ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 67
32 47.76
27 40.30
8 11.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
13 14.29
12 13.19
35 38.46
12 13.19
19 20.88
0 0.00
91 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 70
30 42.86
30 42.86
6 8.57
4 5.71
0 0.00
0 0.00
70 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 407
30 7.37
22 5.41
36 8.85
32 7.86
265 65.11
22 5.41
385 94.59%
5  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 88
15 17.05
5 5.68
30 34.09
20 22.73
10 11.36
8 9.09
80 90.91%
6  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 11
2 18.18
4 36.36
0 0.00
3 27.27
1 9.09
1 9.09
10 90.91%
7  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 78
16 20.51
24 30.77
10 12.82
5 6.41
14 17.95
9 11.54
69 88.46%
8  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 90
17 18.89
16 17.78
16 17.78
8 8.89
22 24.44
11 12.22
79 87.78%
9  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 45
11 24.44
11 24.44
8 17.78
8 17.78
1 2.22
6 13.33
39 86.67%
10  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 44
13 29.55
10 22.73
11 25.00
0 0.00
0 0.00
10 22.73
34 77.27%
11  โรงเรียนบ้าน กม.35 902
57 6.32
80 8.87
78 8.65
180 19.96
258 28.60
249 27.61
653 72.39%
12  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 41
2 4.88
4 9.76
6 14.63
6 14.63
10 24.39
13 31.71
28 68.29%
13  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 41
8 19.51
3 7.32
6 14.63
10 24.39
0 0.00
14 34.15
27 65.85%
14  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 236
21 8.90
7 2.97
25 10.59
49 20.76
40 16.95
94 39.83
142 60.17%
15  โรงเรียนบ้านคลองทราย 234
12 5.13
14 5.98
36 15.38
64 27.35
1 0.43
107 45.73
127 54.27%
16  โรงเรียนบ้านกลาง 251
32 12.75
24 9.56
21 8.37
29 11.55
26 10.36
119 47.41
132 52.59%
17  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 164
11 6.71
16 9.76
28 17.07
22 13.41
8 4.88
79 48.17
85 51.83%
18  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 84
15 17.86
11 13.10
11 13.10
2 2.38
4 4.76
41 48.81
43 51.19%
19  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 43
12 27.91
3 6.98
7 16.28
0 0.00
0 0.00
21 48.84
22 51.16%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 233
17 7.30
9 3.86
35 15.02
34 14.59
24 10.30
114 48.93
119 51.07%
21  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 104
11 10.58
11 10.58
14 13.46
8 7.69
8 7.69
52 50.00
52 50.00%
22  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 92
10 10.87
2 2.17
9 9.78
12 13.04
11 11.96
48 52.17
44 47.83%
23  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 100
5 5.00
3 3.00
14 14.00
8 8.00
17 17.00
53 53.00
47 47.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจง 93
12 12.90
10 10.75
9 9.68
5 5.38
7 7.53
50 53.76
43 46.24%
25  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 80
14 17.50
7 8.75
11 13.75
4 5.00
0 0.00
44 55.00
36 45.00%
26  โรงเรียนบ้านพญาวัง 178
31 17.42
18 10.11
13 7.30
13 7.30
5 2.81
98 55.06
80 44.94%
27  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 69
2 2.90
5 7.25
21 30.43
2 2.90
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
28  โรงเรียนบ้าน กม.30 145
17 11.72
10 6.90
22 15.17
14 9.66
0 0.00
82 56.55
63 43.45%
29  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 197
28 14.21
20 10.15
34 17.26
0 0.00
0 0.00
115 58.38
82 41.62%
30  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 328
30 9.15
26 7.93
46 14.02
18 5.49
14 4.27
194 59.15
134 40.85%
31  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 32
3 9.38
4 12.50
4 12.50
1 3.13
1 3.13
19 59.38
13 40.63%
32  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 57
10 17.54
4 7.02
8 14.04
1 1.75
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 149
17 11.41
13 8.72
23 15.44
6 4.03
1 0.67
89 59.73
60 40.27%
34  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 107
8 7.48
8 7.48
21 19.63
3 2.80
3 2.80
64 59.81
43 40.19%
35  โรงเรียนบ้านพุขาม 207
14 6.76
18 8.70
17 8.21
15 7.25
19 9.18
124 59.90
83 40.10%
36  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 33
2 6.06
0 0.00
5 15.15
5 15.15
1 3.03
20 60.61
13 39.39%
37  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 145
14 9.66
12 8.28
14 9.66
6 4.14
8 5.52
91 62.76
54 37.24%
38  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 70
10 14.29
4 5.71
11 15.71
1 1.43
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
39  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 202
25 12.38
11 5.45
31 15.35
4 1.98
4 1.98
127 62.87
75 37.13%
40  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 154
8 5.19
14 9.09
13 8.44
10 6.49
12 7.79
97 62.99
57 37.01%
41  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 61
6 9.84
4 6.56
12 19.67
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
42  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 112
11 9.82
14 12.50
8 7.14
7 6.25
0 0.00
72 64.29
40 35.71%
43  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 275
25 9.09
32 11.64
34 12.36
7 2.55
0 0.00
177 64.36
98 35.64%
44  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 57
8 14.04
2 3.51
2 3.51
5 8.77
3 5.26
37 64.91
20 35.09%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 234
21 8.97
11 4.70
38 16.24
6 2.56
6 2.56
152 64.96
82 35.04%
46  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 437
48 10.98
22 5.03
58 13.27
13 2.97
12 2.75
284 64.99
153 35.01%
47  โรงเรียนบ้านยางสาว 20
3 15.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
