ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 92 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.10
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 104
16 15.38
13 12.50
5 4.81
15 14.42
28 26.92
27 25.96
77 74.04%
2  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 66
28 42.42
6 9.09
4 6.06
6 9.09
4 6.06
18 27.27
48 72.73%
3  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 260
52 20.00
46 17.69
32 12.31
54 20.77
2 0.77
74 28.46
186 71.54%
4  โรงเรียนบ้านรางขาม 54
11 20.37
3 5.56
11 20.37
7 12.96
1 1.85
21 38.89
33 61.11%
5  โรงเรียนราษฎร์บํารุงธรรม 133
16 12.03
14 10.53
10 7.52
13 9.77
7 5.26
73 54.89
60 45.11%
6  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 58
5 8.62
1 1.72
10 17.24
7 12.07
1 1.72
34 58.62
24 41.38%
7  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 117
13 11.11
10 8.55
14 11.97
6 5.13
1 0.85
73 62.39
44 37.61%
8  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 128
7 5.47
15 11.72
17 13.28
5 3.91
2 1.56
82 64.06
46 35.94%
9  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 45
5 11.11
8 17.78
3 6.67
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
10  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 225
16 7.11
12 5.33
25 11.11
15 6.67
12 5.33
145 64.44
80 35.56%
11  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 53
7 13.21
8 15.09
2 3.77
0 0.00
1 1.89
35 66.04
18 33.96%
12  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 286
6 2.10
17 5.94
33 11.54
12 4.20
24 8.39
194 67.83
92 32.17%
13  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 108
5 4.63
5 4.63
6 5.56
8 7.41
10 9.26
74 68.52
34 31.48%
14  โรงเรียนบ้านบะลังกา 89
5 5.62
9 10.11
11 12.36
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
15  โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง 130
13 10.00
0 0.00
22 16.92
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
16  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 56
10 17.86
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
17  โรงเรียนบ้านหนองโสน 181
12 6.63
12 6.63
24 13.26
0 0.00
0 0.00
133 73.48
48 26.52%
18  โรงเรียนบ้านหนองรี 493
34 6.90
20 4.06
14 2.84
51 10.34
3 0.61
371 75.25
122 24.75%
19  โรงเรียนบ้านหนองแกใน 131
16 12.21
0 0.00
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
20  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 80
8 10.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
6 7.50
61 76.25
19 23.75%
21  โรงเรียนบ้านวังด้ง 151
7 4.64
0 0.00
12 7.95
16 10.60
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
22  โรงเรียนบ้านพุพรหม 150
6 4.00
5 3.33
20 13.33
3 2.00
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
23  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 208
17 8.17
7 3.37
22 10.58
1 0.48
0 0.00
161 77.40
47 22.60%
24  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 58
3 5.17
0 0.00
8 13.79
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
25  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 158
7 4.43
7 4.43
17 10.76
0 0.00
1 0.63
126 79.75
32 20.25%
26  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 184
8 4.35
3 1.63
26 14.13
0 0.00
0 0.00
147 79.89
37 20.11%
27  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 122
4 3.28
7 5.74
5 4.10
6 4.92
2 1.64
98 80.33
24 19.67%
28  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 135
6 4.44
10 7.41
6 4.44
4 2.96
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
29  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 114
5 4.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 13.16
94 82.46
20 17.54%
30  โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 212
13 6.13
8 3.77
6 2.83
10 4.72
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
31  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 214
9 4.21
4 1.87
7 3.27
17 7.94
0 0.00
177 82.71
37 17.29%
32  โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ 430
13 3.02
4 0.93
37 8.60
16 3.72
3 0.70
357 83.02
73 16.98%
33  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 90
7 7.78
4 4.44
0 0.00
0 0.00
4 4.44
75 83.33
15 16.67%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 156
5 3.21
5 3.21
4 2.56
6 3.85
5 3.21
131 83.97
25 16.03%
35  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 366
12 3.28
6 1.64
30 8.20
6 1.64
2 0.55
310 84.70
56 15.30%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 320
29 9.06
1 0.31
18 5.63
0 0.00
0 0.00
272 85.00
48 15.00%
37  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 101
6 5.94
6 5.94
2 1.98
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
38  โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 52
3 5.77
3 5.77
0 0.00
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
39  โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง 112
4 3.57
3 2.68
1 0.89
5 4.46
2 1.79
97 86.61
15 13.39%
40  โรงเรียนประชาพัฒนา 117
4 3.42
3 2.56
8 6.84
0 0.00
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
41  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 807
11 1.36
12 1.49
41 5.08
27 3.35
9 1.12
707 87.61
100 12.39%
42  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 231
1 0.43
4 1.73
3 1.30
13 5.63
6 2.60
204 88.31
27 11.69%
43  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 170
7 4.12
3 1.76
6 3.53
2 1.18
1 0.59
151 88.82
19 11.18%
44  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 133
3 2.26
1 0.75
3 2.26
4 3.01
3 2.26
119 89.47
14 10.53%
45  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 116
3 2.59
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
46  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) 102
1 0.98
1 0.98
8 7.84
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
47  โรงเรียนบ้านเขาแดง 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
1 1.59
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
48  โรงเรียนบ้านหนองเค็ด 285
7 2.46
7 2.46
5 1.75
5 1.75
2 0.70
259 90.88
26 9.12%
49  โรงเรียนบ้านหนองกะหนาก 129
0 0.00
7 5.43
4 3.10
0 0.00
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 381
7 1.84
9 2.36
8 2.10
4 1.05
0 0.00
353 92.65
28 7.35%
51  โรงเรียนบ้านหนองหมู 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
52  โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
2 2.27
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
53  โรงเรียนเสรี-สมใจ 140
1 0.71
3 2.14
4 2.86
1 0.71
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
54  โรงเรียนบ้านหนองขอน 221
0 0.00
0 0.00
10 4.52
4 1.81
0 0.00
207 93.67
14 6.33%
55  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
56  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
57  โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 113
1 0.88
3 2.65
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
59  โรงเรียนบ้านหนองผือ 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
1 1.08
89 95.70
4 4.30%
60  โรงเรียนบ้านพุบอน 117
2 1.71
0 0.00
2 1.71
0 0.00
0 0.00
113 96.58
4 3.42%
61  โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 93
0 0.00
0 0.00
3 3.23
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
62  โรงเรียนบ้านหนองแกประชาสรรค์ 158
1 0.63
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
153 96.84
5 3.16%
63  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 145
1 0.69
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
141 97.24
4 2.76%
64  โรงเรียนบ้านน้ำโจน 135
1 0.74
1 0.74
1 0.74
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
65  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
66  โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ 140
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
139 99.29
1 0.71%
67  โรงเรียนบ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
68  โรงเรียนบ้านพรหมณี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
69  โรงเรียนบ้านยางสูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
70  โรงเรียนบ้านรางพยอม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
72  โรงเรียนบ้านลําอีซู 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
73  โรงเรียนบ้านสามยอด 163
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
163 100.00
0 0.00%
74  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองงูเห่า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 275
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
275 100.00
0 0.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 179
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองแสลบ 229
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
229 100.00
0 0.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
85  โรงเรียนบ้านเขามุสิ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านหลังเขา 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 182
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,973 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  502 3.87
เตี้ย  345 2.66
เริ่มอ้วน=>อ้วน  625 4.82
ผอมและเตี้ย  359 2.77
อ้วนและเตี้ย  160 1.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,982 84.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,991 คน


15.35%


Powered By www.thaieducation.net