ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 146 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 103.42
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านจำคาวตอง 15
6 40.00
1 6.67
2 13.33
4 26.67
2 13.33
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 26
3 11.54
5 19.23
6 23.08
5 19.23
7 26.92
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงมะดะ 96
34 35.42
0 0.00
61 63.54
1 1.04
0 0.00
0 0.00
96 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองผำ 79
13 16.46
21 26.58
30 37.97
11 13.92
4 5.06
0 0.00
79 100.00%
5  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 98
13 13.27
30 30.61
35 35.71
8 8.16
12 12.24
0 0.00
98 100.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 65
10 15.38
16 24.62
12 18.46
9 13.85
18 27.69
0 0.00
65 100.00%
7  โรงเรียนสันหนองควาย 28
9 32.14
9 32.14
5 17.86
3 10.71
2 7.14
0 0.00
28 100.00%
8  โรงเรียนบ้านขุนสรวย 94
16 17.02
22 23.40
31 32.98
13 13.83
9 9.57
3 3.19
91 96.81%
9  โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 228
42 18.42
28 12.28
25 10.96
70 30.70
21 9.21
42 18.42
186 81.58%
10  โรงเรียนสันกลางวิทยา 94
15 15.96
8 8.51
8 8.51
23 24.47
16 17.02
24 25.53
70 74.47%
11  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 107
5 4.67
12 11.21
19 17.76
2 1.87
31 28.97
38 35.51
69 64.49%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
30 44.12
4 5.88
7 10.29
2 2.94
0 0.00
25 36.76
43 63.24%
13  โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 75
9 12.00
6 8.00
11 14.67
3 4.00
17 22.67
29 38.67
46 61.33%
14  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (เวียงป่าเป้า) 42
11 26.19
6 14.29
4 9.52
2 4.76
2 4.76
17 40.48
25 59.52%
15  โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 210
6 2.86
50 23.81
7 3.33
40 19.05
18 8.57
89 42.38
121 57.62%
16  โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 192
9 4.69
25 13.02
47 24.48
1 0.52
26 13.54
84 43.75
108 56.25%
17  โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 98
7 7.14
10 10.20
12 12.24
12 12.24
11 11.22
46 46.94
52 53.06%
18  โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 588
77 13.10
104 17.69
59 10.03
58 9.86
12 2.04
278 47.28
310 52.72%
19  โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 77
7 9.09
19 24.68
6 7.79
6 7.79
2 2.60
37 48.05
40 51.95%
20  โรงเรียนบ้านปางอ้อย 33
5 15.15
4 12.12
7 21.21
0 0.00
1 3.03
16 48.48
17 51.52%
21  โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 108
6 5.56
4 3.70
14 12.96
10 9.26
18 16.67
56 51.85
52 48.15%
22  โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) 121
8 6.61
32 26.45
2 1.65
15 12.40
1 0.83
63 52.07
58 47.93%
23  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 138
19 13.77
17 12.32
17 12.32
1 0.72
11 7.97
73 52.90
65 47.10%
24  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 373
48 12.87
38 10.19
41 10.99
19 5.09
26 6.97
201 53.89
172 46.11%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตะละวิทยา 126
3 2.38
46 36.51
9 7.14
0 0.00
0 0.00
68 53.97
58 46.03%
26  โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 86
14 16.28
14 16.28
3 3.49
6 6.98
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 164
7 4.27
15 9.15
26 15.85
9 5.49
9 5.49
98 59.76
66 40.24%
28  โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 102
9 8.82
11 10.78
18 17.65
2 1.96
1 0.98
61 59.80
41 40.20%
29  โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 117
14 11.97
7 5.98
24 20.51
2 1.71
0 0.00
70 59.83
47 40.17%
30  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 58
7 12.07
7 12.07
7 12.07
1 1.72
1 1.72
35 60.34
23 39.66%
31  โรงเรียนบ้านโป่ง 165
14 8.48
11 6.67
16 9.70
10 6.06
13 7.88
101 61.21
64 38.79%
32  โรงเรียนบ้านดอนสลี 139
6 4.32
9 6.47
9 6.47
15 10.79
14 10.07
86 61.87
53 38.13%
33  โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 108
12 11.11
16 14.81
6 5.56
4 3.70
3 2.78
67 62.04
41 37.96%
34  โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 124
9 7.26
14 11.29
15 12.10
9 7.26
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
35  โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 47
4 8.51
2 4.26
5 10.64
4 8.51
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
36  โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 876
32 3.65
9 1.03
103 11.76
43 4.91
114 13.01
575 65.64
301 34.36%
37  โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 101
2 1.98
3 2.97
12 11.88
5 4.95
12 11.88
67 66.34
34 33.66%
38  โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 27
2 7.41
2 7.41
5 18.52
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
39  โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 97
17 17.53
13 13.40
1 1.03
1 1.03
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
40  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 128
15 11.72
12 9.38
7 5.47
5 3.91
3 2.34
86 67.19
42 32.81%
41  โรงเรียนโรงช้างวิทยา 102
17 16.67
0 0.00
14 13.73
2 1.96
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
42  โรงเรียนบ้านปางหลวง 42
5 11.90
1 2.38
2 4.76
4 9.52
1 2.38
29 69.05
13 30.95%
43  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 168
15 8.93
17 10.12
8 4.76
7 4.17
5 2.98
116 69.05
52 30.95%
44  โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 84
6 7.14
4 4.76
15 17.86
0 0.00
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
