ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกูแว 89
21 23.60
12 13.48
0 0.00
44 49.44
12 13.48
0 0.00
89 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจืองา 115
34 29.57
20 17.39
13 11.30
27 23.48
21 18.26
0 0.00
115 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยือลาแป 357
105 29.41
90 25.21
50 14.01
68 19.05
44 12.32
0 0.00
357 100.00%
4  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 154
83 53.90
61 39.61
2 1.30
1 0.65
0 0.00
7 4.55
147 95.45%
5  โรงเรียนบ้านละหาน 196
80 40.82
44 22.45
26 13.27
15 7.65
4 2.04
27 13.78
169 86.22%
6  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 20
7 35.00
4 20.00
0 0.00
6 30.00
0 0.00
3 15.00
17 85.00%
7  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 155
65 41.94
25 16.13
8 5.16
11 7.10
17 10.97
29 18.71
126 81.29%
8  โรงเรียนบ้านคลอแระ 192
54 28.13
54 28.13
4 2.08
37 19.27
0 0.00
43 22.40
149 77.60%
9  โรงเรียนบ้านปูตะ 117
15 12.82
30 25.64
0 0.00
45 38.46
0 0.00
27 23.08
90 76.92%
10  โรงเรียนบ้านบือเระ 123
4 3.25
43 34.96
6 4.88
38 30.89
0 0.00
32 26.02
91 73.98%
11  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 206
41 19.90
32 15.53
3 1.46
42 20.39
32 15.53
56 27.18
150 72.82%
12  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 207
50 24.15
25 12.08
30 14.49
25 12.08
20 9.66
57 27.54
150 72.46%
13  โรงเรียนบ้านกลูบี 355
123 34.65
32 9.01
23 6.48
23 6.48
55 15.49
99 27.89
256 72.11%
14  โรงเรียนบ้านสะแนะ 67
15 22.39
17 25.37
0 0.00
0 0.00
16 23.88
19 28.36
48 71.64%
15  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1063
234 22.01
306 28.79
24 2.26
137 12.89
44 4.14
318 29.92
745 70.08%
16  โรงเรียนบ้านกาโดะ 209
35 16.75
25 11.96
29 13.88
30 14.35
27 12.92
63 30.14
146 69.86%
17  โรงเรียนบ้านดาฮง 181
85 46.96
23 12.71
7 3.87
6 3.31
1 0.55
59 32.60
122 67.40%
18  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 150
40 26.67
12 8.00
2 1.33
32 21.33
11 7.33
53 35.33
97 64.67%
19  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 59
21 35.59
10 16.95
2 3.39
4 6.78
0 0.00
22 37.29
37 62.71%
20  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 61
11 18.03
9 14.75
3 4.92
7 11.48
8 13.11
23 37.70
38 62.30%
21  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 66
19 28.79
13 19.70
2 3.03
7 10.61
0 0.00
25 37.88
41 62.12%
22  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 179
32 17.88
26 14.53
0 0.00
41 22.91
10 5.59
70 39.11
109 60.89%
23  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 161
39 24.22
41 25.47
0 0.00
18 11.18
0 0.00
63 39.13
98 60.87%
24  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 409
113 27.63
88 21.52
7 1.71
38 9.29
2 0.49
161 39.36
248 60.64%
25  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 179
26 14.53
15 8.38
12 6.70
38 21.23
17 9.50
71 39.66
108 60.34%
26  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 86
19 22.09
12 13.95
1 1.16
13 15.12
5 5.81
36 41.86
50 58.14%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 411
71 17.27
55 13.38
61 14.84
41 9.98
8 1.95
175 42.58
236 57.42%
28  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 210
42 20.00
36 17.14
10 4.76
26 12.38
5 2.38
91 43.33
119 56.67%
29  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 106
31 29.25
21 19.81
8 7.55
0 0.00
0 0.00
46 43.40
60 56.60%
30  โรงเรียนบ้านจูดแดง 170
16 9.41
19 11.18
5 2.94
35 20.59
21 12.35
74 43.53
96 56.47%
31  โรงเรียนบ้านสวนพลู 163
25 15.34
16 9.82
10 6.13
31 19.02
10 6.13
71 43.56
92 56.44%
32  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 258
26 10.08
58 22.48
18 6.98
38 14.73
4 1.55
114 44.19
144 55.81%
33  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 107
24 22.43
12 11.21
2 1.87
21 19.63
0 0.00
48 44.86
59 55.14%
34  โรงเรียนบ้านบากง 229
31 13.54
15 6.55
12 5.24
46 20.09
22 9.61
103 44.98
126 55.02%
35  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 427
147 34.43
71 16.63
10 2.34
0 0.00
0 0.00
199 46.60
228 53.40%
36  โรงเรียนบ้านรามา 128
29 22.66
30 23.44
0 0.00
8 6.25
0 0.00
61 47.66
67 52.34%
37  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 230
56 24.35
54 23.48
4 1.74
6 2.61
0 0.00
110 47.83
120 52.17%
38  โรงเรียนสว่างวัฒนา 95
