ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 45
22 48.89
0 0.00
23 51.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
2  โรงเรียนวัดโปรยฝน 58
7 12.07
9 15.52
20 34.48
22 37.93
0 0.00
0 0.00
58 100.00%
3  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 88
8 9.09
8 9.09
18 20.45
16 18.18
25 28.41
13 14.77
75 85.23%
4  โรงเรียนวัดสระบัว 400
34 8.50
28 7.00
93 23.25
17 4.25
36 9.00
192 48.00
208 52.00%
5  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 176
25 14.20
0 0.00
55 31.25
0 0.00
0 0.00
96 54.55
80 45.45%
6  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 394
45 11.42
19 4.82
70 17.77
10 2.54
34 8.63
216 54.82
178 45.18%
7  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
7 10.14
1 1.45
16 23.19
6 8.70
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
8  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 109
7 6.42
6 5.50
15 13.76
7 6.42
11 10.09
63 57.80
46 42.20%
9  โรงเรียนวัดนาบุญ 384
20 5.21
18 4.69
38 9.90
14 3.65
59 15.36
235 61.20
149 38.80%
10  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 155
7 4.52
6 3.87
25 16.13
1 0.65
20 12.90
96 61.94
59 38.06%
11  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 35
3 8.57
2 5.71
6 17.14
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
12  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 295
16 5.42
15 5.08
61 20.68
11 3.73
0 0.00
192 65.08
103 34.92%
13  โรงเรียนวัดคลองชัน 746
75 10.05
74 9.92
33 4.42
35 4.69
18 2.41
511 68.50
235 31.50%
14  โรงเรียนวัดอดิศร 85
6 7.06
3 3.53
15 17.65
2 2.35
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
15  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 180
8 4.44
13 7.22
33 18.33
0 0.00
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
16  โรงเรียนวัดพืชอุดม 135
8 5.93
6 4.44
25 18.52
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
17  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 402
2 0.50
44 10.95
69 17.16
0 0.00
0 0.00
287 71.39
115 28.61%
18  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 60
5 8.33
2 3.33
7 11.67
1 1.67
2 3.33
43 71.67
17 28.33%
19  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1134
63 5.56
51 4.50
147 12.96
24 2.12
6 0.53
843 74.34
291 25.66%
20  โรงเรียนวัดปทุมนายก 184
5 2.72
7 3.80
33 17.93
2 1.09
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
21  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
10 9.71
10 9.71
3 2.91
1 0.97
1 0.97
78 75.73
25 24.27%
22  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1632
34 2.08
46 2.82
147 9.01
34 2.08
125 7.66
1246 76.35
386 23.65%
23  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 316
24 7.59
15 4.75
33 10.44
2 0.63
0 0.00
242 76.58
74 23.42%
24  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 140
0 0.00
5 3.57
23 16.43
2 1.43
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
25  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 117
6 5.13
4 3.42
15 12.82
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
26  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 149
1 0.67
1 0.67
28 18.79
1 0.67
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
27  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 368
10 2.72
15 4.08
47 12.77
0 0.00
3 0.82
293 79.62
75 20.38%
28  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 874
31 3.55
20 2.29
115 13.16
3 0.34
2 0.23
703 80.43
171 19.57%
29  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 175
1 0.57
5 2.86
27 15.43
0 0.00
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
30  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 605
28 4.63
14 2.31
45 7.44
10 1.65
15 2.48
493 81.49
112 18.51%
31  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
32  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1714
31 1.81
36 2.10
187 10.91
18 1.05
30 1.75
1412 82.38
302 17.62%
33  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 377
23 6.10
10 2.65
17 4.51
7 1.86
4 1.06
316 83.82
61 16.18%
34  โรงเรียนวัดลานนา 100
0 0.00
0 0.00
13 13.00
3 3.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
35  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 70
5 7.14
0 0.00
2 2.86
4 5.71
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
36  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 172
5 2.91
5 2.91
17 9.88
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
37  โรงเรียนวัดธัญญะผล 249
5 2.01
6 2.41
6 2.41
14 5.62
7 2.81
211 84.74
38 15.26%
38  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 535
17 3.18
17 3.18
13 2.43
17 3.18
15 2.80
456 85.23
79 14.77%
39  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 192
8 4.17
5 2.60
11 5.73
4 2.08
0 0.00
164 85.42
28 14.58%
40  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 759
17 2.24
12 1.58
45 5.93
13 1.71
16 2.11
656 86.43
103 13.57%
41  โรงเรียนวัดสุวรรณ 235
17 7.23
0 0.00
8 3.40
6 2.55
0 0.00
204 86.81
31 13.19%
42  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 556
38 6.83
1 0.18
25 4.50
4 0.72
5 0.90
483 86.87
73 13.13%
43  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 249
3 1.20
23 9.24
6 2.41
0 0.00
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
44  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 209
8 3.83
6 2.87
9 4.31
2 0.96
0 0.00
184 88.04
25 11.96%
45  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 389
12 3.08
4 1.03
30 7.71
0 0.00
0 0.00
343 88.17
46 11.83%
46  โรงเรียนกลางคลองสิบ 188
7 3.72
3 1.60
10 5.32
0 0.00
2 1.06
166 88.30
22 11.70%
47  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 189
12 6.35
2 1.06
8 4.23
0 0.00
0 0.00
167 88.36
22 11.64%
48  โรงเรียนวัดเกตุประภา 557
13 2.33
17 3.05
16 2.87
10 1.80
8 1.44
493 88.51
64 11.49%
49  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 116
2 1.72
2 1.72
9 7.76
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
50  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
51  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 492
13 2.64
10 2.03
19 3.86
10 2.03
0 0.00
440 89.43
52 10.57%
52  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
23 1.77
24 1.85
26 2.00
17 1.31
17 1.31
1191 91.76
107 8.24%
53  โรงเรียนวัดโสภณาราม 137
2 1.46
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
54  โรงเรียนชุมชนบึงบา 810
0 0.00
1 0.12
63 7.78
0 0.00
1 0.12
745 91.98
65 8.02%
55  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 195
3 1.54
3 1.54
6 3.08
2 1.03
0 0.00
181 92.82
14 7.18%
56  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 266
1 0.38
1 0.38
14 5.26
0 0.00
0 0.00
250 93.98
16 6.02%
57  โรงเรียนวัดทศทิศ 139
1 0.72
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
58  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 135
3 2.22
0 0.00
2 1.48
0 0.00
2 1.48
128 94.81
7 5.19%
59  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 180
1 0.56
4 2.22
4 2.22
0 0.00
0 0.00
171 95.00
9 5.00%
60  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1145
6 0.52
5 0.44
0 0.00
10 0.87
26 2.27
1098 95.90
47 4.10%
61  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 151
1 0.66
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
62  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 344
1 0.29
0 0.00
9 2.62
0 0.00
0 0.00
334 97.09
10 2.91%
63  โรงเรียนวัดแสงมณี 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
64  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 401
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
401 100.00
0 0.00%
65  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
66  โรงเรียนศาลาลอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,424 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  801 3.57
เตี้ย  646 2.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,893 8.44
ผอมและเตี้ย  365 1.63
อ้วนและเตี้ย  492 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,227 81.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,197 คน


18.72%


Powered By www.thaieducation.net