ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 80
59 73.75
5 6.25
7 8.75
5 6.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 166
33 19.88
17 10.24
19 11.45
50 30.12
36 21.69
11 6.63
155 93.37%
3  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 97
13 13.40
9 9.28
17 17.53
18 18.56
18 18.56
22 22.68
75 77.32%
4  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
8 16.00
7 14.00
3 6.00
15 30.00
1 2.00
16 32.00
34 68.00%
5  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 864
183 21.18
205 23.73
44 5.09
129 14.93
20 2.31
283 32.75
581 67.25%
6  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
8 10.96
6 8.22
9 12.33
12 16.44
12 16.44
26 35.62
47 64.38%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 192
25 13.02
33 17.19
32 16.67
17 8.85
10 5.21
75 39.06
117 60.94%
8  โรงเรียนบ้านลำพระ 219
7 3.20
30 13.70
2 0.91
37 16.89
32 14.61
111 50.68
108 49.32%
9  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 503
42 8.35
40 7.95
93 18.49
52 10.34
17 3.38
259 51.49
244 48.51%
10  โรงเรียนบ้านสันดอน 58
4 6.90
6 10.34
10 17.24
3 5.17
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
11  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 284
9 3.17
4 1.41
47 16.55
12 4.23
52 18.31
160 56.34
124 43.66%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 98
16 16.33
4 4.08
7 7.14
14 14.29
1 1.02
56 57.14
42 42.86%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 36
3 8.33
2 5.56
6 16.67
2 5.56
2 5.56
21 58.33
15 41.67%
14  โรงเรียนสีวะรา 87
12 13.79
15 17.24
6 6.90
2 2.30
1 1.15
51 58.62
36 41.38%
15  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 320
71 22.19
14 4.38
35 10.94
7 2.19
4 1.25
189 59.06
131 40.94%
16  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89
16 17.98
7 7.87
8 8.99
4 4.49
1 1.12
53 59.55
36 40.45%
17  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 92
15 16.30
8 8.70
11 11.96
2 2.17
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
18  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 125
18 14.40
0 0.00
27 21.60
2 1.60
1 0.80
77 61.60
48 38.40%
19  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3341
78 2.33
33 0.99
504 15.09
111 3.32
537 16.07
2078 62.20
1263 37.80%
20  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 83
6 7.23
9 10.84
9 10.84
6 7.23
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
21  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
7 10.00
5 7.14
11 15.71
3 4.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 299
23 7.69
13 4.35
26 8.70
23 7.69
25 8.36
189 63.21
110 36.79%
23  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 583
52 8.92
54 9.26
27 4.63
47 8.06
25 4.29
378 64.84
205 35.16%
24  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 69
9 13.04
0 0.00
10 14.49
4 5.80
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 225
31 13.78
14 6.22
26 11.56
4 1.78
1 0.44
149 66.22
76 33.78%
26  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 328
6 1.83
22 6.71
16 4.88
55 16.77
11 3.35
218 66.46
110 33.54%
27  โรงเรียนวัดสันติการาม 282
32 11.35
21 7.45
39 13.83
0 0.00
0 0.00
190 67.38
92 32.62%
28  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 138
12 8.70
10 7.25
17 12.32
2 1.45
4 2.90
93 67.39
45 32.61%
29  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 287
0 0.00
71 24.74
21 7.32
0 0.00
1 0.35
194 67.60
93 32.40%
30  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 272
31 11.40
17 6.25
33 12.13
7 2.57
0 0.00
184 67.65
88 32.35%
31  โรงเรียนบ้านโป่ง 150
46 30.67
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
102 68.00
48 32.00%
32  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 99
7 7.07
5 5.05
19 19.19
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
33  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 61
6 9.84
12 19.67
1 1.64
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 768
46 5.99
65 8.46
92 11.98
22 2.86
14 1.82
529 68.88
239 31.12%
35  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 42
7 16.67
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
36  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 75
9 12.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
37  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 69
6 8.70
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
38  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 56
4 7.14
2 3.57
10 17.86
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
39  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 155
9 5.81
9 5.81
27 17.42
1 0.65
1 0.65
108 69.68
47 30.32%
40  โรงเรียนบ้านหุบพริก 96
8 8.33
4 4.17
17 17.71
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
41  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 179
4 2.23
6 3.35
43 24.02
0 0.00
1 0.56
125 69.83
54 30.17%
42  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 74
6 8.11
4 5.41
11 14.86
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
9 5.92
7 4.61
27 17.76
2 1.32
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
44  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
7 11.48
2 3.28
0 0.00
2 3.28
7 11.48
43 70.49
18 29.51%
45  โรงเรียนวัดพเนินพลู 85
3 3.53
10 11.76
9 10.59
3 3.53
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
46  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 103
10 9.71
8 7.77
10 9.71
1 0.97
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
47  โรงเรียนบ้านท่ายาง 104
10 9.62
6 5.77
10 9.62
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
48  โรงเรียนวัดอัมพวัน 84
15 17.86
2 2.38
3 3.57
4 4.76
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
49  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
17 7.56
18 8.00
14 6.22
13 5.78
2 0.89
161 71.56
64 28.44%
50  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 95
6 6.32
11 11.58
7 7.37
2 2.11
1 1.05
68 71.58
27 28.42%
51  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53
5 9.43
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
52  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 110
5 4.55
4 3.64
9 8.18
4 3.64
9 8.18
79 71.82
31 28.18%
53  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 68
3 4.41
3 4.41
