ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 179 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) 106
26 24.53
30 28.30
10 9.43
20 18.87
5 4.72
15 14.15
91 85.85%
2  โรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ 195
32 16.41
29 14.87
16 8.21
33 16.92
26 13.33
59 30.26
136 69.74%
3  โรงเรียนถนนมิตรภาพ 39
7 17.95
5 12.82
8 20.51
7 17.95
0 0.00
12 30.77
27 69.23%
4  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 35
8 22.86
0 0.00
16 45.71
0 0.00
0 0.00
11 31.43
24 68.57%
5  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 154
23 14.94
20 12.99
20 12.99
20 12.99
20 12.99
51 33.12
103 66.88%
6  โรงเรียนบ้านเขาวง 205
28 13.66
8 3.90
28 13.66
36 17.56
21 10.24
84 40.98
121 59.02%
7  โรงเรียนบ้านคลองมะค่าหิน 56
11 19.64
4 7.14
7 12.50
6 10.71
3 5.36
25 44.64
31 55.36%
8  โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) 356
36 10.11
63 17.70
60 16.85
34 9.55
0 0.00
163 45.79
193 54.21%
9  โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา 344
70 20.35
49 14.24
65 18.90
0 0.00
0 0.00
160 46.51
184 53.49%
10  โรงเรียนรามวิทยาประชานุสรณ์ 112
4 3.57
9 8.04
12 10.71
13 11.61
21 18.75
53 47.32
59 52.68%
11  โรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ 64
19 29.69
4 6.25
10 15.63
0 0.00
0 0.00
31 48.44
33 51.56%
12  โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 143
22 15.38
13 9.09
11 7.69
11 7.69
16 11.19
70 48.95
73 51.05%
13  โรงเรียนขนงพระใต้ 335
28 8.36
41 12.24
21 6.27
53 15.82
26 7.76
166 49.55
169 50.45%
14  โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 122
22 18.03
16 13.11
13 10.66
8 6.56
2 1.64
61 50.00
61 50.00%
15  โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 508
35 6.89
49 9.65
56 11.02
70 13.78
35 6.89
263 51.77
245 48.23%
16  โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ 160
26 16.25
20 12.50
29 18.13
0 0.00
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
17  โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ 203
24 11.82
30 14.78
20 9.85
14 6.90
7 3.45
108 53.20
95 46.80%
18  โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์ 126
14 11.11
11 8.73
9 7.14
14 11.11
9 7.14
69 54.76
57 45.24%
19  โรงเรียนบ้านคลองเดื่อ 114
8 7.02
16 14.04
9 7.89
8 7.02
10 8.77
63 55.26
51 44.74%
20  โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ 106
12 11.32
12 11.32
10 9.43
12 11.32
0 0.00
60 56.60
46 43.40%
21  โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล) 177
30 16.95
18 10.17
22 12.43
6 3.39
0 0.00
101 57.06
76 42.94%
22  โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 154
3 1.95
16 10.39
14 9.09
20 12.99
13 8.44
88 57.14
66 42.86%
23  โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ 82
7 8.54
3 3.66
10 12.20
5 6.10
10 12.20
47 57.32
35 42.68%
24  โรงเรียนวัดวชิราลงกรณวราราม 354
24 6.78
14 3.95
45 12.71
31 8.76
37 10.45
203 57.34
151 42.66%
25  โรงเรียนบ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ 69
1 1.45
5 7.25
13 18.84
10 14.49
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
26  โรงเรียนบ้านวังโรงน้อย 131
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
11 8.40
76 58.02
55 41.98%
27  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
6 13.95
4 9.30
2 4.65
4 9.30
2 4.65
25 58.14
18 41.86%
28  โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 156
17 10.90
16 10.26
28 17.95
4 2.56
0 0.00
91 58.33
65 41.67%
29  โรงเรียนบ้านนากลาง 191
15 7.85
9 4.71
35 18.32
8 4.19
12 6.28
112 58.64
79 41.36%
30  โรงเรียนบ้านคลองดินดำ 112
5 4.46
10 8.93
11 9.82
10 8.93
10 8.93
66 58.93
46 41.07%
31  โรงเรียนบ้านคลองตะแบก 115
9 7.83
7 6.09
15 13.04
8 6.96
7 6.09
69 60.00
46 40.00%
32  โรงเรียนบ้านซับหวาย 98
14 14.29
5 5.10
15 15.31
3 3.06
2 2.04
59 60.20
39 39.80%
33  โรงเรียนบ้านซับใต้ 61
6 9.84
6 9.84
6 9.84
6 9.84
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
34  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 18
2 11.11
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
35  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 124
9 7.26
12 9.68
