ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 97
45 46.39
21 21.65
28 28.87
0 0.00
3 3.09
0 0.00
97 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 127
26 20.47
29 22.83
28 22.05
17 13.39
27 21.26
0 0.00
127 100.00%
3  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 47
9 19.15
7 14.89
24 51.06
7 14.89
0 0.00
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 48
15 31.25
3 6.25
18 37.50
7 14.58
4 8.33
1 2.08
47 97.92%
5  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 336
138 41.07
45 13.39
51 15.18
47 13.99
17 5.06
38 11.31
298 88.69%
6  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 278
54 19.42
35 12.59
38 13.67
24 8.63
13 4.68
114 41.01
164 58.99%
7  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 140
14 10.00
6 4.29
14 10.00
20 14.29
20 14.29
66 47.14
74 52.86%
8  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 62
7 11.29
4 6.45
3 4.84
11 17.74
7 11.29
30 48.39
32 51.61%
9  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 66
13 19.70
7 10.61
8 12.12
3 4.55
3 4.55
32 48.48
34 51.52%
10  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 75
6 8.00
10 13.33
7 9.33
6 8.00
8 10.67
38 50.67
37 49.33%
11  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 181
20 11.05
13 7.18
30 16.57
10 5.52
16 8.84
92 50.83
89 49.17%
12  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 362
17 4.70
27 7.46
48 13.26
45 12.43
39 10.77
186 51.38
176 48.62%
13  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 248
6 2.42
18 7.26
24 9.68
29 11.69
42 16.94
129 52.02
119 47.98%
14  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 200
13 6.50
7 3.50
24 12.00
20 10.00
31 15.50
105 52.50
95 47.50%
15  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 67
14 20.90
4 5.97
9 13.43
3 4.48
0 0.00
37 55.22
30 44.78%
16  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 143
4 2.80
10 6.99
35 24.48
14 9.79
0 0.00
80 55.94
63 44.06%
17  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 106
14 13.21
8 7.55
22 20.75
0 0.00
0 0.00
62 58.49
44 41.51%
18  โรงเรียนวัดหนองผักชี 82
2 2.44
2 2.44
18 21.95
12 14.63
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
19  โรงเรียนบ้านคลองไทร 70
0 0.00
1 1.43
15 21.43
0 0.00
13 18.57
41 58.57
29 41.43%
20  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 398
9 2.26
13 3.27
52 13.07
22 5.53
65 16.33
237 59.55
161 40.45%
21  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 86
2 2.33
10 11.63
6 6.98
9 10.47
7 8.14
52 60.47
34 39.53%
22  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 51
5 9.80
1 1.96
11 21.57
2 3.92
1 1.96
31 60.78
20 39.22%
23  โรงเรียนวัดบ้านจาน 95
2 2.11
7 7.37
24 25.26
4 4.21
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
24  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 75
5 6.67
0 0.00
15 20.00
0 0.00
9 12.00
46 61.33
29 38.67%
25  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 86
7 8.14
4 4.65
7 8.14
9 10.47
6 6.98
53 61.63
33 38.37%
26  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 275
17 6.18
17 6.18
56 20.36
12 4.36
3 1.09
170 61.82
105 38.18%
27  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 77
4 5.19
0 0.00
22 28.57
3 3.90
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
28  โรงเรียนวัดบึงไม้ 147
9 6.12
12 8.16
26 17.69
3 2.04
5 3.40
92 62.59
55 37.41%
29  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 703
94 13.37
59 8.39
70 9.96
12 1.71
15 2.13
453 64.44
250 35.56%
30  โรงเรียนวัดลำบัว 174
10 5.75
9 5.17
7 4.02
19 10.92
16 9.20
113 64.94
61 35.06%
31  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 228
15 6.58
24 10.53
31 13.60
8 3.51
0 0.00
150 65.79
78 34.21%
32  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 38
1 2.63
0 0.00
11 28.95
1 2.63
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
33  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 44
8 18.18
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
34  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 167
13 7.78
4 2.40
26 15.57
8 4.79
5 2.99
111 66.47
56 33.53%
35  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 110
12 10.91
5 4.55
15 13.64
4 3.64
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
36  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 234
24 10.26
8 3.42
31 13.25
7 2.99
5 2.14
159 67.95
75 32.05%
37  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 327
18 5.50
8 2.45
49 14.98
24 7.34
0 0.00
228 69.72
99 30.28%
38  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 135
7 5.19
0 0.00
21 15.56
12 8.89
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
39  โรงเรียนบ้านหัวถนน 65
4 6.15
2 3.08
10 15.38
3 4.62
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
40  โรงเรียนวัดชำผักแพว 194
12 6.19
10 5.15
23 11.86
10 5.15
1 0.52
138 71.13
56 28.87%
41  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 133
5 3.76
0 0.00
20 15.04
3 2.26
10 7.52
95 71.43
38 28.57%
42  โรงเรียนวัดบ้านดอน 170
13 7.65
4 2.35
26 15.29
2 1.18
3 1.76
122 71.76
48 28.24%
43  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 141
11 7.80
8 5.67
7 4.96
13 9.22
0 0.00
102 72.34
39 27.66%
44  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 801
53 6.62
9 1.12
53 6.62
53 6.62
53 6.62
580 72.41
221 27.59%
45  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 118
13 11.02
2 1.69
17 14.41
0 0.00
