ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 213 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 213 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทำนบเทวดา 16
4 25.00
1 6.25
2 12.50
9 56.25
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 35
20 57.14
8 22.86
2 5.71
3 8.57
2 5.71
0 0.00
35 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแจง 16
9 56.25
2 12.50
4 25.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
16 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ 41
3 7.32
8 19.51
13 31.71
10 24.39
7 17.07
0 0.00
41 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 75
19 25.33
13 17.33
11 14.67
12 16.00
14 18.67
6 8.00
69 92.00%
7  โรงเรียนบ้านดอน 54
17 31.48
6 11.11
10 18.52
6 11.11
0 0.00
15 27.78
39 72.22%
8  โรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ 116
14 12.07
20 17.24
23 19.83
12 10.34
14 12.07
33 28.45
83 71.55%
9  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข 61
33 54.10
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
22 36.07
39 63.93%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย 492
191 38.82
40 8.13
32 6.50
24 4.88
21 4.27
184 37.40
308 62.60%
11  โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 129
12 9.30
10 7.75
14 10.85
24 18.60
18 13.95
51 39.53
78 60.47%
12  โรงเรียนบ้านพันดุง 106
14 13.21
14 13.21
20 18.87
14 13.21
0 0.00
44 41.51
62 58.49%
13  โรงเรียนบ้านวังยายทอง 163
29 17.79
14 8.59
26 15.95
13 7.98
13 7.98
68 41.72
95 58.28%
14  โรงเรียนบ้านซับพลู 103
5 4.85
9 8.74
12 11.65
13 12.62
21 20.39
43 41.75
60 58.25%
15  โรงเรียนบ้านหนองสาร 71
3 4.23
8 11.27
7 9.86
11 15.49
11 15.49
31 43.66
40 56.34%
16  โรงเรียนบ้านจะบู 49
5 10.20
7 14.29
12 24.49
3 6.12
0 0.00
22 44.90
27 55.10%
17  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี 64
12 18.75
3 4.69
19 29.69
0 0.00
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
18  โรงเรียนบ้านหินลาด 55
1 1.82
4 7.27
12 21.82
4 7.27
8 14.55
26 47.27
29 52.73%
19  โรงเรียนวัดกุดน้ำใส 44
9 20.45
6 13.64
7 15.91
1 2.27
0 0.00
21 47.73
23 52.27%
20  โรงเรียนบ้านเกาะลอย 47
2 4.26
9 19.15
11 23.40
0 0.00
2 4.26
23 48.94
24 51.06%
21  โรงเรียนบ้านบึงปรือ 178
13 7.30
6 3.37
25 14.04
19 10.67
27 15.17
88 49.44
90 50.56%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 18
1 5.56
4 22.22
3 16.67
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
23  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 594
46 7.74
18 3.03
75 12.63
64 10.77
93 15.66
298 50.17
296 49.83%
24  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ 93
10 10.75
7 7.53
12 12.90
7 7.53
10 10.75
47 50.54
46 49.46%
25  โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา 178
14 7.87
9 5.06
23 12.92
23 12.92
19 10.67
90 50.56
88 49.44%
26  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 155
4 2.58
13 8.39
14 9.03
17 10.97
27 17.42
80 51.61
75 48.39%
27  โรงเรียนบ้านดอนมุกมัน 56
10 17.86
5 8.93
6 10.71
4 7.14
2 3.57
29 51.79
27 48.21%
28  โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว 23
5 21.74
2 8.70
4 17.39
0 0.00
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
29  โรงเรียนบ้านหนองบง 103
3 2.91
5 4.85
19 18.45
8 7.77
14 13.59
54 52.43
49 47.57%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง 139
14 10.07
2 1.44
16 11.51
17 12.23
17 12.23
73 52.52
66 47.48%
31  โรงเรียนบ้านหนองหัน 15
1 6.67
1 6.67
2 13.33
2 13.33
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
32  โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ 82
7 8.54
10 12.20
15 18.29
6 7.32
0 0.00
44 53.66
38 46.34%
33  โรงเรียนวัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 203
19 9.36
5 2.46
28 13.79
34 16.75
8 3.94
109 53.69
94 46.31%
34  โรงเรียนบ้านหนองแหน 31
2 6.45
0 0.00
10 32.26
2 6.45
0 0.00
17 54.84
14 45.16%
35  โรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์ 98
20 20.41
9 9.18
12 12.24
2 2.04
1 1.02
54 55.10
44 44.90%
36  โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน 92
6 6.52
2 2.17
19 20.65
4 4.35
10 10.87
51 55.43
41 44.57%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 39
6 15.38
2 5.13
9 23.08
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
38  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 126
29 23.02
8 6.35
14 11.11
3 2.38
0 0.00
72 57.14
54 42.86%
39  โรงเรียนบ้านกำปัง 45
9 20.00
1 2.22
6 13.33
2 4.44
1 2.22
26 57.78
19 42.22%
40  โรงเรียนบ้านโพนไพล 121
13 10.74
0 0.00
21 17.36
17 14.05
0 0.00
70 57.85
51 42.15%
41  โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน 182
13 7.14
9 4.95
44 24.18
6 3.30
3 1.65
107 58.79
75 41.21%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก 181
14 7.73
20 11.05
32 17.68
3 1.66
1 0.55
111 61.33
70 38.67%