22 17.74
4 3.23
1 0.81
76 61.29
48 38.71%
36  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 79
4 5.06
5 6.33
7 8.86
5 6.33
9 11.39
49 62.03
30 37.97%
37  โรงเรียนห้วยทรายวิทยาคม 79
10 12.66
7 8.86
12 15.19
1 1.27
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
38  โรงเรียนจตุรคามสามัคคี 90
10 11.11
4 4.44
14 15.56
1 1.11
5 5.56
56 62.22
34 37.78%
39  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) 102
3 2.94
1 0.98
18 17.65
4 3.92
12 11.76
64 62.75
38 37.25%
40  โรงเรียนบ้านคลองเสือ 85
9 10.59
6 7.06
7 8.24
3 3.53
6 7.06
54 63.53
31 36.47%
41  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 181
22 12.15
27 14.92
15 8.29
1 0.55
0 0.00
116 64.09
65 35.91%
42  โรงเรียนทับ6วิทยาคาร 174
29 16.67
9 5.17
18 10.34
6 3.45
0 0.00
112 64.37
62 35.63%
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 79
13 16.46
1 1.27
12 15.19
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลุง 109
14 12.84
14 12.84
3 2.75
4 3.67
2 1.83
72 66.06
37 33.94%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวง 145
31 21.38
0 0.00
18 12.41
0 0.00
0 0.00
96 66.21
49 33.79%
46  โรงเรียนบ้านซับใต้ 173
13 7.51
18 10.40
18 10.40
8 4.62
0 0.00
116 67.05
57 32.95%
47  โรงเรียนบ้านหัวป้าง 167
3 1.80
13 7.78
13 7.78
13 7.78
13 7.78
112 67.07
55 32.93%
48  โรงเรียนบ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 58
8 13.79
1 1.72
10 17.24
0 0.00
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
49  โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) 188
14 7.45
11 5.85
17 9.04
8 4.26
11 5.85
127 67.55
61 32.45%
50  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 211
20 9.48
14 6.64
29 13.74
4 1.90
1 0.47
143 67.77
68 32.23%
51  โรงเรียนบ้านสระเพลง 149
14 9.40
13 8.72
11 7.38
0 0.00
10 6.71
101 67.79
48 32.21%
52  โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) 262
26 9.92
32 12.21
24 9.16
2 0.76
0 0.00
178 67.94
84 32.06%
53  โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 69
9 13.04
8 11.59
2 2.90
3 4.35
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
54  โรงเรียนบ้านวังราง 19
6 31.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
55  โรงเรียนบ้านสอยดาว 146
19 13.01
6 4.11
21 14.38
0 0.00
0 0.00
100 68.49
46 31.51%
56  โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ 403
36 8.93
14 3.47
27 6.70
24 5.96
26 6.45
276 68.49
127 31.51%
57  โรงเรียนบ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) 123
1 0.81
8 6.50
3 2.44
9 7.32
17 13.82
85 69.11
38 30.89%
58  โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร 567
35 6.17
45 7.94
35 6.17
30 5.29
30 5.29
392 69.14
175 30.86%
59  โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 94
9 9.57
4 4.26
7 7.45
9 9.57
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
60  โรงเรียนวัดบันไดม้า 95
5 5.26
5 5.26
9 9.47
5 5.26
5 5.26
66 69.47
29 30.53%
61  โรงเรียนบ้านวังรางน้อย 210
12 5.71
4 1.90
15 7.14
17 8.10
16 7.62
146 69.52
64 30.48%
62  โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ 611
42 6.87
37 6.06
35 5.73
42 6.87
28 4.58
427 69.89
184 30.11%
63  โรงเรียนพรพิทยาคม 135
10 7.41
7 5.19
7 5.19
9 6.67
7 5.19
95 70.37
40 29.63%
64  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า (ทองศรีสงเคราะห์) 461
22 4.77
25 5.42
31 6.72
44 9.54
13 2.82
326 70.72
135 29.28%
65  โรงเรียนบ้านสองคร 147
3 2.04
2 1.36
21 14.29
5 3.40
12 8.16
104 70.75
43 29.25%
66  โรงเรียนบ้านหนองหมาก 175
5 2.86
21 12.00
14 8.00
7 4.00
4 2.29
124 70.86
51 29.14%
67  โรงเรียนกิริวัฒนศักดิ์ 139
12 8.63
5 3.60
12 8.63
10 7.19
1 0.72
99 71.22
40 28.78%
68  โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) 63
6 9.52
2 3.17
2 3.17
2 3.17
6 9.52
45 71.43
18 28.57%
69  โรงเรียนบ้านโนนกระโดน 194
11 5.67
11 5.67
11 5.67
11 5.67
11 5.67
139 71.65
55 28.35%
70  โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม 103
5 4.85
2 1.94
9 8.74
5 4.85
8 7.77
74 71.84
29 28.16%
71  โรงเรียนบ้านกุดน้อย 32
4 12.50
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
72  โรงเรียนหนองน้ำใส 603
45 7.46
33 5.47
20 3.32
28 4.64
