ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำ 68
30 44.12
8 11.76
10 14.71
10 14.71
10 14.71
0 0.00
68 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังมะริว 87
64 73.56
6 6.90
6 6.90
6 6.90
5 5.75
0 0.00
87 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสินชัย 169
22 13.02
7 4.14
7 4.14
133 78.70
0 0.00
0 0.00
169 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
10 14.49
15 21.74
20 28.99
10 14.49
14 20.29
0 0.00
69 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
8 11.11
22 30.56
23 31.94
11 15.28
8 11.11
0 0.00
72 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเวียงแหง 432
48 11.11
101 23.38
25 5.79
136 31.48
108 25.00
14 3.24
418 96.76%
7  โรงเรียนบ้านเวียงผาพัฒนา 53
11 20.75
18 33.96
2 3.77
11 20.75
2 3.77
9 16.98
44 83.02%
8  โรงเรียนบ้านม่วงป๊อก 389
39 10.03
51 13.11
18 4.63
90 23.14
69 17.74
122 31.36
267 68.64%
9  โรงเรียนบ้านอ่าย 246
47 19.11
54 21.95
28 11.38
30 12.20
7 2.85
80 32.52
166 67.48%
10  โรงเรียนบ้านดอน 46
12 26.09
6 13.04
4 8.70
6 13.04
2 4.35
16 34.78
30 65.22%
11  โรงเรียนบ้านลาน 456
49 10.75
154 33.77
2 0.44
28 6.14
61 13.38
162 35.53
294 64.47%
12  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย 192
41 21.35
34 17.71
16 8.33
22 11.46
8 4.17
71 36.98
121 63.02%
13  โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง 122
3 2.46
9 7.38
21 17.21
12 9.84
28 22.95
49 40.16
73 59.84%
14  โรงเรียนบ้านกองลม 391
24 6.14
34 8.70
51 13.04
58 14.83
66 16.88
158 40.41
233 59.59%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง 310
35 11.29
40 12.90
41 13.23
18 5.81
37 11.94
139 44.84
171 55.16%
16  โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3 132
41 31.06
9 6.82
12 9.09
2 1.52
7 5.30
61 46.21
71 53.79%
17  โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม 295
42 14.24
37 12.54
24 8.14
41 13.90
6 2.03
145 49.15
150 50.85%
18  โรงเรียนวัดจอมคีรี 66
1 1.52
18 27.27
12 18.18
0 0.00
0 0.00
35 53.03
31 46.97%
19  โรงเรียนสันติวนา 85
5 5.88
12 14.12
14 16.47
5 5.88
3 3.53
46 54.12
39 45.88%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง 330
30 9.09
15 4.55
26 7.88
43 13.03
37 11.21
179 54.24
151 45.76%
21  โรงเรียนบ้านสุขฤทัย 389
10 2.57
28 7.20
47 12.08
38 9.77
53 13.62
213 54.76
176 45.24%
22  โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 215
29 13.49
19 8.84
18 8.37
11 5.12
16 7.44
122 56.74
93 43.26%
23  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 511
4 0.78
49 9.59
43 8.41
55 10.76
68 13.31
292 57.14
219 42.86%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 136
5 3.68
10 7.35
24 17.65
14 10.29
4 2.94
79 58.09
57 41.91%
25  โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ 111
1 0.90
40 36.04
4 3.60
0 0.00
0 0.00
66 59.46
45 40.54%
26  โรงเรียนบ้านดอนชัย 124
10 8.06
10 8.06
15 12.10
15 12.10
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
27  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 724
39 5.39
74 10.22
50 6.91
77 10.64
50 6.91
434 59.94
290 40.06%
28  โรงเรียนวัดปางมะโอ 15
0 0.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
9 60.00
6 40.00%
29  โรงเรียนบ้านเมืองนะ 572
45 7.87
53 9.27
90 15.73
15 2.62
23 4.02
346 60.49
226 39.51%
30  โรงเรียนบ้านปางปอย 325
41 12.62
37 11.38
10 3.08
33 10.15
6 1.85
198 60.92
127 39.08%
31  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 525
40 7.62
33 6.29
56 10.67
75 14.29
0 0.00
321 61.14
204 38.86%
32  โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 284
13 4.58
17 5.99
18 6.34
31 10.92
28 9.86
177 62.32
107 37.68%
33  โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์ 189
9 4.76
39 20.63
13 6.88
4 2.12
1 0.53
123 65.08
66 34.92%
34  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 298
10 3.36
8 2.68
39 13.09
18 6.04
29 9.73
194 65.10
104 34.90%
35  โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู 263
6 2.28
20 7.60
14 5.32
26 9.89
25 9.51
172 65.40
91 34.60%
36  โรงเรียนโครงการหลวงแกน้อย 113
14 12.39
10 8.85
9 7.96
2 1.77
4 3.54
74 65.49
39 34.51%
37  โรงเรียนบ้านโป่งนก 228
9 3.95
12 5.26
19 8.33
21 9.21
17 7.46
150 65.79
78 34.21%
38  โรงเรียนบ้านห้วยบอน 88
5 5.68
19 21.59
6 6.82
0 0.00
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
