ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 53
30 56.60
6 11.32
2 3.77
14 26.42
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาแค 59
34 57.63
8 13.56
2 3.39
0 0.00
0 0.00
15 25.42
44 74.58%
3  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 131
9 6.87
19 14.50
6 4.58
37 28.24
25 19.08
35 26.72
96 73.28%
4  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
19 16.10
15 12.71
15 12.71
11 9.32
10 8.47
48 40.68
70 59.32%
5  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 27
13 48.15
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
12 44.44
15 55.56%
6  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 9
3 33.33
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
7  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
30 27.78
10 9.26
12 11.11
7 6.48
0 0.00
49 45.37
59 54.63%
8  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 68
16 23.53
13 19.12
4 5.88
3 4.41
0 0.00
32 47.06
36 52.94%
9  โรงเรียนบ้านหนองโจด 19
3 15.79
2 10.53
1 5.26
3 15.79
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
10  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 57
10 17.54
8 14.04
11 19.30
0 0.00
0 0.00
28 49.12
29 50.88%
11  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
11 26.19
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
12  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149
22 14.77
24 16.11
10 6.71
13 8.72
5 3.36
75 50.34
74 49.66%
13  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
18 10.17
25 14.12
16 9.04
13 7.34
11 6.21
94 53.11
83 46.89%
14  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 80
8 10.00
5 6.25
11 13.75
3 3.75
10 12.50
43 53.75
37 46.25%
15  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 39
2 5.13
1 2.56
8 20.51
4 10.26
2 5.13
22 56.41
17 43.59%
16  โรงเรียนบ้านกู่ 23
2 8.70
4 17.39
1 4.35
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
17  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 74
16 21.62
7 9.46
5 6.76
2 2.70
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
18  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 40
4 10.00
3 7.50
6 15.00
1 2.50
2 5.00
24 60.00
16 40.00%
19  โรงเรียนบ้านโนนสัง 263
22 8.37
32 12.17
17 6.46
12 4.56
22 8.37
158 60.08
105 39.92%
20  โรงเรียนบ้านปรางค์ 199
15 7.54
4 2.01
29 14.57
7 3.52
24 12.06
120 60.30
79 39.70%
21  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 96
21 21.88
2 2.08
15 15.63
0 0.00
0 0.00
58 60.42
38 39.58%
22  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 135
10 7.41
20 14.81
6 4.44
10 7.41
6 4.44
83 61.48
52 38.52%
23  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 108
16 14.81
2 1.85
18 16.67
5 4.63
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
24  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 113
2 1.77
11 9.73
8 7.08
9 7.96
10 8.85
73 64.60
40 35.40%
25  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
8 15.38
7 13.46
3 5.77
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
26  โรงเรียนบ้านกระถิน 90
6 6.67
3 3.33
16 17.78
5 5.56
1 1.11
59 65.56
31 34.44%
27  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
10 21.28
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
28  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
3 6.25
1 2.08
10 20.83
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
29  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 79
13 16.46
1 1.27
9 11.39
3 3.80
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
30  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 49
2 4.08
2 4.08
12 24.49
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
31  โรงเรียนวังโพน 46
2 4.35
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
32  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 36
5 13.89
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
33  โรงเรียนบ้านเมืองคง 136
11 8.09
17 12.50
9 6.62
4 2.94
0 0.00
95 69.85
41 30.15%
34  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 115
10 8.70
7 6.09
10 8.70
5 4.35
2 1.74
81 70.43
34 29.57%
35  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 227
15 6.61
12 5.29
14 6.17
13 5.73
13 5.73
160 70.48
67 29.52%
36  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 95
2 2.11
1 1.05
21 22.11
4 4.21
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
37  โรงเรียนบ้านสีสุก 107
11 10.28
0 0.00
19 17.76
1 0.93
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
38  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 83
5 6.02
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
39  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 188
14 7.45
10 5.32
13 6.91
7 3.72
10 5.32
134 71.28
54 28.72%
40  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 128
11 8.59
16 12.50
3 2.34
6 4.69
0 0.00
92 71.88
36 28.13%
41  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 32
3 9.38
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
42  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 136
11 8.09
0 0.00
27 19.85
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
43  โรงเรียนบ้านตะโก 191
29 15.18
5 2.62
19 9.95
0 0.00
0 0.00
138 72.25
53 27.75%
44  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 843
48 5.69
23 2.73
130 15.42
21 2.49
8 0.95
613 72.72
230 27.28%
45  โรงเรียนวันครู 2502 179
6 3.35
16 8.94
26 14.53
0 0.00
0 0.00
131 73.18
48 26.82%
46  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 86
9 10.47
1 1.16
11 12.79
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 233
7 3.00
6 2.58
35 15.02
14 6.01
0 0.00
171 73.39
62 26.61%
48  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 140
9 6.43
7 5.00
19 13.57
1 0.71
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
49  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 115
8 6.96
2 1.74
18 15.65
1 0.87
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
50  โรงเรียนบ้านหินแห่ 132
6 4.55
7 5.30
18 13.64
2 1.52
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
51  โรงเรียนปริยัติไพศาล 149
10 6.71
5 3.36
22 14.77
0 0.00
0 0.00
112 75.17
37 24.83%
52  โรงเรียนบ้านสระครก 107
0 0.00