40 6.63
437 72.47
166 27.53%
73  โรงเรียนบ้านวังกระสวย 109
7 6.42
6 5.50
5 4.59
6 5.50
5 4.59
80 73.39
29 26.61%
74  โรงเรียนสันติพัฒนา 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
75  โรงเรียนบ้านโนนเสลา 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
3 6.00
37 74.00
13 26.00%
76  โรงเรียนบ้านวังไทร 262
28 10.69
25 9.54
15 5.73
0 0.00
0 0.00
194 74.05
68 25.95%
77  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคงใต้ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
2 7.41
1 3.70
20 74.07
7 25.93%
78  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 447
25 5.59
22 4.92
25 5.59
19 4.25
24 5.37
332 74.27
115 25.73%
79  โรงเรียนบ้านวังสีสด 118
7 5.93
6 5.08
16 13.56
0 0.00
1 0.85
88 74.58
30 25.42%
80  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 63
4 6.35
4 6.35
2 3.17
4 6.35
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
81  โรงเรียนบ้านโนนประดู่ 75
2 2.67
7 9.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
82  โรงเรียนบ้านซับตะเคียน 204
12 5.88
0 0.00
14 6.86
12 5.88
13 6.37
153 75.00
51 25.00%
83  โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่ 108
20 18.52
0 0.00
7 6.48
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองเบน 197
20 10.15
18 9.14
11 5.58
0 0.00
0 0.00
148 75.13
49 24.87%
85  โรงเรียนเสนารัฐวิทยาคาร 296
21 7.09
16 5.41
13 4.39
12 4.05
11 3.72
223 75.34
73 24.66%
86  โรงเรียนหนองน้ำขุ่น 126
15 11.90
4 3.17
8 6.35
4 3.17
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
87  โรงเรียนบ้านกุดชะนวน "รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ" 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
31 75.61
10 24.39%
88  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 644
39 6.06
28 4.35
30 4.66
40 6.21
20 3.11
487 75.62
157 24.38%
89  โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕อุปถัมภ์) 150
5 3.33
9 6.00
22 14.67
0 0.00
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
90  โรงเรียนบ้านซับเศรษฐี 183
6 3.28
13 7.10
22 12.02
1 0.55
0 0.00
141 77.05
42 22.95%
91  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 61
3 4.92
3 4.92
3 4.92
3 4.92
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
92  โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร 377
25 6.63
23 6.10
10 2.65
11 2.92
16 4.24
292 77.45
85 22.55%
93  โรงเรียนคลองแจ้งวิทยา 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
4 5.97
1 1.49
52 77.61
15 22.39%
94  โรงเรียนบ้านหนองบอน 27
2 7.41
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
95  โรงเรียนบ้านหนองโอง 54
4 7.41
2 3.70
2 3.70
1 1.85
3 5.56
42 77.78
12 22.22%
96  โรงเรียนโค้งยางวิทยา 117
8 6.84
6 5.13
12 10.26
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
97  โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น 64
3 4.69
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
98  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ 32
1 3.13
4 12.50
2 6.25
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
99  โรงเรียนบ้านหนองกก(ประชาพัฒนา) 83
13 15.66
1 1.20
2 2.41
0 0.00
2 2.41
65 78.31
18 21.69%
100  โรงเรียนสันติวิทยา 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
2 3.57
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
101  โรงเรียนเจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 56
4 7.14
1 1.79
5 8.93
2 3.57
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
102  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 99
7 7.07
2 2.02
12 12.12
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
103  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี 955
54 5.65
45 4.71
35 3.66
35 3.66
30 3.14
756 79.16
199 20.84%
104  โรงเรียนวันอาสาพัฒนา 2520 411
20 4.87
15 3.65
15 3.65
15 3.65
20 4.87
326 79.32
85 20.68%
105  โรงเรียนบ้านหนองตะกู 141
2 1.42
4 2.84
10 7.09
6 4.26
7 4.96
112 79.43
29 20.57%
106  โรงเรียนบ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) 107
2 1.87
6 5.61
8 7.48
5 4.67
1 0.93
85 79.44
22 20.56%
107  โรงเรียนบ้านคลองยาง 497
21 4.23
18 3.62
19 3.82
27 5.43
17 3.42
395 79.48
102 20.52%