16 16.84
23 24.21
10 10.53
0 0.00
0 0.00
46 48.42
49 51.58%
39  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 130
18 13.85
19 14.62
14 10.77
10 7.69
6 4.62
63 48.46
67 51.54%
40  โรงเรียนบ้านกาแร 210
42 20.00
38 18.10
1 0.48
27 12.86
0 0.00
102 48.57
108 51.43%
41  โรงเรียนบ้านทอน 524
96 18.32
94 17.94
17 3.24
44 8.40
17 3.24
256 48.85
268 51.15%
42  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 119
25 21.01
17 14.29
0 0.00
17 14.29
1 0.84
59 49.58
60 50.42%
43  โรงเรียนบ้านตันหยง 284
39 13.73
72 25.35
12 4.23
15 5.28
5 1.76
141 49.65
143 50.35%
44  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 199
38 19.10
25 12.56
2 1.01
21 10.55
14 7.04
99 49.75
100 50.25%
45  โรงเรียนบ้านมะยูง 137
16 11.68
30 21.90
2 1.46
18 13.14
0 0.00
71 51.82
66 48.18%
46  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 155
17 10.97
45 29.03
1 0.65
10 6.45
0 0.00
82 52.90
73 47.10%
47  โรงเรียนบ้านลาเวง 240
45 18.75
43 17.92
14 5.83
9 3.75
2 0.83
127 52.92
113 47.08%
48  โรงเรียนบ้านสาวอ 115
27 23.48
20 17.39
7 6.09
0 0.00
0 0.00
61 53.04
54 46.96%
49  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 167
61 36.53
2 1.20
2 1.20
13 7.78
0 0.00
89 53.29
78 46.71%
50  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 124
13 10.48
12 9.68
9 7.26
13 10.48
10 8.06
67 54.03
57 45.97%
51  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 109
24 22.02
22 20.18
4 3.67
0 0.00
0 0.00
59 54.13
50 45.87%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 132
12 9.09
41 31.06
4 3.03
2 1.52
1 0.76
72 54.55
60 45.45%
53  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 269
33 12.27
51 18.96
4 1.49
30 11.15
4 1.49
147 54.65
122 45.35%
54  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 178
14 7.87
31 17.42
5 2.81
14 7.87
16 8.99
98 55.06
80 44.94%
55  โรงเรียนบ้านหัวเขา 145
20 13.79
6 4.14
4 2.76
26 17.93
9 6.21
80 55.17
65 44.83%
56  โรงเรียนบ้านสาคร 282
10 3.55
31 10.99
7 2.48
41 14.54
34 12.06
159 56.38
123 43.62%
57  โรงเรียนบ้านยี่งอ 432
62 14.35
110 25.46
8 1.85
0 0.00
0 0.00
252 58.33
180 41.67%
58  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 83
5 6.02
24 28.92
4 4.82
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
59  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 137
32 23.36
16 11.68
2 1.46
5 3.65
1 0.73
81 59.12
56 40.88%
60  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 137
18 13.14
11 8.03
1 0.73
20 14.60
4 2.92
83 60.58
54 39.42%
61  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 158
20 12.66
16 10.13
13 8.23
8 5.06
5 3.16
96 60.76
62 39.24%
62  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 134
23 17.16
15 11.19
1 0.75
13 9.70
0 0.00
82 61.19
52 38.81%
63  โรงเรียนบ้านจือแร 175
15 8.57
16 9.14
11 6.29
12 6.86
13 7.43
108 61.71
67 38.29%
64  โรงเรียนบ้านนาดา 257
24 9.34
47 18.29
16 6.23
7 2.72
4 1.56
159 61.87
98 38.13%
65  โรงเรียนบ้านกูยิ 286
38 13.29
38 13.29
4 1.40
29 10.14
0 0.00
177 61.89
109 38.11%
66  โรงเรียนบ้านปลักปลา 279
48 17.20
33 11.83
25 8.96
0 0.00
0 0.00
173 62.01
106 37.99%
67  โรงเรียนบ้านอีนอ 157
13 8.28
8 5.10
1 0.64
36 22.93
0 0.00
99 63.06
58 36.94%
68  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 263
50 19.01
17 6.46
20 7.60
6 2.28
4 1.52
166 63.12
97 36.88%
69  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 502
63 12.55
55 10.96
26 5.18
41 8.17
0 0.00
317 63.15
185 36.85%
70  โรงเรียนบ้านต้นตาล 210
35 16.67
22 10.48
6 2.86
10 4.76
4 1.90
133 63.33
77 36.67%
71  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 587
72 12.27
118 20.10
10 1.70
0 0.00
10 1.70
377 64.22
210 35.78%
72  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1041
160 15.37
112 10.76
57 5.48
35 3.36
8 0.77
669 64.27
372 35.73%
73  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 126
17 13.49
20 15.87
8 6.35
0 0.00
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
74  โรงเรียนบ้านเปล 84
10 11.90
5 5.95
4 4.76
10 11.90
1 1.19
54 64.29
30 35.71%
75  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 161
19 11.80
9 5.59
2 1.24
26 16.15
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
76  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 84
