ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 141 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.44
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) 64
17 26.56
17 26.56
8 12.50
15 23.44
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 133
23 17.29
8 6.02
22 16.54
80 60.15
0 0.00
0 0.00
133 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 26
4 15.38
3 11.54
10 38.46
5 19.23
4 15.38
0 0.00
26 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแว่น 115
20 17.39
22 19.13
53 46.09
9 7.83
10 8.70
1 0.87
114 99.13%
5  โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 386
42 10.88
44 11.40
184 47.67
58 15.03
34 8.81
24 6.22
362 93.78%
6  โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 223
51 22.87
148 66.37
3 1.35
0 0.00
0 0.00
21 9.42
202 90.58%
7  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 217
80 36.87
0 0.00
4 1.84
105 48.39
1 0.46
27 12.44
190 87.56%
8  โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 85
17 20.00
14 16.47
10 11.76
14 16.47
13 15.29
17 20.00
68 80.00%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 112
29 25.89
14 12.50
11 9.82
9 8.04
7 6.25
42 37.50
70 62.50%
10  โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 59
7 11.86
6 10.17
10 16.95
5 8.47
6 10.17
25 42.37
34 57.63%
11  โรงเรียนโยนกวิทยา 52
1 1.92
5 9.62
7 13.46
8 15.38
8 15.38
23 44.23
29 55.77%
12  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 603
106 17.58
142 23.55
0 0.00
62 10.28
24 3.98
269 44.61
334 55.39%
13  โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 75
2 2.67
9 12.00
13 17.33
11 14.67
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
14  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔ 416
42 10.10
31 7.45
31 7.45
73 17.55
40 9.62
199 47.84
217 52.16%
15  โรงเรียนบ้านปางสา 241
35 14.52
32 13.28
23 9.54
17 7.05
17 7.05
117 48.55
124 51.45%
16  โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 187
23 12.30
18 9.63
26 13.90
8 4.28
20 10.70
92 49.20
95 50.80%
17  โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 274
45 16.42
45 16.42
2 0.73
45 16.42
2 0.73
135 49.27
139 50.73%
18  โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 190
13 6.84
12 6.32
43 22.63
8 4.21
20 10.53
94 49.47
96 50.53%
19  โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 74
17 22.97
10 13.51
3 4.05
3 4.05
2 2.70
39 52.70
35 47.30%
20  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1355
175 12.92
0 0.00
295 21.77
0 0.00
135 9.96
750 55.35
605 44.65%
21  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 564
10 1.77
174 30.85
50 8.87
0 0.00
6 1.06
324 57.45
240 42.55%
22  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 59
7 11.86
10 16.95
7 11.86
1 1.69
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
23  โรงเรียนบ้านป่าแดง 299
39 13.04
21 7.02
47 15.72
16 5.35
2 0.67
174 58.19
125 41.81%
24  โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 291
19 6.53
26 8.93
28 9.62
10 3.44
38 13.06
170 58.42
121 41.58%
25  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 150
24 16.00
29 19.33
9 6.00
0 0.00
0 0.00
88 58.67
62 41.33%
26  โรงเรียนบ้านรวมใจ 211
4 1.90
58 27.49
22 10.43
0 0.00
2 0.95
125 59.24
86 40.76%
27  โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 355
13 3.66
18 5.07
44 12.39
25 7.04
44 12.39
211 59.44
144 40.56%
28  โรงเรียนบ้านไร่ 118
12 10.17
20 16.95
12 10.17
3 2.54
0 0.00
71 60.17
47 39.83%
29  โรงเรียนบ้านธารทอง 244
25 10.25
25 10.25
15 6.15
15 6.15
17 6.97
147 60.25
97 39.75%
30  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 91
6 6.59
1 1.10
13 14.29
7 7.69
9 9.89
55 60.44
36 39.56%
31  โรงเรียนบ้านจะตี 174
20 11.49
15 8.62
12 6.90
13 7.47
8 4.60
106 60.92
68 39.08%
32  โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 123
4 3.25
11 8.94
12 9.76
7 5.69
14 11.38
75 60.98
48 39.02%
33  โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 93
11 11.83
9 9.68
6 6.45
10 10.75
0 0.00
57 61.29
36 38.71%
34  โรงเรียนบ้านดอย 144
3 2.08
6 4.17
17 11.81
9 6.25
18 12.50
91 63.19
53 36.81%
35  โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาโต่ (วปรอ. 344 อุปถัมภ์) 256
30 11.72
26 10.16
13 5.08
16 6.25
8 3.13
163 63.67
93 36.33%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 28
4 14.29
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
37  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 727
31 4.26
15 2.06
114 15.68
53 7.29
46 6.33
468 64.37
259 35.63%
38  โรงเรียนบ้านดอยจัน 160
13 8.13
18 11.25
14 8.75
11 6.88
0 0.00
104 65.00
56 35.00%
39  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 164
11 6.71
12 7.32
15 9.15
13 7.93
6 3.66
107 65.24
57 34.76%
40  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 98
7 7.14
4 4.08
14 14.29
6 6.12
3 3.06
64 65.31
34 34.69%
41  โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 67
7 10.45
4 5.97
11 16.42
1 1.49
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
42  โรงเรียนบ้านสบรวก 127
10 7.87
9 7.09
21 16.54
1 0.79
2 1.57
84 66.14
43 33.86%
43  โรงเรียนบ้านปางมะหัน 169
16 9.47
14 8.28
3 1.78
24 14.20
0 0.00
112 66.27
57 33.73%
44  โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 182
14 7.69
18 9.89
20 10.99
9 4.95
0 0.00
121 66.48
61 33.52%
45  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 1147
48 4.18
155 13.51
166 14.47
9 0.78
5 0.44
764 66.61
383 33.39%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 168
5 2.98
23 13.69
16 9.52
12 7.14
0 0.00
112 66.67
56 33.33%
