ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 143
38 26.57
32 22.38
30 20.98
26 18.18
17 11.89
0 0.00
143 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตือกอ 49
7 14.29
16 32.65
8 16.33
8 16.33
10 20.41
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 71
19 26.76
15 21.13
3 4.23
17 23.94
17 23.94
0 0.00
71 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนิบง 175
63 36.00
52 29.71
6 3.43
52 29.71
0 0.00
2 1.14
173 98.86%
5  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 300
57 19.00
56 18.67
13 4.33
91 30.33
7 2.33
76 25.33
224 74.67%
6  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 202
82 40.59
53 26.24
1 0.50
0 0.00
0 0.00
66 32.67
136 67.33%
7  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
69 28.16
49 20.00
7 2.86
35 14.29
2 0.82
83 33.88
162 66.12%
8  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
6 5.56
22 20.37
9 8.33
19 17.59
15 13.89
37 34.26
71 65.74%
9  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 92
23 25.00
15 16.30
5 5.43
13 14.13
0 0.00
36 39.13
56 60.87%
10  โรงเรียนประชาบํารุง 89
7 7.87
11 12.36
12 13.48
15 16.85
9 10.11
35 39.33
54 60.67%
11  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 214
17 7.94
40 18.69
10 4.67
60 28.04
0 0.00
87 40.65
127 59.35%
12  โรงเรียนบ้านจะแนะ 240
69 28.75
40 16.67
17 7.08
13 5.42
3 1.25
98 40.83
142 59.17%
13  โรงเรียนบ้านบาโง 111
17 15.32
37 33.33
4 3.60
7 6.31
0 0.00
46 41.44
65 58.56%
14  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 346
16 4.62
51 14.74
11 3.18
67 19.36
54 15.61
147 42.49
199 57.51%
15  โรงเรียนบ้านปาเซ 64
7 10.94
15 23.44
8 12.50
2 3.13
2 3.13
30 46.88
34 53.13%
16  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 101
14 13.86
9 8.91
10 9.90
10 9.90
9 8.91
49 48.51
52 51.49%
17  โรงเรียนบ้านกาแย 317
42 13.25
77 24.29
26 8.20
14 4.42
4 1.26
154 48.58
163 51.42%
18  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 120
13 10.83
34 28.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
19  โรงเรียนวัดร่อน 81
6 7.41
17 20.99
3 3.70
8 9.88
5 6.17
42 51.85
39 48.15%
20  โรงเรียนบ้านลาไม 158
20 12.66
6 3.80
6 3.80
42 26.58
0 0.00
84 53.16
74 46.84%
21  โรงเรียนบ้านโคก 267
4 1.50
53 19.85
30 11.24
19 7.12
19 7.12
142 53.18
125 46.82%
22  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 416
62 14.90
57 13.70
7 1.68
45 10.82
23 5.53
222 53.37
194 46.63%
23  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 513
25 4.87
23 4.48
50 9.75
66 12.87
71 13.84
278 54.19
235 45.81%
24  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 198
28 14.14
26 13.13
1 0.51
35 17.68
0 0.00
108 54.55
90 45.45%
25  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 312
16 5.13
22 7.05
14 4.49
51 16.35
37 11.86
172 55.13
140 44.87%
26  โรงเรียนราชประสงค์ 118
6 5.08
0 0.00
7 5.93
39 33.05
0 0.00
66 55.93
52 44.07%
27  โรงเรียนบ้านละหาร 184
12 6.52
29 15.76
4 2.17
24 13.04
12 6.52
103 55.98
81 44.02%
28  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 384
58 15.10
48 12.50
4 1.04
59 15.36
0 0.00
215 55.99
169 44.01%
29  โรงเรียนบ้านบูกิต 207
9 4.35
20 9.66
16 7.73
23 11.11
22 10.63
117 56.52
90 43.48%
30  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 265
27 10.19
34 12.83
11 4.15
34 12.83
7 2.64
152 57.36
113 42.64%
31  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 355
43 12.11
42 11.83
33 9.30
14 3.94
18 5.07
205 57.75
150 42.25%
32  โรงเรียนบ้านจูโวะ 206
29 14.08
28 13.59
14 6.80
13 6.31
3 1.46
119 57.77
87 42.23%
33  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 149
22 14.77
15 10.07
7 4.70
16 10.74
1 0.67
88 59.06
61 40.94%
34  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 528
54 10.23
42 7.95
11 2.08
44 8.33
47 8.90
330 62.50
198 37.50%
35  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 162
22 13.58
18 11.11
7 4.32
13 8.02
0 0.00
102 62.96
60 37.04%
36  โรงเรียนบ้านฮูลู 211
15 7.11
9 4.27
11 5.21
24 11.37
16 7.58
136 64.45
75 35.55%
37  โรงเรียนบ้านริแง 398
39 9.80
42 10.55
5 1.26
10 2.51
42 10.55
260 65.33
138 34.67%
38  โรงเรียนบ้านสิโป 234
26 11.11
21 8.97
13 5.56
18 7.69
3 1.28
153 65.38
81 34.62%
39  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 155
3 1.94
25 16.13
5 3.23
15 9.68
4 2.58
103 66.45
52 33.55%
40  โรงเรียนบ้านตะโละ 185