7 10.29
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 130
7 5.38
3 2.31
24 18.46
1 0.77
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
55  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 307
26 8.47
16 5.21
36 11.73
6 1.95
0 0.00
223 72.64
84 27.36%
56  โรงเรียนวัดเหนือวน 26
0 0.00
3 11.54
3 11.54
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
57  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 103
5 4.85
3 2.91
19 18.45
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
58  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
15 10.56
8 5.63
5 3.52
7 4.93
2 1.41
105 73.94
37 26.06%
59  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 330
27 8.18
8 2.42
48 14.55
2 0.61
0 0.00
245 74.24
85 25.76%
60  โรงเรียนวัดยางงาม 74
3 4.05
2 2.70
14 18.92
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
61  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 59
0 0.00
4 6.78
10 16.95
0 0.00
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
62  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 171
18 10.53
3 1.75
15 8.77
7 4.09
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
63  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
4 12.50
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
64  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 84
7 8.33
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
65  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 481
19 3.95
17 3.53
83 17.26
1 0.21
0 0.00
361 75.05
120 24.95%
66  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2789
159 5.70
121 4.34
217 7.78
84 3.01
108 3.87
2100 75.30
689 24.70%
67  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 57
5 8.77
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
68  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
13 5.83
18 8.07
16 7.17
3 1.35
4 1.79
169 75.78
54 24.22%
69  โรงเรียน บ้านวังปลา 79
4 5.06
4 5.06
11 13.92
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
70  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
20 6.71
12 4.03
30 10.07
9 3.02
0 0.00
227 76.17
71 23.83%
71  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 151
15 9.93
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
72  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 108
0 0.00
6 5.56
19 17.59
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
73  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 117
5 4.27
4 3.42
17 14.53
1 0.85
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
74  โรงเรียนวัดหัวป่า 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
75  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 122
6 4.92
4 3.28
3 2.46
7 5.74
8 6.56
94 77.05
28 22.95%
76  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 220
14 6.36
12 5.45
14 6.36
8 3.64
2 0.91
170 77.27
50 22.73%
77  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 150
15 10.00
4 2.67
14 9.33
1 0.67
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
78  โรงเรียนมหาราช๗ 320
28 8.75
0 0.00
35 10.94
0 0.00
9 2.81
248 77.50
72 22.50%
79  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 70
5 7.14
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
80  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1582
82 5.18
42 2.65
209 13.21
2 0.13
1 0.06
1246 78.76
336 21.24%
81  โรงเรียนบ้านยางคู่ 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
82  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 248
13 5.24
10 4.03
29 11.69
0 0.00
0 0.00
196 79.03
52 20.97%
83  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
4 4.88
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
84  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 466
15 3.22
9 1.93
70 15.02
0 0.00
2 0.43
370 79.40
96 20.60%
85  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 226
6 2.65
7 3.10
33 14.60
0 0.00
0 0.00
180 79.65
46 20.35%
86  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 64
8 12.50
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
87  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 94
5 5.32
5 5.32
7 7.45
1 1.06
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
88  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 354
14 3.95
18 5.08
30 8.47
9 2.54
0 0.00
283 79.94
71 20.06%
89  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 105
5 4.76
4 3.81
4 3.81
4 3.81
4 3.81
84 80.00
21 20.00%
90  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
91  โรงเรียนวัดวันดาว 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
3 4.29
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
92  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
93  โรงเรียนวัดเวียงทุน 171
15 8.77
4 2.34
13 7.60
2 1.17
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
94  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 151
6 3.97
2 1.32
13 8.61
9 5.96
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
95  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 227
15 6.61
6 2.64
13 5.73
6 2.64
5 2.20
182 80.18
45 19.82%
96  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 364
29 7.97
16 4.40
27 7.42
0 0.00
0 0.00
292 80.22
72 19.78%
97  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 297
17 5.72
15 5.05
26 8.75
0 0.00
0 0.00
239 80.47
58 19.53%
98  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 93
3 3.23
9 9.68
5 5.38
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
99  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 153
5 3.27
4 2.61
11 7.19
5 3.27
4 2.61
124 81.05
29 18.95%
100  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 69
1 1.45
4 5.80
7 10.14
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
101  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
102  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 193
9 4.66
5 2.59
20 10.36
2 1.04
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
103  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 230
8 3.48
12 5.22
13 5.65
5 2.17
4 1.74
188 81.74
42 18.26%
104  โรงเรียนบ้านมณีลอย 44
4 9.09
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
105  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
