ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 223 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านค่ายหางเรียง 4
1 25.00
0 0.00
3 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 62
29 46.77
13 20.97
7 11.29
9 14.52
1 1.61
3 4.84
59 95.16%
3  โรงเรียน บ้านชีลองใต้ 101
12 11.88
10 9.90
18 17.82
19 18.81
28 27.72
14 13.86
87 86.14%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหัน 124
90 72.58
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
26 20.97
98 79.03%
5  โรงเรียนบ้านโนนถาวร 97
29 29.90
13 13.40
23 23.71
9 9.28
0 0.00
23 23.71
74 76.29%
6  โรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์ 69
19 27.54
17 24.64
3 4.35
13 18.84
0 0.00
17 24.64
52 75.36%
7  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 4
0 0.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
1 25.00
3 75.00%
8  โรงเรียนบ้านโป่งคองเหนือ 25
2 8.00
4 16.00
7 28.00
2 8.00
3 12.00
7 28.00
18 72.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 62
24 38.71
11 17.74
7 11.29
0 0.00
0 0.00
20 32.26
42 67.74%
10  โรงเรียน บ้านฝาย 70
45 64.29
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
23 32.86
47 67.14%
11  โรงเรียน ชุมชนบ้านโสก 122
18 14.75
5 4.10
14 11.48
23 18.85
19 15.57
43 35.25
79 64.75%
12  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 17
8 47.06
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
6 35.29
11 64.71%
13  โรงเรียน โนนหว้านไพล 107
16 14.95
15 14.02
15 14.02
13 12.15
10 9.35
38 35.51
69 64.49%
14  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 138
15 10.87
8 5.80
14 10.14
23 16.67
22 15.94
56 40.58
82 59.42%
15  โรงเรียน นาเสียวศึกษาคาร 22
2 9.09
2 9.09
7 31.82
2 9.09
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวง 127
31 24.41
31 24.41
12 9.45
0 0.00
0 0.00
53 41.73
74 58.27%
17  โรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง 38
10 26.32
3 7.89
3 7.89
6 15.79
0 0.00
16 42.11
22 57.89%
18  โรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์ 53
3 5.66
5 9.43
9 16.98
6 11.32
7 13.21
23 43.40
30 56.60%
19  โรงเรียนบ้านกุดขมิ้น 48
6 12.50
5 10.42
5 10.42
6 12.50
5 10.42
21 43.75
27 56.25%
20  โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม 101
17 16.83
13 12.87
9 8.91
8 7.92
9 8.91
45 44.55
56 55.45%
21  โรงเรียน บ้านโนนศรีสง่า 124
31 25.00
21 16.94
14 11.29
1 0.81
0 0.00
57 45.97
67 54.03%
22  โรงเรียนบ้านห้วยกนทา 313
11 3.51
18 5.75
35 11.18
29 9.27
53 16.93
167 53.35
146 46.65%
23  โรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 43
3 6.98
5 11.63
6 13.95
4 9.30
2 4.65
23 53.49
20 46.51%
24  โรงเรียนบ้านซับพระไวย์ 41
5 12.20
4 9.76
6 14.63
4 9.76
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
25  โรงเรียน บ้านโปร่งโก 33
7 21.21
5 15.15
3 9.09
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
26  โรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร 66
9 13.64
9 13.64
3 4.55
9 13.64
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
27  โรงเรียน บ้านหนองไฮเหนือ 61
6 9.84
6 9.84
5 8.20
3 4.92
7 11.48
34 55.74
27 44.26%
28  โรงเรียน บ้านนาทุ่งใหญ่ 89
9 10.11
4 4.49
4 4.49
13 14.61
8 8.99
51 57.30
38 42.70%
29  โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ 38
4 10.53
6 15.79
3 7.89
3 7.89
0 0.00
22 57.89
16 42.11%
30  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 131
2 1.53
26 19.85
4 3.05
21 16.03
2 1.53
76 58.02
55 41.98%
31  โรงเรียน บ้านแก้งยาว 94
5 5.32
6 6.38
15 15.96
6 6.38
6 6.38
56 59.57
38 40.43%
32  โรงเรียนบ้านเจาเหนือ 62
15 24.19
3 4.84
5 8.06
2 3.23
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
33  โรงเรียนวังก้านเหลืองดรุณกิจ 199
17 8.54
20 10.05
39 19.60
3 1.51
1 0.50
119 59.80
80 40.20%
34  โรงเรียนบ้านกุดยาง 35
8 22.86
2 5.71
1 2.86
2 5.71
1 2.86
21 60.00
14 40.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ) 201
18 8.96
19 9.45
36 17.91
3 1.49
4 1.99
121 60.20
80 39.80%
36  โรงเรียน บ้านหัวนาคำ 177
22 12.43
21 11.86
11 6.21
15 8.47
0 0.00
108 61.02
69 38.98%
37  โรงเรียน บ้านเขว้าศึกษา 348
15 4.31
11 3.16
42 12.07
25 7.18
42 12.07
213 61.21
135 38.79%
38  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 31
8 25.81
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
39  โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ 78
24 30.77
0 0.00
4 5.13
2 2.56
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
40  โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 94
7 7.45
5 5.32
9 9.57
7 7.45
7 7.45
59 62.77
35 37.23%
41  โรงเรียน ราษฎร์บำรุง 76
11 14.47
6 7.89
5 6.58
4 5.26
2 2.63
48 63.16
28 36.84%
42  โรงเรียนบ้านท่าข่อย 143
11 7.69
10 6.99
8 5.59
16 11.19
6 4.20
92 64.34
51 35.66%
43  โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า 186
17 9.14
10 5.38
19 10.22
15 8.06
5 2.69
120 64.52
66 35.48%
44  โรงเรียน บ้านนารี 162
15 9.26
18 11.11
21 12.96