48  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 93
10 10.75
10 10.75
7 7.53
2 2.15
3 3.23
61 65.59
32 34.41%
49  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 210
16 7.62
16 7.62
16 7.62
9 4.29
14 6.67
139 66.19
71 33.81%
50  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 153
18 11.76
0 0.00
32 20.92
0 0.00
0 0.00
103 67.32
50 32.68%
51  โรงเรียนบ้านลำนารวย 120
12 10.00
0 0.00
27 22.50
0 0.00
0 0.00
81 67.50
39 32.50%
52  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 170
10 5.88
17 10.00
19 11.18
9 5.29
0 0.00
115 67.65
55 32.35%
53  โรงเรียนบ้านท่าแดง 183
21 11.48
9 4.92
23 12.57
6 3.28
0 0.00
124 67.76
59 32.24%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 165
21 12.73
18 10.91
10 6.06
4 2.42
0 0.00
112 67.88
53 32.12%
55  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 187
24 12.83
8 4.28
18 9.63
7 3.74
3 1.60
127 67.91
60 32.09%
56  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 78
1 1.28
4 5.13
20 25.64
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 176
20 11.36
10 5.68
25 14.20
1 0.57
0 0.00
120 68.18
56 31.82%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 554
48 8.66
57 10.29
60 10.83
9 1.62
2 0.36
378 68.23
176 31.77%
59  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 38
4 10.53
3 7.89
2 5.26
3 7.89
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
60  โรงเรียนบ้านหนองหมู 92
7 7.61
5 5.43
12 13.04
5 5.43
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
61  โรงเรียนบ้านท่าโรง 43
5 11.63
4 9.30
3 6.98
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
62  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 73
9 12.33
7 9.59
5 6.85
1 1.37
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
63  โรงเรียนบ้านวังเหว 47
4 8.51
1 2.13
8 17.02
0 0.00
1 2.13
33 70.21
14 29.79%
64  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 68
12 17.65
7 10.29
1 1.47
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 92
5 5.43
5 5.43
8 8.70
4 4.35
4 4.35
66 71.74
26 28.26%
66  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
2 4.65
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
67  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 60
12 20.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
68  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 30
3 10.00
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
69  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 315
36 11.43
0 0.00
27 8.57
0 0.00
19 6.03
233 73.97
82 26.03%
70  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 397
18 4.53
11 2.77
72 18.14
0 0.00
1 0.25
295 74.31
102 25.69%
71  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 47
5 10.64
0 0.00
2 4.26
4 8.51
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
72  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 126
9 7.14
7 5.56
15 11.90
1 0.79
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
73  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 115
8 6.96
4 3.48
17 14.78
0 0.00
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
74  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 171
15 8.77
4 2.34
24 14.04
0 0.00
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
75  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 52
6 11.54
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
76  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 76
3 3.95
7 9.21
9 11.84
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
77  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 141
11 7.80
13 9.22
8 5.67
3 2.13
0 0.00
106 75.18
35 24.82%
78  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 65
7 10.77
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
79  โรงเรียนบ้านจัดสรร 106
5 4.72
9 8.49
12 11.32
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
80  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 147
10 6.80
7 4.76
5 3.40
10 6.80
4 2.72
111 75.51
36 24.49%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 160
3 1.88
4 2.50
25 15.63
3 1.88
4 2.50
121 75.63
39 24.38%
82  โรงเรียนบ้านวังขอน 260
22 8.46
8 3.08
23 8.85
7 2.69
3 1.15
197 75.77
63 24.23%
83  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 50
5 10.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
84  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 75
3 4.00
6 8.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 92
4 4.35
5 5.43
9 9.78
4 4.35
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
86  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 160
5 3.13
12 7.50
21 13.13
0 0.00
0 0.00
122 76.25
38 23.75%
87  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 118
9 7.63
9 7.63
8 6.78
2 1.69
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
88  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 208
12 5.77
13 6.25
21 10.10
3 1.44
0 0.00
159 76.44
49 23.56%
89  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 103
7 6.80
4 3.88
3 2.91
4 3.88
6 5.83
79 76.70
24 23.30%
90  โรงเรียนบ้านหัวโตก 104
10 9.62
7 6.73
7 6.73
0 0.00
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
91  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 61
7 11.48
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
92  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 168
12 7.14
1 0.60
24 14.29
1 0.60
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
93  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 85
2 2.35
1 1.18
10 11.76
3 3.53
3 3.53
66 77.65
19 22.35%
