ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยะลา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลองทราย 8
1 12.50
2 25.00
1 12.50
2 25.00
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะโละสดาร์ 64
25 39.06
16 25.00
4 6.25
16 25.00
3 4.69
0 0.00
64 100.00%
3  โรงเรียนบือดองพัฒนา 178
51 28.65
11 6.18
87 48.88
25 14.04
4 2.25
0 0.00
178 100.00%
4  โรงเรียนบ้านพงยือไร 136
42 30.88
40 29.41
8 5.88
40 29.41
0 0.00
6 4.41
130 95.59%
5  โรงเรียนวัดลำใหม่ 63
18 28.57
15 23.81
15 23.81
6 9.52
4 6.35
5 7.94
58 92.06%
6  โรงเรียนบ้านสะเอะ 413
157 38.01
123 29.78
5 1.21
67 16.22
0 0.00
61 14.77
352 85.23%
7  โรงเรียนบ้านเจาะบือแม 124
11 8.87
21 16.94
8 6.45
32 25.81
29 23.39
23 18.55
101 81.45%
8  โรงเรียนบ้านเกะรอ 228
63 27.63
54 23.68
7 3.07
16 7.02
44 19.30
44 19.30
184 80.70%
9  โรงเรียนสันติวิทยา 382
160 41.88
120 31.41
16 4.19
0 0.00
0 0.00
86 22.51
296 77.49%
10  โรงเรียนบ้านอูเป๊าะ 227
79 34.80
64 28.19
9 3.96
20 8.81
0 0.00
55 24.23
172 75.77%
11  โรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) 210
49 23.33
16 7.62
8 3.81
64 30.48
18 8.57
55 26.19
155 73.81%
12  โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 153
33 21.57
42 27.45
10 6.54
21 13.73
3 1.96
44 28.76
109 71.24%
13  โรงเรียนบ้านต้นหยี 36
11 30.56
5 13.89
7 19.44
2 5.56
0 0.00
11 30.56
25 69.44%
14  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 154
27 17.53
56 36.36
5 3.25
11 7.14
2 1.30
53 34.42
101 65.58%
15  โรงเรียนบ้านกือแล 146
21 14.38
55 37.67
6 4.11
9 6.16
4 2.74
51 34.93
95 65.07%
16  โรงเรียนประชาอุทิศ 134
10 7.46
32 23.88
3 2.24
42 31.34
0 0.00
47 35.07
87 64.93%
17  โรงเรียนบ้านบือเล็ง 78
9 11.54
30 38.46
2 2.56
6 7.69
2 2.56
29 37.18
49 62.82%
18  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 77
14 18.18
12 15.58
7 9.09
6 7.79
6 7.79
32 41.56
45 58.44%
19  โรงเรียนบ้านตะโละ 186
11 5.91
30 16.13
15 8.06
41 22.04
10 5.38
79 42.47
107 57.53%
20  โรงเรียนบ้านรามัน 485
68 14.02
88 18.14
29 5.98
59 12.16
27 5.57
214 44.12
271 55.88%
21  โรงเรียนบ้านบึงน้ำใส 154
32 20.78
32 20.78
2 1.30
20 12.99
0 0.00
68 44.16
86 55.84%
22  โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 274
60 21.90
91 33.21
0 0.00
0 0.00
1 0.36
122 44.53
152 55.47%
23  โรงเรียนบ้านกูวา 211
30 14.22
66 31.28
9 4.27
9 4.27
3 1.42
94 44.55
117 55.45%
24  โรงเรียนบ้านบันนังบูโย 320
58 18.13
56 17.50
5 1.56
52 16.25
0 0.00
149 46.56
171 53.44%
25  โรงเรียนวัดชมพูสถิต 60
12 20.00
14 23.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
26  โรงเรียนบ้านคูวอ 220
34 15.45
51 23.18
13 5.91
16 7.27
3 1.36
103 46.82
117 53.18%
27  โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 189
40 21.16
36 19.05
2 1.06
21 11.11
1 0.53
89 47.09
100 52.91%
28  โรงเรียนบ้านบูเกะจือฆา 192
39 20.31
34 17.71
9 4.69
18 9.38
0 0.00
92 47.92
100 52.08%
29  โรงเรียนบ้านโกตาบารู 475
32 6.74
52 10.95
13 2.74
84 17.68
65 13.68
229 48.21
246 51.79%
30  โรงเรียนบ้านปงตา 147
23 15.65
28 19.05
14 9.52
7 4.76
1 0.68
74 50.34
73 49.66%
31  โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 722
55 7.62
66 9.14
31 4.29
121 16.76
79 10.94
370 51.25
352 48.75%
32  โรงเรียนบ้านพรุ 98
12 12.24
23 23.47
0 0.00
12 12.24
0 0.00
51 52.04
47 47.96%
33  โรงเรียนบ้านแหลมทราย 104
23 22.12
12 11.54
5 4.81
8 7.69
0 0.00
56 53.85
48 46.15%
34  โรงเรียนบ้านปาแตรายอ 187
28 14.97
14 7.49
4 2.14
37 19.79
3 1.60
101 54.01
86 45.99%
35  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 195
28 14.36
47 24.10
12 6.15
0 0.00
0 0.00
108 55.38
87 44.62%
36  โรงเรียนบ้านท่าสาป 339
41 12.09
47 13.86
29 8.55
32 9.44
0 0.00
190 56.05
149 43.95%
37  โรงเรียนบ้านกะตูปะ 142
3 2.11
18 12.68
6 4.23
17 11.97
18 12.68
80 56.34
62 43.66%
38  โรงเรียนบ้านสะโต 136
11 8.09
18 13.24
5 3.68
11 8.09
12 8.82
79 58.09
57 41.91%
39  โรงเรียนธารแร่ 60
8 13.33
8 13.33
1 1.67
8 13.33
0 0.00
35 58.33
25 41.67%
40  โรงเรียนบ้านบือมัง 206
14 6.80
14 6.80
7 3.40
28 13.59