0 0.00
86 72.88
32 27.12%
46  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 67
4 5.97
1 1.49
7 10.45
6 8.96
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
47  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 56
3 5.36
2 3.57
9 16.07
1 1.79
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
48  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 142
7 4.93
12 8.45
17 11.97
2 1.41
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
49  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 316
32 10.13
7 2.22
44 13.92
1 0.32
0 0.00
232 73.42
84 26.58%
50  โรงเรียนวัดหนองครก 147
7 4.76
2 1.36
17 11.56
11 7.48
2 1.36
108 73.47
39 26.53%
51  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 84
4 4.76
1 1.19
13 15.48
3 3.57
1 1.19
62 73.81
22 26.19%
52  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 96
1 1.04
0 0.00
24 25.00
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
53  โรงเรียนวัดหนองโรง 101
8 7.92
5 4.95
7 6.93
3 2.97
3 2.97
75 74.26
26 25.74%
54  โรงเรียนวัดคลองห้า 121
4 3.31
8 6.61
6 4.96
8 6.61
5 4.13
90 74.38
31 25.62%
55  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 86
9 10.47
1 1.16
9 10.47
3 3.49
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
56  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 47
1 2.13
0 0.00
11 23.40
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
57  โรงเรียนบ้านท่าพลู 118
1 0.85
7 5.93
22 18.64
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
58  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 71
4 5.63
0 0.00
11 15.49
2 2.82
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
59  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 256
21 8.20
8 3.13
35 13.67
0 0.00
0 0.00
192 75.00
64 25.00%
60  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
2 3.13
3 4.69
48 75.00
16 25.00%
61  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 76
4 5.26
0 0.00
11 14.47
4 5.26
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
62  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 483
6 1.24
13 2.69
81 16.77
19 3.93
0 0.00
364 75.36
119 24.64%
63  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 239
11 4.60
14 5.86
32 13.39
1 0.42
0 0.00
181 75.73
58 24.27%
64  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 154
21 13.64
3 1.95
6 3.90
7 4.55
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
65  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 172
11 6.40
5 2.91
20 11.63
5 2.91
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
66  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 148
4 2.70
5 3.38
23 15.54
3 2.03
0 0.00
113 76.35
35 23.65%
67  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 102
3 2.94
10 9.80
11 10.78
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
68  โรงเรียนวัดโพนทอง 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
69  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 147
6 4.08
2 1.36
20 13.61
6 4.08
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
70  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 97
7 7.22
0 0.00
15 15.46
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
71  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 111
4 3.60
7 6.31
13 11.71
1 0.90
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
72  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 175
10 5.71
13 7.43
16 9.14
0 0.00
0 0.00
136 77.71
39 22.29%
73  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 249
13 5.22
5 2.01
28 11.24
9 3.61
0 0.00
194 77.91
55 22.09%
74  โรงเรียนวัดขอนหอม 65
3 4.62
0 0.00
9 13.85
2 3.08
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
75  โรงเรียนบ้านซับบอน 99
6 6.06
3 3.03
12 12.12
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
76  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 394
20 5.08
11 2.79
43 10.91
9 2.28
0 0.00
311 78.93
83 21.07%
77  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 250
10 4.00
6 2.40
36 14.40
0 0.00
0 0.00
198 79.20
52 20.80%
78  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 563
17 3.02
12 2.13
61 10.83
12 2.13
12 2.13
449 79.75
114 20.25%
79  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 65
0 0.00
1 1.54
11 16.92
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
80  โรงเรียนวัดบุรีการาม 105
8 7.62
8 7.62
5 4.76
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
81  โรงเรียนวัดโคกกรุง 266
9 3.38
7 2.63
36 13.53
1 0.38
0 0.00
213 80.08
53 19.92%
82  โรงเรียนบ้านซับพริก 171
6 3.51
5 2.92
23 13.45
0 0.00
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
83  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 803
18 2.24
24 2.99
44 5.48
28 3.49
43 5.35
646 80.45
157 19.55%
84  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 141
0 0.00
1 0.71
23 16.31
2 1.42
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
85  โรงเรียนวัดโคกกลาง 39
3 7.69
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
86  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 106
5 4.72
1 0.94
11 10.38
0 0.00
2 1.89
87 82.08
19 17.92%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 202
4 1.98
4 1.98
27 13.37
1 0.50
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
88  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 124
7 5.65
1 0.81
13 10.48
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
