ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เชียงราย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 104 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านช่องลม 47
5 10.64
15 31.91
13 27.66
7 14.89
7 14.89
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าก๊อ 68
53 77.94
1 1.47
11 16.18
0 0.00
3 4.41
0 0.00
68 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 42
12 28.57
9 21.43
3 7.14
13 30.95
5 11.90
0 0.00
42 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท 71
10 14.08
10 14.08
29 40.85
12 16.90
8 11.27
2 2.82
69 97.18%
5  โรงเรียนแม่ยาววิทยา 194
6 3.09
15 7.73
44 22.68
21 10.82
59 30.41
49 25.26
145 74.74%
6  โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา 90
12 13.33
27 30.00
6 6.67
3 3.33
6 6.67
36 40.00
54 60.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม 102
22 21.57
14 13.73
9 8.82
9 8.82
7 6.86
41 40.20
61 59.80%
8  โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) 353
49 13.88
46 13.03
23 6.52
63 17.85
28 7.93
144 40.79
209 59.21%
9  โรงเรียนบ้านร่องหวาย 89
2 2.25
14 15.73
12 13.48
7 7.87
11 12.36
43 48.31
46 51.69%
10  โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง 356
22 6.18
36 10.11
21 5.90
49 13.76
54 15.17
174 48.88
182 51.12%
11  โรงเรียนบ้านห้วยชมภู 71
7 9.86
12 16.90
7 9.86
8 11.27
2 2.82
35 49.30
36 50.70%
12  โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก 73
6 8.22
23 31.51
7 9.59
0 0.00
0 0.00
37 50.68
36 49.32%
13  โรงเรียนบ้านจะคือ 182
3 1.65
61 33.52
23 12.64
0 0.00
1 0.55
94 51.65
88 48.35%
14  โรงเรียนบ้านปางคึก 77
5 6.49
16 20.78
10 12.99
5 6.49
1 1.30
40 51.95
37 48.05%
15  โรงเรียนบ้านสมานมิตร 21
4 19.05
1 4.76
4 19.05
1 4.76
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
16  โรงเรียนบ้านท่าสาย 20
2 10.00
1 5.00
5 25.00
0 0.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00%
17  โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก 119
21 17.65
8 6.72
21 17.65
2 1.68
1 0.84
66 55.46
53 44.54%
18  โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
3 18.75
1 6.25
9 56.25
7 43.75%
19  โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์ 89
9 10.11
9 10.11
10 11.24
5 5.62
5 5.62
51 57.30
38 42.70%
20  โรงเรียนบ้านป่าบง 75
5 6.67
6 8.00
13 17.33
8 10.67
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
21  โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 150
26 17.33
11 7.33
23 15.33
2 1.33
2 1.33
86 57.33
64 42.67%
22  โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว 67
11 16.42
9 13.43
5 7.46
3 4.48
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
23  โรงเรียนบ้านเมืองชุม 245
47 19.18
17 6.94
37 15.10
1 0.41
0 0.00
143 58.37
102 41.63%
24  โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 507
53 10.45
66 13.02
54 10.65
36 7.10
0 0.00
298 58.78
209 41.22%
25  โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา 96
16 16.67
0 0.00
7 7.29
16 16.67
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
26  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำตก 94
2 2.13
12 12.77
19 20.21
1 1.06
4 4.26
56 59.57
38 40.43%
27  โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ 164
4 2.44
36 21.95
23 14.02
1 0.61
0 0.00
100 60.98
64 39.02%
28  โรงเรียนบ้านปุยคำ 125
14 11.20
16 12.80
15 12.00
3 2.40
0 0.00
77 61.60
48 38.40%
29  โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง 55
5 9.09
4 7.27
9 16.36
3 5.45
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
30  โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 174
9 5.17
16 9.20
16 9.20
9 5.17
16 9.20
108 62.07
66 37.93%
31  โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม 196
19 9.69
32 16.33
11 5.61
9 4.59
0 0.00
125 63.78
71 36.22%
32  โรงเรียนอนุบาลหัวฝาย 279
3 1.08
41 14.70
47 16.85
3 1.08
2 0.72
183 65.59
96 34.41%
33  โรงเรียนบ้านเวียงกือนา 65
5 7.69
6 9.23
10 15.38
1 1.54
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
34  โรงเรียนบ้านหัวดอย 241
27 11.20
29 12.03
22 9.13
0 0.00
0 0.00
163 67.63
78 32.37%
35  โรงเรียนดอยลานพิทยา 104
10 9.62
6 5.77
16 15.38
1 0.96
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
36  โรงเรียนบ้านศรีเวียง 67
8 11.94
8 11.94
5 7.46
0 0.00
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
37  โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา 85
5 5.88
6 7.06
8 9.41
7 8.24
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
38  โรงเรียนบ้านขัวแคร่ 100
8 8.00
6 6.00
9 9.00
1 1.00
6 6.00
70 70.00
30 30.00%
39  โรงเรียนผาขวางวิทยา 214
34 15.89
26 12.15
3 1.40
0 0.00
0 0.00
151 70.56
63 29.44%
40  โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 73
1 1.37
9 12.33
7 9.59
0 0.00
4 5.48
52 71.23
21 28.77%
41  โรงเรียนอนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) 366
22 6.01
17 4.64
29 7.92
26 7.10
10 2.73
262 71.58
104 28.42%
42  โรงเรียนบ้านดอยงาม 78
4 5.13
4 5.13
6 7.69
4 5.13
4 5.13
56 71.79
22 28.21%
43  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 123
17 13.82
10 8.13
7 5.69
0 0.00
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
44  โรงเรียนบ้านร่องเผียว 114
6 5.26
4 3.51
9 7.89
4 3.51
7 6.14
84 73.68
30 26.32%
45  โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 46
4 8.70
3 6.52
4 8.70
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
46  โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
7 15.22
2 4.35
34 73.91
12 26.09%
47  โรงเรียนบ้านโป่ง 85
8 9.41
0 0.00
14 16.47
0 0.00
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
48  โรงเรียนบ้านป่าซาง 66
8 12.12
0 0.00
8 12.12
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนบ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 56
