ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปัตตานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 115 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกรือเซะ 23
3 13.04
6 26.09
7 30.43
5 21.74
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
2  โรงเรียนบ้านควนหยี 27
5 18.52
4 14.81
5 18.52
5 18.52
8 29.63
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบากง 123
46 37.40
36 29.27
5 4.07
32 26.02
4 3.25
0 0.00
123 100.00%
4  โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง 34
14 41.18
6 17.65
4 11.76
5 14.71
5 14.71
0 0.00
34 100.00%
5  โรงเรียนบ้านระแว้ง 377
31 8.22
121 32.10
9 2.39
152 40.32
64 16.98
0 0.00
377 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสมาหอ 80
12 15.00
15 18.75
25 31.25
14 17.50
14 17.50
0 0.00
80 100.00%
7  โรงเรียนบ้านอีบุ๊ 80
19 23.75
21 26.25
23 28.75
13 16.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
8  โรงเรียนบ้านกูวิง 112
20 17.86
29 25.89
27 24.11
25 22.32
5 4.46
6 5.36
106 94.64%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 262
39 14.89
55 20.99
1 0.38
94 35.88
56 21.37
17 6.49
245 93.51%
10  โรงเรียนบ้านสามยอด 184
120 65.22
6 3.26
15 8.15
29 15.76
0 0.00
14 7.61
170 92.39%
11  โรงเรียนบ้านต้นแซะ 239
50 20.92
45 18.83
55 23.01
45 18.83
19 7.95
25 10.46
214 89.54%
12  โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ 211
99 46.92
64 30.33
6 2.84
18 8.53
1 0.47
23 10.90
188 89.10%
13  โรงเรียนบ้านเจาะบาแน 102
22 21.57
20 19.61
27 26.47
13 12.75
8 7.84
12 11.76
90 88.24%
14  โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม 116
37 31.90
47 40.52
4 3.45
12 10.34
2 1.72
14 12.07
102 87.93%
15  โรงเรียนบ้านประจัน 219
57 26.03
50 22.83
25 11.42
40 18.26
20 9.13
27 12.33
192 87.67%
16  โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากูนิง) 72
17 23.61
16 22.22
3 4.17
22 30.56
5 6.94
9 12.50
63 87.50%
17  โรงเรียนบ้านควนลาแม 92
36 39.13
21 22.83
2 2.17
17 18.48
2 2.17
14 15.22
78 84.78%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน 251
30 11.95
42 16.73
13 5.18
72 28.69
55 21.91
39 15.54
212 84.46%
19  โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 214
43 20.09
26 12.15
5 2.34
69 32.24
31 14.49
40 18.69
174 81.31%
20  โรงเรียนบ้านบินยา 123
46 37.40
30 24.39
6 4.88
13 10.57
2 1.63
26 21.14
97 78.86%
21  โรงเรียนบ้านควนโนรี 96
68 70.83
5 5.21
1 1.04
0 0.00
0 0.00
22 22.92
74 77.08%
22  โรงเรียนบ้านต้นโตนด 24
8 33.33
8 33.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
6 25.00
18 75.00%
23  โรงเรียนบ้านบาเงง 76
23 30.26
15 19.74
5 6.58
10 13.16
2 2.63
21 27.63
55 72.37%
24  โรงเรียนบ้านยางแดง 89
33 37.08
14 15.73
9 10.11
8 8.99
0 0.00
25 28.09
64 71.91%
25  โรงเรียนบ้านกระโด 176
34 19.32
42 23.86
12 6.82
27 15.34
3 1.70
58 32.95
118 67.05%
26  โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 127
30 23.62
25 19.69
3 2.36
14 11.02
6 4.72
49 38.58
78 61.42%
27  โรงเรียนวัดธนาภิมุข 101
14 13.86
7 6.93
8 7.92
18 17.82
14 13.86
40 39.60
61 60.40%
28  โรงเรียนบ้านลางสาด 137
26 18.98
28 20.44
2 1.46
21 15.33
0 0.00
60 43.80
77 56.20%
29  โรงเรียนบ้านราวอ 92
23 25.00
18 19.57
3 3.26
7 7.61
0 0.00
41 44.57
51 55.43%
30  โรงเรียนวัดป่าสวย 28
8 28.57
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
31  โรงเรียนวัดมะกรูด 151
14 9.27
14 9.27
42 27.81
4 2.65
3 1.99
74 49.01
77 50.99%
32  โรงเรียนบ้านถนน 197
47 23.86
40 20.30
6 3.05
7 3.55
0 0.00
97 49.24
100 50.76%
33  โรงเรียนบ้านศาลาสอง 109
22 20.18
17 15.60
4 3.67
9 8.26
3 2.75
54 49.54
55 50.46%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน 249
50 20.08
48 19.28
0 0.00
0 0.00
27 10.84
124 49.80
125 50.20%
35  โรงเรียนบ้านควนแตน 82
11 13.41
11 13.41
8 9.76
11 13.41
0 0.00
41 50.00
41 50.00%
36  โรงเรียนบ้านสายชล 118
22 18.64
13 11.02
8 6.78
8 6.78
8 6.78
59 50.00
59 50.00%
37  โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 354
39 11.02
28 7.91
16 4.52
73 20.62
20 5.65
178 50.28
176 49.72%
38  โรงเรียนบ้านคางา 153
28 18.30
34 22.22
5 3.27
8 5.23
1 0.65
77 50.33
76 49.67%
39  โรงเรียนบ้านสะกำ 300
58 19.33
67 22.33
5 1.67
17 5.67
0 0.00
153 51.00
147 49.00%
40  โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) 27
3 11.11
