ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบุสูง 133
40 30.08
29 21.80
26 19.55
23 17.29
15 11.28
0 0.00
133 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 38
28 73.68
5 13.16
5 13.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกลาน 25
18 72.00
2 8.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 162
42 25.93
27 16.67
58 35.80
17 10.49
18 11.11
0 0.00
162 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 45
34 75.56
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
7 15.56
38 84.44%
6  โรงเรียนวัดปากน้ำ 56
32 57.14
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
17 30.36
39 69.64%
7  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 187
33 17.65
26 13.90
22 11.76
21 11.23
23 12.30
62 33.16
125 66.84%
8  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 152
23 15.13
30 19.74
1 0.66
16 10.53
9 5.92
73 48.03
79 51.97%
9  โรงเรียนบ้านเขากระแต 102
27 26.47
6 5.88
11 10.78
6 5.88
0 0.00
52 50.98
50 49.02%
10  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
5 11.90
4 9.52
7 16.67
2 4.76
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
11  โรงเรียนอนุบาลนาดี 230
23 10.00
11 4.78
30 13.04
9 3.91
30 13.04
127 55.22
103 44.78%
12  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 131
38 29.01
9 6.87
10 7.63
0 0.00
0 0.00
74 56.49
57 43.51%
13  โรงเรียนบ้านพระปรง 176
20 11.36
14 7.95
17 9.66
12 6.82
11 6.25
102 57.95
74 42.05%
14  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 69
6 8.70
6 8.70
12 17.39
4 5.80
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
15  โรงเรียนบ้านทับลาน 258
32 12.40
27 10.47
12 4.65
22 8.53
10 3.88
155 60.08
103 39.92%
16  โรงเรียนบ้านกระเดียง 75
7 9.33
12 16.00
5 6.67
4 5.33
1 1.33
46 61.33
29 38.67%
17  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 44
7 15.91
7 15.91
3 6.82
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
18  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 100
4 4.00
10 10.00
20 20.00
4 4.00
0 0.00
62 62.00
38 38.00%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 64
5 7.81
10 15.63
5 7.81
4 6.25
0 0.00
40 62.50
24 37.50%
20  โรงเรียนบ้านหนองจิก 84
9 10.71
7 8.33
8 9.52
7 8.33
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
21  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 80
6 7.50
10 12.50
11 13.75
1 1.25
1 1.25
51 63.75
29 36.25%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว 71
9 12.68
8 11.27
6 8.45
1 1.41
1 1.41
46 64.79
25 35.21%
23  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 179
28 15.64
13 7.26
19 10.61
1 0.56
1 0.56
117 65.36
62 34.64%
24  โรงเรียนบ้านปราสาท 61
2 3.28
9 14.75
9 14.75
0 0.00
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
25  โรงเรียนบ้านวังรี 91
12 13.19
4 4.40
11 12.09
4 4.40
0 0.00
60 65.93
31 34.07%
26  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 50
4 8.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
3 6.00
33 66.00
17 34.00%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 233
27 11.59
21 9.01
16 6.87
15 6.44
0 0.00
154 66.09
79 33.91%
28  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 94
5 5.32
4 4.26
15 15.96
0 0.00
7 7.45
63 67.02
31 32.98%
29  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 85
9 10.59
0 0.00
19 22.35
0 0.00
0 0.00
57 67.06
28 32.94%
30  โรงเรียนบ้านทด 62
8 12.90
5 8.06
7 11.29
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
31  โรงเรียนบ้านหนองโดน 94
14 14.89
8 8.51
8 8.51
0 0.00
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
32  โรงเรียนวัดปากแพรก 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
2 4.26
1 2.13
32 68.09
15 31.91%
33  โรงเรียนวัดเกาะแดง 58
6 10.34
3 5.17
6 10.34
2 3.45
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
34  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 59
3 5.08
2 3.39
7 11.86
0 0.00
6 10.17
41 69.49
18 30.51%
35  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 102
6 5.88
5 4.90
11 10.78
3 2.94
6 5.88
71 69.61
31 30.39%
36  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 209
9 4.31
4 1.91
38 18.18
9 4.31
3 1.44
146 69.86
63 30.14%
37  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 91
6 6.59
5 5.49
14 15.38
2 2.20
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
38  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 156
3 1.92
1 0.64
21 13.46
3 1.92
17 10.90
111 71.15
45 28.85%
39  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 106
6 5.66
6 5.66
13 12.26
4 3.77
1 0.94
76 71.70
30 28.30%
40  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 122
10 8.20
4 3.28
18 14.75
0 0.00
1 0.82
89 72.95
33 27.05%
41  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 158
10 6.33
2 1.27
16 10.13
14 8.86
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
42  โรงเรียนบ้านหินเทิน 167
19 11.38
0 0.00
24 14.37
0 0.00
0 0.00
124 74.25
43 25.75%
43  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 145
6 4.14
4 2.76
11 7.59
7 4.83
9 6.21
108 74.48
37 25.52%
44  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 146
15 10.27
5 3.42
16 10.96
1 0.68
0 0.00
109 74.66
37 25.34%
45  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 52
8 15.38
4 7.69
1 1.92
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
46  โรงเรียนบ้านชำโสม 115
4 3.48
5 4.35
10 8.70
9 7.83
0 0.00
87 75.65
28 24.35%
47  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 116
6 5.17
3 2.59
18 15.52
1 0.86
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
48  โรงเรียนบ้านไผ่ 113
6 5.31
6 5.31
14 12.39
1 0.88
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
49  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 103
5 4.85
0 0.00
19 18.45
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
50  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 66
5 7.58
5 7.58
3 4.55
2 3.03
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
51  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
3 3.09
9 9.28
75 77.32
22 22.68%
52  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 288
9 3.13
7 2.43
32 11.11
6 2.08
11 3.82
223 77.43
65 22.57%
53  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 324
20 6.17
5 1.54
42 12.96
4 1.23
0 0.00