47  โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 64
2 3.13
2 3.13
15 23.44
1 1.56
1 1.56
43 67.19
21 32.81%
48  โรงเรียนบ้านปงของ (ธรรมราษฎร์นุกูล) 84
6 7.14
3 3.57
5 5.95
9 10.71
4 4.76
57 67.86
27 32.14%
49  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๑ 75
5 6.67
3 4.00
11 14.67
5 6.67
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
50  โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 58
3 5.17
4 6.90
8 13.79
3 5.17
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
51  โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 59
8 13.56
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
52  โรงเรียนบ้านกลาง 316
15 4.75
44 13.92
3 0.95
3 0.95
25 7.91
226 71.52
90 28.48%
53  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 966
30 3.11
28 2.90
85 8.80
58 6.00
72 7.45
693 71.74
273 28.26%
54  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 117
7 5.98
12 10.26
14 11.97
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
55  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 320
26 8.13
29 9.06
28 8.75
7 2.19
0 0.00
230 71.88
90 28.13%
56  โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 242
17 7.02
45 18.60
6 2.48
0 0.00
0 0.00
174 71.90
68 28.10%
57  โรงเรียนบ้านพญาไพร 450
31 6.89
30 6.67
24 5.33
23 5.11
18 4.00
324 72.00
126 28.00%
58  โรงเรียนบ้านสันทราย 503
57 11.33
18 3.58
46 9.15
15 2.98
4 0.80
363 72.17
140 27.83%
59  โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 211
5 2.37
11 5.21
20 9.48
8 3.79
8 3.79
159 75.36
52 24.64%
60  โรงเรียนบ้านสันธาตุ 123
1 0.81
1 0.81
20 16.26
0 0.00
7 5.69
94 76.42
29 23.58%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน 239
30 12.55
0 0.00
26 10.88
0 0.00
0 0.00
183 76.57
56 23.43%
62  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 94
8 8.51
8 8.51
5 5.32
1 1.06
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
63  โรงเรียนชุมชนศึกษาบ้านแม่สะแลป 139
7 5.04
0 0.00
22 15.83
3 2.16
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
64  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 110
1 0.91
8 7.27
14 12.73
2 1.82
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
65  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 88
5 5.68
3 3.41
5 5.68
3 3.41
4 4.55
68 77.27
20 22.73%
66  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 87 106
10 9.43
6 5.66
4 3.77
4 3.77
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
67  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 164
35 21.34
0 0.00
2 1.22
0 0.00
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
68  โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 130
15 11.54
8 6.15
6 4.62
0 0.00
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
69  โรงเรียนบ้านปางห้า 104
8 7.69
3 2.88
10 9.62
2 1.92
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
70  โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 385
22 5.71
16 4.16
26 6.75
16 4.16
5 1.30
300 77.92
85 22.08%
71  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
4 6.56
1 1.64
48 78.69
13 21.31%
72  โรงเรียนบ้านถ้ำ 184
24 13.04
0 0.00
15 8.15
0 0.00
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
73  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 34
2 5.88
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
74  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 78
2 2.56
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
75  โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 83
13 15.66
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
76  โรงเรียนบ้านแม่แพง 54
3 5.56
2 3.70
6 11.11
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
77  โรงเรียนบ้านสันหลวง 84
4 4.76
3 3.57
6 7.14
4 4.76
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
78  โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 105
5 4.76
3 2.86
5 4.76
3 2.86
5 4.76
84 80.00
21 20.00%
79  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 50
1 2.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
80  โรงเรียนบ้านโป่ง 137
3 2.19
12 8.76
8 5.84
2 1.46
2 1.46
110 80.29
27 19.71%
81  โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 129
8 6.20
2 1.55
13 10.08
0 0.00
2 1.55
104 80.62
25 19.38%
82  โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1008
32 3.17
59 5.85
85 8.43
11 1.09
2 0.20
819 81.25
189 18.75%
83  โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 132
6 4.55
3 2.27
11 8.33
4 3.03
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
84  โรงเรียนบ้านสบคำ 129
3 2.33
5 3.88
12 9.30
3 2.33
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
85  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 309
14 4.53
23 7.44
18 5.83
0 0.00
0 0.00
254 82.20
55 17.80%
86  โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 187
3 1.60
7 3.74
6 3.21
14 7.49
3 1.60
154 82.35
33 17.65%
87  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 141
7 4.96
9 6.38
2 1.42
3 2.13
3 2.13
117 82.98
24 17.02%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 161
1 0.62
2 1.24
24 14.91
0 0.00
0 0.00
134 83.23
27 16.77%
89  โรงเรียนบ้านสันถนน 206
14 6.80
0 0.00
20 9.71
0 0.00
0 0.00
172 83.50
34 16.50%
90  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 172
8 4.65
13 7.56
5 2.91
2 1.16
0 0.00
144 83.72
28 16.28%
91  โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 93
2 2.15
2 2.15
9 9.68
2 2.15
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
92  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง) 157
6 3.82
0 0.00
14 8.92
5 3.18
0 0.00
132 84.08