43  โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา 88
6 6.82
10 11.36
8 9.09
4 4.55
6 6.82
54 61.36
34 38.64%
44  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 102
8 7.84
3 2.94
27 26.47
1 0.98
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
45  โรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง 21
0 0.00
1 4.76
7 33.33
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
46  โรงเรียนวัดกุดพิมาน 45
3 6.67
1 2.22
5 11.11
4 8.89
4 8.89
28 62.22
17 37.78%
47  โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 56
3 5.36
3 5.36
6 10.71
3 5.36
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
48  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก 137
11 8.03
13 9.49
25 18.25
0 0.00
2 1.46
86 62.77
51 37.23%
49  โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี 125
8 6.40
9 7.20
8 6.40
13 10.40
8 6.40
79 63.20
46 36.80%
50  โรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย 74
11 14.86
2 2.70
12 16.22
2 2.70
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
51  โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร 110
11 10.00
8 7.27
21 19.09
0 0.00
0 0.00
70 63.64
40 36.36%
52  โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 58
7 12.07
4 6.90
10 17.24
0 0.00
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
53  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน 137
18 13.14
10 7.30
18 13.14
0 0.00
3 2.19
88 64.23
49 35.77%
54  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 96
6 6.25
7 7.29
17 17.71
4 4.17
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
55  โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 99
3 3.03
2 2.02
16 16.16
5 5.05
9 9.09
64 64.65
35 35.35%
56  โรงเรียนบ้านคลองแค 120
12 10.00
3 2.50
24 20.00
3 2.50
0 0.00
78 65.00
42 35.00%
57  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 60
2 3.33
3 5.00
9 15.00
4 6.67
3 5.00
39 65.00
21 35.00%
58  โรงเรียนบ้านตะเคียน 229
25 10.92
22 9.61
16 6.99
12 5.24
5 2.18
149 65.07
80 34.93%
59  โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว 115
14 12.17
9 7.83
2 1.74
13 11.30
2 1.74
75 65.22
40 34.78%
60  โรงเรียนบ้านดอนขวาง 141
6 4.26
3 2.13
35 24.82
3 2.13
2 1.42
92 65.25
49 34.75%
61  โรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม 121
10 8.26
8 6.61
15 12.40
5 4.13
4 3.31
79 65.29
42 34.71%
62  โรงเรียนบ้านบุตะโก 78
10 12.82
5 6.41
12 15.38
0 0.00
0 0.00
51 65.38
27 34.62%
63  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 84
10 11.90
9 10.71
10 11.90
0 0.00
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
64  โรงเรียนบ้านห้วยสามขา 114
5 4.39
7 6.14
27 23.68
0 0.00
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
65  โรงเรียนบ้านมะเริง 47
8 17.02
3 6.38
3 6.38
1 2.13
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
66  โรงเรียนบ้านด่านกรงกราง 104
4 3.85
5 4.81
23 22.12
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
67  โรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์ 18
1 5.56
0 0.00
5 27.78
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
68  โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ 27
2 7.41
0 0.00
3 11.11
3 11.11
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
69  โรงเรียนบ้านบุระไหว 33
3 9.09
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
70  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 57
6 10.53
5 8.77
4 7.02
4 7.02
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
71  โรงเรียนบ้านสระพัง 117
23 19.66
7 5.98
8 6.84
0 0.00
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวละคร 133
10 7.52
0 0.00
33 24.81
0 0.00
0 0.00
90 67.67
43 32.33%
73  โรงเรียนบ้านป่ารังงาม 81
16 19.75
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
74  โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่ 247
29 11.74
6 2.43
9 3.64
12 4.86
23 9.31
168 68.02
79 31.98%
75  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 61
6 9.84
1 1.64
12 19.67
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
76  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 118
10 8.47
6 5.08
8 6.78
4 3.39
8 6.78
82 69.49
36 30.51%
77  โรงเรียนบึงคำคู 116
3 2.59
0 0.00
14 12.07
3 2.59
14 12.07
82 70.69
34 29.31%
78  โรงเรียนบ้านหนองดุม 142
9 6.34
3 2.11
7 4.93
9 6.34
13 9.15
101 71.13
41 28.87%
79  โรงเรียนบ้านค้างพลู 176
11 6.25
26 14.77
5 2.84
8 4.55
0 0.00
126 71.59
50 28.41%
80  โรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 67
6 8.96
1 1.49
7 10.45
1 1.49
4 5.97
48 71.64
19 28.36%
81  โรงเรียนบ้านโนนทอง 78
8 10.26
4 5.13
10 12.82
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
82  โรงเรียนด่านขุนทด 1037
86 8.29
60 5.79
132 12.73
4 0.39
8 0.77
747 72.03
290 27.97%
83  โรงเรียนมาบกราดวิทยา 186
20 10.75
2 1.08
20 10.75
9 4.84
1 0.54
134 72.04