94  โรงเรียนบ้านราหุล 225
19 8.44
13 5.78
6 2.67
4 1.78
8 3.56
175 77.78
50 22.22%
95  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 95
10 10.53
2 2.11
7 7.37
2 2.11
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
96  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 185
7 3.78
9 4.86
12 6.49
12 6.49
0 0.00
145 78.38
40 21.62%
97  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 179
14 7.82
5 2.79
9 5.03
6 3.35
4 2.23
141 78.77
38 21.23%
98  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 57
6 10.53
1 1.75
2 3.51
2 3.51
1 1.75
45 78.95
12 21.05%
99  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 43
0 0.00
1 2.33
3 6.98
2 4.65
3 6.98
34 79.07
9 20.93%
100  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 310
19 6.13
17 5.48
28 9.03
0 0.00
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
101  โรงเรียนบ้านคลองบง 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
102  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
0 0.00
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
103  โรงเรียนบ้านวังปลา 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
104  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
3 4.76
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านรังย้อย 92
5 5.43
0 0.00
12 13.04
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
106  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 126
14 11.11
2 1.59
7 5.56
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
107  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 106
9 8.49
4 3.77
5 4.72
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
108  โรงเรียนบ้านสระกรวด 134
3 2.24
3 2.24
17 12.69
1 0.75
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
109  โรงเรียนบ้านซับบอน 107
4 3.74
0 0.00
15 14.02
0 0.00
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
110  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 124
8 6.45
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
111  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 79
1 1.27
0 0.00
13 16.46
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
112  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 136
6 4.41
12 8.82
4 2.94
2 1.47
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
113  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 176
8 4.55
8 4.55
0 0.00
12 6.82
3 1.70
145 82.39
31 17.61%
114  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 126
3 2.38
10 7.94
9 7.14
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
115  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 69
6 8.70
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
116  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 87
4 4.60
3 3.45
3 3.45
4 4.60
1 1.15
72 82.76
15 17.24%
117  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 210
5 2.38
2 0.95
23 10.95
5 2.38
1 0.48
174 82.86
36 17.14%
118  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 111
2 1.80
1 0.90
6 5.41
2 1.80
8 7.21
92 82.88
19 17.12%
119  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 41
2 4.88
0 0.00
2 4.88
1 2.44
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
120  โรงเรียนบ้านซับชมภู 88
4 4.55
0 0.00
10 11.36
0 0.00
1 1.14
73 82.95
15 17.05%
121  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 295
2 0.68
11 3.73
33 11.19
1 0.34
3 1.02
245 83.05
50 16.95%
122  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 60
3 5.00
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
123  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 140
7 5.00
0 0.00
10 7.14
2 1.43
4 2.86
117 83.57
23 16.43%
124  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 160
7 4.38
2 1.25
15 9.38
2 1.25
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
125  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 136
8 5.88
1 0.74
12 8.82
1 0.74
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
126  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 81
6 7.41
1 1.23
6 7.41
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
127  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 69
2 2.90
1 1.45
5 7.25
1 1.45
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
128  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 123
5 4.07
3 2.44
10 8.13
1 0.81
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
129  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
130  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 245
14 5.71
12 4.90
5 2.04
6 2.45
0 0.00
208 84.90
37 15.10%
131  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 80
3 3.75
3 3.75
6 7.50
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
132  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
1 1.67
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
133  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 114
6 5.26
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
134  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 128
0 0.00
0 0.00
12 9.38
7 5.47
0 0.00
109 85.16
19 14.84%
135  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 54
1 1.85
1 1.85
6 11.11
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
136  โรงเรียนบ้านป่าคาย 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
137  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
5 7.14
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
138  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 112
4 3.57
0 0.00
12 10.71
