ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 188 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 188 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง 34
21 61.76
4 11.76
3 8.82
5 14.71
1 2.94
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยบง 63
21 33.33
30 47.62
3 4.76
0 0.00
0 0.00
9 14.29
54 85.71%
3  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 21
5 23.81
2 9.52
2 9.52
5 23.81
3 14.29
4 19.05
17 80.95%
4  โรงเรียนบ้านหนองลูกช้าง 31
17 54.84
1 3.23
6 19.35
1 3.23
0 0.00
6 19.35
25 80.65%
5  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน 41
14 34.15
8 19.51
0 0.00
4 9.76
4 9.76
11 26.83
30 73.17%
6  โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ 41
10 24.39
0 0.00
5 12.20
11 26.83
0 0.00
15 36.59
26 63.41%
7  โรงเรียนตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 231
17 7.36
19 8.23
36 15.58
33 14.29
30 12.99
96 41.56
135 58.44%
8  โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 350
20 5.71
11 3.14
66 18.86
67 19.14
38 10.86
148 42.29
202 57.71%
9  โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 374
30 8.02
26 6.95
38 10.16
56 14.97
64 17.11
160 42.78
214 57.22%
10  โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข 64
11 17.19
7 10.94
4 6.25
8 12.50
5 7.81
29 45.31
35 54.69%
11  โรงเรียนบ้านท่ากูบ 143
15 10.49
10 6.99
24 16.78
15 10.49
13 9.09
66 46.15
77 53.85%
12  โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก 62
7 11.29
5 8.06
11 17.74
3 4.84
6 9.68
30 48.39
32 51.61%
13  โรงเรียนวังกะอาม 43
7 16.28
4 9.30
4 9.30
1 2.33
6 13.95
21 48.84
22 51.16%
14  โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ 59
10 16.95
9 15.25
6 10.17
4 6.78
0 0.00
30 50.85
29 49.15%
15  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 38
5 13.16
3 7.89
2 5.26
6 15.79
2 5.26
20 52.63
18 47.37%
16  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 35
6 17.14
0 0.00
2 5.71
5 14.29
2 5.71
20 57.14
15 42.86%
17  โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 118
5 4.24
10 8.47
18 15.25
8 6.78
8 6.78
69 58.47
49 41.53%
18  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 29
5 17.24
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
19  โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว 27
4 14.81
0 0.00
7 25.93
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
20  โรงเรียนบ้านดอนละนาม 57
3 5.26
1 1.75
17 29.82
2 3.51
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
21  โรงเรียนบ้านนา 33
2 6.06
1 3.03
8 24.24
2 6.06
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
22  โรงเรียนบ้านศิลาทอง 99
15 15.15
9 9.09
9 9.09
4 4.04
1 1.01
61 61.62
38 38.38%
23  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 73
6 8.22
3 4.11
10 13.70
4 5.48
5 6.85
45 61.64
28 38.36%
24  โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
25  โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ 268
20 7.46
48 17.91
32 11.94
0 0.00
0 0.00
168 62.69
100 37.31%
26  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 95
11 11.58
5 5.26
9 9.47
9 9.47
1 1.05
60 63.16
35 36.84%
27  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย 28
3 10.71
4 14.29
1 3.57
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
28  โรงเรียนโคกหินตั้งศึกษาศิลป์ 106
8 7.55
5 4.72
22 20.75
1 0.94
0 0.00
70 66.04
36 33.96%
29  โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) 71
8 11.27
0 0.00
16 22.54
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
30  โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 143
18 12.59
1 0.70
29 20.28
0 0.00
0 0.00
95 66.43
48 33.57%
31  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 114
22 19.30
6 5.26
10 8.77
0 0.00
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
32  โรงเรียนบ้านโคกแสว 43
7 16.28
0 0.00
5 11.63
2 4.65
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
33  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 243
38 15.64
13 5.35
27 11.11
0 0.00
0 0.00
165 67.90
78 32.10%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว 374
21 5.61
19 5.08
59 15.78
13 3.48
8 2.14
254 67.91
120 32.09%
35  โรงเรียนบ้านบุ่งเวียนวิทยา 78
9 11.54
0 0.00
15 19.23
1 1.28
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
36  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 429
37 8.62
38 8.86
48 11.19
8 1.86
6 1.40
292 68.07
137 31.93%
37  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
4 9.76
4 9.76
28 68.29
13 31.71%
38  โรงเรียนหัวสระวิทยา 120
3 2.50
11 9.17
9 7.50
7 5.83
8 6.67
82 68.33
38 31.67%
39  โรงเรียนบ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 89
3 3.37
11 12.36
12 13.48
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
40  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 156
26 16.67
5 3.21
16 10.26
2 1.28
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
41  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 147
19 12.93
9 6.12
17 11.56
1 0.68
0 0.00
101 68.71
46 31.29%
42  โรงเรียนวังใหม่พัฒนา 164
15 9.15
10 6.10
21 12.80
2 1.22
3 1.83
113 68.90
51 31.10%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ 226
25 11.06
14 6.19
25 11.06
3 1.33
3 1.33
156 69.03
70 30.97%