3 1.85
0 0.00
105 64.81
57 35.19%
45  โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ 46
7 15.22
2 4.35
3 6.52
1 2.17
3 6.52
30 65.22
16 34.78%
46  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 52
6 11.54
3 5.77
3 5.77
2 3.85
4 7.69
34 65.38
18 34.62%
47  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 157
21 13.38
13 8.28
9 5.73
8 5.10
3 1.91
103 65.61
54 34.39%
48  โรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์ 94
9 9.57
5 5.32
14 14.89
4 4.26
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
49  โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ 2616
130 4.97
40 1.53
410 15.67
100 3.82
208 7.95
1728 66.06
888 33.94%
50  โรงเรียน บ้านสงแคน 45
13 28.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
51  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 106
15 14.15
10 9.43
2 1.89
8 7.55
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 95
10 10.53
8 8.42
5 5.26
7 7.37
1 1.05
64 67.37
31 32.63%
53  โรงเรียนบ้านชีลองกลาง 74
6 8.11
2 2.70
11 14.86
4 5.41
1 1.35
50 67.57
24 32.43%
54  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์) 171
39 22.81
0 0.00
16 9.36
0 0.00
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
55  โรงเรียนบ้านวังตะกู 134
6 4.48
8 5.97
23 17.16
4 2.99
2 1.49
91 67.91
43 32.09%
56  โรงเรียน อนุบาลบ้านเขว้า 164
2 1.22
4 2.44
27 16.46
4 2.44
15 9.15
112 68.29
52 31.71%
57  โรงเรียนบ้านนาอุดม 77
6 7.79
4 5.19
6 7.79
3 3.90
5 6.49
53 68.83
24 31.17%
58  โรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์ 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
5 11.90
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
59  โรงเรียนโนนสำราญวิทยา 110
6 5.45
5 4.55
10 9.09
7 6.36
5 4.55
77 70.00
33 30.00%
60  โรงเรียนบ้านวังโพน 160
15 9.38
8 5.00
0 0.00
6 3.75
18 11.25
113 70.63
47 29.38%
61  โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 41
5 12.20
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
62  โรงเรียนบ้านเจาทอง 349
19 5.44
26 7.45
47 13.47
10 2.87
0 0.00
247 70.77
102 29.23%
63  โรงเรียนบ้านลาดใต้ 103
11 10.68
5 4.85
11 10.68
2 1.94
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
64  โรงเรียน ท่าแกวิทยากร 59
9 15.25
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
65  โรงเรียนโป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 73
8 10.96
1 1.37
12 16.44
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
66  โรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น 81
4 4.94
3 3.70
11 13.58
5 6.17
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
67  โรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
2 4.17
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
68  โรงเรียนห้วยต้อนวิทยา 178
12 6.74
9 5.06
20 11.24
0 0.00
6 3.37
131 73.60
47 26.40%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 305
44 14.43
12 3.93
24 7.87
0 0.00
0 0.00
225 73.77
80 26.23%
70  โรงเรียน บ้านนาสีนวล 69
3 4.35
4 5.80
3 4.35
4 5.80
4 5.80
51 73.91
18 26.09%
71  โรงเรียนบ้านหนองฉนวนวิทยาคม 127
18 14.17
5 3.94
7 5.51
3 2.36
0 0.00
94 74.02
33 25.98%
72  โรงเรียน บ้านโนนโพธิ์(บ้านเขว้า) 93
13 13.98
2 2.15
8 8.60
1 1.08
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
73  โรงเรียนบ้านลาดเหนือ 86
6 6.98
3 3.49
6 6.98
7 8.14
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
74  โรงเรียน บ้านยางหวาย 183
12 6.56
11 6.01
12 6.56
5 2.73
6 3.28
137 74.86
46 25.14%
75  โรงเรียนบ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
76  โรงเรียน ชุมพลสวรรค์วิทยา 106
26 24.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
77  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 150
9 6.00
8 5.33
9 6.00
7 4.67
3 2.00
114 76.00
36 24.00%
78  โรงเรียนบ้านซับสีทอง 67
13 19.40
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
79  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา) 128
11 8.59
2 1.56
9 7.03
5 3.91
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
80  โรงเรียนบ้านต้อน 49
4 8.16
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
81  โรงเรียนบ้านโนนกอก 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
3 11.11
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
82  โรงเรียน บ้านโนนเปลือย 146
17 11.64
13 8.90
2 1.37
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
83  โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ 260
17 6.54
11 4.23
22 8.46
7 2.69
0 0.00
203 78.08
57 21.92%
84  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 51
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
2 3.92
40 78.43
11 21.57%
85  โรงเรียน หนองเบ็นเจริญวิทย์ 107
4 3.74
8 7.48
9 8.41
2 1.87
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
86  โรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา 47
4 8.51
3 6.38
1 2.13
0 0.00
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
