ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล) 46
32 69.57
2 4.35
12 26.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนวัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 10
5 50.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 74
9 12.16
20 27.03
22 29.73
10 13.51
6 8.11
7 9.46
67 90.54%
4  โรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล) 63
22 34.92
13 20.63
7 11.11
6 9.52
7 11.11
8 12.70
55 87.30%
5  โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล) 88
20 22.73
12 13.64
18 20.45
10 11.36
10 11.36
18 20.45
70 79.55%
6  โรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ) 393
224 57.00
0 0.00
29 7.38
7 1.78
0 0.00
133 33.84
260 66.16%
7  โรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง) 127
15 11.81
7 5.51
23 18.11
25 19.69
13 10.24
44 34.65
83 65.35%
8  โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 196
23 11.73
26 13.27
29 14.80
17 8.67
20 10.20
81 41.33
115 58.67%
9  โรงเรียนวัดหุบกระทิง 371
65 17.52
41 11.05
60 16.17
28 7.55
16 4.31
161 43.40
210 56.60%
10  โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี) 176
3 1.70
11 6.25
30 17.05
14 7.95
41 23.30
77 43.75
99 56.25%
11  โรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 77
35 45.45
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
39 50.65
38 49.35%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 48
4 8.33
10 20.83
8 16.67
0 0.00
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
13  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 112
22 19.64
11 9.82
12 10.71
5 4.46
1 0.89
61 54.46
51 45.54%
14  โรงเรียนวัดม่วง 115
15 13.04
5 4.35
8 6.96
9 7.83
15 13.04
63 54.78
52 45.22%
15  โรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 136
30 22.06
7 5.15
13 9.56
11 8.09
0 0.00
75 55.15
61 44.85%
16  โรงเรียนบ้านกุ่ม 18
2 11.11
0 0.00
6 33.33
0 0.00
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
17  โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 97
5 5.15
7 7.22
13 13.40
9 9.28
7 7.22
56 57.73
41 42.27%
18  โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) 677
29 4.28
27 3.99
89 13.15
56 8.27
83 12.26
393 58.05
284 41.95%
19  โรงเรียนวัดชาวเหนือ 455
44 9.67
21 4.62
92 20.22
11 2.42
14 3.08
273 60.00
182 40.00%
20  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 149
22 14.77
16 10.74
13 8.72
5 3.36
3 2.01
90 60.40
59 39.60%
21  โรงเรียนวัดตาผา 31
6 19.35
0 0.00
5 16.13
1 3.23
0 0.00
19 61.29
12 38.71%
22  โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 51
9 17.65
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
23  โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 54
8 14.81
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
24  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก 79
11 13.92
4 5.06
12 15.19
0 0.00
2 2.53
50 63.29
29 36.71%
25  โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 59
4 6.78
5 8.47
5 8.47
7 11.86
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
26  โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น 48
3 6.25
2 4.17
10 20.83
2 4.17
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
27  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 918
2 0.22
32 3.49
113 12.31
36 3.92
137 14.92
598 65.14
320 34.86%
28  โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207 91
6 6.59
9 9.89
3 3.30
9 9.89
4 4.40
60 65.93
31 34.07%
29  โรงเรียนวัดท่าเรือ 161
9 5.59
12 7.45
28 17.39
4 2.48
0 0.00
108 67.08
53 32.92%
30  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
3 2.19
8 5.84
32 23.36
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
31  โรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล) 122
5 4.10
4 3.28
18 14.75
2 1.64
11 9.02
82 67.21
40 32.79%
32  โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 130
13 10.00
11 8.46
13 10.00
4 3.08
1 0.77
88 67.69
42 32.31%
33  โรงเรียนวัดหนองมะค่า 233
16 6.87
22 9.44
21 9.01
16 6.87
0 0.00
158 67.81
75 32.19%
34  โรงเรียนวัดยางหัก 56
5 8.93
0 0.00
13 23.21
0 0.00
0 0.00
38 67.86
18 32.14%
35  โรงเรียนธรรมาธิปไตย 165
11 6.67
5 3.03
10 6.06
14 8.48
13 7.88
112 67.88
53 32.12%
36  โรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 111
8 7.21
0 0.00
7 6.31
20 18.02
0 0.00
76 68.47
35 31.53%
37  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 365
23 6.30
14 3.84
70 19.18
5 1.37
2 0.55
251 68.77
114 31.23%
38  โรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ 454
26 5.73
14 3.08
49 10.79
32 7.05
20 4.41
313 68.94
141 31.06%
39  โรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 133
4 3.01
7 5.26
15 11.28
5 3.76
10 7.52
92 69.17
41 30.83%
40  โรงเรียนบ้านหนองครึม 108
11 10.19
7 6.48
7 6.48
7 6.48
1 0.93
75 69.44
33 30.56%
41  โรงเรียนวัดหนองอ้อ 165
4 2.42
13 7.88
29 17.58
4 2.42
0 0.00
115 69.70
50 30.30%
42  โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 43
1 2.33
4 9.30
7 16.28
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
43  โรงเรียนวัดนางแก้ว 330
21 6.36
14 4.24
37 11.21
14 4.24
8 2.42
236 71.52
94 28.48%
44  โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 151
10 6.62
4 2.65
20 13.25
5 3.31
4 2.65
108 71.52
43 28.48%
45  โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 67
8 11.94
1 1.49
10 14.93
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
46  โรงเรียนวัดเขาพระ 142
20 14.08
8 5.63
12 8.45
0 0.00
0 0.00
102 71.83
40 28.17%
47  โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 121
5 4.13
4 3.31
11 9.09
5 4.13
9 7.44
87 71.90
34 28.10%
48  โรงเรียนวัดสนามชัย 129
5 3.88
3 2.33
28 21.71
0 0.00
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
49  โรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี) 134