106  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
5 2.72
7 3.80
19 10.33
1 0.54
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
107  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180
6 3.33
2 1.11
22 12.22
1 0.56
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
108  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 65
2 3.08
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
109  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 77
3 3.90
3 3.90
6 7.79
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
110  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
111  โรงเรียนบ้านหินสี 134
2 1.49
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
112  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 100
6 6.00
3 3.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
113  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
114  โรงเรียนสินแร่สยาม 464
25 5.39
28 6.03
15 3.23
3 0.65
1 0.22
392 84.48
72 15.52%
115  โรงเรียนวัดบางกระ 146
9 6.16
5 3.42
8 5.48
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
116  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 67
1 1.49
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
117  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
118  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 254
26 10.24
5 1.97
3 1.18
3 1.18
0 0.00
217 85.43
37 14.57%
119  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
2 2.22
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
120  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
121  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 276
12 4.35
0 0.00
23 8.33
0 0.00
2 0.72
239 86.59
37 13.41%
122  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 132
4 3.03
5 3.79
5 3.79
3 2.27
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
123  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
7 6.80
0 0.00
5 4.85
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
124  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 130
4 3.08
10 7.69
2 1.54
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
125  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
126  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
127  โรงเรียนบ้านพุคาย 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
128  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
4 5.13
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
129  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
1 1.14
78 88.64
10 11.36%
130  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 203
5 2.46
4 1.97
14 6.90
0 0.00
0 0.00
180 88.67
23 11.33%
131  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
132  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 89
2 2.25
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
133  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
134  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 110
3 2.73
0 0.00
6 5.45
2 1.82
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
135  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 83
1 1.20
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
136  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
137  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
1 0.95
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
138  โรงเรียนวัดหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
139  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
2 0.70
13 4.56
12 4.21
0 0.00
0 0.00
258 90.53
27 9.47%
140  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 127
2 1.57
1 0.79
9 7.09
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
141  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
142  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
143  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 250
8 3.20
13 5.20
1 0.40
0 0.00
0 0.00
228 91.20
22 8.80%
144  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
145  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
146  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 100
0 0.00
3 3.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
147  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 165
2 1.21
0 0.00
8 4.85
0 0.00
3 1.82
152 92.12
13 7.88%
148  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 89
3 3.37
1 1.12
1 1.12
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
149  โรงเรียนบ้านรางม่วง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
150  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
151  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 74
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
152  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
153  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
154  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
155  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 415
6 1.45
11 2.65
4 0.96
2 0.48
2 0.48
390 93.98
25 6.02%
156  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
157  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 99
0 0.00
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
158  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
159  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
160  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
161  โรงเรียนบ้านพุแค 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
162  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 126
0 0.00
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
163  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
164  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านปากสระ 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านไทรงาม 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนวัดโพธิศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,244 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,958 6.27
เตี้ย  1,460 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,061 9.80
ผอมและเตี้ย  940 3.01
อ้วนและเตี้ย  1,036 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,789 72.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,455 คน


27.06%


Powered By www.thaieducation.net