3 11.11
1 3.70
4 14.81
2 7.41
14 51.85
13 48.15%
41  โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ 141
13 9.22
26 18.44
4 2.84
24 17.02
0 0.00
74 52.48
67 47.52%
42  โรงเรียนตลาดปรีกี 414
81 19.57
68 16.43
4 0.97
42 10.14
0 0.00
219 52.90
195 47.10%
43  โรงเรียนบ้านดูวา 138
14 10.14
39 28.26
4 2.90
6 4.35
2 1.45
73 52.90
65 47.10%
44  โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ 111
16 14.41
19 17.12
1 0.90
5 4.50
9 8.11
61 54.95
50 45.05%
45  โรงเรียนบ้านบูเกะกุง 139
21 15.11
29 20.86
3 2.16
8 5.76
1 0.72
77 55.40
62 44.60%
46  โรงเรียนบ้านกระเสาะ 167
31 18.56
14 8.38
0 0.00
28 16.77
0 0.00
94 56.29
73 43.71%
47  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 174
15 8.62
21 12.07
32 18.39
5 2.87
0 0.00
101 58.05
73 41.95%
48  โรงเรียนบ้านดอนเค็ด 100
13 13.00
21 21.00
2 2.00
4 4.00
1 1.00
59 59.00
41 41.00%
49  โรงเรียนบ้านละหารยามู 147
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 38.78
3 2.04
87 59.18
60 40.82%
50  โรงเรียนบ้านเกาะจัน 189
27 14.29
38 20.11
8 4.23
3 1.59
1 0.53
112 59.26
77 40.74%
51  โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง 110
19 17.27
10 9.09
4 3.64
6 5.45
5 4.55
66 60.00
44 40.00%
52  โรงเรียนต้นพิกุล 379
39 10.29
52 13.72
2 0.53
58 15.30
0 0.00
228 60.16
151 39.84%
53  โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 265
37 13.96
60 22.64
1 0.38
7 2.64
0 0.00
160 60.38
105 39.62%
54  โรงเรียนบ้านปาลัส 153
11 7.19
38 24.84
10 6.54
0 0.00
0 0.00
94 61.44
59 38.56%
55  โรงเรียนบ้านบาโง 78
11 14.10
9 11.54
4 5.13
6 7.69
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
56  โรงเรียนบ้านเกาะตา 112
31 27.68
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
69 61.61
43 38.39%
57  โรงเรียนวัดนาประดู่ 136
9 6.62
13 9.56
30 22.06
0 0.00
0 0.00
84 61.76
52 38.24%
58  โรงเรียนบ้านตันหยง 71
5 7.04
5 7.04
1 1.41
10 14.08
6 8.45
44 61.97
27 38.03%
59  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ 150
10 6.67
7 4.67
21 14.00
17 11.33
0 0.00
95 63.33
55 36.67%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 127
10 7.87
13 10.24
8 6.30
8 6.30
6 4.72
82 64.57
45 35.43%
61  โรงเรียนบ้านควนประ 56
8 14.29
0 0.00
4 7.14
7 12.50
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
62  โรงเรียนบ้านชะเมา 78
8 10.26
1 1.28
8 10.26
9 11.54
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
63  โรงเรียนบ้านนาเกตุ 138
19 13.77
14 10.14
6 4.35
2 1.45
5 3.62
92 66.67
46 33.33%
64  โรงเรียนบ้านน้ำใส 525
29 5.52
70 13.33
18 3.43
54 10.29
4 0.76
350 66.67
175 33.33%
65  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 347
47 13.54
57 16.43
10 2.88
0 0.00
0 0.00
233 67.15
114 32.85%
66  โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 471
68 14.44
83 17.62
1 0.21
2 0.42
0 0.00
317 67.30
154 32.70%
67  โรงเรียนบ้านปลักปรือ 77
2 2.60
13 16.88
0 0.00
10 12.99
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
68  โรงเรียนวัดนิคมสถิต 77
16 20.78
3 3.90
5 6.49
1 1.30
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
69  โรงเรียนบ้านกระหวะ 205
30 14.63
20 9.76
5 2.44
7 3.41
2 0.98
141 68.78
64 31.22%
70  โรงเรียนวัดเกาะหวาย 119
7 5.88
15 12.61
12 10.08
2 1.68
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
71  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 58
5 8.62
3 5.17
3 5.17
6 10.34
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 176
13 7.39
15 8.52
21 11.93
2 1.14
0 0.00
125 71.02
51 28.98%
73  โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 171
11 6.43
7 4.09
15 8.77
10 5.85
5 2.92
123 71.93
48 28.07%
74  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 140
10 7.14
11 7.86
6 4.29
9 6.43
3 2.14
101 72.14
39 27.86%
75  โรงเรียนบ้านบูดน 238
8 3.36
11 4.62
20 8.40
16 6.72
11 4.62
172 72.27
66 27.73%
76  โรงเรียนบ้านตรัง 107
7 6.54
10 9.35
8 7.48
2 1.87
2 1.87
78 72.90
29 27.10%
77  โรงเรียนบ้านมะหุด 189
19 10.05
24 12.70
5 2.65
3 1.59
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
78  โรงเรียนบ้านวังกว้าง 397
54 13.60
44 11.08
2 0.50
4 1.01
1 0.25
292 73.55
105 26.45%
79  โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา 81
13 16.05
7 8.64
1 1.23
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 418
