ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 32 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 32 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านราโมง 307
49 15.96
50 16.29
19 6.19
44 14.33
19 6.19
126 41.04
181 58.96%
2  โรงเรียนบ้านธารมะลิ 231
29 12.55
84 36.36
4 1.73
15 6.49
0 0.00
99 42.86
132 57.14%
3  โรงเรียนบ้านบัวทอง 133
1 0.75
21 15.79
9 6.77
20 15.04
22 16.54
60 45.11
73 54.89%
4  โรงเรียนบ้านจาเราะปะไต 103
18 17.48
15 14.56
4 3.88
12 11.65
7 6.80
47 45.63
56 54.37%
5  โรงเรียนบ้านบ่อหิน 150
30 20.00
30 20.00
11 7.33
0 0.00
0 0.00
79 52.67
71 47.33%
6  โรงเรียนบ้านจาเราะซูซู 33
9 27.27
3 9.09
2 6.06
0 0.00
1 3.03
18 54.55
15 45.45%
7  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 6 79
18 22.78
15 18.99
0 0.00
1 1.27
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
8  โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503) 674
102 15.13
46 6.82
9 1.34
46 6.82
52 7.72
419 62.17
255 37.83%
9  โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ 38
3 7.89
2 5.26
3 7.89
4 10.53
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต 5 100
9 9.00
7 7.00
6 6.00
6 6.00
6 6.00
66 66.00
34 34.00%
11  โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 27
3 11.11
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
12  โรงเรียนบ้านเยาะ 414
41 9.90
71 17.15
14 3.38
9 2.17
1 0.24
278 67.15
136 32.85%
13  โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต 776
27 3.48
43 5.54
42 5.41
70 9.02
66 8.51
528 68.04
248 31.96%
14  โรงเรียนบ้านมาลา 133
13 9.77
10 7.52
10 7.52
5 3.76
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
15  โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง 897
60 6.69
160 17.84
10 1.11
19 2.12
2 0.22
646 72.02
251 27.98%
16  โรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) 1143
77 6.74
28 2.45
103 9.01
67 5.86
39 3.41
829 72.53
314 27.47%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) 182
11 6.04
10 5.49
11 6.04
14 7.69
3 1.65
133 73.08
49 26.92%
18  โรงเรียนบ้านตาเนาะแมเราะ 135
13 9.63
10 7.41
5 3.70
0 0.00
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
19  โรงเรียนบ้านบาแตตูแง 103
9 8.74
6 5.83
5 4.85
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
20  โรงเรียนบ้านนาข่อย 253
11 4.35
24 9.49
8 3.16
2 0.79
0 0.00
208 82.21
45 17.79%
21  โรงเรียนบ้านธารน้ำใส 82
6 7.32
6 7.32
1 1.22
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
22  โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 159
22 13.84
2 1.26
1 0.63
0 0.00
0 0.00
134 84.28
25 15.72%
23  โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 147
6 4.08
4 2.72
8 5.44
3 2.04
2 1.36
124 84.35
23 15.65%
24  โรงเรียนบ้านปะเด็ง 65
6 9.23
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
25  โรงเรียนบ้านยะรม 242
7 2.89
28 11.57
2 0.83
0 0.00
0 0.00
205 84.71
37 15.29%
26  โรงเรียนบ้านแหร 322
18 5.59
8 2.48
3 0.93
8 2.48
4 1.24
281 87.27
41 12.73%
27  โรงเรียนบ้านจุโป 112
2 1.79
6 5.36
1 0.89
2 1.79
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
28  โรงเรียนบ้านศรีนคร 104
3 2.88
2 1.92
3 2.88
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
29  โรงเรียนบ้านศรีท่าน้ำ 55
3 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
30  โรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) 157
0 0.00
5 3.18
3 1.91
0 0.00
0 0.00
149 94.90
8 5.10%
31  โรงเรียนบ้านวังศิลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
32  โรงเรียนบ้านโต 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  606 8.24
เตี้ย  699 9.50
เริ่มอ้วน=>อ้วน  303 4.12
ผอมและเตี้ย  349 4.74
อ้วนและเตี้ย  228 3.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,171 70.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,185 คน


29.70%


Powered By www.thaieducation.net