87  โรงเรียน บ้านห้วยตะแคง 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
88  โรงเรียนบ้านป่ายาง 24
0 0.00
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
2 3.77
3 5.66
42 79.25
11 20.75%
90  โรงเรียนบ้านหนองไห 97
4 4.12
3 3.09
13 13.40
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
91  โรงเรียนบ้านกุดฉนวน 142
8 5.63
3 2.11
18 12.68
0 0.00
0 0.00
113 79.58
29 20.42%
92  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 300
24 8.00
0 0.00
11 3.67
22 7.33
3 1.00
240 80.00
60 20.00%
93  โรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร) 40
0 0.00
0 0.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
94  โรงเรียนบ้านห้วยหว้า 116
9 7.76
4 3.45
10 8.62
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
95  โรงเรียน บ้านเล่าวิทยาคาร 183
13 7.10
0 0.00
23 12.57
0 0.00
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
96  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 171
11 6.43
2 1.17
20 11.70
0 0.00
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย) 147
7 4.76
7 4.76
8 5.44
6 4.08
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์) 164
0 0.00
0 0.00
23 14.02
8 4.88
0 0.00
133 81.10
31 18.90%
99  โรงเรียนสุนทรวัฒนา 1829
54 2.95
55 3.01
187 10.22
6 0.33
43 2.35
1484 81.14
345 18.86%
100  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติกุดโดน 48
2 4.17
2 4.17
5 10.42
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
101  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าปล้อง 177
6 3.39
10 5.65
14 7.91
3 1.69
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
102  โรงเรียนบ้านนามน 135
20 14.81
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
110 81.48
25 18.52%
103  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 114
4 3.51
3 2.63
10 8.77
4 3.51
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
104  โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง 49
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
105  โรงเรียน ศรีสว่างสามัคคี 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
18 16.51
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
106  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 109
9 8.26
3 2.75
5 4.59
2 1.83
1 0.92
89 81.65
20 18.35%
107  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา 109
6 5.50
4 3.67
6 5.50
4 3.67
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
108  โรงเรียน สามพันตาราษฎร์อุทิศ 153
9 5.88
1 0.65
16 10.46
2 1.31
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
109  โรงเรียน หินเหิบซับภูทอง 78
6 7.69
2 2.56
2 2.56
2 2.56
2 2.56
64 82.05
14 17.95%
110  โรงเรียนบ้านม่วงเงาะ 78
5 6.41
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
111  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(เมืองชัยภูมิ) 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 171
6 3.51
10 5.85
5 2.92
5 2.92
4 2.34
141 82.46
30 17.54%
113  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
114  โรงเรียน บ้านสำราญ 82
2 2.44
4 4.88
5 6.10
1 1.22
2 2.44
68 82.93
14 17.07%
115  โรงเรียนวัดพุทโธวาท 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
0 0.00
2 2.60
64 83.12
13 16.88%
116  โรงเรียนบ้านวังกำแพง 54
9 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง 96
5 5.21
4 4.17
5 5.21
1 1.04
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
118  โรงเรียนบ้านวังกุ่ม 79
8 10.13
0 0.00
5 6.33
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
119  โรงเรียนบ้านหนองโนน้อย 37
3 8.11
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
31 83.78
6 16.22%
120  โรงเรียนบ้านกุดละลม 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
121  โรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์ 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
2 2.60
3 3.90
65 84.42
12 15.58%
122  โรงเรียน บ้านเสี้ยวน้อย 71
4 5.63
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
123  โรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี) 60
2 3.33
0 0.00
6 10.00
1 1.67
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
124  โรงเรียนคุรุประชานุกูล 316
22 6.96
11 3.48
8 2.53
6 1.90
0 0.00
269 85.13
47 14.87%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 75
6 8.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
126  โรงเรียนบ้านนางเม้ง 69
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
127  โรงเรียนบ้านลาดชุมพล 263
2 0.76
3 1.14
23 8.75
7 2.66
3 1.14
225 85.55
38 14.45%
128  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง 958
13 1.36
19 1.98
53 5.53
14 1.46
39 4.07
820 85.59
138 14.41%
129  โรงเรียน บ้านกุดชุมแสง 257
14 5.45
5 1.95
16 6.23
1 0.39
0 0.00
221 85.99
36 14.01%
130  โรงเรียน บ้านกุดไผ่ 101
3 2.97
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
131  โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม 254
14 5.51
9 3.54
12 4.72
0 0.00
0 0.00
219 86.22
