ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 131
9 6.87
122 93.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 681
101 14.83
40 5.87
137 20.12
165 24.23
148 21.73
90 13.22
591 86.78%
3  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 520
42 8.08
35 6.73
125 24.04
10 1.92
64 12.31
244 46.92
276 53.08%
4  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 679
30 4.42
5 0.74
161 23.71
35 5.15
84 12.37
364 53.61
315 46.39%
5  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 473
16 3.38
13 2.75
159 33.62
4 0.85
26 5.50
255 53.91
218 46.09%
6  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 740
47 6.35
14 1.89
113 15.27
64 8.65
76 10.27
426 57.57
314 42.43%
7  โรงเรียนวัดด่าน 296
20 6.76
7 2.36
33 11.15
24 8.11
29 9.80
183 61.82
113 38.18%
8  โรงเรียนราชวินิต 2298
76 3.31
40 1.74
382 16.62
116 5.05
210 9.14
1474 64.14
824 35.86%
9  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1178
56 4.75
18 1.53
160 13.58
74 6.28
98 8.32
772 65.53
406 34.47%
10  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 218
12 5.50
38 17.43
15 6.88
5 2.29
1 0.46
147 67.43
71 32.57%
11  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 355
22 6.20
17 4.79
53 14.93
7 1.97
10 2.82
246 69.30
109 30.70%
12  โรงเรียนพญาไท 1656
128 7.73
118 7.13
107 6.46
90 5.43
65 3.93
1148 69.32
508 30.68%
13  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 742
31 4.18
19 2.56
141 19.00
2 0.27
0 0.00
549 73.99
193 26.01%
14  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 706
25 3.54
10 1.42
56 7.93
35 4.96
36 5.10
544 77.05
162 22.95%
15  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 289
5 1.73
5 1.73
50 17.30
0 0.00
2 0.69
227 78.55
62 21.45%
16  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1034
42 4.06
22 2.13
136 13.15
13 1.26
6 0.58
815 78.82
219 21.18%
17  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1404
55 3.92
12 0.85
133 9.47
46 3.28
48 3.42
1110 79.06
294 20.94%
18  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1570
72 4.59
0 0.00
255 16.24
0 0.00
0 0.00
1243 79.17
327 20.83%
19  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1224
76 6.21
52 4.25
120 9.80
0 0.00
0 0.00
976 79.74
248 20.26%
20  โรงเรียนวัดโสมนัส 263
5 1.90
8 3.04
17 6.46
13 4.94
10 3.80
210 79.85
53 20.15%
21  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 204
3 1.47
0 0.00
35 17.16
0 0.00
2 0.98
164 80.39
40 19.61%
22  โรงเรียนวัดหนัง 566
23 4.06
9 1.59
78 13.78
1 0.18
0 0.00
455 80.39
111 19.61%
23  โรงเรียนวัดนาคปรก 217
7 3.23
2 0.92
31 14.29
0 0.00
0 0.00
177 81.57
40 18.43%
24  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1409
8 0.57
8 0.57
72 5.11
0 0.00
170 12.07
1151 81.69
258 18.31%
25  โรงเรียนประถมนนทรี 423
11 2.60
14 3.31
51 12.06
0 0.00
0 0.00
347 82.03
76 17.97%
26  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 732
37 5.05
14 1.91
63 8.61
0 0.00
0 0.00
618 84.43
114 15.57%
27  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 252
0 0.00
13 5.16
24 9.52
0 0.00
0 0.00
215 85.32
37 14.68%
28  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 486
22 4.53
7 1.44
27 5.56
6 1.23
8 1.65
416 85.60
70 14.40%
29  โรงเรียนดาราคาม 380
6 1.58
4 1.05
26 6.84
5 1.32
0 0.00
339 89.21
41 10.79%
30  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1022
23 2.25
6 0.59
35 3.42
18 1.76
8 0.78
932 91.19
90 8.81%
31  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 650
19 2.92
0 0.00
22 3.38
0 0.00
0 0.00
609 93.69
41 6.31%
32  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 557
6 1.08
5 0.90
6 1.08
6 1.08
0 0.00
534 95.87
23 4.13%
33  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 302
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
302 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,657 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,035 4.38
เตี้ย  677 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,823 11.93
ผอมและเตี้ย  739 3.12
อ้วนและเตี้ย  1,101 4.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,282 73.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,375 คน


26.95%


Powered By www.thaieducation.net