ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 99 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 99 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่ง 54
25 46.30
7 12.96
22 40.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตาลใต้ 37
26 70.27
7 18.92
4 10.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่สะเต 89
32 35.96
38 42.70
0 0.00
19 21.35
0 0.00
0 0.00
89 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแม่โขง 63
58 92.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.94
58 92.06%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม 487
48 9.86
35 7.19
119 24.44
80 16.43
145 29.77
60 12.32
427 87.68%
6  โรงเรียนบ้านผาปูน 186
44 23.66
50 26.88
0 0.00
34 18.28
0 0.00
58 31.18
128 68.82%
7  โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก 92
53 57.61
0 0.00
2 2.17
7 7.61
0 0.00
30 32.61
62 67.39%
8  โรงเรียนบ้านแม่อมลอง 46
7 15.22
7 15.22
10 21.74
6 13.04
1 2.17
15 32.61
31 67.39%
9  โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 415
93 22.41
103 24.82
12 2.89
59 14.22
0 0.00
148 35.66
267 64.34%
10  โรงเรียนบ้านดอยคำ 111
21 18.92
41 36.94
6 5.41
0 0.00
0 0.00
43 38.74
68 61.26%
11  โรงเรียนบ้านยางแก้ว 132
11 8.33
42 31.82
15 11.36
4 3.03
5 3.79
55 41.67
77 58.33%
12  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 290
21 7.24
34 11.72
11 3.79
55 18.97
45 15.52
124 42.76
166 57.24%
13  โรงเรียนบ้านสบลาน 119
40 33.61
24 20.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 46.22
64 53.78%
14  โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 140
23 16.43
33 23.57
3 2.14
15 10.71
1 0.71
65 46.43
75 53.57%
15  โรงเรียนบ้านไร่ 86
11 12.79
12 13.95
16 18.60
6 6.98
0 0.00
41 47.67
45 52.33%
16  โรงเรียนบ้านวังลุง 104
2 1.92
8 7.69
18 17.31
6 5.77
18 17.31
52 50.00
52 50.00%
17  โรงเรียนบ้านห่างหลวง 77
0 0.00
10 12.99
7 9.09
17 22.08
2 2.60
41 53.25
36 46.75%
18  โรงเรียนบ้านตุงลอย 325
60 18.46
50 15.38
19 5.85
12 3.69
7 2.15
177 54.46
148 45.54%
19  โรงเรียนบ้านสันติสุข 23
0 0.00
0 0.00
10 43.48
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
20  โรงเรียนบ้านเตียนอาง 98
20 20.41
11 11.22
3 3.06
8 8.16
0 0.00
56 57.14
42 42.86%
21  โรงเรียนบ้านยางเปียง 82
13 15.85
7 8.54
11 13.41
1 1.22
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
22  โรงเรียนบ้านขุนตื่น 67
0 0.00
17 25.37
0 0.00
9 13.43
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
23  โรงเรียนบ้านตาลเหนือ 148
23 15.54
4 2.70
22 14.86
1 0.68
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
24  โรงเรียนบ้านแม่ตูบ 118
12 10.17
1 0.85
26 22.03
0 0.00
0 0.00
79 66.95
39 33.05%
25  โรงเรียนบ้านแปลง 2 55
1 1.82
3 5.45
9 16.36
5 9.09
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
26  โรงเรียนบ้านแม่ตื่น 84
9 10.71
8 9.52
3 3.57
5 5.95
2 2.38
57 67.86
27 32.14%
27  โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก 147
18 12.24
20 13.61
5 3.40
3 2.04
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
28  โรงเรียนบ้านงิ้วสูง 48
0 0.00
0 0.00
15 31.25
0 0.00
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
29  โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 177
10 5.65
9 5.08
27 15.25
7 3.95
1 0.56
123 69.49
54 30.51%
30  โรงเรียนบ้านไร่ สาขาทุ่งคอกช้าง 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
31  โรงเรียนบ้านแควมะกอก 156
13 8.33
5 3.21
20 12.82
8 5.13
0 0.00
110 70.51
46 29.49%
32  โรงเรียนบ้านกองวะ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
33  โรงเรียนบ้านแปลง 5 101
6 5.94
5 4.95
14 13.86
2 1.98
1 0.99
73 72.28
28 27.72%
34  โรงเรียนบ้านวังหม้อ 69
3 4.35
3 4.35
13 18.84
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
35  โรงเรียนบ้านบ่อสลี 80
4 5.00
7 8.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 114
3 2.63
5 4.39
17 14.91
1 0.88
5 4.39
83 72.81
31 27.19%
37  โรงเรียนบ้านดงดำ 61
4 6.56
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
38  โรงเรียนบ้านนาคอเรือ 142
8 5.63
10 7.04
19 13.38
0 0.00
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
39  โรงเรียนบ้านเกาะหลวง 140
4 2.86
4 2.86
25 17.86
1 0.71
2 1.43
104 74.29
36 25.71%
40  โรงเรียนบ้านกองหิน 84
8 9.52
1 1.19
12 14.29
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
41  โรงเรียนบ้านนาไคร้ 88
7 7.95
8 9.09
2 2.27
4 4.55
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
42  โรงเรียนบ้านหลวง 221
12 5.43
9 4.07
10 4.52
10 4.52
10 4.52
170 76.92
51 23.08%
43  โรงเรียนบ้านโปงทุ่ง 57
2 3.51
4 7.02
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
44  โรงเรียนบ้านบงตัน 202
12 5.94
8 3.96
13 6.44
3 1.49
10 4.95
156 77.23
46 22.77%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งจำเริง 99
4 4.04
3 3.03
12 12.12
2 2.02
1 1.01
77 77.78
22 22.22%
46  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 160
8 5.00
11 6.88
12 7.50
2 1.25
2 1.25
125 78.13
35 21.88%
47  โรงเรียนบ้านวังกอง 78
3 3.85
2 2.56
6 7.69
6 7.69
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