45  โรงเรียนบ้านต้นยาง 41
4 9.76
1 2.44
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
46  โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 89
10 11.24
4 4.49
12 13.48
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
47  โรงเรียนบ้านลังกา 72
4 5.56
6 8.33
10 13.89
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
48  โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 265
22 8.30
0 0.00
23 8.68
27 10.19
0 0.00
193 72.83
72 27.17%
49  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 186
15 8.06
14 7.53
8 4.30
8 4.30
5 2.69
136 73.12
50 26.88%
50  โรงเรียนบ้านป่าส้าน 56
4 7.14
5 8.93
4 7.14
2 3.57
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
51  โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 30
1 3.33
1 3.33
4 13.33
1 3.33
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
52  โรงเรียนบ้านร้องบง 128
9 7.03
2 1.56
17 13.28
6 4.69
0 0.00
94 73.44
34 26.56%
53  โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 83
5 6.02
4 4.82
7 8.43
5 6.02
1 1.20
61 73.49
22 26.51%
54  โรงเรียนบ้านสัน 68
0 0.00
12 17.65
6 8.82
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
55  โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 165
7 4.24
9 5.45
7 4.24
7 4.24
13 7.88
122 73.94
43 26.06%
56  โรงเรียนบ้านดอยช้าง 432
15 3.47
25 5.79
25 5.79
15 3.47
25 5.79
327 75.69
105 24.31%
57  โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 79
7 8.86
5 6.33
4 5.06
3 3.80
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
58  โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 67
4 5.97
4 5.97
5 7.46
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
59  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 126
9 7.14
10 7.94
8 6.35
3 2.38
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
60  โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 493
27 5.48
0 0.00
79 16.02
11 2.23
0 0.00
376 76.27
117 23.73%
61  โรงเรียนบ้านกล้วย 182
10 5.49
2 1.10
31 17.03
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
62  โรงเรียนบ้านเลาลี 182
14 7.69
9 4.95
3 1.65
14 7.69
2 1.10
140 76.92
42 23.08%
63  โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 122
8 6.56
3 2.46
9 7.38
5 4.10
3 2.46
94 77.05
28 22.95%
64  โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม 23
3 13.04
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
65  โรงเรียนบ้านป่าตึง 83
6 7.23
3 3.61
3 3.61
3 3.61
3 3.61
65 78.31
18 21.69%
66  โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 264
13 4.92
14 5.30
28 10.61
2 0.76
0 0.00
207 78.41
57 21.59%
67  โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 168
4 2.38
4 2.38
12 7.14
0 0.00
16 9.52
132 78.57
36 21.43%
68  โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 62
3 4.84
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
69  โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 135
0 0.00
28 20.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
70  โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 107
5 4.67
7 6.54
10 9.35
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
71  โรงเรียนป่าแดงวิทยา 195
11 5.64
7 3.59
17 8.72
1 0.51
4 2.05
155 79.49
40 20.51%
72  โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 129
4 3.10
4 3.10
8 6.20
2 1.55
8 6.20
103 79.84
26 20.16%
73  โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 144
7 4.86
6 4.17
10 6.94
6 4.17
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) 180
15 8.33
9 5.00
7 3.89
5 2.78
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
75  โรงเรียนริมวัง ๒ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
76  โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 581
11 1.89
22 3.79
79 13.60
0 0.00
0 0.00
469 80.72
112 19.28%
77  โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 48
5 10.42
1 2.08
1 2.08
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
78  โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 139
7 5.04
4 2.88
15 10.79
0 0.00
0 0.00
113 81.29
26 18.71%
79  โรงเรียนบ้านโป่งนก 217
8 3.69
7 3.23
7 3.23
9 4.15
8 3.69
178 82.03
39 17.97%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 90
7 7.78
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 107
0 0.00
0 0.00
16 14.95
1 0.93
2 1.87
88 82.24
19 17.76%
82  โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 204
9 4.41
20 9.80
5 2.45
1 0.49
0 0.00
169 82.84
35 17.16%
83  โรงเรียนบ้านศาลา 35
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
84  โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 82
8 9.76
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
85  โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 319
8 2.51
16 5.02
30 9.40
0 0.00
0 0.00
265 83.07
54 16.93%
86  โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 60
0 0.00
2 3.33
6 10.00
2 3.33
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
87  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 241
1 0.41
6 2.49
31 12.86
0 0.00
0 0.00
203 84.23
38 15.77%
88  โรงเรียนร่องธารวิทยา 159
4 2.52
9 5.66
9 5.66
1 0.63
2 1.26
134 84.28
25 15.72%
89  โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 96
7 7.29
3 3.13
5 5.21
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
90  โรงเรียนบ้านป่าสัก 84
6 7.14
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
91  โรงเรียนบ้านวังวิทยา 203
4 1.97
4 1.97