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
139  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 92
2 2.17
4 4.35
4 4.35
2 2.17
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
140  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 178
7 3.93
2 1.12
12 6.74
0 0.00
2 1.12
155 87.08
23 12.92%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 624
15 2.40
14 2.24
51 8.17
0 0.00
0 0.00
544 87.18
80 12.82%
142  โรงเรียนบ้านปางยาง 96
5 5.21
6 6.25
0 0.00
0 0.00
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
143  โรงเรียนบ้านวังลึก 66
2 3.03
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 117
1 0.85
0 0.00
13 11.11
0 0.00
0 0.00
103 88.03
14 11.97%
145  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 187
5 2.67
5 2.67
6 3.21
1 0.53
5 2.67
165 88.24
22 11.76%
146  โรงเรียนบ้านวังน้อย 78
0 0.00
1 1.28
5 6.41
2 2.56
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
147  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 96
0 0.00
1 1.04
9 9.38
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
148  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 108
6 5.56
2 1.85
2 1.85
2 1.85
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
149  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
150  โรงเรียนบ้านคลองยาง 109
5 4.59
2 1.83
5 4.59
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
151  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
152  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 239
7 2.93
6 2.51
3 1.26
4 1.67
5 2.09
214 89.54
25 10.46%
153  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 145
7 4.83
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
130 89.66
15 10.34%
154  โรงเรียนบ้านสระเกษ 71
3 4.23
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
155  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 54
2 3.70
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
156  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 55
3 5.45
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
157  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 554
10 1.81
10 1.81
10 1.81
14 2.53
6 1.08
504 90.97
50 9.03%
158  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
1 1.49
2 2.99
61 91.04
6 8.96%
159  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 67
3 4.48
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
160  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
161  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 58
4 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
53 91.38
5 8.62%
162  โรงเรียนบ้านปากตก 130
2 1.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
2 1.54
119 91.54
11 8.46%
163  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 37
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
164  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 140
2 1.43
0 0.00
9 6.43
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
165  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 239
6 2.51
5 2.09
7 2.93
0 0.00
0 0.00
221 92.47
18 7.53%
167  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
168  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 101
3 2.97
2 1.98
2 1.98
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
169  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
170  โรงเรียนบ้านไทรงาม 81
2 2.47
2 2.47
1 1.23
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
171  โรงเรียนบ้านกันจุ 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
172  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 212
2 0.94
0 0.00
11 5.19
0 0.00
0 0.00
199 93.87
13 6.13%
173  โรงเรียนบ้านลำพาด 50
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
47 94.00
3 6.00%
174  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 162
5 3.09
1 0.62
2 1.23
0 0.00
1 0.62
153 94.44
9 5.56%
175  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 207
2 0.97
0 0.00
5 2.42
2 0.97
2 0.97
196 94.69
11 5.31%
176  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
2 2.63
72 94.74
4 5.26%
177  โรงเรียนบ้านโคกหิน 98
2 2.04
2 2.04
0 0.00
1 1.02
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
178  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 81
1 1.23
1 1.23
2 2.47
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
179  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
180  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
181  โรงเรียนบ้านซับน้อย 155
1 0.65
1 0.65
2 1.29
1 0.65
1 0.65
149 96.13
6 3.87%
182  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
183  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
184  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
1 0.98
1 0.98
99 97.06
3 2.94%
185  โรงเรียนบ้านวังขาม 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
186  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.00
0 0.00
98 98.00
2 2.00%
187  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 163
0 0.00
3 1.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 98.16
3 1.84%
188  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
189  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,213 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,639 6.77
เตี้ย  1,162 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,192 9.05
ผอมและเตี้ย  899 3.71
อ้วนและเตี้ย  979 4.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,342 71.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,871 คน


28.38%


Powered By www.thaieducation.net