6 5.61
20 18.69
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
53  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 99
8 8.08
8 8.08
7 7.07
1 1.01
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
54  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 91
6 6.59
12 13.19
4 4.40
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
55  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 107
5 4.67
2 1.87
18 16.82
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
56  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 56
3 5.36
1 1.79
6 10.71
2 3.57
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
57  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 66
4 6.06
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
58  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
59  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 73
2 2.74
3 4.11
6 8.22
5 6.85
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
60  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
4 5.80
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
61  โรงเรียนบ้านมะค่า 38
2 5.26
4 10.53
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
62  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
7 6.93
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
63  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
8 9.20
5 5.75
5 5.75
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
64  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 119
11 9.24
3 2.52
9 7.56
0 0.00
1 0.84
95 79.83
24 20.17%
65  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 45
3 6.67
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
66  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 55
1 1.82
2 3.64
7 12.73
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 97
13 13.40
3 3.09
3 3.09
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
68  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 62
0 0.00
2 3.23
7 11.29
3 4.84
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
69  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 109
6 5.50
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
70  โรงเรียนบ้านโจด 99
2 2.02
0 0.00
12 12.12
3 3.03
2 2.02
80 80.81
19 19.19%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193
11 5.70
6 3.11
15 7.77
4 2.07
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
72  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
2 2.41
2 2.41
9 10.84
2 2.41
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
73  โรงเรียนบ้านปอบิด 89
12 13.48
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
74  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 67
2 2.99
1 1.49
6 8.96
3 4.48
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
75  โรงเรียนบ้านหนองบง 56
1 1.79
6 10.71
2 3.57
1 1.79
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
76  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 147
5 3.40
5 3.40
15 10.20
0 0.00
1 0.68
121 82.31
26 17.69%
77  โรงเรียนบ้านไทรโยง 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
78  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 58
1 1.72
3 5.17
3 5.17
0 0.00
3 5.17
48 82.76
10 17.24%
79  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
80  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 94
2 2.13
0 0.00
14 14.89
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
81  โรงเรียนบ้านโนนสูง 83
2 2.41
6 7.23
6 7.23
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
82  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
83  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 138
5 3.62
7 5.07
11 7.97
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
84  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 91
0 0.00
4 4.40
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
85  โรงเรียนบ้านตาจั่น 153
4 2.61
12 7.84
9 5.88
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
86  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 153
9 5.88
4 2.61
11 7.19
1 0.65
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
87  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 43
3 6.98
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
88  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 68
3 4.41
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
89  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
90  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 170
5 2.94
10 5.88
10 5.88
2 1.18
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
91  โรงเรียนบ้านขามเวียน 57
4 7.02
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
92  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 108
2 1.85
3 2.78
3 2.78
4 3.70
5 4.63
91 84.26
17 15.74%
93  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 147
2 1.36
3 2.04
18 12.24
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
94  โรงเรียนบ้านหนองคอม 194
12 6.19
4 2.06
14 7.22
0 0.00
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
95  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัว 73
2 2.74
6 8.22
3 4.11
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
97  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 120
4 3.33
0 0.00
9 7.50
1 0.83
4 3.33
102 85.00
18 15.00%
98  โรงเรียนบ้านประคำ 107
4 3.74
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
99  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 82
12 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
100  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 179
8 4.47
7 3.91
9 5.03
1 0.56
1 0.56
153 85.47
26 14.53%
101  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 70
7 10.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
102  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
103  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
104  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 71
0 0.00
2 2.82
6 8.45
2 2.82
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 152
0 0.00
6 3.95
13 8.55
2 1.32
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