44  โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี 176
8 4.55
6 3.41
25 14.20
4 2.27
11 6.25
122 69.32
54 30.68%
45  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) 129
2 1.55
7 5.43
7 5.43
9 6.98
14 10.85
90 69.77
39 30.23%
46  โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร 180
16 8.89
9 5.00
23 12.78
6 3.33
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
47  โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 411
46 11.19
30 7.30
39 9.49
4 0.97
3 0.73
289 70.32
122 29.68%
48  โรงเรียนบ้านยางเครือ 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
2 7.41
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
49  โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ 350
21 6.00
31 8.86
15 4.29
21 6.00
15 4.29
247 70.57
103 29.43%
50  โรงเรียนบ้านโคกกระเบื้องไห 82
3 3.66
2 2.44
13 15.85
3 3.66
3 3.66
58 70.73
24 29.27%
51  โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา 440
24 5.45
22 5.00
78 17.73
1 0.23
3 0.68
312 70.91
128 29.09%
52  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 84
7 8.33
1 1.19
11 13.10
5 5.95
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
53  โรงเรียนหนองกกสามัคคี 39
0 0.00
1 2.56
8 20.51
2 5.13
0 0.00
28 71.79
11 28.21%
54  โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ 71
1 1.41
6 8.45
12 16.90
1 1.41
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
55  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 96
7 7.29
7 7.29
10 10.42
2 2.08
1 1.04
69 71.88
27 28.13%
56  โรงเรียนบ้านเดื่อ 89
2 2.25
2 2.25
21 23.60
0 0.00
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
57  โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) 111
11 9.91
6 5.41
6 5.41
8 7.21
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
58  โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่ 95
5 5.26
4 4.21
6 6.32
5 5.26
6 6.32
69 72.63
26 27.37%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 199
12 6.03
10 5.03
22 11.06
10 5.03
0 0.00
145 72.86
54 27.14%
60  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) 67
9 13.43
2 2.99
2 2.99
0 0.00
5 7.46
49 73.13
18 26.87%
61  โรงเรียนบ้านกลอยสามัคคี 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนหินตั้งพิทยากร 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 36
3 8.33
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
64  โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก 345
17 4.93
11 3.19
27 7.83
20 5.80
10 2.90
260 75.36
85 24.64%
65  โรงเรียนบ้านหนองจะบก 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53%
66  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 123
10 8.13
9 7.32
11 8.94
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
67  โรงเรียนบ้านวังพง 41
3 7.32
5 12.20
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
68  โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล 189
6 3.17
17 8.99
22 11.64
1 0.53
0 0.00
143 75.66
46 24.34%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างวัฒนา 71
3 4.23
3 4.23
9 12.68
2 2.82
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
70  โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร 117
9 7.69
2 1.71
16 13.68
0 0.00
1 0.85
89 76.07
28 23.93%
71  โรงเรียนบ้านวังอ้ายคง 156
11 7.05
8 5.13
11 7.05
7 4.49
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
72  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา 152
6 3.95
16 10.53
8 5.26
6 3.95
0 0.00
116 76.32
36 23.68%
73  โรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
2 3.92
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
74  โรงเรียนบ้านซับยาง 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
75  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 322
12 3.73
20 6.21
13 4.04
17 5.28
13 4.04
247 76.71
75 23.29%
76  โรงเรียนจอมแก้ววิทยา 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
77  โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต 890
55 6.18
47 5.28
98 11.01
4 0.45
1 0.11
685 76.97
205 23.03%
78  โรงเรียนบ้านโสกคร้อ 61
0 0.00
1 1.64
13 21.31
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
79  โรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น 105
14 13.33
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
80  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 136
8 5.88
1 0.74
15 11.03
7 5.15
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
81  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 93
11 11.83
2 2.15
3 3.23
0 0.00
5 5.38
72 77.42
21 22.58%
82  โรงเรียนบ้านโนนคร้อ 124
0 0.00
1 0.81
12 9.68
9 7.26
6 4.84
96 77.42
28 22.58%
83  โรงเรียนหินฝนวิทยาคม 120
9 7.50
11 9.17
4 3.33
2 1.67
1 0.83
93 77.50
27 22.50%
84  โรงเรียนซับถาวรพัฒนา 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
85  โรงเรียนบ้านซับหมี 134
9 6.72
6 4.48
12 8.96
1 0.75
2 1.49
104 77.61
30 22.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองขาม 90
7 7.78
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
87  โรงเรียนบ้านหนองตอ 59
2 3.39
3 5.08
8 13.56
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
88  โรงเรียนบ้านโป่งเกต 41
2 4.88
2 4.88
4 9.76
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
89  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 32
