ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ราชบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 80
59 73.75
5 6.25
7 8.75
5 6.25
4 5.00
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเบิกไพร 166
33 19.88
17 10.24
19 11.45
50 30.12
36 21.69
11 6.63
155 93.37%
3  โรงเรียนบ้านหนองลังกา 97
13 13.40
9 9.28
17 17.53
18 18.56
18 18.56
22 22.68
75 77.32%
4  โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์) 50
8 16.00
7 14.00
3 6.00
15 30.00
1 2.00
16 32.00
34 68.00%
5  โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 864
183 21.18
205 23.73
44 5.09
129 14.93
20 2.31
283 32.75
581 67.25%
6  โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว 73
8 10.96
6 8.22
9 12.33
12 16.44
12 16.44
26 35.62
47 64.38%
7  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 192
25 13.02
33 17.19
32 16.67
17 8.85
10 5.21
75 39.06
117 60.94%
8  โรงเรียนบ้านลำพระ 219
7 3.20
30 13.70
2 0.91
37 16.89
32 14.61
111 50.68
108 49.32%
9  โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 503
42 8.35
40 7.95
93 18.49
52 10.34
17 3.38
259 51.49
244 48.51%
10  โรงเรียนบ้านสันดอน 58
4 6.90
6 10.34
10 17.24
3 5.17
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
11  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 284
9 3.17
4 1.41
47 16.55
12 4.23
52 18.31
160 56.34
124 43.66%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 98
16 16.33
4 4.08
7 7.14
14 14.29
1 1.02
56 57.14
42 42.86%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12) 36
3 8.33
2 5.56
6 16.67
2 5.56
2 5.56
21 58.33
15 41.67%
14  โรงเรียนสีวะรา 87
12 13.79
15 17.24
6 6.90
2 2.30
1 1.15
51 58.62
36 41.38%
15  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 320
71 22.19
14 4.38
35 10.94
7 2.19
4 1.25
189 59.06
131 40.94%
16  โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 89
16 17.98
7 7.87
8 8.99
4 4.49
1 1.12
53 59.55
36 40.45%
17  โรงเรียนวัดท้ายเมือง 92
15 16.30
8 8.70
11 11.96
2 2.17
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
18  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 125
18 14.40
0 0.00
27 21.60
2 1.60
1 0.80
77 61.60
48 38.40%
19  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 3341
78 2.33
33 0.99
504 15.09
111 3.32
537 16.07
2078 62.20
1263 37.80%
20  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 83
6 7.23
9 10.84
9 10.84
6 7.23
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
21  โรงเรียนวัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง) 70
7 10.00
5 7.14
11 15.71
3 4.29
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
22  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาฯ) 299
23 7.69
13 4.35
26 8.70
23 7.69
25 8.36
189 63.21
110 36.79%
23  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 583
52 8.92
54 9.26
27 4.63
47 8.06
25 4.29
378 64.84
205 35.16%
24  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 69
9 13.04
0 0.00
10 14.49
4 5.80
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
25  โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 225
31 13.78
14 6.22
26 11.56
4 1.78
1 0.44
149 66.22
76 33.78%
26  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 328
6 1.83
22 6.71
16 4.88
55 16.77
11 3.35
218 66.46
110 33.54%
27  โรงเรียนวัดสันติการาม 282
32 11.35
21 7.45
39 13.83
0 0.00
0 0.00
190 67.38
92 32.62%
28  โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล) 138
12 8.70
10 7.25
17 12.32
2 1.45
4 2.90
93 67.39
45 32.61%
29  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) 287
0 0.00
71 24.74
21 7.32
0 0.00
1 0.35
194 67.60
93 32.40%
30  โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 272
31 11.40
17 6.25
33 12.13
7 2.57
0 0.00
184 67.65
88 32.35%
31  โรงเรียนบ้านโป่ง 150
46 30.67
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
102 68.00
48 32.00%
32  โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 99
7 7.07
5 5.05
19 19.19
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
33  โรงเรียนวัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล) 61
6 9.84
12 19.67
1 1.64
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 768
46 5.99
65 8.46
92 11.98
22 2.86
14 1.82
529 68.88
239 31.12%
35  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) 42
7 16.67
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
36  โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 75
9 12.00
4 5.33
10 13.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
37  โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์) 69
6 8.70
3 4.35
12 17.39
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
38  โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 56
4 7.14
2 3.57
10 17.86
1 1.79
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
39  โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์ 155
9 5.81
9 5.81
27 17.42
1 0.65
1 0.65
108 69.68
47 30.32%
40  โรงเรียนบ้านหุบพริก 96
8 8.33
4 4.17
17 17.71
