ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 144 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.31
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านมาบแก 75
11 14.67
13 17.33
16 21.33
24 32.00
11 14.67
0 0.00
75 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 22
5 22.73
3 13.64
7 31.82
4 18.18
3 13.64
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 59
29 49.15
0 0.00
5 8.47
7 11.86
4 6.78
14 23.73
45 76.27%
4  โรงเรียนวัดคลองสาลี 62
4 6.45
6 9.68
12 19.35
9 14.52
14 22.58
17 27.42
45 72.58%
5  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 128
7 5.47
3 2.34
34 26.56
10 7.81
37 28.91
37 28.91
91 71.09%
6  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 145
9 6.21
11 7.59
23 15.86
20 13.79
34 23.45
48 33.10
97 66.90%
7  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 114
18 15.79
31 27.19
27 23.68
0 0.00
0 0.00
38 33.33
76 66.67%
8  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32
11 34.38
0 0.00
0 0.00
10 31.25
0 0.00
11 34.38
21 65.63%
9  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 102
7 6.86
4 3.92
34 33.33
15 14.71
6 5.88
36 35.29
66 64.71%
10  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 209
19 9.09
14 6.70
26 12.44
33 15.79
40 19.14
77 36.84
132 63.16%
11  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 572
54 9.44
42 7.34
43 7.52
96 16.78
85 14.86
252 44.06
320 55.94%
12  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 219
22 10.05
23 10.50
32 14.61
43 19.63
0 0.00
99 45.21
120 54.79%
13  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 223
10 4.48
21 9.42
23 10.31
31 13.90
35 15.70
103 46.19
120 53.81%
14  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 152
12 7.89
6 3.95
25 16.45
7 4.61
28 18.42
74 48.68
78 51.32%
15  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
10 14.71
10 14.71
2 2.94
10 14.71
2 2.94
34 50.00
34 50.00%
16  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 124
4 3.23
7 5.65
11 8.87
15 12.10
22 17.74
65 52.42
59 47.58%
17  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 188
22 11.70
14 7.45
30 15.96
11 5.85
11 5.85
100 53.19
88 46.81%
18  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 387
16 4.13
31 8.01
23 5.94
47 12.14
64 16.54
206 53.23
181 46.77%
19  โรงเรียนวัดหนองไร่ 92
16 17.39
9 9.78
14 15.22
4 4.35
0 0.00
49 53.26
43 46.74%
20  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
21 21.43
4 4.08
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
21  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 495
91 18.38
4 0.81
40 8.08
13 2.63
77 15.56
270 54.55
225 45.45%
22  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 532
66 12.41
57 10.71
61 11.47
30 5.64
25 4.70
293 55.08
239 44.92%
23  โรงเรียนบ้านคลองไทร 345
38 11.01
9 2.61
98 28.41
5 1.45
4 1.16
191 55.36
154 44.64%
24  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 166
18 10.84
19 11.45
35 21.08
0 0.00
0 0.00
94 56.63
72 43.37%
25  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 109
11 10.09
10 9.17
9 8.26
7 6.42
10 9.17
62 56.88
47 43.12%
26  โรงเรียนบ้านปางขนุน 93
13 13.98
13 13.98
14 15.05
0 0.00
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
27  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 103
10 9.71
10 9.71
4 3.88
6 5.83
13 12.62
60 58.25
43 41.75%
28  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 190
10 5.26
41 21.58
21 11.05
4 2.11
3 1.58
111 58.42
79 41.58%
29  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
30  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 326
38 11.66
23 7.06
51 15.64
17 5.21
0 0.00
197 60.43
129 39.57%
31  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 159
7 4.40
10 6.29
41 25.79
4 2.52
0 0.00
97 61.01
62 38.99%
32  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 190
11 5.79
6 3.16
17 8.95
17 8.95
23 12.11
116 61.05
74 38.95%
33  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 36
1 2.78
1 2.78
5 13.89
7 19.44
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
34  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
7 6.80
13 12.62
63 61.17
40 38.83%
35  โรงเรียนวัดหนองกรด 219
15 6.85
18 8.22
25 11.42
16 7.31
10 4.57
135 61.64
84 38.36%
36  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 123
15 12.20
11 8.94
19 15.45
2 1.63
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
37  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 184
8 4.35
10 5.43
23 12.50
7 3.80
22 11.96
114 61.96
70 38.04%
38  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 149
9 6.04
8 5.37
22 14.77
8 5.37
9 6.04
93 62.42
56 37.58%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 59
14 23.73
2 3.39
4 6.78
2 3.39
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
40  โรงเรียนวัดด่านช้าง 87
11 12.64
2 2.30
13 14.94
5 5.75
1 1.15
55 63.22
32 36.78%
41  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 269
48 17.84
15 5.58
9 3.35
11 4.09
15 5.58
171 63.57
98 36.43%
42  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 69
6 8.70
4 5.80
4 5.80
9 13.04
2 2.90
44 63.77
25 36.23%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 238
17 7.14
15 6.30
32 13.45
11 4.62
10 4.20
153 64.29
85 35.71%
44  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 105
