ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พัทลุง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 116 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านธรรมเถียร 85
15 17.65
17 20.00
8 9.41
10 11.76
3 3.53
32 37.65
53 62.35%
2  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 233
20 8.58
15 6.44
18 7.73
35 15.02
34 14.59
111 47.64
122 52.36%
3  โรงเรียนบ้านลานข่อย 231
20 8.66
18 7.79
11 4.76
38 16.45
30 12.99
114 49.35
117 50.65%
4  โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) 114
16 14.04
0 0.00
12 10.53
16 14.04
13 11.40
57 50.00
57 50.00%
5  โรงเรียนบ้านชายคลอง 46
8 17.39
6 13.04
2 4.35
6 13.04
0 0.00
24 52.17
22 47.83%
6  โรงเรียนบ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 88
14 15.91
15 17.05
3 3.41
3 3.41
7 7.95
46 52.27
42 47.73%
7  โรงเรียนวัดปากประ 40
5 12.50
1 2.50
11 27.50
2 5.00
0 0.00
21 52.50
19 47.50%
8  โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต 298
9 3.02
14 4.70
45 15.10
23 7.72
49 16.44
158 53.02
140 46.98%
9  โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง 107
0 0.00
9 8.41
14 13.08
9 8.41
18 16.82
57 53.27
50 46.73%
10  โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 125
14 11.20
12 9.60
23 18.40
8 6.40
1 0.80
67 53.60
58 46.40%
11  โรงเรียนวัดควนปันตาราม 81
10 12.35
6 7.41
19 23.46
0 0.00
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
12  โรงเรียนวัดกลาง 29
0 0.00
0 0.00
12 41.38
0 0.00
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
13  โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) 213
26 12.21
0 0.00
20 9.39
19 8.92
21 9.86
127 59.62
86 40.38%
14  โรงเรียนบ้านนาวง 129
8 6.20
3 2.33
30 23.26
0 0.00
11 8.53
77 59.69
52 40.31%
15  โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ 60
2 3.33
4 6.67
11 18.33
6 10.00
1 1.67
36 60.00
24 40.00%
16  โรงเรียนบ้านโหละหนุน 83
15 18.07
0 0.00
15 18.07
0 0.00
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
17  โรงเรียนวัดร่มเมือง 164
32 19.51
13 7.93
0 0.00
8 4.88
8 4.88
103 62.80
61 37.20%
18  โรงเรียนวัดปากสระ 65
7 10.77
5 7.69
4 6.15
4 6.15
4 6.15
41 63.08
24 36.92%
19  โรงเรียนบ้านเขาปู่ 296
32 10.81
28 9.46
23 7.77
8 2.70
18 6.08
187 63.18
109 36.82%
20  โรงเรียนวัดนาท่อม 70
2 2.86
3 4.29
7 10.00
5 7.14
8 11.43
45 64.29
25 35.71%
21  โรงเรียนบ้านสวนโหนด 108
3 2.78
0 0.00
28 25.93
3 2.78
4 3.70
70 64.81
38 35.19%
22  โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) 61
13 21.31
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
23  โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม 628
43 6.85
38 6.05
43 6.85
44 7.01
44 7.01
416 66.24
212 33.76%
24  โรงเรียนวัดลำใน 86
6 6.98
9 10.47
4 4.65
6 6.98
4 4.65
57 66.28
29 33.72%
25  โรงเรียนบ้านไทรทอง 46
5 10.87
0 0.00
3 6.52
5 10.87
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
26  โรงเรียนวัดตะแพน 235
28 11.91
1 0.43
46 19.57
0 0.00
0 0.00
160 68.09
75 31.91%
27  โรงเรียนวัดบ้านนา 222
36 16.22
8 3.60
24 10.81
2 0.90
0 0.00
152 68.47
70 31.53%
28  โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 253
17 6.72
9 3.56
32 12.65
11 4.35
10 3.95
174 68.77
79 31.23%
29  โรงเรียนวัดควนถบ 101
12 11.88
7 6.93
12 11.88
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
30  โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 965
74 7.67
30 3.11
147 15.23
33 3.42
0 0.00
681 70.57
284 29.43%
31  โรงเรียนวัดบ้านสวน 201
26 12.94
14 6.97
19 9.45
0 0.00
0 0.00
142 70.65
59 29.35%
32  โรงเรียนวัดอภยาราม 145
1 0.69
5 3.45
19 13.10
4 2.76
13 8.97
103 71.03
42 28.97%
33  โรงเรียนบ้านไสเลียบ 71
4 5.63
6 8.45
10 14.08
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
34  โรงเรียนวัดโงกน้ำ 142
14 9.86
5 3.52
18 12.68
3 2.11
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
35  โรงเรียน วัดเขาป้าเจ้ 58
3 5.17
2 3.45
11 18.97
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
36  โรงเรียนบ้านขันหมู่ 29
3 10.34
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
37  โรงเรียนวัดไทรโกบ 117
3 2.56
5 4.27
21 17.95
3 2.56
0 0.00
85 72.65
32 27.35%
38  โรงเรียนวัดควนแร่ 211
21 9.95
7 3.32
29 13.74
0 0.00
0 0.00
154 72.99
57 27.01%
39  โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 147
3 2.04
9 6.12
16 10.88
5 3.40
6 4.08
108 73.47
39 26.53%
40  โรงเรียนวัดควนแพรกหา 129