0 0.00
1 3.13
1 3.13
5 15.63
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
90  โรงเรียนบ้านประดู่งาม 55
0 0.00
8 14.55
1 1.82
2 3.64
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) 551
14 2.54
17 3.09
81 14.70
6 1.09
1 0.18
432 78.40
119 21.60%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 149
16 10.74
2 1.34
13 8.72
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
93  โรงเรียนหนองประดู่วิทยา 77
1 1.30
5 6.49
8 10.39
0 0.00
2 2.60
61 79.22
16 20.78%
94  โรงเรียนรังงามวิทยา 123
10 8.13
3 2.44
12 9.76
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
5 7.25
55 79.71
14 20.29%
96  โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ 69
1 1.45
0 0.00
12 17.39
1 1.45
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
97  โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา 119
14 11.76
0 0.00
10 8.40
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
98  โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
99  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) 100
7 7.00
4 4.00
5 5.00
4 4.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
100  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) 107
3 2.80
14 13.08
4 3.74
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
101  โรงเรียนบ้านวังกะทะ 258
11 4.26
10 3.88
16 6.20
7 2.71
6 2.33
208 80.62
50 19.38%
102  โรงเรียนบ้านช่องสำราญ 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
103  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 146
5 3.42
8 5.48
15 10.27
0 0.00
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
104  โรงเรียนวังโพธิ์สว่างศิลป์ 47
3 6.38
2 4.26
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
105  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
106  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล 95
4 4.21
1 1.05
0 0.00
0 0.00
13 13.68
77 81.05
18 18.95%
107  โรงเรียนบ้านงิ้ว 111
3 2.70
2 1.80
16 14.41
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
108  โรงเรียนบ้านทามจาน 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
109  โรงเรียนบ้านหนองกองแก้ว 69
3 4.35
1 1.45
7 10.14
0 0.00
2 2.90
56 81.16
13 18.84%
110  โรงเรียนบ้านซับใหม่ 75
4 5.33
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
111  โรงเรียนบ้านซับไทร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
4 10.53
31 81.58
7 18.42%
112  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) 115
6 5.22
3 2.61
12 10.43
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
113  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
114  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
115  โรงเรียนบ้านวังกุง 50
1 2.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
116  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 106
3 2.83
1 0.94
15 14.15
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
117  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 211
11 5.21
10 4.74
16 7.58
0 0.00
0 0.00
174 82.46
37 17.54%
118  โรงเรียนบ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) 304
5 1.64
5 1.64
41 13.49
2 0.66
0 0.00
251 82.57
53 17.43%
119  โรงเรียนบ้านวังอ้ายจีด 139
17 12.23
4 2.88
3 2.16
0 0.00
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
120  โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี 427
14 3.28
13 3.04
46 10.77
0 0.00
0 0.00
354 82.90
73 17.10%
121  โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม 82
4 4.88
6 7.32
0 0.00
4 4.88
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
122  โรงเรียนบ้านสำโรงโคก 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
6 10.17
49 83.05
10 16.95%
123  โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก 166
7 4.22
8 4.82
6 3.61
2 1.20
5 3.01
138 83.13
28 16.87%
124  โรงเรียนบ้านท่าแตง 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
125  โรงเรียนบ้านโคกแฝกดอนทะยิง 31
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
126  โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
127  โรงเรียนบ้านโนนฝาย 38
0 0.00
1 2.63
4 10.53
1 2.63
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
128  โรงเรียนบ้านหนองผักชี 146
6 4.11
0 0.00
5 3.42
7 4.79
5 3.42
123 84.25
23 15.75%
129  โรงเรียนบ้านร่วมมิตร 39
4 10.26
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
130  โรงเรียนโคกสำราญราษฎร์อำนวย 26
1 3.85
1 3.85
1 3.85
1 3.85
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
131  โรงเรียนบ้านวังตาเทพ 105
4 3.81
6 5.71
5 4.76
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
132  โรงเรียนบ้านวังมน 92
0 0.00
0 0.00
13 14.13
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
133  โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
6 6.38
80 85.11
14 14.89%
134  โรงเรียนบ้านวังตาท้าว 169
9 5.33
1 0.59
9 5.33
5 2.96
1 0.59
144 85.21
25 14.79%
135  โรงเรียนบ้านเกาะมะนาว 163
6 3.68
4 2.45
13 7.98
1 0.61
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
136  โรงเรียนบ้านหนองโจด 165
12 7.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 7.27
141 85.45
24 14.55%
137  โรงเรียนบ้านเสลี่ยงทอง 117
5 4.27
0 0.00
12 10.26
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
138  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) 208
7 3.37
0 0.00
