ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 103
21 20.39
26 25.24
21 20.39
27 26.21
8 7.77
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 72
49 68.06
6 8.33
5 6.94
8 11.11
4 5.56
0 0.00
72 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 45
9 20.00
7 15.56
12 26.67
9 20.00
4 8.89
4 8.89
41 91.11%
4  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 202
22 10.89
8 3.96
25 12.38
41 20.30
57 28.22
49 24.26
153 75.74%
5  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
12 12.12
2 2.02
2 2.02
52 52.53
2 2.02
29 29.29
70 70.71%
6  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 34
16 47.06
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
14 41.18
20 58.82%
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 938
53 5.65
37 3.94
261 27.83
24 2.56
161 17.16
402 42.86
536 57.14%
8  โรงเรียนบ้านกล้วย 135
65 48.15
0 0.00
12 8.89
0 0.00
0 0.00
58 42.96
77 57.04%
9  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 132
11 8.33
8 6.06
21 15.91
5 3.79
29 21.97
58 43.94
74 56.06%
10  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 115
17 14.78
13 11.30
24 20.87
5 4.35
4 3.48
52 45.22
63 54.78%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
10 9.35
0 0.00
19 17.76
23 21.50
3 2.80
52 48.60
55 51.40%
12  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 22
4 18.18
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 112
14 12.50
9 8.04
18 16.07
6 5.36
8 7.14
57 50.89
55 49.11%
14  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
13 8.67
10 6.67
28 18.67
8 5.33
13 8.67
78 52.00
72 48.00%
15  โรงเรียนวัดปรักรัก 103
9 8.74
4 3.88
21 20.39
3 2.91
12 11.65
54 52.43
49 47.57%
16  โรงเรียนบ้านดงเดือย 122
0 0.00
4 3.28
32 26.23
21 17.21
0 0.00
65 53.28
57 46.72%
17  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 88
8 9.09
8 9.09
15 17.05
5 5.68
5 5.68
47 53.41
41 46.59%
18  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 117
10 8.55
23 19.66
16 13.68
3 2.56
0 0.00
65 55.56
52 44.44%
19  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 36
5 13.89
4 11.11
2 5.56
3 8.33
2 5.56
20 55.56
16 44.44%
20  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 104
11 10.58
8 7.69
22 21.15
5 4.81
0 0.00
58 55.77
46 44.23%
21  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 400
16 4.00
23 5.75
49 12.25
12 3.00
69 17.25
231 57.75
169 42.25%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 228
25 10.96
28 12.28
28 12.28
14 6.14
0 0.00
133 58.33
95 41.67%
23  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 139
34 24.46
5 3.60
17 12.23
0 0.00
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
24  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 78
15 19.23
1 1.28
6 7.69
4 5.13
5 6.41
47 60.26
31 39.74%
25  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 71
8 11.27
2 2.82
15 21.13
2 2.82
1 1.41
43 60.56
28 39.44%
26  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 69
9 13.04
0 0.00
18 26.09
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
27  โรงเรียนวัดหนองกก 101
8 7.92
8 7.92
23 22.77
0 0.00
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
28  โรงเรียนวัดเต่าทอง 61
3 4.92
3 4.92
15 24.59
2 3.28
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
29  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 186
22 11.83
8 4.30
18 9.68
4 2.15
18 9.68
116 62.37
70 37.63%
30  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 102
8 7.84
9 8.82
14 13.73
4 3.92
2 1.96
65 63.73
37 36.27%
31  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 236
17 7.20
12 5.08
25 10.59
14 5.93
15 6.36
153 64.83
83 35.17%
32  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 84
15 17.86
1 1.19
11 13.10
1 1.19
1 1.19
55 65.48
29 34.52%
33  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 195
12 6.15
12 6.15
38 19.49
5 2.56
0 0.00
128 65.64
67 34.36%
34  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 99
14 14.14
4 4.04
8 8.08
4 4.04
4 4.04
65 65.66
34 34.34%
35  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 493
53 10.75
27 5.48
33 6.69
17 3.45
38 7.71
325 65.92
168 34.08%
36  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 273
30 10.99
18 6.59
25 9.16
7 2.56
13 4.76
180 65.93
93 34.07%
37  โรงเรียนบ้านวังวน 104
8 7.69
7 6.73
17 16.35
3 2.88
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
38  โรงเรียนบ้านยางแดน 36
6 16.67
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
39  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 102
9 8.82
10 9.80
7 6.86
6 5.88
1 0.98
69 67.65
33 32.35%
40  โรงเรียนบ้านยางเมือง 162
16 9.88
9 5.56
26 16.05
1 0.62
0 0.00
110 67.90
52 32.10%
41  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 369
34 9.21
17 4.61
51 13.82
12 3.25
4 1.08
251 68.02
118 31.98%
42  โรงเรียนบ้านหนองจัง 104
10 9.62
6 5.77
13 12.50
3 2.88
1 0.96
71 68.27
33 31.73%
43  โรงเรียนวัดศรีเมือง 41
2 4.88
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
44  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 117
3 2.56
5 4.27
16 13.68
7 5.98
6 5.13
80 68.38
37 31.62%
45  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 210
18 8.57
5 2.38
29 13.81
4 1.90
10 4.76
144 68.57
66 31.43%
46  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 106
18 16.98
4 3.77
9 8.49
2 1.89
0 0.00
73 68.87
33 31.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองตูม 259
21 8.11
16 6.18
21 8.11
16 6.18
6 2.32
179 69.11
80 30.89%
48  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 121
4 3.31
6 4.96
23 19.01
4 3.31
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
49  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 136
10 7.35
4 2.94
8 5.88
1 0.74
18 13.24
95 69.85
41 30.15%
50  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 50
1 2.00
2 4.00
10 20.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
51  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 131
9 6.87
5 3.82
22 16.79
3 2.29
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
52  โรงเรียนบ้านสำนัก 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
53  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
1 1.61
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
54  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 155
9 5.81
7 4.52
27 17.42
0 0.00
2 1.29
110 70.97
45 29.03%
55  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
56  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 53
6 11.32
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
57  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 147
8 5.44
13 8.84
13 8.84
7 4.76
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
58  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 165
14 8.48
8 4.85
24 14.55
0 0.00
0 0.00
119 72.12
46 27.88%
59  โรงเรียนวัดยางเอน 74
2 2.70
0 0.00
18 24.32
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
