
7 3.74
161 86.10
26 13.90%
133  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
1 0.98
4 3.92
9 8.82
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
134  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 52
4 7.69
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
135  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
5 4.46
4 3.57
3 2.68
0 0.00
3 2.68
97 86.61
15 13.39%
136  โรงเรียนบ้านกวางงอย 91
2 2.20
4 4.40
4 4.40
2 2.20
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
137  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
138  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
5 6.25
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
139  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
140  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
141  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
3 2.97
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
142  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 179
8 4.47
4 2.23
7 3.91
2 1.12
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
143  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 96
4 4.17
3 3.13
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
144  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.18
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
145  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
12 5.83
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
146  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 118
5 4.24
2 1.69
5 4.24
1 0.85
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
147  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 73
5 6.85
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
148  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
1 0.52
4 2.07
16 8.29
0 0.00
0 0.00
172 89.12
21 10.88%
149  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
7 4.38
2 1.25
7 4.38
1 0.63
0 0.00
143 89.38
17 10.63%
150  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
4 3.03
6 4.55
4 3.03
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
151  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 85
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
2 2.35
76 89.41
9 10.59%
152  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
11 4.58
8 3.33
6 2.50
0 0.00
0 0.00
215 89.58
25 10.42%
153  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 215
0 0.00
0 0.00
22 10.23
0 0.00
0 0.00
193 89.77
22 10.23%
154  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
2 1.72
2 1.72
7 6.03
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
155  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
3 4.05
0 0.00
3 4.05
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
156  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
157  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 151
5 3.31
4 2.65
4 2.65
0 0.00
1 0.66
137 90.73
14 9.27%
158  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 165
1 0.61
2 1.21
12 7.27
0 0.00
0 0.00
150 90.91
15 9.09%
159  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
160  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
161  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 126
3 2.38
2 1.59
6 4.76
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
162  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 154
3 1.95
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
163  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 108
3 2.78
2 1.85
3 2.78
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
164  โรงเรียนบ้านสนวน 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
165  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
166  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
3 2.27
0 0.00
4 3.03
1 0.76
2 1.52
122 92.42
10 7.58%
167  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
2 1.47
1 0.74
6 4.41
1 0.74
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
168  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 90
4 4.44
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
169  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
4 3.33
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
170  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
171  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
172  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
1 1.06
1 1.06
90 95.74
4 4.26%
173  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
174  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
175  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 90
1 1.11
0 0.00
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
176  โรงเรียนบ้านหนองม้า 153
2 1.31
0 0.00
0 0.00
3 1.96
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
177  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
2 1.01
3 1.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
194 97.49
5 2.51%
178  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
2 0.92
0 0.00
2 0.92
0 0.00
0 0.00
214 98.17
4 1.83%
179  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
180  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 0
30 0.00
11 0.00
16 0.00
13 0.00
3 0.00
-73 0.00
73 0.00%
183  โรงเรียนบ้านดงเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านสมสนุก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
194  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,579 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,252 8.80
เตี้ย  1,261 4.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,182 8.53
ผอมและเตี้ย  766 2.99
อ้วนและเตี้ย  412 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,706 73.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,873 คน


26.87%


Powered By www.thaieducation.net