21 10.34
1 0.49
0 0.00
173 85.22
30 14.78%
92  โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 95
1 1.05
0 0.00
13 13.68
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
93  โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 103
9 8.74
2 1.94
2 1.94
0 0.00
2 1.94
88 85.44
15 14.56%
94  โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 110
5 4.55
4 3.64
7 6.36
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
95  โรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) 187
11 5.88
0 0.00
16 8.56
0 0.00
0 0.00
160 85.56
27 14.44%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 375
9 2.40
15 4.00
14 3.73
6 1.60
9 2.40
322 85.87
53 14.13%
97  โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
98  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 96
1 1.04
4 4.17
8 8.33
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
99  โรงเรียนบ้านถ้ำ 94
5 5.32
4 4.26
3 3.19
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
100  โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 281
9 3.20
8 2.85
5 1.78
9 3.20
3 1.07
247 87.90
34 12.10%
101  โรงเรียนบ้านปางหก 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
103  โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 134
4 2.99
4 2.99
4 2.99
4 2.99
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
104  โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 128
2 1.56
3 2.34
8 6.25
1 0.78
1 0.78
113 88.28
15 11.72%
105  โรงเรียนบ้านสันติวัน 71
0 0.00
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
106  โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 220
5 2.27
5 2.27
11 5.00
2 0.91
1 0.45
196 89.09
24 10.91%
107  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 126
6 4.76
0 0.00
6 4.76
0 0.00
1 0.79
113 89.68
13 10.32%
108  โรงเรียนบัวสลีวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
109  โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 127
0 0.00
5 3.94
4 3.15
2 1.57
2 1.57
114 89.76
13 10.24%
110  โรงเรียนบ้านขุนลาว 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
111  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 333
5 1.50
13 3.90
12 3.60
0 0.00
2 0.60
301 90.39
32 9.61%
112  โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
113  โรงเรียนบ้านดินดำ 99
3 3.03
3 3.03
3 3.03
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
114  โรงเรียนบ้านสิบสอง 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
115  โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
1 1.59
58 92.06
5 7.94%
116  โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 115
5 4.35
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) 174
2 1.15
0 0.00
11 6.32
0 0.00
0 0.00
161 92.53
13 7.47%
118  โรงเรียนริมวัง ๑ 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
119  โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 123
1 0.81
4 3.25
1 0.81
3 2.44
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 98
2 2.04
4 4.08
0 0.00
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
121  โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 205
4 1.95
7 3.41
3 1.46
0 0.00
0 0.00
191 93.17
14 6.83%
122  โรงเรียนบ้านแม่พุง 74
4 5.41
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
123  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
124  โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 349
10 2.87
7 2.01
6 1.72
0 0.00
0 0.00
326 93.41
23 6.59%
125  โรงเรียนบ้านป่าต้าก 154
0 0.00
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
126  โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
1 1.61
58 93.55
4 6.45%
127  โรงเรียนบ้านสันสลี 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
128  โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 79
2 2.53
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
129  โรงเรียนบ้านป่าจั่น 110
1 0.91
0 0.00
4 3.64
0 0.00
1 0.91
104 94.55
6 5.45%
130  โรงเรียนบ้านป่าตึง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
131  โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
132  โรงเรียนเวียงผาวิทยา 478
2 0.42
6 1.26
8 1.67
7 1.46
1 0.21
454 94.98
24 5.02%
133  โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 251
5 1.99
3 1.20
2 0.80
2 0.80
0 0.00
239 95.22
12 4.78%
134  โรงเรียนบ้านหนองยาว 130
1 0.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 3.85
124 95.38
6 4.62%
135  โรงเรียนบ้านป่าบง 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
136  โรงเรียนบ้านวาวี 628
9 1.43
0 0.00
10 1.59
0 0.00
0 0.00
609 96.97
19 3.03%
137  โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 236
2 0.85
0 0.00
1 0.42
1 0.42
2 0.85
230 97.46
6 2.54%
138  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 300
0 0.00
4 1.33
3 1.00
0 0.00
0 0.00
293 97.67
7 2.33%
139  โรงเรียนบ้านมังกาล่า 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.94
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
140  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 106
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,364 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,089 5.35
เตี้ย  1,095 5.38
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,615 7.93
ผอมและเตี้ย  642 3.15
อ้วนและเตี้ย  572 2.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,351 75.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,013 คน


24.62%


Powered By www.thaieducation.net