18 8.74
125 60.68
81 39.32%
41  โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 85
17 20.00
4 4.71
9 10.59
2 2.35
0 0.00
53 62.35
32 37.65%
42  โรงเรียนบ้านไทรงาม 135
4 2.96
41 30.37
4 2.96
1 0.74
0 0.00
85 62.96
50 37.04%
43  โรงเรียนบ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) 117
15 12.82
25 21.37
0 0.00
3 2.56
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) 126
26 20.63
18 14.29
2 1.59
0 0.00
0 0.00
80 63.49
46 36.51%
45  โรงเรียนบ้านจือนือแร 207
23 11.11
14 6.76
6 2.90
18 8.70
13 6.28
133 64.25
74 35.75%
46  โรงเรียนบ้านตาสา 131
5 3.82
7 5.34
7 5.34
12 9.16
14 10.69
86 65.65
45 34.35%
47  โรงเรียนพัฒนาบาลอ 234
24 10.26
23 9.83
0 0.00
32 13.68
1 0.43
154 65.81
80 34.19%
48  โรงเรียนบ้านปาดาฮัน 98
0 0.00
11 11.22
1 1.02
15 15.31
6 6.12
65 66.33
33 33.67%
49  โรงเรียนวัดลำพะยา 132
15 11.36
2 1.52
17 12.88
10 7.58
0 0.00
88 66.67
44 33.33%
50  โรงเรียนบ้านยือโระ 136
35 25.74
8 5.88
1 0.74
1 0.74
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
51  โรงเรียนบ้านสะเอะใน 169
20 11.83
16 9.47
2 1.18
16 9.47
0 0.00
115 68.05
54 31.95%
52  โรงเรียนบ้านโต๊ะพราน 107
11 10.28
15 14.02
6 5.61
1 0.93
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
53  โรงเรียนบ้านปุโรง 131
17 12.98
9 6.87
5 3.82
7 5.34
2 1.53
91 69.47
40 30.53%
54  โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 212
26 12.26
29 13.68
3 1.42
5 2.36
1 0.47
148 69.81
64 30.19%
55  โรงเรียนบ้านแบหอ 224
32 14.29
26 11.61
8 3.57
1 0.45
0 0.00
157 70.09
67 29.91%
56  โรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา) 61
4 6.56
6 9.84
6 9.84
2 3.28
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
57  โรงเรียนบ้านลือมุ 174
18 10.34
29 16.67
4 2.30
0 0.00
0 0.00
123 70.69
51 29.31%
58  โรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 107
8 7.48
4 3.74
8 7.48
6 5.61
5 4.67
76 71.03
31 28.97%
59  โรงเรียนบ้านวังพญา 92
15 16.30
7 7.61
3 3.26
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
60  โรงเรียนบ้านตาโละ 127
11 8.66
18 14.17
5 3.94
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
61  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 121
13 10.74
15 12.40
2 1.65
2 1.65
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
62  โรงเรียนบ้านบาโด 46
1 2.17
5 10.87
6 13.04
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
63  โรงเรียนบ้านจำปูน 177
30 16.95
9 5.08
3 1.69
3 1.69
1 0.56
131 74.01
46 25.99%
64  โรงเรียนบ้านละแอ 108
9 8.33
7 6.48
7 6.48
5 4.63
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
65  โรงเรียนบ้านกอตอตือระ 235
44 18.72
9 3.83
3 1.28
4 1.70
0 0.00
175 74.47
60 25.53%
66  โรงเรียนบ้านปอเยาะ 91
5 5.49
13 14.29
2 2.20
3 3.30
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
67  โรงเรียนบ้านโฉลง 302
33 10.93
30 9.93
6 1.99
7 2.32
0 0.00
226 74.83
76 25.17%
68  โรงเรียนบ้านป่าพ้อ 76
10 13.16
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
69  โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ 198
19 9.60
14 7.07
15 7.58
1 0.51
0 0.00
149 75.25
49 24.75%
70  โรงเรียนบ้านสาคอ 71
14 19.72
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
71  โรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง 194
8 4.12
9 4.64
6 3.09
13 6.70
10 5.15
148 76.29
46 23.71%
72  โรงเรียนบ้านตาเซะ 137
16 11.68
11 8.03
1 0.73
3 2.19
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
73  โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) 105
11 10.48
4 3.81
5 4.76
4 3.81
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
74  โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 133
5 3.76
19 14.29
1 0.75
5 3.76
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
75  โรงเรียนอนุบาลยะลา 1630
95 5.83
0 0.00
269 16.50
0 0.00
0 0.00
1266 77.67
364 22.33%
76  โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 155
9 5.81
12 7.74
9 5.81
2 1.29
2 1.29
121 78.06
34 21.94%
77  โรงเรียนบ้านกรงปินัง 400
42 10.50
28 7.00
15 3.75
0 0.00
1 0.25