25 15.92%
93  โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) 126
3 2.38
2 1.59
12 9.52
2 1.59
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
94  โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 67
0 0.00
4 5.97
4 5.97
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
95  โรงเรียนบ้านแม่คำ 89
2 2.25
0 0.00
3 3.37
8 8.99
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
96  โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
97  โรงเรียนบ้านป่าลัน 73
4 5.48
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
98  โรงเรียนบ้านป่ายาง 623
30 4.82
19 3.05
34 5.46
0 0.00
1 0.16
539 86.52
84 13.48%
99  โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 327
15 4.59
8 2.45
16 4.89
5 1.53
0 0.00
283 86.54
44 13.46%
100  โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 186
5 2.69
4 2.15
6 3.23
5 2.69
5 2.69
161 86.56
25 13.44%
101  โรงเรียนบ้านน้ำจำ 255
7 2.75
7 2.75
6 2.35
7 2.75
7 2.75
221 86.67
34 13.33%
102  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 98
3 3.06
4 4.08
4 4.08
2 2.04
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
103  โรงเรียนบ้านผาจี 137
6 4.38
2 1.46
5 3.65
0 0.00
5 3.65
119 86.86
18 13.14%
104  โรงเรียนบ้านไทรทอง 62
1 1.61
3 4.84
3 4.84
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
105  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 416
10 2.40
22 5.29
10 2.40
6 1.44
5 1.20
363 87.26
53 12.74%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169 376
16 4.26
8 2.13
8 2.13
7 1.86
8 2.13
329 87.50
47 12.50%
107  โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 57
1 1.75
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
108  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 134
2 1.49
5 3.73
8 5.97
0 0.00
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
109  โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง) 68
4 5.88
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
110  โรงเรียนบ้านสันติสุข 319
7 2.19
10 3.13
9 2.82
7 2.19
4 1.25
282 88.40
37 11.60%
111  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 11.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
112  โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 53
0 0.00
2 3.77
2 3.77
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
113  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 133
4 3.01
2 1.50
5 3.76
3 2.26
1 0.75
118 88.72
15 11.28%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 64
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
115  โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
116  โรงเรียนบ้านสันนา 96
1 1.04
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
117  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 107
6 5.61
1 0.93
2 1.87
1 0.93
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
118  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 145
1 0.69
2 1.38
10 6.90
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97%
119  โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
120  โรงเรียนบ้านดอนงาม 116
2 1.72
1 0.86
6 5.17
1 0.86
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 91
0 0.00
4 4.40
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
122  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) 115
1 0.87
3 2.61
1 0.87
2 1.74
1 0.87
107 93.04
8 6.96%
123  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
124  โรงเรียนบ้านสันมะนะ 163
1 0.61
4 2.45
3 1.84
0 0.00
2 1.23
153 93.87
10 6.13%
125  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 66
0 0.00
1 1.52
0 0.00
3 4.55
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
126  โรงเรียนบ้านจ้อง 347
7 2.02
5 1.44
8 2.31
0 0.00
0 0.00
327 94.24
20 5.76%
127  โรงเรียนบ้านห้วยหก 105
5 4.76
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
128  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 96
0 0.00
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
129  โรงเรียนบ้านสันกอง 338
4 1.18
3 0.89
7 2.07
1 0.30
2 0.59
321 94.97
17 5.03%
130  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 204
0 0.00
0 0.00
5 2.45
3 1.47
1 0.49
195 95.59
9 4.41%
131  โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
44 95.65
2 4.35%
132  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 139
1 0.72
1 0.72
1 0.72
3 2.16
0 0.00
133 95.68
6 4.32%
133  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 77
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 96.10
3 3.90%
134  โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 155
5 3.23
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
149 96.13
6 3.87%
135  โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 72
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
136  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอดยดินแดง 78
0 0.00
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
76 97.44
2 2.56%
137  โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 196
2 1.02
0 0.00
1 0.51
0 0.00
2 1.02
191 97.45
5 2.55%
138  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
139  โรงเรียนบ้านเวียงพาน 735
5 0.68
0 0.00
5 0.68
1 0.14
2 0.27
722 98.23
13 1.77%

 

จำนวนนักเรียน  27,404 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,830 6.68
เตี้ย  1,878 6.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,393 8.73
ผอมและเตี้ย  1,107 4.04
อ้วนและเตี้ย  801 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,395 70.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,009 คน


29.23%


Powered By www.thaieducation.net