108  โรงเรียนวัดกุดเวียน 39
1 2.56
2 5.13
4 10.26
1 2.56
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
109  โรงเรียนบ้านหนองเลา 76
7 9.21
1 1.32
4 5.26
2 2.63
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
110  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 71
3 4.23
3 4.23
3 4.23
3 4.23
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
111  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 67
3 4.48
3 4.48
7 10.45
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
112  โรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ 31
1 3.23
1 3.23
1 3.23
2 6.45
1 3.23
25 80.65
6 19.35%
113  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
114  โรงเรียนโนนกราดสามัคคี 170
6 3.53
8 4.71
18 10.59
0 0.00
0 0.00
138 81.18
32 18.82%
115  โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี 189
3 1.59
10 5.29
7 3.70
8 4.23
7 3.70
154 81.48
35 18.52%
116  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) 109
10 9.17
4 3.67
4 3.67
1 0.92
1 0.92
89 81.65
20 18.35%
117  โรงเรียนบ้านเขาจันทน์หอม 104
5 4.81
5 4.81
3 2.88
2 1.92
4 3.85
85 81.73
19 18.27%
118  โรงเรียนบ้านสลักใด 188
4 2.13
3 1.60
25 13.30
1 0.53
0 0.00
155 82.45
33 17.55%
119  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสะอาด 57
4 7.02
1 1.75
1 1.75
1 1.75
3 5.26
47 82.46
10 17.54%
120  โรงเรียนบ้านมะค่างาม 202
11 5.45
6 2.97
6 2.97
6 2.97
6 2.97
167 82.67
35 17.33%
121  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตาย 70
2 2.86
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
122  โรงเรียนบ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) 53
4 7.55
2 3.77
2 3.77
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
123  โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
124  โรงเรียนเสมาวิทยา 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
54 84.38
10 15.63%
125  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 189
0 0.00
21 11.11
8 4.23
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งสะแบง 139
3 2.16
3 2.16
11 7.91
2 1.44
2 1.44
118 84.89
21 15.11%
127  โรงเรียนบ้านหนองกะทุ่ม 226
4 1.77
6 2.65
24 10.62
0 0.00
0 0.00
192 84.96
34 15.04%
128  โรงเรียนบ้านบุใหญ่ 40
1 2.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
129  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
130  โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม 67
2 2.99
2 2.99
2 2.99
2 2.99
2 2.99
57 85.07
10 14.93%
131  โรงเรียนบ้านหมูสี 122
0 0.00
3 2.46
5 4.10
3 2.46
7 5.74
104 85.25
18 14.75%
132  โรงเรียนบ้านซับน้อย 184
15 8.15
5 2.72
4 2.17
3 1.63
0 0.00
157 85.33
27 14.67%
133  โรงเรียนบ้านสายชนวน 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
134  โรงเรียนบ้านบุตาสง 50
5 10.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00%
135  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 166
6 3.61
4 2.41
12 7.23
1 0.60
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
136  โรงเรียนบ้านส้มกบงาม 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
3 3.75
3 3.75
69 86.25
11 13.75%
137  โรงเรียนบ้านไร่โคกสูง 22
-1 -4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
1 4.55
19 86.36
3 13.64%
138  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 227
6 2.64
6 2.64
6 2.64
6 2.64
6 2.64
197 86.78
30 13.22%
139  โรงเรียนบ้านบุ่งเตย 76
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
66 86.84
10 13.16%
140  โรงเรียนบ้านดอนเมือง 161
2 1.24
0 0.00
16 9.94
3 1.86
0 0.00
140 86.96
21 13.04%
141  โรงเรียนบ้านหินเพิง 221
7 3.17
6 2.71
5 2.26
5 2.26
5 2.26
193 87.33
28 12.67%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 104
3 2.88
1 0.96
5 4.81
2 1.92
2 1.92
91 87.50
13 12.50%
143  โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง 73
3 4.11
2 2.74
1 1.37
2 2.74
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
144  โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง 169
7 4.14
3 1.78
10 5.92
0 0.00
0 0.00
149 88.17
20 11.83%
145  โรงเรียนบ้านโศกน้อย 52
1 1.92
2 3.85
1 1.92
1 1.92
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
