ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 80 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 80 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 62
31 50.00
19 30.65
0 0.00
12 19.35
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 242
60 24.79
30 12.40
0 0.00
100 41.32
0 0.00
52 21.49
190 78.51%
3  โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 251
45 17.93
44 17.53
45 17.93
50 19.92
13 5.18
54 21.51
197 78.49%
4  โรงเรียนบ้านช่องแคบ 68
28 41.18
3 4.41
13 19.12
4 5.88
0 0.00
20 29.41
48 70.59%
5  โรงเรียนบ้านดงโคร่ง 111
6 5.41
6 5.41
18 16.22
12 10.81
22 19.82
47 42.34
64 57.66%
6  โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 198
51 25.76
15 7.58
20 10.10
22 11.11
5 2.53
85 42.93
113 57.07%
7  โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา 213
27 12.68
12 5.63
32 15.02
8 3.76
18 8.45
116 54.46
97 45.54%
8  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 267
20 7.49
21 7.87
8 3.00
41 15.36
29 10.86
148 55.43
119 44.57%
9  โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 585
60 10.26
102 17.44
76 12.99
14 2.39
5 0.85
328 56.07
257 43.93%
10  โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน 249
10 4.02
21 8.43
16 6.43
31 12.45
31 12.45
140 56.22
109 43.78%
11  โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์ 88
10 11.36
12 13.64
6 6.82
8 9.09
0 0.00
52 59.09
36 40.91%
12  โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 822
77 9.37
75 9.12
53 6.45
73 8.88
53 6.45
491 59.73
331 40.27%
13  โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ 31
3 9.68
3 9.68
4 12.90
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
14  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง 70
9 12.86
6 8.57
7 10.00
5 7.14
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
15  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 179
25 13.97
21 11.73
7 3.91
10 5.59
5 2.79
111 62.01
68 37.99%
16  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ 209
11 5.26
13 6.22
12 5.74
24 11.48
19 9.09
130 62.20
79 37.80%
17  โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น 472
47 9.96
34 7.20
42 8.90
19 4.03
36 7.63
294 62.29
178 37.71%
18  โรงเรียนบ้านซองกาเรีย 463
70 15.12
65 14.04
18 3.89
16 3.46
3 0.65
291 62.85
172 37.15%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน 220
37 16.82
19 8.64
25 11.36
0 0.00
0 0.00
139 63.18
81 36.82%
20  โรงเรียนบ้านยางโทน 84
13 15.48
7 8.33
5 5.95
3 3.57
2 2.38
54 64.29
30 35.71%
21  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 153
51 33.33
0 0.00
2 1.31
0 0.00
0 0.00
100 65.36
53 34.64%
22  โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 637
59 9.26
38 5.97
67 10.52
23 3.61
32 5.02
418 65.62
219 34.38%
23  โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ 196
25 12.76
29 14.80
6 3.06
7 3.57
0 0.00
129 65.82
67 34.18%
24  โรงเรียนบ้านหินแหลม 285
15 5.26
16 5.61
30 10.53
11 3.86
23 8.07
190 66.67
95 33.33%
25  โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก 211
1 0.47
11 5.21
20 9.48
12 5.69
21 9.95
146 69.19
65 30.81%
26  โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง 63
10 15.87
4 6.35
2 3.17
3 4.76
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
27  โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด 170
11 6.47
22 12.94
6 3.53
11 6.47
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
28  โรงเรียนบ้านแก่งจอ 84
3 3.57
8 9.52
6 7.14
4 4.76
3 3.57
60 71.43
24 28.57%
29  โรงเรียนบ้านจันเดย์ 155
10 6.45
12 7.74
5 3.23
7 4.52
10 6.45
111 71.61
44 28.39%
30  โรงเรียนบ้านแก่งประลอม 80
7 8.75
8 10.00
3 3.75
4 5.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน 81
0 0.00
2 2.47
20 24.69
0 0.00
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
32  โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 563
55 9.77
58 10.30
17 3.02
21 3.73
1 0.18
411 73.00
152 27.00%
33  โรงเรียนวัดปากกิเลน 89
7 7.87
3 3.37
13 14.61
1 1.12
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
34  โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 242
48 19.83
0 0.00
15 6.20
0 0.00
0 0.00
179 73.97
63 26.03%
35  โรงเรียนบ้านนามกุย 154
8 5.19
11 7.14
11 7.14
9 5.84
0 0.00
115 74.68
39 25.32%
36  โรงเรียนบ้านไร่ป้า 164
14 8.54
15 9.15
7 4.27
3 1.83
2 1.22
123 75.00
41 25.00%
37  โรงเรียนบ้านยางขาว 146
23 15.75
6 4.11
4 2.74
0 0.00
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
38  โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง 130
4 3.08
10 7.69
12 9.23
2 1.54
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
39  โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 656
19 2.90
71 10.82
46 7.01
3 0.46
0 0.00
517 78.81
139 21.19%