52 27.96%
84  โรงเรียนบ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 68
3 4.41
0 0.00
16 23.53
0 0.00
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
85  โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้ 36
1 2.78
0 0.00
8 22.22
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
86  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 141
8 5.67
17 12.06
7 4.96
6 4.26
1 0.71
102 72.34
39 27.66%
87  โรงเรียนบ้านคูเมือง 124
2 1.61
2 1.61
22 17.74
2 1.61
6 4.84
90 72.58
34 27.42%
88  โรงเรียนบ้านถนนหัก 33
1 3.03
2 6.06
3 9.09
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
89  โรงเรียนบ้านหนองหอย 88
4 4.55
3 3.41
14 15.91
1 1.14
2 2.27
64 72.73
24 27.27%
90  โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา 137
8 5.84
1 0.73
25 18.25
3 2.19
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
91  โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 321
33 10.28
17 5.30
25 7.79
6 1.87
5 1.56
235 73.21
86 26.79%
92  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 64
6 9.38
2 3.13
7 10.94
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
93  โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด 57
4 7.02
0 0.00
6 10.53
0 0.00
5 8.77
42 73.68
15 26.32%
94  โรงเรียนบ้านพันชนะ 84
9 10.71
0 0.00
13 15.48
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
95  โรงเรียนบ้านกุดไผ่ 65
6 9.23
2 3.08
9 13.85
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
96  โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 112
5 4.46
4 3.57
20 17.86
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
97  โรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 43
11 25.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
98  โรงเรียนบ้านครึมม่วง 90
4 4.44
3 3.33
12 13.33
4 4.44
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
99  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 59
5 8.47
2 3.39
7 11.86
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
100  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 59
1 1.69
1 1.69
13 22.03
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
101  โรงเรียนบ้านทองหลาง 71
3 4.23
3 4.23
6 8.45
2 2.82
4 5.63
53 74.65
18 25.35%
102  โรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ 87
7 8.05
0 0.00
15 17.24
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
103  โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล) 107
11 10.28
7 6.54
7 6.54
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
104  โรงเรียนบ้านป่าเพกา 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองไทร 104
4 3.85
2 1.92
19 18.27
1 0.96
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
106  โรงเรียนบ้านห้วย 36
4 11.11
1 2.78
3 8.33
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
107  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 209
13 6.22
8 3.83
29 13.88
2 0.96
0 0.00
157 75.12
52 24.88%
108  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 422
8 1.90
8 1.90
43 10.19
8 1.90
37 8.77
318 75.36
104 24.64%
109  โรงเรียนบ้านหินเพิง 57
2 3.51
2 3.51
6 10.53
2 3.51
2 3.51
43 75.44
14 24.56%
110  โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 181
9 4.97
9 4.97
24 13.26
2 1.10
0 0.00
137 75.69
44 24.31%
111  โรงเรียนบ้านมาบกราด 58
7 12.07
3 5.17
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
112  โรงเรียนบ้านดอนด่านใน 177
12 6.78
0 0.00
28 15.82
0 0.00
2 1.13
135 76.27
42 23.73%
113  โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 187
4 2.14
11 5.88
29 15.51
0 0.00
0 0.00
143 76.47
44 23.53%
114  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก 60
4 6.67
2 3.33
6 10.00
2 3.33
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
115  โรงเรียนบ้านสระตอง 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
116  โรงเรียนบ้านสระแจง 78
10 12.82
2 2.56
6 7.69
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
117  โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์ 61
5 8.20
3 4.92
5 8.20
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
118  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 136
9 6.62
10 7.35
10 7.35
2 1.47
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
119  โรงเรียนวัดสระจรเข้(โนนไทย) 80
5 6.25
1 1.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
120  โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย 89
5 5.62
2 2.25
8 8.99
2 2.25
3 3.37
69 77.53
20 22.47%
121  โรงเรียนบ้านอ้อไพล 131
5 3.82
5 3.82
8 6.11
6 4.58
5 3.82
102 77.86
29 22.14%
122  โรงเรียนบ้านห้วยบง 200
8 4.00
4 2.00
24 12.00
8 4.00
0 0.00
156 78.00
44 22.00%
123  โรงเรียนบ้านปราสาท 110
9 8.18
6 5.45
9 8.18
0 0.00
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
124  โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 188
9 4.79
