ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 178 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 87.68
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 5
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
4 30.77
2 15.38
2 15.38
3 23.08
2 15.38
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
57 51.35
29 26.13
25 22.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 70
17 24.29
15 21.43
19 27.14
8 11.43
11 15.71
0 0.00
70 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
17 20.73
15 18.29
28 34.15
18 21.95
4 4.88
0 0.00
82 100.00%
6  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 150
60 40.00
8 5.33
10 6.67
50 33.33
0 0.00
22 14.67
128 85.33%
7  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
24 64.86
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
9 24.32
28 75.68%
8  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 86
7 8.14
30 34.88
16 18.60
2 2.33
7 8.14
24 27.91
62 72.09%
9  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
56 65.12
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
25 29.07
61 70.93%
10  โรงเรียนบ้านหนองแขม 71
4 5.63
3 4.23
16 22.54
7 9.86
19 26.76
22 30.99
49 69.01%
11  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 64
28 43.75
8 12.50
7 10.94
1 1.56
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
12  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 111
2 1.80
7 6.31
21 18.92
9 8.11
28 25.23
44 39.64
67 60.36%
13  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 141
7 4.96
3 2.13
2 1.42
39 27.66
34 24.11
56 39.72
85 60.28%
14  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
22 14.19
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
64 41.29
91 58.71%
15  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 192
31 16.15
25 13.02
27 14.06
16 8.33
12 6.25
81 42.19
111 57.81%
16  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 72
3 4.17
3 4.17
15 20.83
6 8.33
14 19.44
31 43.06
41 56.94%
17  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 54
10 18.52
9 16.67
5 9.26
2 3.70
3 5.56
25 46.30
29 53.70%
18  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 182
28 15.38
12 6.59
27 14.84
7 3.85
19 10.44
89 48.90
93 51.10%
19  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 315
33 10.48
15 4.76
34 10.79
46 14.60
31 9.84
156 49.52
159 50.48%
20  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 153
35 22.88
12 7.84
13 8.50
3 1.96
12 7.84
78 50.98
75 49.02%
21  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 249
6 2.41
13 5.22
13 5.22
26 10.44
64 25.70
127 51.00
122 49.00%
22  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 329
21 6.38
45 13.68
75 22.80
9 2.74
2 0.61
177 53.80
152 46.20%
23  โรงเรียนบ้านหนองโสน 127
18 14.17
9 7.09
25 19.69
0 0.00
4 3.15
71 55.91
56 44.09%
24  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 78
8 10.26
8 10.26
8 10.26
9 11.54
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
25  โรงเรียนบ้านทรายทอง 81
18 22.22
3 3.70
12 14.81
1 1.23
0 0.00
47 58.02
34 41.98%
26  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1473
154 10.45
17 1.15
129 8.76
171 11.61
146 9.91
856 58.11
617 41.89%
27  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
20 9.57
18 8.61
25 11.96
15 7.18
9 4.31
122 58.37
87 41.63%
28  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 75
7 9.33
5 6.67
13 17.33
2 2.67
4 5.33
44 58.67
31 41.33%
29  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 97
10 10.31
12 12.37
8 8.25
6 6.19
3 3.09
58 59.79
39 40.21%
30  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 120
7 5.83
5 4.17
12 10.00
10 8.33
14 11.67
72 60.00
48 40.00%
31  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 43
7 16.28
7 16.28
1 2.33
1 2.33
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
32  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 122
17 13.93
8 6.56
22 18.03
0 0.00
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
33  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 127
22 17.32
0 0.00
26 20.47
0 0.00
0 0.00
79 62.20
48 37.80%
34  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 93
6 6.45
0 0.00
16 17.20
6 6.45
7 7.53
58 62.37
35 37.63%
35  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 41
5 12.20
2 4.88
8 19.51
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
36  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 203
5 2.46
14 6.90
19 9.36
16 7.88
20 9.85
129 63.55
74 36.45%
37  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
38  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 97
9 9.28
1 1.03
10 10.31
2 2.06
11 11.34
64 65.98
33 34.02%
39  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
40  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
4 4.65
5 5.81
9 10.47
2 2.33
9 10.47
57 66.28
29 33.72%
41  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 203
15 7.39
12 5.91
6 2.96
24 11.82
11 5.42
135 66.50
68 33.50%
42  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 163
22 13.50
9 5.52
21 12.88
0 0.00
0 0.00
111 68.10
52 31.90%
43  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
11 13.41
0 0.00
15 18.29
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
44  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 512
31 6.05
38 7.42
41 8.01
21 4.10
31 6.05
350 68.36
162 31.64%
45  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 61
10 16.39
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
46  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 165
14 8.48
8 4.85
26 15.76
2 1.21
1 0.61
114 69.09
51 30.91%
47  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 39
6 15.38
6 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
48  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 261
24 9.20
11 4.21
39 14.94
6 2.30
0 0.00
181 69.35
80 30.65%
49  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 105
9 8.57
7 6.67
14 13.33
1 0.95
1 0.95
73 69.52
32 30.48%
50  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 109
8 7.34
7 6.42
5 4.59
5 4.59
6 5.50
78 71.56
31 28.44%
51  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 74
2 2.70
9 12.16
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
52  โรงเรียนบ้านวังชมภู 93
5 5.38
0 0.00
20 21.51
1 1.08
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
53  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 68
4 5.88
5 7.35
4 5.88
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 226
14 6.19
7 3.10
14 6.19
11 4.87
17 7.52
163 72.12
63 27.88%