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
41  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 179
4 2.23
6 3.35
43 24.02
0 0.00
1 0.56
125 69.83
54 30.17%
42  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 74
6 8.11
4 5.41
11 14.86
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม 152
9 5.92
7 4.61
27 17.76
2 1.32
0 0.00
107 70.39
45 29.61%
44  โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 61
7 11.48
2 3.28
0 0.00
2 3.28
7 11.48
43 70.49
18 29.51%
45  โรงเรียนวัดพเนินพลู 85
3 3.53
10 11.76
9 10.59
3 3.53
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
46  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 103
10 9.71
8 7.77
10 9.71
1 0.97
1 0.97
73 70.87
30 29.13%
47  โรงเรียนบ้านท่ายาง 104
10 9.62
6 5.77
10 9.62
4 3.85
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
48  โรงเรียนวัดอัมพวัน 84
15 17.86
2 2.38
3 3.57
4 4.76
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
49  โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 225
17 7.56
18 8.00
14 6.22
13 5.78
2 0.89
161 71.56
64 28.44%
50  โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 95
6 6.32
11 11.58
7 7.37
2 2.11
1 1.05
68 71.58
27 28.42%
51  โรงเรียนวัดวังมะนาว 53
5 9.43
2 3.77
8 15.09
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
52  โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 110
5 4.55
4 3.64
9 8.18
4 3.64
9 8.18
79 71.82
31 28.18%
53  โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 68
3 4.41
3 4.41
7 10.29
3 4.41
3 4.41
49 72.06
19 27.94%
54  โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล) 130
7 5.38
3 2.31
24 18.46
1 0.77
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
55  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 307
26 8.47
16 5.21
36 11.73
6 1.95
0 0.00
223 72.64
84 27.36%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ) 103
5 4.85
3 2.91
19 18.45
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
57  โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 142
15 10.56
8 5.63
5 3.52
7 4.93
2 1.41
105 73.94
37 26.06%
58  โรงเรียนวัดปากท่อ(ปากท่อวิทยาคาร) 330
27 8.18
8 2.42
48 14.55
2 0.61
0 0.00
245 74.24
85 25.76%
59  โรงเรียนวัดยางงาม 74
3 4.05
2 2.70
14 18.92
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
60  โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 59
0 0.00
4 6.78
10 16.95
0 0.00
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
61  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 171
18 10.53
3 1.75
15 8.77
7 4.09
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
62  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
4 12.50
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
63  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 84
7 8.33
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
64  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 481
19 3.95
17 3.53
83 17.26
1 0.21
0 0.00
361 75.05
120 24.95%
65  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 2789
159 5.70
121 4.34
217 7.78
84 3.01
108 3.87
2100 75.30
689 24.70%
66  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 57
5 8.77
3 5.26
5 8.77
1 1.75
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
67  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ปากท่อ) 223
13 5.83
18 8.07
16 7.17
3 1.35
4 1.79
169 75.78
54 24.22%
68  โรงเรียน บ้านวังปลา 79
4 5.06
4 5.06
11 13.92
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
69  โรงเรียนวัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร) 298
20 6.71
12 4.03
30 10.07
9 3.02
0 0.00
227 76.17
71 23.83%
70  โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว) 151
15 9.93
10 6.62
10 6.62
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
71  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล) 108
0 0.00
6 5.56
19 17.59
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
72  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 117
5 4.27
4 3.42
17 14.53
1 0.85
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
73  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 122
6 4.92
4 3.28
3 2.46
7 5.74
8 6.56
94 77.05
28 22.95%
74  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 220
14 6.36
12 5.45
14 6.36
8 3.64
2 0.91
170 77.27
50 22.73%
75  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 150
15 10.00
4 2.67
14 9.33
1 0.67
0 0.00
116 77.33
34 22.67%
76  โรงเรียนมหาราช๗ 320
28 8.75
0 0.00
35 10.94
0 0.00
9 2.81
248 77.50
72 22.50%
77  โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 70
5 7.14
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
78  โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1582
82 5.18
42 2.65
209 13.21
2 0.13
1 0.06
1246 78.76
336 21.24%
79  โรงเรียนบ้านยางคู่ 76
3 3.95
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
80  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 248
13 5.24
10 4.03
