ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 16.67
25 83.33
0 0.00
30 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดอย 8
2 25.00
2 25.00
3 37.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 50
5 10.00
38 76.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 52
6 11.54
13 25.00
15 28.85
8 15.38
10 19.23
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเสาหิน 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
6  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 137
36 26.28
25 18.25
40 29.20
21 15.33
15 10.95
0 0.00
137 100.00%
7  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 104
75 72.12
0 0.00
4 3.85
1 0.96
4 3.85
20 19.23
84 80.77%
8  โรงเรียนบ้านสันติสุข 47
12 25.53
11 23.40
2 4.26
7 14.89
2 4.26
13 27.66
34 72.34%
9  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
7 11.86
11 18.64
8 13.56
10 16.95
5 8.47
18 30.51
41 69.49%
10  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 57
18 31.58
12 21.05
9 15.79
0 0.00
0 0.00
18 31.58
39 68.42%
11  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 27.54
27 39.13
23 33.33
46 66.67%
12  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
3 12.50
8 33.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
10 41.67
14 58.33%
13  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
2 16.67
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
14  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 82
13 15.85
13 15.85
0 0.00
13 15.85
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
15  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 61
9 14.75
10 16.39
2 3.28
5 8.20
1 1.64
34 55.74
27 44.26%
16  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
13 16.05
21 25.93
0 0.00
1 1.23
0 0.00
46 56.79
35 43.21%
17  โรงเรียนบ้านแม่สวด 86
16 18.60
7 8.14
5 5.81
5 5.81
4 4.65
49 56.98
37 43.02%
18  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
10 12.20
9 10.98
9 10.98
4 4.88
3 3.66
47 57.32
35 42.68%
19  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 54
13 24.07
2 3.70
5 9.26
2 3.70
1 1.85
31 57.41
23 42.59%
20  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 59
8 13.56
13 22.03
0 0.00
4 6.78
0 0.00
34 57.63
25 42.37%
21  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 60
8 13.33
6 10.00
6 10.00
2 3.33
2 3.33
36 60.00
24 40.00%
22  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 50
6 12.00
5 10.00
6 12.00
2 4.00
1 2.00
30 60.00
20 40.00%
23  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 194
9 4.64
6 3.09
43 22.16
4 2.06
15 7.73
117 60.31
77 39.69%
24  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 51
6 11.76
7 13.73
4 7.84
0 0.00
3 5.88
31 60.78
20 39.22%
25  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 97
12 12.37
10 10.31
3 3.09
9 9.28
3 3.09
60 61.86
37 38.14%
26  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 61
8 13.11
5 8.20
1 1.64
6 9.84
3 4.92
38 62.30
23 37.70%
27  โรงเรียนบ้านสบเมย 219
27 12.33
24 10.96
7 3.20
19 8.68
4 1.83
138 63.01
81 36.99%
28  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 49
4 8.16
6 12.24
3 6.12
4 8.16
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
29  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 58
5 8.62
5 8.62
0 0.00
5 8.62
5 8.62
38 65.52
20 34.48%
30  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 93
12 12.90
10 10.75
1 1.08
9 9.68
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
31  โรงเรียนบ้านแม่จอ 24
3 12.50
4 16.67
1 4.17
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
32  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
33  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 74
12 16.22
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
34  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 89
6 6.74
5 5.62
6 6.74
4 4.49
6 6.74
62 69.66
27 30.34%
35  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 37
7 18.92
2 5.41
1 2.70
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
36  โรงเรียนบ้านแม่หาด 138
17 12.32
3 2.17
17 12.32
2 1.45
1 0.72
98 71.01
40 28.99%
37  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 21
0 0.00
0 0.00
6 28.57
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
38  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
39  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 64
4 6.25
3 4.69
0 0.00
11 17.19
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 125
17 13.60
9 7.20
5 4.00
3 2.40
1 0.80
90 72.00
35 28.00%
41  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 90
9 10.00
3 3.33
13 14.44
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 72
0 0.00
17 23.61
3 4.17
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
43  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
44  โรงเรียนบ้านแม่หาร 50
4 8.00
1 2.00
4 8.00
3 6.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
45  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 78
3 3.85
6 7.69
4 5.13
7 8.97
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
46  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 43
4 9.30
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
47  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 75
19 25.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
48  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 72
10 13.89
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
49  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 65
1 1.54
9 13.85
5 7.69
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
50  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 78
14 17.95
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
51  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 66
4 6.06
10 15.15
2 3.03
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
52  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 95
3 3.16
4 4.21
14 14.74
2 2.11
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
53  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 29
2 6.90
0 0.00
4 13.79
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
54  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 42
5 11.90
4 9.52
1 2.38
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
55  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 59
3 5.08
9 15.25
0 0.00
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
56  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 77
9 11.69
3 3.90
6 7.79
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
57  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 70
0 0.00
14 20.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
58  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 62
1 1.61
10 16.13
0 0.00
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
59  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 67
6 8.96
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
60  โรงเรียนบ้านละอูบ 100
8 8.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 82
6 7.32
7 8.54
2 2.44
1 1.22
2 2.44
64 78.05
18 21.95%
62  โรงเรียนบ้านผาเยอ 129
8 6.20
10 7.75
0 0.00
10 7.75
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
63  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
64  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 33
0 0.00
2 6.06
0 0.00
5 15.15
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
65  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 33
3 9.09
3 9.09
1 3.03
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
66  โรงเรียนบ้านอมพาย 86
8 9.30
8 9.30
2 2.33
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
67  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 755
18 2.38
40 5.30
98 12.98
0 0.00
0 0.00
599 79.34
156 20.66%
68  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 315
19 6.03
13 4.13
19 6.03
13 4.13
0 0.00
251 79.68
64 20.32%
69  โรงเรียนบ้านหัวลา 51
5 9.80
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
70  โรงเรียนล่องแพวิทยา 333
15 4.50
12 3.60
11 3.30
12 3.60
13 3.90
270 81.08
63 18.92%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 101
4 3.96
3 2.97
11 10.89
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
72  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 86
7 8.14
5 5.81
4 4.65
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
73  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 86
4 4.65
6 6.98
0 0.00
4 4.65
2 2.33
70 81.40
16 18.60%
74  โรงเรียนบ้านคะปวง 113
8 7.08
2 1.77
5 4.42
5 4.42
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
75  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 76
7 9.21
5 6.58
2 2.63
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
76  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
77  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 100
8 8.00
1 1.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
78  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