16 19.05
7 8.33
4 4.76
2 2.38
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
77  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 321
35 10.90
46 14.33
7 2.18
20 6.23
2 0.62
211 65.73
110 34.27%
78  โรงเรียนบ้านตายา 221
22 9.95
35 15.84
3 1.36
14 6.33
0 0.00
147 66.52
74 33.48%
79  โรงเรียนวัดโคกโก 148
15 10.14
6 4.05
18 12.16
8 5.41
2 1.35
99 66.89
49 33.11%
80  โรงเรียนบ้านบือแรง 160
20 12.50
14 8.75
1 0.63
17 10.63
0 0.00
108 67.50
52 32.50%
81  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 32.41
0 0.00
98 67.59
47 32.41%
82  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 199
17 8.54
10 5.03
9 4.52
25 12.56
3 1.51
135 67.84
64 32.16%
83  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 140
30 21.43
3 2.14
6 4.29
5 3.57
0 0.00
96 68.57
44 31.43%
84  โรงเรียนบ้านแคนา 180
14 7.78
8 4.44
10 5.56
15 8.33
8 4.44
125 69.44
55 30.56%
85  โรงเรียนบ้านปาหนัน 430
32 7.44
96 22.33
2 0.47
0 0.00
0 0.00
300 69.77
130 30.23%
86  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 147
15 10.20
11 7.48
7 4.76
11 7.48
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
87  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 118
11 9.32
12 10.17
2 1.69
9 7.63
1 0.85
83 70.34
35 29.66%
88  โรงเรียนบ้านดือแย 78
8 10.26
10 12.82
0 0.00
5 6.41
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
89  โรงเรียนบ้านดูกู 180
16 8.89
12 6.67
2 1.11
17 9.44
6 3.33
127 70.56
53 29.44%
90  โรงเรียนวัดกําแพง 75
8 10.67
6 8.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
91  โรงเรียนบ้านตามุง 130
28 21.54
6 4.62
4 3.08
0 0.00
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
92  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 189
15 7.94
35 18.52
3 1.59
1 0.53
1 0.53
134 70.90
55 29.10%
93  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 168
3 1.79
24 14.29
16 9.52
4 2.38
0 0.00
121 72.02
47 27.98%
94  โรงเรียนบ้านแยะ 207
27 13.04
16 7.73
11 5.31
3 1.45
0 0.00
150 72.46
57 27.54%
95  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 186
14 7.53
18 9.68
3 1.61
15 8.06
0 0.00
136 73.12
50 26.88%
96  โรงเรียนบ้านมือและห์ 157
9 5.73
11 7.01
5 3.18
15 9.55
2 1.27
115 73.25
42 26.75%
97  โรงเรียนบ้านยารอ 172
17 9.88
16 9.30
7 4.07
5 2.91
0 0.00
127 73.84
45 26.16%
98  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 160
12 7.50
10 6.25
7 4.38
12 7.50
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
99  โรงเรียนวัดลําภู 125
13 10.40
7 5.60
7 5.60
5 4.00
0 0.00
93 74.40
32 25.60%
100  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 232
23 9.91
21 9.05
10 4.31
4 1.72
0 0.00
174 75.00
58 25.00%
101  โรงเรียนบ้านไร่พญา 152
14 9.21
10 6.58
3 1.97
11 7.24
0 0.00
114 75.00
38 25.00%
102  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 141
11 7.80
16 11.35
8 5.67
0 0.00
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
103  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 156
4 2.56
28 17.95
4 2.56
2 1.28
0 0.00
118 75.64
38 24.36%
104  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 160
12 7.50
9 5.63
8 5.00
9 5.63
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
105  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 156
13 8.33
12 7.69
10 6.41
2 1.28
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
106  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 90
8 8.89
3 3.33
7 7.78
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
107  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 103
5 4.85
9 8.74
8 7.77
2 1.94
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
108  โรงเรียนประชาพัฒนา 144
19 13.19
14 9.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
109  โรงเรียนบ้านทรายขาว 89
9 10.11
4 4.49
4 4.49
2 2.25
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
110  โรงเรียนบ้านยือลอ 205
15 7.32
15 7.32
4 1.95
7 3.41
5 2.44
159 77.56
46 22.44%
111  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 72
14 19.44
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
112  โรงเรียนบ้านกูยิ 141
11 7.80
15 10.64
0 0.00
2 1.42
3 2.13
110 78.01
31 21.99%
113  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 335
29 8.66
20 5.97
24 7.16
0 0.00
0 0.00
262 78.21