29 11.69
0 0.00
0 0.00
196 79.03
52 20.97%
81  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 82
5 6.10
5 6.10
3 3.66
4 4.88
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
82  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 466
15 3.22
9 1.93
70 15.02
0 0.00
2 0.43
370 79.40
96 20.60%
83  โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 226
6 2.65
7 3.10
33 14.60
0 0.00
0 0.00
180 79.65
46 20.35%
84  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 64
8 12.50
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
85  โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ 94
5 5.32
5 5.32
7 7.45
1 1.06
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
86  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 354
14 3.95
18 5.08
30 8.47
9 2.54
0 0.00
283 79.94
71 20.06%
87  โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 105
5 4.76
4 3.81
4 3.81
4 3.81
4 3.81
84 80.00
21 20.00%
88  โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
89  โรงเรียนวัดวันดาว 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
3 4.29
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
90  โรงเรียนวัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ) 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
91  โรงเรียนวัดเวียงทุน 171
15 8.77
4 2.34
13 7.60
2 1.17
0 0.00
137 80.12
34 19.88%
92  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 151
6 3.97
2 1.32
13 8.61
9 5.96
0 0.00
121 80.13
30 19.87%
93  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 227
15 6.61
6 2.64
13 5.73
6 2.64
5 2.20
182 80.18
45 19.82%
94  โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) 364
29 7.97
16 4.40
27 7.42
0 0.00
0 0.00
292 80.22
72 19.78%
95  โรงเรียนวัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) 297
17 5.72
15 5.05
26 8.75
0 0.00
0 0.00
239 80.47
58 19.53%
96  โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 93
3 3.23
9 9.68
5 5.38
1 1.08
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
97  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง) 153
5 3.27
4 2.61
11 7.19
5 3.27
4 2.61
124 81.05
29 18.95%
98  โรงเรียนบ้านมะขามเอน 69
1 1.45
4 5.80
7 10.14
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
99  โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 64
1 1.56
1 1.56
8 12.50
2 3.13
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
100  โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาพานิช) 193
9 4.66
5 2.59
20 10.36
2 1.04
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
101  โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 230
8 3.48
12 5.22
13 5.65
5 2.17
4 1.74
188 81.74
42 18.26%
102  โรงเรียนบ้านมณีลอย 44
4 9.09
2 4.55
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
103  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล) 61
3 4.92
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
104  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 184
5 2.72
7 3.80
19 10.33
1 0.54
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
105  โรงเรียนวัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) 180
6 3.33
2 1.11
22 12.22
1 0.56
0 0.00
149 82.78
31 17.22%
106  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(จอมบึง) 65
2 3.08
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
107  โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 77
3 3.90
3 3.90
6 7.79
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
108  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
109  โรงเรียนบ้านหินสี 134
2 1.49
3 2.24
17 12.69
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
110  โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 100
6 6.00
3 3.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
111  โรงเรียนวัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล) 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
112  โรงเรียนสินแร่สยาม 464
25 5.39
28 6.03
15 3.23
3 0.65
1 0.22
392 84.48
72 15.52%
113  โรงเรียนวัดบางกระ 146
9 6.16
5 3.42
8 5.48
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
114  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ) 67
1 1.49
1 1.49
6 8.96
1 1.49
1 1.49
57 85.07
10 14.93%
115  โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 54
3 5.56
1 1.85
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
116  โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) 254
26 10.24
5 1.97
3 1.18
3 1.18
0 0.00
217 85.43
37 14.57%
117  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 90
2 2.22
2 2.22
6 6.67
2 2.22
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
118  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ 29
3 10.34
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
119  โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 276
12 4.35
0 0.00
23 8.33
0 0.00
2 0.72
239 86.59
37 13.41%
120  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 132
4 3.03
5 3.79