7 3.72
24 12.77
1 0.53
0 0.00
147 78.19
41 21.81%
125  โรงเรียนบ้านเมืองตะโก 23
0 0.00
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
126  โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย 56
8 14.29
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
127  โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา 42
3 7.14
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
128  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง 118
10 8.47
4 3.39
10 8.47
1 0.85
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
129  โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา 147
8 5.44
9 6.12
14 9.52
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
130  โรงเรียนบ้านวังสนวน 119
10 8.40
7 5.88
8 6.72
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
131  โรงเรียนโนนไทย 488
32 6.56
13 2.66
57 11.68
0 0.00
0 0.00
386 79.10
102 20.90%
132  โรงเรียนบ้านคลองขามป้อม 91
9 9.89
2 2.20
7 7.69
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
133  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 154
5 3.25
4 2.60
23 14.94
0 0.00
0 0.00
122 79.22
32 20.78%
134  โรงเรียนบ้านหนองแดง 58
5 8.62
0 0.00
5 8.62
0 0.00
2 3.45
46 79.31
12 20.69%
135  โรงเรียนบ้านหิงห้อย 102
8 7.84
3 2.94
10 9.80
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
136  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่ 78
1 1.28
1 1.28
14 17.95
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
137  โรงเรียนบ้านหาญ 161
2 1.24
3 1.86
24 14.91
0 0.00
4 2.48
128 79.50
33 20.50%
138  โรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 127
1 0.79
5 3.94
20 15.75
0 0.00
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
139  โรงเรียนบ้านบุเขว้า 153
6 3.92
6 3.92
13 8.50
6 3.92
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
140  โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 104
9 8.65
0 0.00
10 9.62
2 1.92
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
141  โรงเรียนบ้านหนองจาน 167
14 8.38
0 0.00
19 11.38
0 0.00
0 0.00
134 80.24
33 19.76%
142  โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ 335
27 8.06
11 3.28
28 8.36
0 0.00
0 0.00
269 80.30
66 19.70%
143  โรงเรียนบ้านหินหล่อง 56
1 1.79
1 1.79
9 16.07
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
144  โรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
4 7.84
41 80.39
10 19.61%
145  โรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 143
12 8.39
0 0.00
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58%
146  โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง 133
7 5.26
2 1.50
11 8.27
1 0.75
5 3.76
107 80.45
26 19.55%
147  โรงเรียนบ้านหนองกก(พระทองคำ) 41
1 2.44
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
148  โรงเรียนเทพคงคา 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
149  โรงเรียนบ้านโคกกระบือ 68
2 2.94
3 4.41
8 11.76
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
150  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 100
7 7.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
151  โรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 70
0 0.00
0 0.00
9 12.86
4 5.71
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
152  โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 98
2 2.04
0 0.00
15 15.31
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
153  โรงเรียนบ้านจาน 203
5 2.46
10 4.93
21 10.34
1 0.49
0 0.00
166 81.77
37 18.23%
154  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 66
2 3.03
0 0.00
9 13.64
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
155  โรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 89
6 6.74
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
156  โรงเรียนบ้านแปรง 145
11 7.59
0 0.00
15 10.34
0 0.00
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 84
5 5.95
4 4.76
4 4.76
2 2.38
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
158  โรงเรียนบ้านหนุก 56
3 5.36
2 3.57
3 5.36
2 3.57
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
159  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 73
1 1.37
3 4.11
8 10.96
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
160  โรงเรียนบ้านหนองแวง 193
8 4.15
7 3.63
7 3.63
6 3.11
6 3.11
159 82.38
34 17.62%
161  โรงเรียนบ้านนา 206
10 4.85
2 0.97
23 11.17
1 0.49
0 0.00
170 82.52
36 17.48%
162  โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง 146
7 4.79
3 2.05
15 10.27
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
163  โรงเรียนสระพระขมาดไพร 211
5 2.37
4 1.90
26 12.32
0 0.00
0 0.00
176 83.41
35 16.59%
164  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 104
1 0.96
1 0.96
15 14.42
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
165  โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 123