79  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 109
14 12.84
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
80  โรงเรียนบ้านแม่โถ 75
1 1.33
5 6.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
81  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 29
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
82  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 116
10 8.62
10 8.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
83  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 111
6 5.41
4 3.60
6 5.41
2 1.80
1 0.90
92 82.88
19 17.12%
84  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
85  โรงเรียนบ้านป่าโปง 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
86  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 49
1 2.04
0 0.00
2 4.08
5 10.20
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
87  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 37
1 2.70
0 0.00
3 8.11
2 5.41
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
88  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 56
6 10.71
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
89  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 132
2 1.52
5 3.79
10 7.58
4 3.03
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
90  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 19
0 0.00
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
91  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 76
2 2.63
1 1.32
7 9.21
1 1.32
1 1.32
64 84.21
12 15.79%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
2 7.69
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
93  โรงเรียนบ้านแม่ออก 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
94  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 81
3 3.70
2 2.47
4 4.94
2 2.47
1 1.23
69 85.19
12 14.81%
95  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
4 5.63
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
96  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 256
20 7.81
5 1.95
5 1.95
3 1.17
3 1.17
220 85.94
36 14.06%
97  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 50
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
98  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 144
8 5.56
6 4.17
1 0.69
5 3.47
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
99  โรงเรียนบ้านสบหาร 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
100  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 66
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
101  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
102  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
103  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
2 8.70
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
104  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 126
5 3.97
4 3.17
4 3.17
3 2.38
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
105  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
106  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 12.20
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
107  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 58
3 5.17
2 3.45
1 1.72
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
108  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 127
3 2.36
2 1.57
5 3.94
2 1.57
3 2.36
112 88.19
15 11.81%
109  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 94
6 6.38
3 3.19
1 1.06
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
110  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 77
6 7.79
1 1.30
1 1.30
0 0.00
1 1.30
68 88.31
9 11.69%
111  โรงเรียนบ้านฟักทอง 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
2 4.35
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
112  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
3 6.52
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
113  โรงเรียนบ้านดงกู่ 39
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
114  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
115  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
116  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
117  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 73
5 6.85
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
118  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
119  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
120  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.82
1 2.27
40 90.91
4 9.09%
121  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 55
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
122  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 90
2 2.22
0 0.00
3 3.33
2 2.22
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
123  โรงเรียนบ้านโพซอ 217
4 1.84
12 5.53
2 0.92
1 0.46
0 0.00
198 91.24
19 8.76%
124  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 129
9 6.98
0 0.00
0 0.00
2 1.55
0 0.00
118 91.47
11 8.53%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 47
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
126  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 143
5 3.50
7 4.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
127  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 72
0 0.00
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
128  โรงเรียนบ้านดอยงาม 81
1 1.23
4 4.94
0 0.00
1 1.23
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
129  โรงเรียนบ้านแม่เงา 108
0 0.00
0 0.00
3 2.78
5 4.63
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
130  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 223
3 1.35
2 0.90
7 3.14
0 0.00
4 1.79
207 92.83
16 7.17%
131  โรงเรียนบ้านแม่ละ 42
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
132  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 141
5 3.55
0 0.00
5 3.55
0 0.00
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
133  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
134  โรงเรียนบ้านสาม 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 137
3 2.19
0 0.00
6 4.38
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
136  โรงเรียนบ้านแม่สุ 77
1 1.30
3 3.90
1 1.30
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
137  โรงเรียนบ้านกะริคี 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
138  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 99
5 5.05
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
139  โรงเรียนบ้านเลโคะ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
3 4.41
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
140  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 70
0 0.00
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
141  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 105
0 0.00
0 0.00
3 2.86
2 1.90
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
142  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
1 2.78
34 94.44
2 5.56%
143  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 128
2 1.56
1 0.78
2 1.56
2 1.56
0 0.00
121 94.53
7 5.47%
144  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
145  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
146  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
147  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
148  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
149  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 195
0 0.00
1 0.51
3 1.54
3 1.54
1 0.51
187 95.90
8 4.10%
150  โรงเรียนบ้านแม่และ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
151  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
152  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
52 96.30
2 3.70%
153  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
154  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 144
0 0.00
1 0.69
3 2.08
0 0.00
0 0.00
140 97.22
4 2.78%
155  โรงเรียนบ้านแม่แพ 119
2 1.68
1 0.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 97.48
3 2.52%
156  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
157  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 134
1 0.75
1 0.75
0 0.00
1 0.75
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
158  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
159  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
160  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
161  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 87
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
162  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 186
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,660 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  825 6.04
เตี้ย  684 5.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  644 4.71
ผอมและเตี้ย  358 2.62
อ้วนและเตี้ย  183 1.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,966 80.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,694 คน


19.72%


Powered By www.thaieducation.net