5 3.79
3 2.27
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
121  โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล) 103
7 6.80
0 0.00
5 4.85
1 0.97
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
122  โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 130
4 3.08
10 7.69
2 1.54
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
123  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
3 4.48
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
124  โรงเรียนวัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล) 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
125  โรงเรียนบ้านพุคาย 103
3 2.91
1 0.97
7 6.80
1 0.97
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
126  โรงเรียนวัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์) 78
4 5.13
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
127  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
2 2.27
1 1.14
78 88.64
10 11.36%
128  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 203
5 2.46
4 1.97
14 6.90
0 0.00
0 0.00
180 88.67
23 11.33%
129  โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์) 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
130  โรงเรียนบ้านพุเกตุ 89
2 2.25
4 4.49
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
131  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
132  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 110
3 2.73
0 0.00
6 5.45
2 1.82
1 0.91
98 89.09
12 10.91%
133  โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 83
1 1.20
2 2.41
6 7.23
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
134  โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
17 89.47
2 10.53%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
1 0.95
1 0.95
94 89.52
11 10.48%
136  โรงเรียนวัดหนองบัว 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
137  โรงเรียนบ้านห้วยผาก 285
2 0.70
13 4.56
12 4.21
0 0.00
0 0.00
258 90.53
27 9.47%
138  โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 127
2 1.57
1 0.79
9 7.09
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
139  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
140  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
141  โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 250
8 3.20
13 5.20
1 0.40
0 0.00
0 0.00
228 91.20
22 8.80%
142  โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
143  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 135
5 3.70
0 0.00
6 4.44
0 0.00
0 0.00
124 91.85
11 8.15%
144  โรงเรียนบ้านเขาช้าง 100
0 0.00
3 3.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
145  โรงเรียนวัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร) 165
2 1.21
0 0.00
8 4.85
0 0.00
3 1.82
152 92.12
13 7.88%
146  โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 89
3 3.37
1 1.12
1 1.12
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
147  โรงเรียนบ้านรางม่วง 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
148  โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
149  โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) 74
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
150  โรงเรียนบ้านเขากรวด 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
151  โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
152  โรงเรียนบ้านพุบอนบน 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
153  โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 415
6 1.45
11 2.65
4 0.96
2 0.48
2 0.48
390 93.98
25 6.02%
154  โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
155  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) 99
0 0.00
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
156  โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
157  โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) 126
0 0.00
0 0.00
6 4.76
0 0.00
0 0.00
120 95.24
6 4.76%
158  โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 87
1 1.15
1 1.15
1 1.15
0 0.00
1 1.15
83 95.40
4 4.60%
159  โรงเรียนบ้านพุแค 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
160  โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) 126
0 0.00
2 1.59
3 2.38
0 0.00
0 0.00
121 96.03
5 3.97%
161  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
162  โรงเรียนจันทคามวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านกล้วย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านไทรงาม 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
171  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนวัดโพธิศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,204 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,958 6.27
เตี้ย  1,457 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,057 9.80
ผอมและเตี้ย  938 3.01
อ้วนและเตี้ย  1,035 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,759 72.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,445 คน


27.06%


Powered By www.thaieducation.net