73 21.79%
114  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 121
10 8.26
9 7.44
4 3.31
3 2.48
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
115  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 802
72 8.98
64 7.98
29 3.62
5 0.62
1 0.12
631 78.68
171 21.32%
116  โรงเรียนบ้านโคกสยา 175
13 7.43
15 8.57
9 5.14
0 0.00
0 0.00
138 78.86
37 21.14%
117  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 86
6 6.98
9 10.47
3 3.49
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
118  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 144
10 6.94
10 6.94
0 0.00
7 4.86
3 2.08
114 79.17
30 20.83%
119  โรงเรียนบ้านค่าย 371
36 9.70
24 6.47
12 3.23
3 0.81
2 0.54
294 79.25
77 20.75%
120  โรงเรียนบ้านตอหลัง 79
12 15.19
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
121  โรงเรียนบ้านกะลูแป 210
13 6.19
16 7.62
9 4.29
4 1.90
0 0.00
168 80.00
42 20.00%
122  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
8 8.33
0 0.00
6 6.25
3 3.13
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
123  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 215
12 5.58
11 5.12
10 4.65
9 4.19
0 0.00
173 80.47
42 19.53%
124  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 200
11 5.50
10 5.00
6 3.00
6 3.00
5 2.50
162 81.00
38 19.00%
125  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 291
9 3.09
27 9.28
19 6.53
0 0.00
0 0.00
236 81.10
55 18.90%
126  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 217
4 1.84
26 11.98
8 3.69
3 1.38
0 0.00
176 81.11
41 18.89%
127  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 117
11 9.40
7 5.98
4 3.42
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
128  โรงเรียนบ้านบาตง 162
3 1.85
5 3.09
11 6.79
11 6.79
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
129  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 229
14 6.11
14 6.11
0 0.00
14 6.11
0 0.00
187 81.66
42 18.34%
130  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 213
6 2.82
13 6.10
11 5.16
5 2.35
2 0.94
176 82.63
37 17.37%
131  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
3 5.56
5 9.26
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 219
4 1.83
17 7.76
11 5.02
3 1.37
0 0.00
184 84.02
35 15.98%
133  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 151
20 13.25
2 1.32
2 1.32
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
134  โรงเรียนบ้านบลูกา 54
3 5.56
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
135  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
15 6.02
7 2.81
4 1.61
7 2.81
2 0.80
214 85.94
35 14.06%
136  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1461
112 7.67
52 3.56
8 0.55
30 2.05
0 0.00
1259 86.17
202 13.83%
137  โรงเรียนบ้านยาบี 111
4 3.60
8 7.21
1 0.90
2 1.80
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
138  โรงเรียนบ้านนาโอน 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 376
14 3.72
6 1.60
8 2.13
12 3.19
4 1.06
332 88.30
44 11.70%
140  โรงเรียนบ้านอีโยะ 139
3 2.16
2 1.44
3 2.16
4 2.88
4 2.88
123 88.49
16 11.51%
141  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
3 2.65
2 1.77
101 89.38
12 10.62%
142  โรงเรียนบ้านกาแนะ 209
11 5.26
6 2.87
3 1.44
0 0.00
0 0.00
189 90.43
20 9.57%
143  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 201
7 3.48
7 3.48
2 1.00
2 1.00
0 0.00
183 91.04
18 8.96%
144  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 131
2 1.53
4 3.05
2 1.53
1 0.76
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
145  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 120
3 2.50
2 1.67
1 0.83
2 1.67
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
146  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 133
3 2.26
1 0.75
1 0.75
3 2.26
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
147  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,227 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,198 13.89
เตี้ย  3,746 12.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,163 3.85
ผอมและเตี้ย  2,021 6.69
อ้วนและเตี้ย  656 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,443 61.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,784 คน


38.99%


Powered By www.thaieducation.net