3 5.36
0 0.00
10 17.86
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
50  โรงเรียนบ้านรวมมิตร 222
2 0.90
30 13.51
23 10.36
0 0.00
0 0.00
167 75.23
55 24.77%
51  โรงเรียนบ้านนางแลใน 130
4 3.08
7 5.38
20 15.38
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
52  โรงเรียนบ้านปงเคียน 177
14 7.91
12 6.78
10 5.65
5 2.82
1 0.56
135 76.27
42 23.73%
53  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าห้า 131
11 8.40
3 2.29
14 10.69
3 2.29
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
54  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 72
3 4.17
4 5.56
9 12.50
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
55  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 102
3 2.94
3 2.94
3 2.94
5 4.90
10 9.80
78 76.47
24 23.53%
56  โรงเรียนบ้านถ้ำผาตอง 64
1 1.56
1 1.56
12 18.75
0 0.00
1 1.56
49 76.56
15 23.44%
57  โรงเรียนบ้านร่องห้า 26
0 0.00
3 11.54
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
58  โรงเรียนบ้านสันกลาง 61
2 3.28
2 3.28
10 16.39
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
59  โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา 146
7 4.79
5 3.42
8 5.48
5 3.42
8 5.48
113 77.40
33 22.60%
60  โรงเรียนบ้านจอเจริญ 116
4 3.45
4 3.45
12 10.34
3 2.59
3 2.59
90 77.59
26 22.41%
61  โรงเรียนบ้านหนองหม้อ 139
9 6.47
5 3.60
17 12.23
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
62  โรงเรียนบ้านผาลั้ง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
63  โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 197
12 6.09
9 4.57
22 11.17
0 0.00
0 0.00
154 78.17
43 21.83%
64  โรงเรียนบ้านดอน 165
16 9.70
2 1.21
17 10.30
1 0.61
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 134
1 0.75
6 4.48
21 15.67
0 0.00
1 0.75
105 78.36
29 21.64%
66  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 61
3 4.92
6 9.84
4 6.56
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
67  โรงเรียนบ้านนางแล 105
10 9.52
4 3.81
7 6.67
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
68  โรงเรียนบ้านริมลาว 101
8 7.92
3 2.97
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
69  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 2585
94 3.64
49 1.90
368 14.24
0 0.00
0 0.00
2074 80.23
511 19.77%
70  โรงเรียนบ้านดอยฮาง 110
5 4.55
3 2.73
7 6.36
3 2.73
3 2.73
89 80.91
21 19.09%
71  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา 80
4 5.00
3 3.75
6 7.50
2 2.50
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) 52
3 5.77
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
73  โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
74  โรงเรียนบ้านผาเสริฐ 42
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
75  โรงเรียนบ้านโป่งช้าง 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
76  โรงเรียนบ้านเวียงกลาง 129
5 3.88
8 6.20
5 3.88
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
77  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 260
7 2.69
7 2.69
12 4.62
5 1.92
5 1.92
224 86.15
36 13.85%
78  โรงเรียนบ้านโป่งนาคำ 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
79  โรงเรียนบ้านจำบอน 121
1 0.83
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
80  โรงเรียนบ้านห้วยขม 154
4 2.60
6 3.90
8 5.19
0 0.00
1 0.65
135 87.66
19 12.34%
81  โรงเรียนบ้านป่าสักไก่ 138
3 2.17
10 7.25
2 1.45
2 1.45
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
82  โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) 577
15 2.60
5 0.87
51 8.84
0 0.00
0 0.00
506 87.69
71 12.31%
83  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
1 1.69
1 1.69
52 88.14
7 11.86%
84  โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
85  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 139
1 0.72
4 2.88
11 7.91
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
86  โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
1 1.20
74 89.16
9 10.84%
87  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 167
6 3.59
2 1.20
3 1.80
4 2.40
3 1.80
149 89.22
18 10.78%
88  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 2098
17 0.81
8 0.38
163 7.77
8 0.38
14 0.67
1888 89.99
210 10.01%
89  โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน 207
6 2.90
3 1.45
7 3.38
4 1.93
0 0.00
187 90.34
20 9.66%
90  โรงเรียนบ้านปางขอน 135
1 0.74
2 1.48
9 6.67
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
91  โรงเรียนบ้านปางลาว 116
2 1.72
3 2.59
1 0.86
1 0.86
1 0.86
108 93.10
8 6.90%
92  โรงเรียนบ้านเวียงชัย 77
0 0.00
1 1.30
2 2.60
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
93  โรงเรียนบ้านหัวดง 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
94  โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ 118
2 1.69
0 0.00
2 1.69
0 0.00
0 0.00
114 96.61
4 3.39%
95  โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง 59
2 3.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
96  โรงเรียนแม่มอญวิทยา 177
2 1.13
1 0.56
1 0.56
0 0.00
1 0.56
172 97.18
5 2.82%
97  โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนบ้านป่ายางมน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านปางริมกรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านสันต้นขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
103  โรงเรียนห้วยพลูพิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,364 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  941 5.75
เตี้ย  954 5.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,627 9.94
ผอมและเตี้ย  417 2.55
อ้วนและเตี้ย  313 1.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,112 74.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,252 คน


25.98%


Powered By www.thaieducation.net