4 3.25
10 8.13
6 4.88
0 0.00
0 0.00
103 83.74
20 16.26%
166  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 31
2 6.45
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
167  โรงเรียนบ้านงิ้ว 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
169  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 121
8 6.61
1 0.83
10 8.26
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
170  โรงเรียนบ้านซับยาง 102
3 2.94
5 4.90
7 6.86
1 0.98
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
171  โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 83
1 1.20
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
172  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 140
5 3.57
4 2.86
12 8.57
0 0.00
0 0.00
119 85.00
21 15.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 116
2 1.72
4 3.45
11 9.48
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
174  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 105
7 6.67
2 1.90
5 4.76
1 0.95
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
175  โรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 119
5 4.20
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
176  โรงเรียนบ้านเมืองนาท 127
4 3.15
0 0.00
14 11.02
0 0.00
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
177  โรงเรียนบ้านโกรกกระหาด 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
178  โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา 236
8 3.39
2 0.85
14 5.93
9 3.81
0 0.00
203 86.02
33 13.98%
179  โรงเรียนบ้านโนนตาล 231
5 2.16
7 3.03
20 8.66
0 0.00
0 0.00
199 86.15
32 13.85%
180  โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ 167
4 2.40
7 4.19
12 7.19
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
181  โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์ 181
14 7.73
0 0.00
10 5.52
0 0.00
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
182  โรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
183  โรงเรียนบ้านฝายโบสถ์ 62
0 0.00
3 4.84
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
184  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 47
1 2.13
2 4.26
2 4.26
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
185  โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
186  โรงเรียนบ้านโคกแขวน 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
187  โรงเรียนบ้านโนน 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
188  โรงเรียนบ้านเสมา 83
2 2.41
0 0.00
5 6.02
2 2.41
1 1.20
73 87.95
10 12.05%
189  โรงเรียนบ้านโนนผักชี 118
5 4.24
3 2.54
3 2.54
2 1.69
1 0.85
104 88.14
14 11.86%
190  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
191  โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 88
6 6.82
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
192  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 179
2 1.12
3 1.68
7 3.91
3 1.68
3 1.68
161 89.94
18 10.06%
193  โรงเรียนบ้านเจริญผล 151
3 1.99
4 2.65
8 5.30
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93%
194  โรงเรียนบ้านสำโรง 103
1 0.97
1 0.97
7 6.80
1 0.97
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
195  โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
196  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 212
3 1.42
4 1.89
11 5.19
0 0.00
0 0.00
194 91.51
18 8.49%
198  โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 75
1 1.33
1 1.33
2 2.67
1 1.33
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
199  โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
200  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 94
1 1.06
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
201  โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
202  โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี 168
3 1.79
4 2.38
2 1.19
0 0.00
0 0.00
159 94.64
9 5.36%
203  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 116
0 0.00
0 0.00
5 4.31
1 0.86
0 0.00
110 94.83
6 5.17%
204  โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
205  โรงเรียนศิริบ้านไร่ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
206  โรงเรียนบ้านโกรกลึก 116
0 0.00
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
113 97.41
3 2.59%
207  โรงเรียนบ้านกะพี้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหินดาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
213  โรงเรียนศรีชลสินธุ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,191 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,764 7.61
เตี้ย  939 4.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,629 11.34
ผอมและเตี้ย  664 2.86
อ้วนและเตี้ย  594 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,601 71.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,590 คน


28.42%


Powered By www.thaieducation.net