38 9.09
42 10.05
9 2.15
16 3.83
1 0.24
312 74.64
106 25.36%
81  โรงเรียนบ้านคลองหิน 137
17 12.41
17 12.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
82  โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 55
10 18.18
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
83  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 166
8 4.82
24 14.46
5 3.01
2 1.20
0 0.00
127 76.51
39 23.49%
84  โรงเรียนบ้านแขนท้าว 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 21.84
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
85  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
2 3.77
6 11.32
2 3.77
1 1.89
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) 277
16 5.78
14 5.05
3 1.08
0 0.00
24 8.66
220 79.42
57 20.58%
87  โรงเรียนบ้านด่าน 64
7 10.94
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
88  โรงเรียนอนุบาลยะรัง 723
55 7.61
49 6.78
30 4.15
8 1.11
3 0.41
578 79.94
145 20.06%
89  โรงเรียนบ้านโคกเหรียง 94
2 2.13
5 5.32
6 6.38
5 5.32
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
90  โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 100
1 1.00
5 5.00
10 10.00
3 3.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
91  โรงเรียนบ้านบูโกะ 130
18 13.85
0 0.00
2 1.54
4 3.08
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
92  โรงเรียนบ้านบาละแต 134
0 0.00
0 0.00
4 2.99
20 14.93
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
93  โรงเรียนบ้านคลองช้าง 203
10 4.93
19 9.36
7 3.45
0 0.00
0 0.00
167 82.27
36 17.73%
94  โรงเรียนบ้านควนลังงา 153
8 5.23
4 2.61
10 6.54
5 3.27
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
95  โรงเรียนบ้านปานัน 134
10 7.46
8 5.97
5 3.73
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
96  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 125
6 4.80
9 7.20
0 0.00
6 4.80
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
97  โรงเรียนวัดบุพนิมิต 116
6 5.17
5 4.31
1 0.86
6 5.17
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
98  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 172
15 8.72
8 4.65
0 0.00
2 1.16
0 0.00
147 85.47
25 14.53%
99  โรงเรียนบ้านตุปะ 95
1 1.05
10 10.53
2 2.11
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
100  โรงเรียนบ้านโผงโผง 133
4 3.01
11 8.27
2 1.50
1 0.75
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
101  โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 74
7 9.46
1 1.35
0 0.00
2 2.70
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
102  โรงเรียนบ้านคลองทราย 46
1 2.17
4 8.70
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
103  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 123
7 5.69
4 3.25
4 3.25
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
104  โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00%
105  โรงเรียนวัดสุนทรวารี 103
4 3.88
0 0.00
7 6.80
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
106  โรงเรียนบ้านอินทนิล 223
6 2.69
4 1.79
2 0.90
9 4.04
2 0.90
200 89.69
23 10.31%
107  โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 205
6 2.93
7 3.41
1 0.49
3 1.46
2 0.98
186 90.73
19 9.27%
108  โรงเรียนบ้านล้อแตก 93
1 1.08
5 5.38
0 0.00
2 2.15
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
109  โรงเรียนบ้านบราโอ 107
0 0.00
2 1.87
2 1.87
0 0.00
5 4.67
98 91.59
9 8.41%
110  โรงเรียนบ้านเขาวัง 245
8 3.27
0 0.00
4 1.63
4 1.63
0 0.00
229 93.47
16 6.53%
111  โรงเรียนบ้านป่าบอน 79
0 0.00
2 2.53
2 2.53
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
112  โรงเรียนวัดภมรคติวัน 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
113  โรงเรียนบ้านสิเดะ 235
4 1.70
0 0.00
3 1.28
0 0.00
0 0.00
228 97.02
7 2.98%
114  โรงเรียนบ้านคูระ 0
16 0.00
20 0.00
17 0.00
8 0.00
17 0.00
-78 0.00
78 0.00%
115  โรงเรียนบ้านอาโห 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,794 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,392 13.44
เตี้ย  2,281 12.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  853 4.79
ผอมและเตี้ย  1,515 8.51
อ้วนและเตี้ย  519 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,234 57.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,560 คน


42.49%


Powered By www.thaieducation.net