14 13.33
5 4.76
4 3.81
14 13.33
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
45  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 147
27 18.37
8 5.44
8 5.44
6 4.08
2 1.36
96 65.31
51 34.69%
46  โรงเรียนบ้านตะกรุด 169
18 10.65
17 10.06
14 8.28
7 4.14
0 0.00
113 66.86
56 33.14%
47  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 101
13 12.87
4 3.96
14 13.86
1 0.99
1 0.99
68 67.33
33 32.67%
48  โรงเรียนวัดหนองยาว 126
7 5.56
10 7.94
22 17.46
2 1.59
0 0.00
85 67.46
41 32.54%
49  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 39
10 25.64
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
50  โรงเรียนวัดเกาะเปา 91
8 8.79
11 12.09
9 9.89
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
51  โรงเรียนบ้านวังหิน 154
8 5.19
6 3.90
22 14.29
6 3.90
5 3.25
107 69.48
47 30.52%
52  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 89
9 10.11
8 8.99
0 0.00
6 6.74
4 4.49
62 69.66
27 30.34%
53  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 20
1 5.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
54  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 71
0 0.00
3 4.23
18 25.35
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
55  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 75
3 4.00
4 5.33
9 12.00
1 1.33
5 6.67
53 70.67
22 29.33%
56  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 148
21 14.19
3 2.03
18 12.16
0 0.00
0 0.00
106 71.62
42 28.38%
57  โรงเรียนวัดสระแก้ว 148
7 4.73
4 2.70
19 12.84
7 4.73
4 2.70
107 72.30
41 27.70%
58  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130
13 10.00
15 11.54
8 6.15
0 0.00
0 0.00
94 72.31
36 27.69%
59  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 232
10 4.31
7 3.02
12 5.17
20 8.62
15 6.47
168 72.41
64 27.59%
60  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 80
5 6.25
4 5.00
6 7.50
1 1.25
6 7.50
58 72.50
22 27.50%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 40
0 0.00
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
62  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
13 11.40
7 6.14
10 8.77
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
63  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 167
12 7.19
5 2.99
10 5.99
13 7.78
3 1.80
124 74.25
43 25.75%
64  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 48
3 6.25
3 6.25
3 6.25
3 6.25
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
65  โรงเรียนบ้านศรีทอง 122
4 3.28
0 0.00
14 11.48
4 3.28
8 6.56
92 75.41
30 24.59%
66  โรงเรียนวัดเจริญผล 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
3 4.92
5 8.20
46 75.41
15 24.59%
67  โรงเรียนวัดเขาสมุก 55
1 1.82
7 12.73
5 9.09
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
68  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 52
5 9.62
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
69  โรงเรียนวัดหนองตางู 322
17 5.28
14 4.35
40 12.42
2 0.62
1 0.31
248 77.02
74 22.98%
70  โรงเรียนวัดคลองจินดา 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
1 1.75
2 3.51
44 77.19
13 22.81%
71  โรงเรียนบ้านปางงู 119
3 2.52
0 0.00
16 13.45
3 2.52
5 4.20
92 77.31
27 22.69%
72  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 98
9 9.18
6 6.12
5 5.10
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
73  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
74  โรงเรียนบ้านหินดาด 156
10 6.41
8 5.13
14 8.97
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
75  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 81
4 4.94
2 2.47
7 8.64
0 0.00
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
76  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 492
22 4.47
27 5.49
35 7.11
19 3.86
0 0.00
389 79.07
103 20.93%
77  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 129
14 10.85
1 0.78
12 9.30
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
78  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 53
2 3.77
3 5.66
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
79  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
80  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
7 4.79
4 2.74
16 10.96
3 2.05
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
81  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 118
7 5.93
4 3.39
10 8.47
3 2.54
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
82  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 89
4 4.49
4 4.49
10 11.24
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
83  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 150
12 8.00
0 0.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
2 3.51
2 3.51
46 80.70
11 19.30%
85  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 143
10 6.99
5 3.50
10 6.99
2 1.40
0 0.00
116 81.12
27 18.88%
86  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 64
5 7.81
2 3.13
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
87  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
88  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 99
3 3.03
5 5.05
6 6.06
4 4.04
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
89  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
90  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 68
0 0.00
1 1.47
6 8.82
0 0.00
5 7.35