40  โรงเรียนบ้านพุองกะ 166
9 5.42
10 6.02
16 9.64
0 0.00
0 0.00
131 78.92
35 21.08%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเสือ 467
28 6.00
41 8.78
20 4.28
5 1.07
0 0.00
373 79.87
94 20.13%
42  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 135
5 3.70
12 8.89
7 5.19
1 0.74
2 1.48
108 80.00
27 20.00%
43  โรงเรียนบ้านสารวัตร 180
8 4.44
7 3.89
6 3.33
8 4.44
7 3.89
144 80.00
36 20.00%
44  โรงเรียนบ้านประจําไม้ 152
4 2.63
12 7.89
6 3.95
4 2.63
4 2.63
122 80.26
30 19.74%
45  โรงเรียนวัดหินดาด 233
0 0.00
0 0.00
12 5.15
0 0.00
34 14.59
187 80.26
46 19.74%
46  โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 750
19 2.53
20 2.67
109 14.53
0 0.00
0 0.00
602 80.27
148 19.73%
47  โรงเรียนหลุงกัง 127
4 3.15
6 4.72
12 9.45
3 2.36
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
48  โรงเรียนบ้านไร่ 302
39 12.91
13 4.30
6 1.99
0 0.00
0 0.00
244 80.79
58 19.21%
49  โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 168
0 0.00
22 13.10
10 5.95
0 0.00
0 0.00
136 80.95
32 19.05%
50  โรงเรียนบ้านถ้ำดาวดึงส์ 122
12 9.84
1 0.82
6 4.92
4 3.28
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
51  โรงเรียนบ้านหนองขอน 54
3 5.56
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
52  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 88
8 9.09
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
53  โรงเรียนบ้านหินดาด 70
2 2.86
4 5.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
54  โรงเรียนวัดปรังกาสี 540
18 3.33
30 5.56
22 4.07
6 1.11
5 0.93
459 85.00
81 15.00%
55  โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง 141
4 2.84
4 2.84
7 4.96
4 2.84
2 1.42
120 85.11
21 14.89%
56  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 77
0 0.00
1 1.30
0 0.00
4 5.19
6 7.79
66 85.71
11 14.29%
57  โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 439
20 4.56
39 8.88
2 0.46
1 0.23
0 0.00
377 85.88
62 14.12%
58  โรงเรียนบ้านปากลําปิล็อก 192
2 1.04
5 2.60
15 7.81
5 2.60
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
59  โรงเรียนบ้านวังผาตาด 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
2 1.53
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
60  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 341
7 2.05
0 0.00
32 9.38
3 0.88
4 1.17
295 86.51
46 13.49%
61  โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 357
18 5.04
6 1.68
24 6.72
0 0.00
0 0.00
309 86.55
48 13.45%
62  โรงเรียนบ้านหินดาด 173
2 1.16
3 1.73
14 8.09
3 1.73
0 0.00
151 87.28
22 12.72%
63  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 41
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
64  โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 86
4 4.65
0 0.00
5 5.81
1 1.16
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 142
0 0.00
0 0.00
5 3.52
11 7.75
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
66  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 89
5 5.62
2 2.25
3 3.37
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง 125
4 3.20
2 1.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
68  โรงเรียนบ้านอูล่อง 493
18 3.65
19 3.85
1 0.20
15 3.04
2 0.41
438 88.84
55 11.16%
69  โรงเรียนบ้านดินโส 299
5 1.67
6 2.01
16 5.35
1 0.33
2 0.67
269 89.97
30 10.03%
70  โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 262
5 1.91
14 5.34
5 1.91
1 0.38
0 0.00
237 90.46
25 9.54%
71  โรงเรียนบ้านป่าไม้สะพานลาว 174
7 4.02
9 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 90.80
16 9.20%
72  โรงเรียนบ้านเขาพัง 77
2 2.60
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกบ 318
0 0.00
0 0.00
8 2.52
12 3.77
5 1.57
293 92.14
25 7.86%
74  โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 268
9 3.36
1 0.37
9 3.36
2 0.75
0 0.00
247 92.16
21 7.84%
75  โรงเรียนบ้านท่าทุ่งนา 197
7 3.55
3 1.52
2 1.02
1 0.51
1 0.51
183 92.89
14 7.11%
76  โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1826
26 1.42
27 1.48
39 2.14
15 0.82
17 0.93
1702 93.21
124 6.79%
77  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 154
5 3.25
0 0.00
5 3.25
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
78  โรงเรียนบ้านพุเตย 80
4 5.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
79  โรงเรียนคุรุสภา 192
1 0.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.52
190 98.96
2 1.04%
80  โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,371 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,328 6.86
เตี้ย  1,184 6.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,153 5.95
ผอมและเตี้ย  692 3.57
อ้วนและเตี้ย  425 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,589 75.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,782 คน


24.69%


Powered By www.thaieducation.net