48  โรงเรียนบ้านมูเซอ 263
21 7.98
13 4.94
0 0.00
23 8.75
0 0.00
206 78.33
57 21.67%
49  โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา 144
5 3.47
10 6.94
16 11.11
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
50  โรงเรียนตรีมิตรวิทยา 118
3 2.54
17 14.41
5 4.24
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
51  โรงเรียนบ้านกองลอย 204
12 5.88
16 7.84
13 6.37
1 0.49
1 0.49
161 78.92
43 21.08%
52  โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
53  โรงเรียนบ้านแม่งูด 85
4 4.71
3 3.53
6 7.06
2 2.35
2 2.35
68 80.00
17 20.00%
54  โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ 90
7 7.78
7 7.78
1 1.11
2 2.22
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
55  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
56  โรงเรียนบ้านขุน 107
6 5.61
1 0.93
13 12.15
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
57  โรงเรียนบ้านแม่ลอง 94
4 4.26
2 2.13
4 4.26
5 5.32
2 2.13
77 81.91
17 18.09%
58  โรงเรียนทุ่งต้นงิ้ว 251
11 4.38
33 13.15
1 0.40
0 0.00
0 0.00
206 82.07
45 17.93%
59  โรงเรียนบ้านตุงติง 155
4 2.58
12 7.74
9 5.81
2 1.29
0 0.00
128 82.58
27 17.42%
60  โรงเรียนบ้านหางดง 65
4 6.15
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
61  โรงเรียนบ้านโปง 107
6 5.61
4 3.74
4 3.74
3 2.80
1 0.93
89 83.18
18 16.82%
62  โรงเรียนบ้านแม่ต๋อม 297
12 4.04
14 4.71
22 7.41
0 0.00
1 0.34
248 83.50
49 16.50%
63  โรงเรียนศูนย์อพยพแปลง 8 94
3 3.19
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
64  โรงเรียนบ้านพุย 176
7 3.98
8 4.55
6 3.41
6 3.41
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่า 105
1 0.95
13 12.38
2 1.90
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
66  โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย 160
3 1.88
14 8.75
5 3.13
2 1.25
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
67  โรงเรียนบ้านแม่ลายเหนือ 134
12 8.96
3 2.24
4 2.99
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
68  โรงเรียนบ้านดอกแดง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
69  โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร 95
0 0.00
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
70  โรงเรียนบ้านแม่สะนาม 23
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
71  โรงเรียนบ้านยางเปา 235
7 2.98
8 3.40
5 2.13
5 2.13
5 2.13
205 87.23
30 12.77%
72  โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 111
0 0.00
0 0.00
14 12.61
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 409
4 0.98
1 0.24
38 9.29
0 0.00
0 0.00
366 89.49
43 10.51%
74  โรงเรียนบ้านยางครก 154
16 10.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
75  โรงเรียนบ้านผาจุก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
76  โรงเรียนบ้านวังหลวง 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
1 1.52
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
77  โรงเรียนบ้านฉิมพลี 67
2 2.99
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
78  โรงเรียนบ้านแม่บวน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.50
5 6.25
73 91.25
7 8.75%
79  โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 223
2 0.90
7 3.14
6 2.69
3 1.35
1 0.45
204 91.48
19 8.52%
80  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 130
7 5.38
3 2.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
81  โรงเรียนบ้านตีนตก 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
82  โรงเรียนบ้านแม่อ่างขาง 177
3 1.69
5 2.82
4 2.26
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
84  โรงเรียนบ้านนาเกียน 121
6 4.96
0 0.00
2 1.65
0 0.00
0 0.00
113 93.39
8 6.61%
85  โรงเรียนบ้านเด่นวิทยา 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
87  โรงเรียนบ้านใบหนา 84
0 0.00
3 3.57
0 0.00
2 2.38
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
88  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง 140
4 2.86
1 0.71
3 2.14
0 0.00
0 0.00
132 94.29
8 5.71%
89  โรงเรียนบ้านโค้งงาม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
90  โรงเรียนบ้านกิ่วลม 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 207
0 0.00
4 1.93
6 2.90
0 0.00
0 0.00
197 95.17
10 4.83%
92  โรงเรียนบ้านอูตูม 95
2 2.11
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
93  โรงเรียนบ้านผาแตน 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
94  โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง 133
0 0.00
0 0.00
1 0.75
1 0.75
0 0.00
131 98.50
2 1.50%
95  โรงเรียนบ้านซิแบร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
96  โรงเรียนบ้านนาฟ่อน 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านแอ่นใหม่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,728 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  979 8.35
เตี้ย  878 7.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  853 7.27
ผอมและเตี้ย  470 4.01
อ้วนและเตี้ย  277 2.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,271 70.52
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,457 คน


29.48%


Powered By www.thaieducation.net