39  โรงเรียนบ้านปงวิทยาสรรค์ 133
1 0.75
14 10.53
29 21.80
0 0.00
0 0.00
89 66.92
44 33.08%
40  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 356
33 9.27
36 10.11
38 10.67
5 1.40
5 1.40
239 67.13
117 32.87%
41  โรงเรียนบ้านสันป่าแดง 140
4 2.86
4 2.86
15 10.71
8 5.71
15 10.71
94 67.14
46 32.86%
42  โรงเรียนบ้านห้วยงูกลาง 174
18 10.34
10 5.75
1 0.57
28 16.09
0 0.00
117 67.24
57 32.76%
43  โรงเรียนบ้านปางแดง 233
25 10.73
13 5.58
12 5.15
16 6.87
10 4.29
157 67.38
76 32.62%
44  โรงเรียนบ้านแม่สาว 435
35 8.05
12 2.76
67 15.40
10 2.30
17 3.91
294 67.59
141 32.41%
45  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) 376
48 12.77
14 3.72
52 13.83
2 0.53
3 0.80
257 68.35
119 31.65%
46  โรงเรียนบ้านป่าบง (ฝาง) 115
12 10.43
8 6.96
14 12.17
0 0.00
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
47  โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 732
57 7.79
38 5.19
57 7.79
44 6.01
19 2.60
517 70.63
215 29.37%
48  โรงเรียนแกน้อยศึกษา 322
35 10.87
20 6.21
18 5.59
13 4.04
8 2.48
228 70.81
94 29.19%
49  โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 95
2 2.11
4 4.21
21 22.11
0 0.00
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
50  โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 338
10 2.96
43 12.72
38 11.24
3 0.89
1 0.30
243 71.89
95 28.11%
51  โรงเรียนบ้านสันม่วง 51
12 23.53
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
52  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ไชยปราการ) 114
4 3.51
3 2.63
16 14.04
8 7.02
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
53  โรงเรียนบ้านดง 192
16 8.33
28 14.58
7 3.65
0 0.00
0 0.00
141 73.44
51 26.56%
54  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 61
2 3.28
11 18.03
3 4.92
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
55  โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง 116
5 4.31
15 12.93
8 6.90
1 0.86
1 0.86
86 74.14
30 25.86%
56  โรงเรียนบ้านสบคาบ 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
9 12.86
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
57  โรงเรียนบ้านยาง 117
6 5.13
9 7.69
0 0.00
6 5.13
9 7.69
87 74.36
30 25.64%
58  โรงเรียนบ้านนามน 161
6 3.73
12 7.45
10 6.21
6 3.73
7 4.35
120 74.53
41 25.47%
59  โรงเรียนบ้านห้วยบง 71
6 8.45
0 0.00
2 2.82
10 14.08
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
60  โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8 166
17 10.24
14 8.43
4 2.41
3 1.81
4 2.41
124 74.70
42 25.30%
61  โรงเรียนบ้านแม่ทะลบ 229
10 4.37
17 7.42
17 7.42
7 3.06
6 2.62
172 75.11
57 24.89%
62  โรงเรียนบ้านโละ 128
5 3.91
12 9.38
6 4.69
2 1.56
5 3.91
98 76.56
30 23.44%
63  โรงเรียนบ้านป่าแดง 252
20 7.94
11 4.37
12 4.76
7 2.78
8 3.17
194 76.98
58 23.02%
64  โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น 138
11 7.97
5 3.62
10 7.25
2 1.45
2 1.45
108 78.26
30 21.74%
65  โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง) 325
6 1.85
45 13.85
19 5.85
0 0.00
0 0.00
255 78.46
70 21.54%
66  โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง 149
4 2.68
2 1.34
11 7.38
8 5.37
7 4.70
117 78.52
32 21.48%
67  โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว 128
16 12.50
0 0.00
11 8.59
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
68  โรงเรียนบ้านสันทราย 58
4 6.90
1 1.72
6 10.34
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
69  โรงเรียนบ้านออน 73
6 8.22
6 8.22
3 4.11
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
71  โรงเรียนบ้านท่ามะแกง 168
5 2.98
7 4.17
13 7.74
8 4.76
1 0.60
134 79.76
34 20.24%
72  โรงเรียนบ้านหนองยาว 230
4 1.74
7 3.04
17 7.39
10 4.35
8 3.48
184 80.00
46 20.00%
73  โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 176
12 6.82
8 4.55
5 2.84
8 4.55
2 1.14
141 80.11
35 19.89%
74  โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 192
2 1.04
22 11.46
14 7.29
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
75  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(ฝาง) 209
11 5.26
15 7.18
15 7.18
0 0.00
0 0.00
168 80.38
41 19.62%
76  โรงเรียนบ้านปางสัก 148
20 13.51
2 1.35
6 4.05
1 0.68
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
77  โรงเรียนบ้านแม่งอนกลาง 67
2 2.99
5 7.46
6 8.96
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