106  โรงเรียนบ้านทองหลาง 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
107  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
108  โรงเรียนบ้านดงบัง 112
6 5.36
0 0.00
8 7.14
0 0.00
1 0.89
97 86.61
15 13.39%
109  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
110  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
4 3.33
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
111  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 107
7 6.54
1 0.93
6 5.61
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
112  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 163
0 0.00
3 1.84
17 10.43
1 0.61
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
113  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 102
4 3.92
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
114  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 75
3 4.00
1 1.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
115  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 50
1 2.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
116  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 101
4 3.96
2 1.98
5 4.95
0 0.00
1 0.99
89 88.12
12 11.88%
117  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 283
10 3.53
7 2.47
13 4.59
1 0.35
2 0.71
250 88.34
33 11.66%
118  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 114
2 1.75
1 0.88
5 4.39
2 1.75
3 2.63
101 88.60
13 11.40%
119  โรงเรียนบ้านโคกสี 143
3 2.10
0 0.00
3 2.10
0 0.00
10 6.99
127 88.81
16 11.19%
120  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 152
6 3.95
2 1.32
8 5.26
0 0.00
1 0.66
135 88.82
17 11.18%
121  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 54
4 7.41
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
122  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 100
1 1.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
123  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
3 3.53
1 1.18
76 89.41
9 10.59%
124  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 123
2 1.63
0 0.00
9 7.32
2 1.63
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
125  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
126  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
127  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
128  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 214
0 0.00
0 0.00
20 9.35
0 0.00
0 0.00
194 90.65
20 9.35%
129  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 151
2 1.32
3 1.99
9 5.96
0 0.00
0 0.00
137 90.73
14 9.27%
130  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
131  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
132  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 104
1 0.96
0 0.00
6 5.77
0 0.00
2 1.92
95 91.35
9 8.65%
134  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 70
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
135  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 120
0 0.00
0 0.00
8 6.67
0 0.00
2 1.67
110 91.67
10 8.33%
136  โรงเรียนบ้านหมัน 111
4 3.60
1 0.90
1 0.90
0 0.00
3 2.70
102 91.89
9 8.11%
137  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
0 0.00
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
138  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
139  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 132
6 4.55
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาด 120
4 3.33
0 0.00
5 4.17
0 0.00
0 0.00
111 92.50
9 7.50%
141  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 290
6 2.07
5 1.72
5 1.72
5 1.72
0 0.00
269 92.76
21 7.24%
143  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
79 92.94
6 7.06%
144  โรงเรียนบ้านเสมา 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
146  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
1 0.60
1 0.60
0 0.00
1 0.60
7 4.19
157 94.01
10 5.99%
147  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 85
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
148  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
149  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 55
0 0.00
0 0.00
1 1.82
2 3.64
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
150  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 102
1 0.98
1 0.98
1 0.98
1 0.98
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
151  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 105
0 0.00
0 0.00
5 4.76
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
152  โรงเรียนบ้านหนองแขม 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
153  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
154  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
155  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
54 96.43
2 3.57%
156  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
157  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 93
1 1.08
0 0.00
2 2.15
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
158  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
159  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
160  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
161  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
162  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 116
0 0.00
1 0.86
1 0.86
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
163  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
164  โรงเรียนบ้านกอก 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0
10 0.00
1 0.00
4 0.00
0 0.00
0 0.00
-15 0.00
15 0.00%
167  โรงเรียนบ้านตะหนอด 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 157
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองผือ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองแสง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,210 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  947 5.50
เตี้ย  581 3.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,407 8.18
ผอมและเตี้ย  332 1.93
อ้วนและเตี้ย  224 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,719 79.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,491 คน


20.28%


Powered By www.thaieducation.net