55  โรงเรียนบ้านวังโขน 82
4 4.88
6 7.32
6 7.32
6 7.32
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
56  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 205
4 1.95
2 0.98
26 12.68
7 3.41
15 7.32
151 73.66
54 26.34%
57  โรงเรียนบ้านลานทอง 96
4 4.17
0 0.00
16 16.67
5 5.21
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
58  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 146
4 2.74
12 8.22
6 4.11
9 6.16
7 4.79
108 73.97
38 26.03%
59  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
20 12.74
5 3.18
10 6.37
4 2.55
1 0.64
117 74.52
40 25.48%
60  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 56
3 5.36
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
61  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 104
5 4.81
2 1.92
15 14.42
4 3.85
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
62  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 144
6 4.17
8 5.56
17 11.81
5 3.47
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
63  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 93
18 19.35
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
64  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 726
59 8.13
46 6.34
25 3.44
25 3.44
23 3.17
548 75.48
178 24.52%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
4 2.53
22 13.92
9 5.70
3 1.90
0 0.00
120 75.95
38 24.05%
66  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 104
8 7.69
6 5.77
11 10.58
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
67  โรงเรียนบ้านไร่ดง 42
0 0.00
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
68  โรงเรียนบ้านพานทอง 72
5 6.94
5 6.94
4 5.56
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
69  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 193
25 12.95
2 1.04
8 4.15
8 4.15
2 1.04
148 76.68
45 23.32%
71  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
12 10.71
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
73  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 66
0 0.00
2 3.03
7 10.61
3 4.55
3 4.55
51 77.27
15 22.73%
74  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 55
4 7.27
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 216
7 3.24
11 5.09
27 12.50
2 0.93
0 0.00
169 78.24
47 21.76%
76  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 60
6 10.00
2 3.33
3 5.00
2 3.33
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
77  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.69
9 13.85
51 78.46
14 21.54%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
3 7.14
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
79  โรงเรียนบ้านหัวยาง 42
3 7.14
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
80  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 251
8 3.19
19 7.57
25 9.96
0 0.00
1 0.40
198 78.88
53 21.12%
81  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 43
2 4.65
1 2.33
6 13.95
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
82  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 136
4 2.94
5 3.68
13 9.56
2 1.47
4 2.94
108 79.41
28 20.59%
83  โรงเรียนบ้านหนองรี 108
7 6.48
5 4.63
4 3.70
4 3.70
2 1.85
86 79.63
22 20.37%
84  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
24 10.39
5 2.16
12 5.19
5 2.16
0 0.00
185 80.09
46 19.91%
85  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 127
7 5.51
2 1.57
14 11.02
2 1.57
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
86  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 135
10 7.41
4 2.96
12 8.89
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
87  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 151
20 13.25
6 3.97
3 1.99
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
88  โรงเรียนสาธิต 487
35 7.19
20 4.11
20 4.11
12 2.46
6 1.23
394 80.90
93 19.10%
89  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 110
2 1.82
4 3.64
13 11.82
2 1.82
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
90  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 179
4 2.23
4 2.23
25 13.97
1 0.56
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
91  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
92  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 167
4 2.40
11 6.59
16 9.58
0 0.00
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
93  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 153
23 15.03
4 2.61
0 0.00
1 0.65
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
94  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 172
9 5.23
1 0.58
8 4.65
4 2.33
9 5.23
141 81.98
31 18.02%
95  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
96  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 141
7 4.96
9 6.38
9 6.38
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
97  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 23
0 0.00
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
98  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 104
2 1.92
6 5.77
6 5.77
4 3.85
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
99  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 59
4 6.78
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
100  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
2 1.20
138 83.13
28 16.87%
101  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
102  โรงเรียนบ้านเทพนคร 139
8 5.76
3 2.16
11 7.91
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
103  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
4 6.25
1 1.56
4 6.25
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
104  โรงเรียนบ้านวังทอง 155
5 3.23
5 3.23
9 5.81
5 3.23
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
105  โรงเรียนสหวิทยาคม 126
5 3.97
0 0.00
13 10.32
1 0.79
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
106  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 61
0 0.00
2 3.28
7 11.48
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
107  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 130
7 5.38
0 0.00
12 9.23
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
108  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
1 0.81
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
109  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
110  โรงเรียนบ้านตอรัง 126
7 5.56
3 2.38
7 5.56
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
111  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 179
11 6.15
5 2.79
7 3.91
1 0.56
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
112  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 150