78  โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 269
7 2.60
6 2.23
39 14.50
0 0.00
0 0.00
217 80.67
52 19.33%
79  โรงเรียนบ้านปางมะเยา 293
0 0.00
17 5.80
22 7.51
10 3.41
7 2.39
237 80.89
56 19.11%
80  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ฝาง) 90
6 6.67
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
81  โรงเรียนบ้านแม่สูนน้อย 130
4 3.08
1 0.77
17 13.08
1 0.77
1 0.77
106 81.54
24 18.46%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว) 109
1 0.92
4 3.67
8 7.34
0 0.00
7 6.42
89 81.65
20 18.35%
83  โรงเรียนบ้านป่าบง (เชียงดาว) 88
5 5.68
3 3.41
3 3.41
3 3.41
2 2.27
72 81.82
16 18.18%
84  โรงเรียนบ้านหนองตุ้ม 55
3 5.45
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
85  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 165
10 6.06
7 4.24
6 3.64
3 1.82
4 2.42
135 81.82
30 18.18%
86  โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 121
2 1.65
6 4.96
5 4.13
5 4.13
4 3.31
99 81.82
22 18.18%
87  โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 259
5 1.93
19 7.34
20 7.72
3 1.16
0 0.00
212 81.85
47 18.15%
88  โรงเรียนวัดป่าแดง 146
11 7.53
0 0.00
14 9.59
0 0.00
1 0.68
120 82.19
26 17.81%
89  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 68
1 1.47
0 0.00
11 16.18
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
90  โรงเรียนบ้านขอบด้ง 302
17 5.63
32 10.60
4 1.32
0 0.00
0 0.00
249 82.45
53 17.55%
91  โรงเรียนดอยสามหมื่น 57
1 1.75
3 5.26
4 7.02
1 1.75
1 1.75
47 82.46
10 17.54%
92  โรงเรียนบ้านเมืองคอง 82
4 4.88
3 3.66
6 7.32
1 1.22
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย 390
19 4.87
11 2.82
36 9.23
0 0.00
0 0.00
324 83.08
66 16.92%
94  โรงเรียนบ้านสันปอธง 78
5 6.41
3 3.85
0 0.00
4 5.13
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
95  โรงเรียนวัดนันทาราม 92
5 5.43
2 2.17
8 8.70
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ 105
0 0.00
6 5.71
5 4.76
6 5.71
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
97  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 307
14 4.56
12 3.91
20 6.51
3 0.98
0 0.00
258 84.04
49 15.96%
98  โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 2138
52 2.43
90 4.21
162 7.58
37 1.73
0 0.00
1797 84.05
341 15.95%
99  โรงเรียนเบญจม 2 บ้านน้ำรู 159
7 4.40
8 5.03
10 6.29
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
100  โรงเรียนบ้านโป่งไฮ 213
12 5.63
19 8.92
2 0.94
0 0.00
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
101  โรงเรียนบ้านเด่นใหม่ 151
9 5.96
0 0.00
13 8.61
1 0.66
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
102  โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 81
1 1.23
0 0.00
11 13.58
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
103  โรงเรียนบ้านแม่นะ 225
4 1.78
13 5.78
16 7.11
0 0.00
0 0.00
192 85.33
33 14.67%
104  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 152
0 0.00
10 6.58
7 4.61
0 0.00
4 2.63
131 86.18
21 13.82%
105  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 155
1 0.65
7 4.52
12 7.74
1 0.65
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
106  โรงเรียนบ้านแม่คะ 226
6 2.65
12 5.31
12 5.31
0 0.00
0 0.00
196 86.73
30 13.27%
107  โรงเรียนบ้านปางป๋อ 189
8 4.23
8 4.23
9 4.76
0 0.00
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
108  โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 114
3 2.63
2 1.75
7 6.14
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 325
15 4.62
12 3.69
15 4.62
0 0.00
0 0.00
283 87.08
42 12.92%
110  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 86
6 6.98
3 3.49
2 2.33
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
111  โรงเรียนบ้านต้นโชค 202
6 2.97
5 2.48
7 3.47
7 3.47
0 0.00
177 87.62
25 12.38%
112  โรงเรียนบ้านปางเฟือง 97
3 3.09
4 4.12
5 5.15
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
113  โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 391
8 2.05
18 4.60
22 5.63
0 0.00
0 0.00
343 87.72
48 12.28%
114  โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ 344
1 0.29
34 9.88
5 1.45
1 0.29
0 0.00
303 88.08
41 11.92%
115  โรงเรียนบ้านจอง 313
13 4.15
1 0.32
21 6.71
0 0.00
0 0.00
278 88.82
35 11.18%
116  โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 417
32 7.67
5 1.20