253 78.09
71 21.91%
54  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 87
4 4.60
4 4.60
11 12.64
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 481
25 5.20
15 3.12
54 11.23
0 0.00
6 1.25
381 79.21
100 20.79%
56  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 211
11 5.21
5 2.37
25 11.85
1 0.47
1 0.47
168 79.62
43 20.38%
57  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 344
16 4.65
15 4.36
34 9.88
4 1.16
0 0.00
275 79.94
69 20.06%
58  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
59  โรงเรียนวัดตันทาราม 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
60  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
61  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
62  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 127
8 6.30
3 2.36
6 4.72
5 3.94
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
63  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
64  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 110
7 6.36
8 7.27
3 2.73
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
65  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 178
7 3.93
3 1.69
18 10.11
0 0.00
0 0.00
150 84.27
28 15.73%
66  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 214
14 6.54
9 4.21
10 4.67
0 0.00
0 0.00
181 84.58
33 15.42%
67  โรงเรียนบ้านขุนศรี 139
2 1.44
3 2.16
14 10.07
2 1.44
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
68  โรงเรียนบรรหารวิทยา 271
25 9.23
0 0.00
15 5.54
0 0.00
0 0.00
231 85.24
40 14.76%
69  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 159
4 2.52
2 1.26
15 9.43
2 1.26
0 0.00
136 85.53
23 14.47%
70  โรงเรียนบ้านวังกวาง 121
2 1.65
6 4.96
9 7.44
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
71  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 150
9 6.00
6 4.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 152
5 3.29
0 0.00
16 10.53
0 0.00
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
73  โรงเรียนวัดโคกอุดม 340
17 5.00
11 3.24
11 3.24
3 0.88
5 1.47
293 86.18
47 13.82%
74  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 87
5 5.75
1 1.15
5 5.75
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
75  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 271
11 4.06
8 2.95
11 4.06
1 0.37
6 2.21
234 86.35
37 13.65%
76  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 125
3 2.40
6 4.80
6 4.80
2 1.60
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
77  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 103
0 0.00
1 0.97
5 4.85
0 0.00
7 6.80
90 87.38
13 12.62%
78  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 121
3 2.48
3 2.48
7 5.79
0 0.00
2 1.65
106 87.60
15 12.40%
79  โรงเรียนบ้านหนองแหน 122
3 2.46
5 4.10
7 5.74
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
80  โรงเรียนวัดเนินสูง 90
5 5.56
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
81  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 123
0 0.00
4 3.25
7 5.69
3 2.44
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
82  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 124
4 3.23
5 4.03
4 3.23
1 0.81
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
83  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 145
4 2.76
3 2.07
6 4.14
3 2.07
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
84  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 134
2 1.49
3 2.24
9 6.72
0 0.00
0 0.00
120 89.55
14 10.45%
85  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
86  โรงเรียนบ้านโนนสูง 134
6 4.48
2 1.49
5 3.73
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 194
9 4.64
1 0.52
7 3.61
1 0.52
0 0.00
176 90.72
18 9.28%
88  โรงเรียนบ้านซ่ง 55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
89  โรงเรียนวัดสารวนาราม 113
4 3.54
2 1.77
4 3.54
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
90  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 359
12 3.34
9 2.51
10 2.79
0 0.00
0 0.00
328 91.36
31 8.64%
91  โรงเรียนวัดหาดสูง 129
0 0.00
0 0.00
11 8.53
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
92  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 130
3 2.31
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
93  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 119
7 5.88
0 0.00
3 2.52
0 0.00
0 0.00
109 91.60
10 8.40%
94  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
95  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 272
19 6.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
253 93.01
19 6.99%
96  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 144
4 2.78
0 0.00
5 3.47
1 0.69
0 0.00
134 93.06
10 6.94%
97  โรงเรียนวัดวังหวาย 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
98  โรงเรียนบ้านหนองหอย 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.97
3 2.97
95 94.06
6 5.94%
99  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 141
0 0.00
0 0.00
8 5.67
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 62
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
101  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.86
2 1.90
100 95.24
5 4.76%
102  โรงเรียนบ้านเขาปูน 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
103  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.14
0 0.00
139 95.86
6 4.14%
104  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 50
1 2.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
106  โรงเรียนบ้านแก่ง 57
2 3.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
107  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
1 1.04
93 96.88
3 3.13%
108  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
109  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
110  โรงเรียนบ้านโคกหอม 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดย่านรี 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,729 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  999 7.28
เตี้ย  569 4.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,152 8.39
ผอมและเตี้ย  300 2.19
อ้วนและเตี้ย  231 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,478 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,251 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net