10 6.67
2 1.33
8 5.33
0 0.00
0 0.00
130 86.67
20 13.33%
113  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 39
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
114  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 111
2 1.80
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
115  โรงเรียนบ้านไร่ 105
2 1.90
0 0.00
8 7.62
3 2.86
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
116  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 81
1 1.23
2 2.47
5 6.17
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
117  โรงเรียนบ้านแคทอง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
118  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 82
2 2.44
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
119  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 124
4 3.23
1 0.81
3 2.42
3 2.42
4 3.23
109 87.90
15 12.10%
120  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
121  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 440
19 4.32
0 0.00
32 7.27
0 0.00
0 0.00
389 88.41
51 11.59%
122  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
123  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
3 3.85
1 1.28
4 5.13
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
124  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
125  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 210
5 2.38
4 1.90
6 2.86
4 1.90
4 1.90
187 89.05
23 10.95%
126  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
1 0.81
4 3.23
7 5.65
1 0.81
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
127  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 87
0 0.00
6 6.90
3 3.45
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
128  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 127
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
129  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
130  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 105
2 1.90
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
131  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 105
4 3.81
1 0.95
5 4.76
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
132  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 289
7 2.42
5 1.73
15 5.19
0 0.00
0 0.00
262 90.66
27 9.34%
133  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 127
3 2.36
0 0.00
3 2.36
1 0.79
4 3.15
116 91.34
11 8.66%
134  โรงเรียนบ้านหนองแดน 175
2 1.14
0 0.00
5 2.86
4 2.29
4 2.29
160 91.43
15 8.57%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 94
4 4.26
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
136  โรงเรียนบ้านหนองทราย 106
3 2.83
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
137  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 73
5 6.85
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
138  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 73
2 2.74
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
139  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
4 5.19
0 0.00
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
140  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 92
1 1.09
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
141  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 79
3 3.80
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
142  โรงเรียนบ้านวังประดา 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
143  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 109
3 2.75
0 0.00
4 3.67
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
145  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 79
0 0.00
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
146  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 165
1 0.61
1 0.61
8 4.85
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
8 5.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 94.07
8 5.93%
149  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
6 4.32
2 1.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 94.24
8 5.76%
150  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
151  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 125
0 0.00
0 0.00
3 2.40
3 2.40
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
152  โรงเรียนบ้านนานอก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
153  โรงเรียนบ้านหนองจิก 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
154  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
1 0.68
0 0.00
6 4.05
0 0.00
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
155  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 195
3 1.54
2 1.03
3 1.54
0 0.00
0 0.00
187 95.90
8 4.10%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 130
2 1.54
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
157  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
158  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 117
2 1.71
0 0.00
1 0.85
1 0.85
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 131
2 1.53
0 0.00
2 1.53
0 0.00
0 0.00
127 96.95
4 3.05%
160  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 303
4 1.32
0 0.00
4 1.32
0 0.00
0 0.00
295 97.36
8 2.64%
161  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
1 0.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.74
112 97.39
3 2.61%
162  โรงเรียนบ้านหนองขาม 123
0 0.00
1 0.81
2 1.63
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
163  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
164  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 190
0 0.00
0 0.00
2 1.05
0 0.00
1 0.53
187 98.42
3 1.58%
165  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 86
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
85 98.84
1 1.16%
166  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 123
0 0.00
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
122 99.19
1 0.81%
167  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านช่องลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านจันทิมา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองกรด 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเก่า 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,245 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,555 6.99
เตี้ย  841 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,753 7.88
ผอมและเตี้ย  772 3.47
อ้วนและเตี้ย  677 3.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,647 74.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,598 คน


25.17%


Powered By www.thaieducation.net