23 11.06
0 0.00
0 0.00
178 85.58
30 14.42%
139  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 695
42 6.04
6 0.86
20 2.88
5 0.72
22 3.17
600 86.33
95 13.67%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยแย้ 389
20 5.14
17 4.37
16 4.11
0 0.00
0 0.00
336 86.38
53 13.62%
141  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) 164
8 4.88
1 0.61
6 3.66
0 0.00
7 4.27
142 86.59
22 13.41%
142  โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง 262
10 3.82
7 2.67
11 4.20
3 1.15
4 1.53
227 86.64
35 13.36%
143  โรงเรียนดอนเปล้าศึกษา 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
2 5.26
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านละหานค่าย 70
2 2.86
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
145  โรงเรียนบ้านวังขอนสัก 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
146  โรงเรียนบ้านหนองดง 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
147  โรงเรียนบ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) 110
5 4.55
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
148  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 135
5 3.70
1 0.74
2 1.48
6 4.44
3 2.22
118 87.41
17 12.59%
149  โรงเรียนบ้านบะเสียว 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
150  โรงเรียนบ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม 40
4 10.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
151  โรงเรียนปากจาบวิทยา 112
5 4.46
4 3.57
5 4.46
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
152  โรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) 131
7 5.34
5 3.82
3 2.29
1 0.76
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
153  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
154  โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น 119
0 0.00
4 3.36
5 4.20
2 1.68
3 2.52
105 88.24
14 11.76%
155  โรงเรียนบ้านห้วยยางดี 62
5 8.06
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
156  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) 92
6 6.52
2 2.17
0 0.00
0 0.00
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
157  โรงเรียนบ้านดอนกอก 111
3 2.70
4 3.60
3 2.70
2 1.80
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
158  โรงเรียนบ้านห้วย 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
1 3.57
25 89.29
3 10.71%
159  โรงเรียนบ้านโกรกกุลา 79
2 2.53
4 5.06
2 2.53
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
160  โรงเรียนบ้านสำนักตูมกา 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
161  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 186
6 3.23
6 3.23
0 0.00
6 3.23
0 0.00
168 90.32
18 9.68%
162  โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง 157
6 3.82
0 0.00
9 5.73
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
163  โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
164  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
165  โรงเรียนบ้านหนองตานา 128
3 2.34
5 3.91
4 3.13
0 0.00
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
166  โรงเรียนบ้านสะพานยาว 171
1 0.58
0 0.00
8 4.68
4 2.34
0 0.00
158 92.40
13 7.60%
167  โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา 136
0 0.00
0 0.00
5 3.68
5 3.68
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
168  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 137
2 1.46
5 3.65
3 2.19
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
169  โรงเรียนบ้านหนองแขม 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
1 1.45
64 92.75
5 7.25%
170  โรงเรียนบ้านไทรงาม 76
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
3 3.95
71 93.42
5 6.58%
171  โรงเรียนซับมงคลวิทยา 185
2 1.08
2 1.08
5 2.70
2 1.08
1 0.54
173 93.51
12 6.49%
172  โรงเรียนบ้านหนองโสน 108
1 0.93
5 4.63
0 0.00
0 0.00
1 0.93
101 93.52
7 6.48%
173  โรงเรียนบ้านหนองโดน 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
174  โรงเรียนออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
175  โรงเรียนบ้านวังคมคาย 145
2 1.38
1 0.69
3 2.07
3 2.07
0 0.00
136 93.79
9 6.21%
176  โรงเรียนบ้านห้วยเกตุ 101
2 1.98
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
177  โรงเรียนบ้านใหม่นาดี 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
178  โรงเรียนโป่งขุนเพชร 106
0 0.00
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
179  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
180  โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
181  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
182  โรงเรียนบ้านตาล 124
3 2.42
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
183  โรงเรียนบ้านดงลาน 76
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
184  โรงเรียนบ้านโคกไค 94
1 1.06
1 1.06
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
185  โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
186  โรงเรียนบ้านกุดตาลาด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,679 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,367 6.03
เตี้ย  932 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,002 8.83
ผอมและเตี้ย  569 2.51
อ้วนและเตี้ย  443 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,366 76.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,313 คน


23.43%


Powered By www.thaieducation.net