16 8.65
29 15.68
6 3.24
9 4.86
2 1.08
123 66.49
62 33.51%
41  โรงเรียนบ้านน้ำวน 126
9 7.14
11 8.73
16 12.70
4 3.17
2 1.59
84 66.67
42 33.33%
42  โรงเรียนบ้านตาโงะ 191
26 13.61
15 7.85
12 6.28
8 4.19
2 1.05
128 67.02
63 32.98%
43  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 243
11 4.53
18 7.41
2 0.82
29 11.93
20 8.23
163 67.08
80 32.92%
44  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
12 8.39
12 8.39
8 5.59
8 5.59
5 3.50
98 68.53
45 31.47%
45  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 139
15 10.79
15 10.79
1 0.72
11 7.91
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
46  โรงเรียนบ้านยานิง 336
27 8.04
24 7.14
32 9.52
9 2.68
9 2.68
235 69.94
101 30.06%
47  โรงเรียนบ้านแมะแซ 196
7 3.57
24 12.24
22 11.22
2 1.02
0 0.00
141 71.94
55 28.06%
48  โรงเรียนบ้านสะโล 193
21 10.88
14 7.25
4 2.07
10 5.18
5 2.59
139 72.02
54 27.98%
49  โรงเรียนบ้านแกแม 115
14 12.17
11 9.57
0 0.00
7 6.09
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
50  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 291
11 3.78
44 15.12
13 4.47
11 3.78
0 0.00
212 72.85
79 27.15%
51  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 383
27 7.05
54 14.10
9 2.35
12 3.13
0 0.00
281 73.37
102 26.63%
52  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 115
8 6.96
16 13.91
6 5.22
0 0.00
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
53  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 105
10 9.52
7 6.67
3 2.86
4 3.81
3 2.86
78 74.29
27 25.71%
54  โรงเรียนบ้านปารี 361
21 5.82
23 6.37
20 5.54
13 3.60
8 2.22
276 76.45
85 23.55%
55  โรงเรียนผดุงมาตร 327
24 7.34
31 9.48
11 3.36
10 3.06
1 0.31
250 76.45
77 23.55%
56  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 330
30 9.09
15 4.55
12 3.64
14 4.24
6 1.82
253 76.67
77 23.33%
57  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 537
39 7.26
44 8.19
15 2.79
27 5.03
0 0.00
412 76.72
125 23.28%
58  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 399
28 7.02
22 5.51
6 1.50
34 8.52
0 0.00
309 77.44
90 22.56%
59  โรงเรียนราชพัฒนา 83
5 6.02
0 0.00
4 4.82
8 9.64
1 1.20
65 78.31
18 21.69%
60  โรงเรียนบ้านเขาพระ 148
7 4.73
7 4.73
13 8.78
5 3.38
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
61  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 93
5 5.38
2 2.15
0 0.00
12 12.90
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
62  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 201
6 2.99
28 13.93
7 3.48
0 0.00
0 0.00
160 79.60
41 20.40%
63  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 151
12 7.95
5 3.31
6 3.97
4 2.65
3 1.99
121 80.13
30 19.87%
64  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 357
27 7.56
14 3.92
13 3.64
7 1.96
9 2.52
287 80.39
70 19.61%
65  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 137
0 0.00
25 18.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
66  โรงเรียนบ้านทํานบ 158
15 9.49
8 5.06
3 1.90
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
67  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 330
13 3.94
7 2.12
12 3.64
10 3.03
10 3.03
278 84.24
52 15.76%
68  โรงเรียนบ้านบองอ 233
9 3.86
13 5.58
12 5.15
0 0.00
0 0.00
199 85.41
34 14.59%
69  โรงเรียนบ้านยะออ 113
5 4.42
5 4.42
3 2.65
3 2.65
0 0.00
97 85.84
16 14.16%
70  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 511
29 5.68
33 6.46
8 1.57
0 0.00
0 0.00
441 86.30
70 13.70%
71  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 188
6 3.19
8 4.26
7 3.72
0 0.00
4 2.13
163 86.70
25 13.30%
72  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 150
5 3.33
2 1.33
4 2.67
2 1.33
2 1.33
135 90.00
15 10.00%
73  โรงเรียนบ้านไอกรอส 196
6 3.06
0 0.00
2 1.02
6 3.06
2 1.02
180 91.84
16 8.16%
74  โรงเรียนบ้านกาลิซา 588
21 3.57
8 1.36
6 1.02
4 0.68
0 0.00
549 93.37
39 6.63%
75  โรงเรียนบ้านบละแต 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
105 97.22
3 2.78%

 

จำนวนนักเรียน  16,948 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,619 9.55
เตี้ย  1,795 10.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  749 4.42
ผอมและเตี้ย  1,347 7.95
อ้วนและเตี้ย  573 3.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,865 64.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,083 คน


35.89%


Powered By www.thaieducation.net