6 4.48
10 7.46
20 14.93
1 0.75
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
50  โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์) 152
3 1.97
1 0.66
28 18.42
9 5.92
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
51  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 101
11 10.89
0 0.00
16 15.84
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
52  โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 120
5 4.17
11 9.17
15 12.50
1 0.83
0 0.00
88 73.33
32 26.67%
53  โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 384
14 3.65
13 3.39
17 4.43
27 7.03
30 7.81
283 73.70
101 26.30%
54  โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 80
6 7.50
2 2.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
55  โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 92
8 8.70
3 3.26
9 9.78
4 4.35
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
56  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 102
7 6.86
4 3.92
11 10.78
1 0.98
3 2.94
76 74.51
26 25.49%
57  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 120
6 5.00
8 6.67
7 5.83
9 7.50
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
58  โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 76
5 6.58
3 3.95
8 10.53
3 3.95
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
59  โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 36
2 5.56
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
60  โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 61
0 0.00
0 0.00
15 24.59
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
61  โรงเรียนวัดลำพยอม 29
0 0.00
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
62  โรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 209
23 11.00
0 0.00
27 12.92
0 0.00
0 0.00
159 76.08
50 23.92%
63  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) 291
18 6.19
17 5.84
31 10.65
2 0.69
1 0.34
222 76.29
69 23.71%
64  โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 55
2 3.64
1 1.82
10 18.18
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
65  โรงเรียนวัดดอนพรม 34
2 5.88
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
66  โรงเรียนวัดหนองประทุน 129
13 10.08
7 5.43
8 6.20
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
67  โรงเรียนวัดหัวโพ 192
12 6.25
11 5.73
20 10.42
0 0.00
0 0.00
149 77.60
43 22.40%
68  โรงเรียนวัดแหลมทอง 55
2 3.64
3 5.45
7 12.73
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
69  โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 74
6 8.11
1 1.35
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
70  โรงเรียนวัดสัมมาราม 116
5 4.31
2 1.72
8 6.90
2 1.72
8 6.90
91 78.45
25 21.55%
71  โรงเรียนวัดตาล 14
0 0.00
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
72  โรงเรียนวัดดีบอน 83
3 3.61
8 9.64
5 6.02
1 1.20
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
73  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 99
4 4.04
1 1.01
15 15.15
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
74  โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 91
6 6.59
3 3.30
6 6.59
3 3.30
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
75  โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 128
8 6.25
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
76  โรงเรียนวัดทำนบ 73
4 5.48
1 1.37
0 0.00
0 0.00
8 10.96
60 82.19
13 17.81%
77  โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 575
41 7.13
13 2.26
42 7.30
6 1.04
0 0.00
473 82.26
102 17.74%
78  โรงเรียนวัดดอนสาลี 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
1 2.17
38 82.61
8 17.39%
79  โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
2 2.90
2 2.90
57 82.61
12 17.39%
80  โรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 133
4 3.01
3 2.26
16 12.03
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
81  โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา) 135
3 2.22
1 0.74
17 12.59
0 0.00
2 1.48
112 82.96
23 17.04%
82  โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า (สุวรรณโพธาประชานุกูล) 106
4 3.77
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
83  โรงเรียนบ้านหนองคา 66
2 3.03
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
84  โรงเรียนวัดหลวง 84
4 4.76
0 0.00
9 10.71
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
85  โรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 186
10 5.38
6 3.23
15 8.06
0 0.00
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
86  โรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 67
3 4.48
0 0.00
8 11.94
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
87  โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
0 0.00
3 4.84
52 83.87
10 16.13%
88  โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 131
7 5.34
9 6.87
0 0.00
5 3.82
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
89  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 50
1 2.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
42 84.00
8 16.00%
90  โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 169
3 1.78
2 1.18
21 12.43
1 0.59
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
91  โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
92  โรงเรียนวัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์) 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
2 2.82
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
93  โรงเรียนวัดหนองกลางดง 191
7 3.66
0 0.00
22 11.52
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
94  โรงเรียนวัดโคกทอง 122
3 2.46
3 2.46
12 9.84
0 0.00
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
95  โรงเรียนวัดระฆังทอง 76
4 5.26