35 13.78%
132  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี 305
11 3.61
11 3.61
11 3.61
6 1.97
3 0.98
263 86.23
42 13.77%
133  โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ 248
7 2.82
17 6.85
6 2.42
0 0.00
4 1.61
214 86.29
34 13.71%
134  โรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่ 66
2 3.03
1 1.52
6 9.09
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
135  โรงเรียน ไทรงามผดุงวิทย์ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
136  โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง 128
9 7.03
0 0.00
8 6.25
0 0.00
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
137  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 53
0 0.00
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
138  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 260
11 4.23
7 2.69
13 5.00
3 1.15
0 0.00
226 86.92
34 13.08%
139  โรงเรียน บ้านซับม่วง 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
140  โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง 123
5 4.07
3 2.44
5 4.07
3 2.44
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
141  โรงเรียน บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 77
1 1.30
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
142  โรงเรียน บ้านห้วยไผ่ใต้ 54
2 3.70
4 7.41
1 1.85
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
143  โรงเรียน บ้านห้วยร่วม 86
2 2.33
2 2.33
6 6.98
1 1.16
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
144  โรงเรียน บ้านดอนหันวิทยา 32
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
145  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์ 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
146  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พัฒนา 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
147  โรงเรียน บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ) 97
4 4.12
3 3.09
4 4.12
1 1.03
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
148  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 272
8 2.94
9 3.31
5 1.84
8 2.94
3 1.10
239 87.87
33 12.13%
149  โรงเรียน บ้านหินกอง 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
150  โรงเรียนบ้านช่อระกา 185
8 4.32
2 1.08
8 4.32
4 2.16
0 0.00
163 88.11
22 11.89%
151  โรงเรียน บ้านลาดไทรงาม 162
4 2.47
4 2.47
10 6.17
1 0.62
0 0.00
143 88.27
19 11.73%
152  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 43
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
153  โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร 304
8 2.63
6 1.97
11 3.62
5 1.64
5 1.64
269 88.49
35 11.51%
154  โรงเรียนบ้านนางแดด 145
3 2.07
4 2.76
4 2.76
3 2.07
2 1.38
129 88.97
16 11.03%
155  โรงเรียนบ้านหนองหอย 127
4 3.15
2 1.57
7 5.51
1 0.79
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
156  โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง 128
3 2.34
3 2.34
7 5.47
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
157  โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา 138
5 3.62
1 0.72
8 5.80
1 0.72
0 0.00
123 89.13
15 10.87%
158  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 235
6 2.55
6 2.55
5 2.13
4 1.70
4 1.70
210 89.36
25 10.64%
159  โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้ 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
160  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 128
5 3.91
2 1.56
6 4.69
0 0.00
0 0.00
115 89.84
13 10.16%
161  โรงเรียนบ้านหินลาด 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
162  โรงเรียน บ้านท่าหินโงม 282
20 7.09
0 0.00
6 2.13
0 0.00
2 0.71
254 90.07
28 9.93%
163  โรงเรียน บ้านห้วยบงเหนือ 81
2 2.47
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
164  โรงเรียนบ้านโนนตาด 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
165  โรงเรียนบ้านโนนตูม 174
6 3.45
3 1.72
8 4.60
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
166  โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์ 144
5 3.47
0 0.00
9 6.25
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
167  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 114
4 3.51
0 0.00
7 6.14
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
168  โรงเรียนบ้านหนองไฮใต้ 104
2 1.92
3 2.88
2 1.92
0 0.00
3 2.88
94 90.38
10 9.62%
169  โรงเรียน บ้านลำชี 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
38 90.48
4 9.52%
170  โรงเรียนบ้านโสกมูลนาค 63
3 4.76
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
171  โรงเรียนโพนทองพิทยา 106
3 2.83
0 0.00
6 5.66
1 0.94
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
172  โรงเรียน บ้านพัฒนาสามัคคี 240
7 2.92
6 2.50
7 2.92
2 0.83
0 0.00
218 90.83
22 9.17%
173  โรงเรียน บ้านคลองจันลา 192
5 2.60
2 1.04
7 3.65
3 1.56
0 0.00
175 91.15
17 8.85%
174  โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 458
8 1.75
6 1.31
13 2.84
7 1.53
6 1.31
418 91.27