60  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1937
57 2.94
52 2.68
245 12.65
10 0.52
150 7.74
1423 73.46
514 26.54%
61  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72
7 9.72
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
62  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
63  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 145
7 4.83
7 4.83
24 16.55
0 0.00
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
64  โรงเรียนบ้านนากาหลง 88
1 1.14
1 1.14
21 23.86
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
65  โรงเรียนบ้านเนินยาง 67
9 13.43
2 2.99
6 8.96
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
66  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 139
12 8.63
6 4.32
11 7.91
5 3.60
1 0.72
104 74.82
35 25.18%
67  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 36
2 5.56
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
68  โรงเรียนบ้านลานทอง 56
3 5.36
3 5.36
8 14.29
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 105
7 6.67
4 3.81
7 6.67
4 3.81
4 3.81
79 75.24
26 24.76%
70  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 215
18 8.37
10 4.65
23 10.70
0 0.00
0 0.00
164 76.28
51 23.72%
71  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 97
7 7.22
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
72  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 111
7 6.31
3 2.70
16 14.41
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
73  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 188
3 1.60
6 3.19
35 18.62
0 0.00
0 0.00
144 76.60
44 23.40%
74  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 67
1 1.49
3 4.48
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
75  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
76  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 82
1 1.22
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
77  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 75
3 4.00
3 4.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
78  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 111
5 4.50
5 4.50
12 10.81
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
79  โรงเรียนบ้านโป่งแค 51
1 1.96
1 1.96
6 11.76
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
80  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
81  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 132
5 3.79
2 1.52
18 13.64
0 0.00
0 0.00
107 81.06
25 18.94%
82  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 113
3 2.65
2 1.77
15 13.27
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
83  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 111
2 1.80
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
84  โรงเรียนบ้านปากแคว 91
7 7.69
6 6.59
3 3.30
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
85  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 58
3 5.17
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
86  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
87  โรงเรียนวัดสงฆาราม 59
2 3.39
1 1.69
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
88  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 114
3 2.63
1 0.88
14 12.28
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
89  โรงเรียนวัดดงยาง 87
6 6.90
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
90  โรงเรียนบ้านวังไทร 138
3 2.17
12 8.70
7 5.07
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
91  โรงเรียนบ้านปากคลอง 70
4 5.71
2 2.86
2 2.86
2 2.86
1 1.43
59 84.29
11 15.71%
92  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 84
2 2.38
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
93  โรงเรียนบ้านวังแดด 97
3 3.09
3 3.09
6 6.19
2 2.06
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
94  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
8 8.25
4 4.12
0 0.00
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
95  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1049
19 1.81
49 4.67
28 2.67
23 2.19
18 1.72
912 86.94
137 13.06%
96  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 92
2 2.17
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
97  โรงเรียนวัดโบสถ์ 127
4 3.15
0 0.00
12 9.45
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
98  โรงเรียนบ้านด่าน 135
4 2.96
3 2.22
4 2.96
2 1.48
4 2.96
118 87.41
17 12.59%
99  โรงเรียนวัดเสาหิน 83
0 0.00
0 0.00
10 12.05
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
100  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 213
8 3.76
5 2.35
12 5.63
0 0.00
0 0.00
188 88.26
25 11.74%
101  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 44
1 2.27
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
102  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
2 1.60
4 3.20
7 5.60
1 0.80
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
103  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
20 11.17
0 0.00
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
104  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 93
2 2.15
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
105  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 133
1 0.75
4 3.01
3 2.26
1 0.75
5 3.76
119 89.47
14 10.53%
106  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 157
3 1.91
1 0.64
5 3.18
2 1.27
4 2.55
142 90.45
15 9.55%
107  โรงเรียนบ้านวังลึก 171
7 4.09
2 1.17
5 2.92
2 1.17
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
108  โรงเรียนบ้านหนองตม 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
109  โรงเรียนบ้านวังหิน 98
4 4.08
1 1.02
1 1.02
0 0.00
2 2.04
90 91.84
8 8.16%
110  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
1 0.81
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
111  โรงเรียนวัดกกแรต 154
6 3.90
1 0.65
3 1.95
0 0.00
1 0.65
143 92.86
11 7.14%
112  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
113  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 220
0 0.00
0 0.00
5 2.27
8 3.64
0 0.00
207 94.09
13 5.91%
114  โรงเรียนวัดปากพระ 202
0 0.00
1 0.50
6 2.97
0 0.00
4 1.98
191 94.55
11 5.45%
115  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 283
2 0.71
0 0.00
0 0.00
10 3.53
0 0.00
271 95.76
12 4.24%
116  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
117  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 136
1 0.74
0 0.00
3 2.21
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
118  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 302
2 0.66
1 0.33
4 1.32
0 0.00
0 0.00
295 97.68
7 2.32%
119  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,246 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,162 6.37
เตี้ย  707 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,063 11.31
ผอมและเตี้ย  491 2.69
อ้วนและเตี้ย  721 3.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,102 71.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,144 คน


28.19%


Powered By www.thaieducation.net