8 6.20
2 1.55
24 18.60
0 0.00
0 0.00
95 73.64
34 26.36%
41  โรงเรียนบ้านปากเหมือง 195
16 8.21
26 13.33
7 3.59
1 0.51
1 0.51
144 73.85
51 26.15%
42  โรงเรียนวัดประดู่เรียง 66
5 7.58
3 4.55
7 10.61
2 3.03
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
43  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) 63
3 4.76
2 3.17
11 17.46
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
44  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 230
19 8.26
7 3.04
20 8.70
10 4.35
2 0.87
172 74.78
58 25.22%
45  โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ 175
21 12.00
8 4.57
11 6.29
4 2.29
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
46  โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 197
15 7.61
0 0.00
13 6.60
15 7.61
6 3.05
148 75.13
49 24.87%
47  โรงเรียนบ้านไสกุน 132
6 4.55
4 3.03
20 15.15
2 1.52
0 0.00
100 75.76
32 24.24%
48  โรงเรียนบ้านต้นไทร 62
5 8.06
2 3.23
5 8.06
0 0.00
3 4.84
47 75.81
15 24.19%
49  โรงเรียนบ้านเตง 83
4 4.82
0 0.00
16 19.28
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
50  โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) 83
5 6.02
2 2.41
13 15.66
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
51  โรงเรียนบ้านบ่อทราย 212
14 6.60
11 5.19
21 9.91
5 2.36
0 0.00
161 75.94
51 24.06%
52  โรงเรียนบ้านขัน 161
7 4.35
3 1.86
25 15.53
0 0.00
0 0.00
126 78.26
35 21.74%
53  โรงเรียนบ้านเนินทราย 23
0 0.00
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
54  โรงเรียนบ้านเตาปูน 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
55  โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 117
16 13.68
0 0.00
9 7.69
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
56  โรงเรียนวัดเขาแดง 117
10 8.55
0 0.00
15 12.82
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
57  โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) 109
7 6.42
3 2.75
13 11.93
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
58  โรงเรียนบ้านไสถั่ว 76
7 9.21
1 1.32
7 9.21
1 1.32
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
59  โรงเรียนวัดลานแซะ 244
18 7.38
13 5.33
11 4.51
6 2.46
3 1.23
193 79.10
51 20.90%
60  โรงเรียนวัดป่าตอ 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
61  โรงเรียนวัดหัวหมอน 126
3 2.38
9 7.14
12 9.52
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
62  โรงเรียนวัดแหลมโตนด 178
7 3.93
15 8.43
14 7.87
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
63  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1607
97 6.04
19 1.18
207 12.88
1 0.06
0 0.00
1283 79.84
324 20.16%
64  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 216
6 2.78
6 2.78
18 8.33
6 2.78
7 3.24
173 80.09
43 19.91%
65  โรงเรียนวัดเกษตรนิคม 108
3 2.78
2 1.85
16 14.81
0 0.00
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
66  โรงเรียนบ้านนาโหนด 103
1 0.97
2 1.94
15 14.56
2 1.94
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
67  โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร 57
2 3.51
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
68  โรงเรียน วัดดอนศาลา 167
6 3.59
1 0.60
9 5.39
6 3.59
10 5.99
135 80.84
32 19.16%
69  โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) 47
0 0.00
0 0.00
9 19.15
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
70  โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ 148
7 4.73
4 2.70
16 10.81
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
71  โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) 265
5 1.89
1 0.38
34 12.83
6 2.26
1 0.38
218 82.26
47 17.74%
72  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
8 10.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
73  โรงเรียนบ้านโตน 132
4 3.03
6 4.55
8 6.06
5 3.79
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
74  โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 81
8 9.88
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
75  โรงเรียนบ้านหัสคุณ 72
8 11.11
0 0.00
2 2.78
0 0.00
2 2.78
60 83.33
12 16.67%
76  โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม 55
5 9.09
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
77  โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
1 1.79
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
78  โรงเรียนบ้านควนขนุน 158
6 3.80
3 1.90