9 2.16
0 0.00
0 0.00
371 88.97
46 11.03%
117  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 182
3 1.65
3 1.65
14 7.69
0 0.00
0 0.00
162 89.01
20 10.99%
118  โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 452
11 2.43
9 1.99
12 2.65
10 2.21
7 1.55
403 89.16
49 10.84%
119  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 364
3 0.82
9 2.47
17 4.67
10 2.75
0 0.00
325 89.29
39 10.71%
120  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 162
1 0.62
0 0.00
16 9.88
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเลี่ยม 447
6 1.34
24 5.37
14 3.13
0 0.00
0 0.00
403 90.16
44 9.84%
122  โรงเรียนไทยทนุบ้านสันต้นดู่ 153
8 5.23
2 1.31
5 3.27
0 0.00
0 0.00
138 90.20
15 9.80%
123  โรงเรียนบ้านทุ่งหลุก (ฝาง) 146
2 1.37
5 3.42
5 3.42
2 1.37
0 0.00
132 90.41
14 9.59%
124  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 138
1 0.72
1 0.72
9 6.52
1 0.72
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
125  โรงเรียนบ้านโป่งถืบ 272
11 4.04
11 4.04
0 0.00
0 0.00
1 0.37
249 91.54
23 8.46%
126  โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง 192
0 0.00
6 3.13
8 4.17
1 0.52
1 0.52
176 91.67
16 8.33%
127  โรงเรียนวัดบ้านท่า 198
4 2.02
3 1.52
9 4.55
0 0.00
0 0.00
182 91.92
16 8.08%
128  โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 567
44 7.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
523 92.24
44 7.76%
129  โรงเรียนบ้านผาแดง 80
0 0.00
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
130  โรงเรียนบ้านต้นส้าน 83
3 3.61
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
131  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน 169
4 2.37
2 1.18
1 0.59
4 2.37
1 0.59
157 92.90
12 7.10%
132  โรงเรียนบ้านเชียงดาว 682
16 2.35
10 1.47
18 2.64
1 0.15
1 0.15
636 93.26
46 6.74%
133  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
134  โรงเรียนบ้านแม่ป๋าม 144
1 0.69
3 2.08
5 3.47
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
135  โรงเรียนกมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้) 137
3 2.19
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
136  โรงเรียนบ้านแม่แมะ 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งละคร 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
138  โรงเรียนบ้านแม่ใจ 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
139  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 388
7 1.80
7 1.80
0 0.00
7 1.80
0 0.00
367 94.59
21 5.41%
140  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง) 293
5 1.71
0 0.00
3 1.02
5 1.71
2 0.68
278 94.88
15 5.12%
141  โรงเรียนวิรุณเทพ 139
0 0.00
2 1.44
2 1.44
2 1.44
1 0.72
132 94.96
7 5.04%
142  โรงเรียนบ้านนาหวาย 260
3 1.15
3 1.15
3 1.15
2 0.77
2 0.77
247 95.00
13 5.00%
143  โรงเรียนบ้านปงตำ 60
2 3.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
144  โรงเรียนบ้านห้วยปู 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
1 1.12
0 0.00
85 95.51
4 4.49%
145  โรงเรียนบ้านแม่อ้อใน 210
2 0.95
0 0.00
7 3.33
0 0.00
0 0.00
201 95.71
9 4.29%
146  โรงเรียนบ้านแม่ขิ 118
3 2.54
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
147  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 180
0 0.00
0 0.00
7 3.89
0 0.00
0 0.00
173 96.11
7 3.89%
148  โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 360
2 0.56
2 0.56
2 0.56
2 0.56
2 0.56
350 97.22
10 2.78%
149  โรงเรียนบ้านสันต้นเปา 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
150  โรงเรียนบ้านรินหลวง 208
0 0.00
2 0.96
2 0.96
0 0.00
0 0.00
204 98.08
4 1.92%
151  โรงเรียนบ้านหัวนา 254
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.18
251 98.82
3 1.18%
152  โรงเรียนบ้านดงป่าลัน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านหลวง 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านแม่ข่า 272
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
272 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,492 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,806 5.39
เตี้ย  2,107 6.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,210 6.60
ผอมและเตี้ย  1,472 4.40
อ้วนและเตี้ย  994 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,903 74.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,589 คน


25.64%


Powered By www.thaieducation.net