89  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 65
3 4.62
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
90  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
91  โรงเรียนวัดเตาปูน 195
6 3.08
3 1.54
18 9.23
2 1.03
3 1.54
163 83.59
32 16.41%
92  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 93
2 2.15
3 3.23
9 9.68
0 0.00
1 1.08
78 83.87
15 16.13%
93  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 81
3 3.70
1 1.23
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
94  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
42 84.00
8 16.00%
95  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 78
2 2.56
1 1.28
8 10.26
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
96  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 78
0 0.00
0 0.00
11 14.10
1 1.28
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
97  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 142
3 2.11
2 1.41
16 11.27
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
98  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 48
1 2.08
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
99  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 170
6 3.53
17 10.00
1 0.59
0 0.00
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
100  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 128
4 3.13
4 3.13
10 7.81
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
101  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 140
7 5.00
4 2.86
8 5.71
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
102  โรงเรียนวัดนาบุญ 241
8 3.32
8 3.32
12 4.98
1 0.41
3 1.24
209 86.72
32 13.28%
103  โรงเรียนวัดปากน้ำ 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
104  โรงเรียนบ้านช่อง 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
105  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 261
4 1.53
4 1.53
25 9.58
0 0.00
0 0.00
228 87.36
33 12.64%
106  โรงเรียนบ้านบางกง 314
11 3.50
0 0.00
23 7.32
3 0.96
1 0.32
276 87.90
38 12.10%
107  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 129
8 6.20
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
108  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 174
0 0.00
1 0.57
17 9.77
1 0.57
0 0.00
155 89.08
19 10.92%
109  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
1 1.32
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
110  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 87
1 1.15
2 2.30
3 3.45
3 3.45
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
111  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 914
24 2.63
11 1.20
50 5.47
8 0.88
0 0.00
821 89.82
93 10.18%
112  โรงเรียนวัดบ้านลาด 79
4 5.06
1 1.27
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
113  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
114  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 9.64
75 90.36
8 9.64%
115  โรงเรียนวัดบ้านดง 69
1 1.45
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
116  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 81
1 1.23
0 0.00
1 1.23
0 0.00
5 6.17
74 91.36
7 8.64%
117  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 109
2 1.83
0 0.00
5 4.59
2 1.83
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
118  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 120
4 3.33
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
119  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 139
5 3.60
0 0.00
5 3.60
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
120  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 325
10 3.08
2 0.62
8 2.46
3 0.92
0 0.00
302 92.92
23 7.08%
121  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 109
4 3.67
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
122  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
0 0.00
3 3.03
93 93.94
6 6.06%
123  โรงเรียนวัดคำพราน 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
124  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 185
3 1.62
0 0.00
7 3.78
0 0.00
0 0.00
175 94.59
10 5.41%
125  โรงเรียนบ้านหลังเขา 138
1 0.72
2 1.45
4 2.90
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
126  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 141
2 1.42
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
134 95.04
7 4.96%
127  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 109
0 0.00
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
128  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 275
0 0.00
1 0.36
3 1.09
3 1.09
5 1.82
263 95.64
12 4.36%
129  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 86
1 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.16
84 97.67
2 2.33%
130  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 355
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
355 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนวัดหนองปลิง 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
135  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,737 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,263 5.81
เตี้ย  767 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,283 10.50
ผอมและเตี้ย  705 3.24
อ้วนและเตี้ย  552 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,167 74.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,570 คน


25.62%


Powered By www.thaieducation.net