ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.65
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 143
3 2.10
8 5.59
19 13.29
0 0.00
0 0.00
113 79.02
30 20.98%

 

จำนวนนักเรียน  143 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3 2.10
เตี้ย  8 5.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  19 13.29
ผอมและเตี้ย  0 0.00
อ้วนและเตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  113 79.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 30 คน


20.98%


Powered By www.thaieducation.net