56 82.35
12 17.65%
91  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
12 11.01
2 1.83
4 3.67
1 0.92
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
92  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 75
5 6.67
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
93  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
94  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 168
13 7.74
7 4.17
7 4.17
1 0.60
0 0.00
140 83.33
28 16.67%
95  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 84
7 8.33
1 1.19
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
96  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 149
3 2.01
1 0.67
19 12.75
1 0.67
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
97  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393
13 3.31
29 7.38
16 4.07
2 0.51
1 0.25
332 84.48
61 15.52%
98  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 129
5 3.88
2 1.55
10 7.75
3 2.33
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
99  โรงเรียนบ้านดงคู้ 84
7 8.33
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
100  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 86
3 3.49
2 2.33
6 6.98
1 1.16
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
101  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 139
9 6.47
0 0.00
12 8.63
0 0.00
0 0.00
118 84.89
21 15.11%
102  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
3 2.48
2 1.65
10 8.26
3 2.48
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
103  โรงเรียนวัดอ่างทอง 55
0 0.00
1 1.82
7 12.73
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
5 8.06
53 85.48
9 14.52%
105  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 236
7 2.97
16 6.78
5 2.12
6 2.54
0 0.00
202 85.59
34 14.41%
106  โรงเรียนบ้านหนองจิก 78
3 3.85
2 2.56
5 6.41
1 1.28
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
107  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1326
29 2.19
50 3.77
106 7.99
0 0.00
0 0.00
1141 86.05
185 13.95%
108  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 115
5 4.35
2 1.74
9 7.83
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
109  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 94
0 0.00
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
110  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 89
1 1.12
3 3.37
8 8.99
0 0.00
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
111  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 45
1 2.22
3 6.67
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
112  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
3 5.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 94
1 1.06
3 3.19
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 64
5 7.81
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
115  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
116  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 163
4 2.45
2 1.23
8 4.91
1 0.61
2 1.23
146 89.57
17 10.43%
117  โรงเรียนวัดท่าแรต 72
1 1.39
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
118  โรงเรียนบ้านเปราะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
119  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 226
3 1.33
7 3.10
5 2.21
2 0.88
3 1.33
206 91.15
20 8.85%
120  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
121  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
122  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 52
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
123  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 183
1 0.55
0 0.00
8 4.37
5 2.73
0 0.00
169 92.35
14 7.65%
124  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
125  โรงเรียนบ้านปางสุด 351
0 0.00
20 5.70
6 1.71
0 0.00
0 0.00
325 92.59
26 7.41%
126  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
127  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
128  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
129  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
130  โรงเรียนวัดคลองธรรม 129
1 0.78
2 1.55
1 0.78
1 0.78
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
131  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
132  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
133  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
134  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 241
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.66
237 98.34
4 1.66%
135  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
136  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
137  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 220
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
0 0.00
219 99.55
1 0.45%
138  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนวัดบ้านแดน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดสวนหลวง 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,417 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,285 6.62
เตี้ย  952 4.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,804 9.29
ผอมและเตี้ย  769 3.96
อ้วนและเตี้ย  737 3.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,870 71.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,547 คน


28.57%


Powered By www.thaieducation.net