146  โรงเรียนบ้านหินดาด 167
2 1.20
6 3.59
9 5.39
2 1.20
0 0.00
148 88.62
19 11.38%
147  โรงเรียนบ้านน้อยกุดคล้า 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
148  โรงเรียนบ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) 152
7 4.61
3 1.97
7 4.61
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
149  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 135
2 1.48
7 5.19
3 2.22
3 2.22
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
150  โรงเรียนบ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
2 2.22
2 2.22
80 88.89
10 11.11%
151  โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม 233
6 2.58
4 1.72
3 1.29
5 2.15
6 2.58
209 89.70
24 10.30%
152  โรงเรียนบ้านปางละกอ 163
6 3.68
5 3.07
2 1.23
2 1.23
1 0.61
147 90.18
16 9.82%
153  โรงเรียนบ้านหนองตอ 95
0 0.00
2 2.11
5 5.26
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
154  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
4 2.29
3 1.71
3 1.71
3 1.71
3 1.71
159 90.86
16 9.14%
155  โรงเรียนบ้านปางโก 77
1 1.30
1 1.30
2 2.60
1 1.30
2 2.60
70 90.91
7 9.09%
156  โรงเรียนบ้านหนองสลักได 78
0 0.00
2 2.56
5 6.41
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
157  โรงเรียนคีรีวัฒนา 215
6 2.79
3 1.40
3 1.40
3 1.40
4 1.86
196 91.16
19 8.84%
158  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 85
5 5.88
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
159  โรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ 99
0 0.00
5 5.05
0 0.00
3 3.03
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
160  โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว 62
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
57 91.94
5 8.06%
161  โรงเรียนโนนค่าวิทยา 87
1 1.15
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
162  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 75
0 0.00
3 4.00
0 0.00
2 2.67
1 1.33
69 92.00
6 8.00%
163  โรงเรียนสง่าพัฒนา 132
3 2.27
0 0.00
6 4.55
1 0.76
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
164  โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ 107
2 1.87
2 1.87
1 0.93
1 0.93
2 1.87
99 92.52
8 7.48%
165  โรงเรียนบ้านซับชุมพล 87
1 1.15
1 1.15
2 2.30
1 1.15
1 1.15
81 93.10
6 6.90%
166  โรงเรียนบ้านโสกแจ้ง 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
167  โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) 150
2 1.33
2 1.33
2 1.33
0 0.00
4 2.67
140 93.33
10 6.67%
168  โรงเรียนบ้านหนองจอก 105
1 0.95
2 1.90
2 1.90
1 0.95
1 0.95
98 93.33
7 6.67%
169  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
1 1.11
2 2.22
1 1.11
1 1.11
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
170  โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 133
2 1.50
0 0.00
5 3.76
1 0.75
0 0.00
125 93.98
8 6.02%
171  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 67
0 0.00
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
172  โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 94
2 2.13
0 0.00
2 2.13
0 0.00
1 1.06
89 94.68
5 5.32%
173  โรงเรียนเบทาโกรวิทยา 193
2 1.04
2 1.04
2 1.04
2 1.04
2 1.04
183 94.82
10 5.18%
174  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 144
2 1.39
3 2.08
1 0.69
1 0.69
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
175  โรงเรียนบ้านโนนรัง 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
176  โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม 261
2 0.77
2 0.77
2 0.77
2 0.77
2 0.77
251 96.17
10 3.83%
177  โรงเรียนบ้านหนองขวางวิทยา 248
3 1.21
0 0.00
6 2.42
0 0.00
0 0.00
239 96.37
9 3.63%
178  โรงเรียนบ้านปรางคล้า 174
1 0.57
1 0.57
3 1.72
0 0.00
0 0.00
169 97.13
5 2.87%
179  โรงเรียนวัดกลางดง 231
2 0.87
0 0.00
2 0.87
0 0.00
1 0.43
226 97.84
5 2.16%

 

จำนวนนักเรียน  26,856 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,763 6.56
เตี้ย  1,476 5.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,903 7.09
ผอมและเตี้ย  1,138 4.24
อ้วนและเตี้ย  881 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,695 73.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,161 คน


26.66%


Powered By www.thaieducation.net