40 8.73%
175  โรงเรียนนาฝายวิทยา 163
7 4.29
0 0.00
5 3.07
2 1.23
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
176  โรงเรียน บ้านนาโจด 47
3 6.38
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
177  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
178  โรงเรียนบ้านโนนเหม่า 248
5 2.02
9 3.63
6 2.42
0 0.00
0 0.00
228 91.94
20 8.06%
179  โรงเรียนบ้านท่าวังย่างควาย 50
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
180  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
181  โรงเรียนสหประชาสรร 144
0 0.00
1 0.69
9 6.25
1 0.69
0 0.00
133 92.36
11 7.64%
182  โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา 283
6 2.12
2 0.71
5 1.77
3 1.06
5 1.77
262 92.58
21 7.42%
183  โรงเรียน บ้านนางแดดเหนือ 177
2 1.13
0 0.00
11 6.21
0 0.00
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
184  โรงเรียน บ้านหนองไฮโคกสง่า 110
1 0.91
1 0.91
6 5.45
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
185  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
4 2.53
2 1.27
0 0.00
147 93.04
11 6.96%
186  โรงเรียน บ้านดอนหัน 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
187  โรงเรียนสระไข่น้ำขุนีวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
188  โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม 139
0 0.00
0 0.00
8 5.76
1 0.72
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
189  โรงเรียน กุดเวียนวิทย์ผดุง 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
190  โรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา 112
3 2.68
1 0.89
3 2.68
0 0.00
0 0.00
105 93.75
7 6.25%
191  โรงเรียนโนนโพธิ์บะก่ามวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
192  โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ 130
6 4.62
1 0.77
0 0.00
1 0.77
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
193  โรงเรียนบ้านนาวัง 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
194  โรงเรียน บ้านโนนลาน 116
0 0.00
2 1.72
5 4.31
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
195  โรงเรียน บ้านโนนศรีทอง 122
2 1.64
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
196  โรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร 122
7 5.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
197  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ 90
0 0.00
1 1.11
1 1.11
0 0.00
3 3.33
85 94.44
5 5.56%
198  โรงเรียนบ้านโสกรัง 54
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
51 94.44
3 5.56%
199  โรงเรียนบ้านซับชมภู 164
0 0.00
1 0.61
0 0.00
8 4.88
0 0.00
155 94.51
9 5.49%
200  โรงเรียน บ้านวังปลาฝา 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
201  โรงเรียน บ้านโนนแดง 249
3 1.20
1 0.40
0 0.00
1 0.40
8 3.21
236 94.78
13 5.22%
202  โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
203  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คอนสวรรค์) 79
2 2.53
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
204  โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
205  โรงเรียน บ้านห้วยหว้า 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
206  โรงเรียนบ้านนาฮี 52
2 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
207  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์(คอนสวรรค์) 105
0 0.00
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
101 96.19
4 3.81%
208  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ 169
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.37
2 1.18
163 96.45
6 3.55%
209  โรงเรียน หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา 232
2 0.86
2 0.86
1 0.43
0 0.00
2 0.86
225 96.98
7 3.02%
210  โรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า 112
1 0.89
0 0.00
2 1.79
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
211  โรงเรียน บ้านกุดหูลิง 150
2 1.33
0 0.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
146 97.33
4 2.67%
212  โรงเรียน บ้านขวาน้อย 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
213  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 76
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
214  โรงเรียน บ้านขี้เหล็กใหญ่ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียน บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา 207
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
207 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร) 444
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
444 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านผือวิทยายน 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,023 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,805 6.01
เตี้ย  967 3.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,185 7.28
ผอมและเตี้ย  771 2.57
อ้วนและเตี้ย  711 2.37
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,584 78.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,439 คน


21.45%


Powered By www.thaieducation.net