15 9.49
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
79  โรงเรียนวัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) 294
10 3.40
7 2.38
15 5.10
6 2.04
7 2.38
249 84.69
45 15.31%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล 198
6 3.03
4 2.02
15 7.58
5 2.53
0 0.00
168 84.85
30 15.15%
81  โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี 86
2 2.33
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
82  โรงเรียนทุ่งยางเปล 93
5 5.38
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
83  โรงเรียนบ้านห้วยกรวด 60
2 3.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
84  โรงเรียนบ้านควนพลี 169
7 4.14
3 1.78
14 8.28
1 0.59
0 0.00
144 85.21
25 14.79%
85  โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว 48
3 6.25
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
86  โรงเรียนบ้านควนกุฎ 79
3 3.80
2 2.53
4 5.06
1 1.27
1 1.27
68 86.08
11 13.92%
87  โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 144
5 3.47
1 0.69
13 9.03
1 0.69
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
88  โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 87
4 4.60
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
89  โรงเรียนวัดพังดาน 88
5 5.68
3 3.41
3 3.41
1 1.14
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
90  โรงเรียนบ้านปากสระ 92
2 2.17
0 0.00
9 9.78
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
91  โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง 55
0 0.00
3 5.45
3 5.45
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
92  โรงเรียนวัดโคกแย้ม 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
3 4.76
55 87.30
8 12.70%
93  โรงเรียนวัดบ่วงช้าง 96
4 4.17
3 3.13
3 3.13
0 0.00
2 2.08
84 87.50
12 12.50%
94  โรงเรียนบ้านสํานักกอ 134
3 2.24
3 2.24
7 5.22
2 1.49
1 0.75
118 88.06
16 11.94%
95  โรงเรียนวัดโพรงงู 118
2 1.69
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
96  โรงเรียนวัดเกาะยาง 34
0 0.00
1 2.94
2 5.88
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
97  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 95
3 3.16
1 1.05
5 5.26
2 2.11
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
98  โรงเรียนบ้านใสอ้อย 54
0 0.00
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
99  โรงเรียนบ้านเหรียงงาม 137
4 2.92
4 2.92
4 2.92
2 1.46
1 0.73
122 89.05
15 10.95%
100  โรงเรียนวัดสุนทราวาส 115
7 6.09
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
101  โรงเรียนวัดประดู่ทอง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
102  โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ 63
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
103  โรงเรียนวัดเขาอ้อ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
104  โรงเรียนวัดใสประดู่ 113
3 2.65
3 2.65
4 3.54
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
105  โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 187
4 2.14
2 1.07
8 4.28
0 0.00
0 0.00
173 92.51
14 7.49%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง 42
3 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
107  โรงเรียนชุณหะวัณ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
108  โรงเรียนบ้านโคกโดน 117
1 0.85
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84%
109  โรงเรียนบ้านถ้ำลา 106
2 1.89
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
110  โรงเรียนวัดไทรงาม 114
2 1.75
3 2.63
1 0.88
1 0.88
0 0.00
107 93.86
7 6.14%
111  โรงเรียนบ้านควนดินแดง 196
0 0.00
0 0.00
12 6.12
0 0.00
0 0.00
184 93.88
12 6.12%
112  โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 71
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
113  โรงเรียนวัดหรังแคบ 189
0 0.00
2 1.06
5 2.65
1 0.53
2 1.06
179 94.71
10 5.29%
114  โรงเรียนวัดเขาทอง 115
2 1.74
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
115  โรงเรียนบ้านระหว่างควน 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
116  โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,411 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,036 6.31
เตี้ย  540 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,657 10.10
ผอมและเตี้ย  423 2.58
อ้วนและเตี้ย  367 2.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,388 75.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,023 คน


24.51%


Powered By www.thaieducation.net