314 78.50
86 21.50%
78  โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 354
27 7.63
30 8.47
12 3.39
7 1.98
0 0.00
278 78.53
76 21.47%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
3 6.38
37 78.72
10 21.28%
80  โรงเรียนบ้านกาลอ 129
0 0.00
27 20.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
81  โรงเรียนบ้านบาโงย 101
3 2.97
11 10.89
2 1.98
4 3.96
1 0.99
80 79.21
21 20.79%
82  โรงเรียนบ้านกือเม็ง 118
12 10.17
10 8.47
0 0.00
2 1.69
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
83  โรงเรียนบ้านพร่อน 173
13 7.51
2 1.16
6 3.47
14 8.09
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
84  โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) 117
7 5.98
7 5.98
7 5.98
2 1.71
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
85  โรงเรียนศรีพัฒนาราม 69
6 8.70
2 2.90
2 2.90
3 4.35
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
86  โรงเรียนบ้านมาแฮ 277
20 7.22
25 9.03
6 2.17
0 0.00
0 0.00
226 81.59
51 18.41%
87  โรงเรียนบ้านพอแม็ง 142
9 6.34
2 1.41
6 4.23
5 3.52
3 2.11
117 82.39
25 17.61%
88  โรงเรียนบ้านกาดือแป 83
8 9.64
3 3.61
2 2.41
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
89  โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) 86
6 6.98
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
90  โรงเรียนบ้านยะลา 274
8 2.92
11 4.01
7 2.55
7 2.55
7 2.55
234 85.40
40 14.60%
91  โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 623
30 4.82
34 5.46
12 1.93
13 2.09
0 0.00
534 85.71
89 14.29%
92  โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) 70
6 8.57
0 0.00
0 0.00
3 4.29
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
93  โรงเรียนบ้านปาโจ 171
5 2.92
9 5.26
3 1.75
4 2.34
3 1.75
147 85.96
24 14.04%
94  โรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะ 166
4 2.41
9 5.42
10 6.02
0 0.00
0 0.00
143 86.14
23 13.86%
95  โรงเรียนบ้านกาลูปัง 211
17 8.06
9 4.27
2 0.95
0 0.00
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
96  โรงเรียนบ้านปูลัย 99
3 3.03
5 5.05
1 1.01
4 4.04
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
97  โรงเรียนบ้านนาเตย 103
5 4.85
6 5.83
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
98  โรงเรียนบ้านพะปูเงาะ 167
4 2.40
5 2.99
4 2.40
4 2.40
4 2.40
146 87.43
21 12.57%
99  โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 214
3 1.40
10 4.67
3 1.40
5 2.34
4 1.87
189 88.32
25 11.68%
100  โรงเรียนบ้านเกียรติ 137
3 2.19
6 4.38
4 2.92
2 1.46
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
101  โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) 101
2 1.98
5 4.95
4 3.96
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
102  โรงเรียนบ้านยะต๊ะ 123
4 3.25
8 6.50
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
103  โรงเรียนบ้านบูเกะบือราแง 63
3 4.76
3 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
104  โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
5 5.75
79 90.80
8 9.20%
105  โรงเรียนบ้านบุดี 229
8 3.49
7 3.06
4 1.75
0 0.00
0 0.00
210 91.70
19 8.30%
106  โรงเรียนบ้านบือยอง 190
9 4.74
3 1.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
107  โรงเรียนบ้านจาหนัน 133
5 3.76
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
108  โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะ 200
5 2.50
1 0.50
3 1.50
0 0.00
0 0.00
191 95.50
9 4.50%
109  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 2215
7 0.32
20 0.90
18 0.81
8 0.36
11 0.50
2151 97.11
64 2.89%
110  โรงเรียนวังธราธิปวิทยา 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
111  โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,288 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,378 10.67
เตี้ย  2,335 10.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,013 4.55
ผอมและเตี้ย  1,259 5.65
อ้วนและเตี้ย  461 2.07
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,842 66.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,446 คน


33.41%


Powered By www.thaieducation.net