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
96  โรงเรียนวัดมาบแค 118
10 8.47
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
97  โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
98  โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง 59
4 6.78
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
99  โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง) 200
1 0.50
3 1.50
23 11.50
0 0.00
0 0.00
173 86.50
27 13.50%
100  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 137
1 0.73
5 3.65
12 8.76
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
101  โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
102  โรงเรียนวัดสระสี่มุม 56
3 5.36
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
103  โรงเรียนวัดเหนือ 104
0 0.00
1 0.96
12 11.54
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
104  โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 97
2 2.06
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
105  โรงเรียนวัดดอนทราย 292
11 3.77
3 1.03
22 7.53
0 0.00
0 0.00
256 87.67
36 12.33%
106  โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ 411
7 1.70
9 2.19
6 1.46
13 3.16
15 3.65
361 87.83
50 12.17%
107  โรงเรียนวัดเขาขลุง 108
4 3.70
4 3.70
5 4.63
0 0.00
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
108  โรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 140
2 1.43
2 1.43
11 7.86
1 0.71
0 0.00
124 88.57
16 11.43%
109  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 124
2 1.61
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
110  โรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ) 243
2 0.82
0 0.00
25 10.29
0 0.00
0 0.00
216 88.89
27 11.11%
111  โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ) 136
0 0.00
7 5.15
8 5.88
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
112  โรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
113  โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 191
6 3.14
2 1.05
11 5.76
1 0.52
0 0.00
171 89.53
20 10.47%
114  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 68
1 1.47
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
115  โรงเรียนวัดโชติทายการาม 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
116  โรงเรียนวัดอุบลวรรณา 296
8 2.70
7 2.36
15 5.07
0 0.00
0 0.00
266 89.86
30 10.14%
117  โรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 79
3 3.80
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
118  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 133
2 1.50
2 1.50
9 6.77
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
119  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 134
5 3.73
0 0.00
8 5.97
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
120  โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 187
5 2.67
4 2.14
9 4.81
0 0.00
0 0.00
169 90.37
18 9.63%
121  โรงเรียนวัดช่องพราน 252
5 1.98
0 0.00
11 4.37
6 2.38
2 0.79
228 90.48
24 9.52%
122  โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
123  โรงเรียนวัดบางลาน 156
1 0.64
0 0.00
8 5.13
0 0.00
5 3.21
142 91.03
14 8.97%
124  โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 123
0 0.00
0 0.00
11 8.94
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
125  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 149
6 4.03
2 1.34
5 3.36
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
126  โรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 94
2 2.13
0 0.00
6 6.38
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
127  โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
128  โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
129  โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 128
1 0.78
0 0.00
9 7.03
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
130  โรงเรียนวัดบัวงาม 145
7 4.83
4 2.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
131  โรงเรียนวัดเขาส้ม 139
0 0.00
0 0.00
9 6.47
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
132  โรงเรียนวัดปรกเจริญ 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
133  โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 102
3 2.94
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
134  โรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์) 157
0 0.00
0 0.00
4 2.55
3 1.91
2 1.27
148 94.27
9 5.73%
135  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 304
3 0.99
4 1.32
5 1.64
1 0.33
3 0.99
288 94.74
16 5.26%
136  โรงเรียนวัดสนามไชย 100
2 2.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
1 1.00
95 95.00
5 5.00%
137  โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง) 176
2 1.14
1 0.57
2 1.14
2 1.14
1 0.57
168 95.45
8 4.55%
138  โรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์) 142
4 2.82
0 0.00
2 1.41
0 0.00
0 0.00
136 95.77
6 4.23%
139  โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 276
4 1.45
2 0.72
3 1.09
0 0.00
2 0.72
265 96.01
11 3.99%
140  โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
141  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
142  โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 417
1 0.24
4 0.96
5 1.20
0 0.00
0 0.00
407 97.60
10 2.40%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 272
0 0.00
0 0.00
5 1.84
1 0.37
0 0.00
266 97.79
6 2.21%
144  โรงเรียนวัดหนองม่วง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองสลิด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,293 6.24
เตี้ย  681 3.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,992 9.62
ผอมและเตี้ย  532 2.57
อ้วนและเตี้ย  548 2.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,659 75.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,046 คน


24.37%


Powered By www.thaieducation.net