ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พะเยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.20
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองลาว 7
3 42.86
0 0.00
4 57.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไร่ 23
6 26.09
0 0.00
3 13.04
1 4.35
3 13.04
10 43.48
13 56.52%
3  โรงเรียนบ้านร่องจว้า 69
11 15.94
7 10.14
12 17.39
8 11.59
0 0.00
31 44.93
38 55.07%
4  โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี 93
11 11.83
9 9.68
10 10.75
9 9.68
10 10.75
44 47.31
49 52.69%
5  โรงเรียนบ้านป่าคา 65
2 3.08
1 1.54
10 15.38
5 7.69
15 23.08
32 49.23
33 50.77%
6  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 20
3 15.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00%
7  โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 67
6 8.96
10 14.93
4 5.97
8 11.94
4 5.97
35 52.24
32 47.76%
8  โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 38
6 15.79
7 18.42
5 13.16
0 0.00
0 0.00
20 52.63
18 47.37%
9  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 32
1 3.13
4 12.50
8 25.00
1 3.13
1 3.13
17 53.13
15 46.88%
10  โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 231
25 10.82
21 9.09
49 21.21
13 5.63
0 0.00
123 53.25
108 46.75%
11  โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 30
7 23.33
0 0.00
4 13.33
2 6.67
1 3.33
16 53.33
14 46.67%
12  โรงเรียนบ้านแม่พริก 43
6 13.95
6 13.95
8 18.60
0 0.00
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
13  โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 48
12 25.00
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
14  โรงเรียนบ้านจำไก่ 194
37 19.07
19 9.79
26 13.40
2 1.03
0 0.00
110 56.70
84 43.30%
15  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 33
2 6.06
3 9.09
9 27.27
0 0.00
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
16  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 46
7 15.22
0 0.00
3 6.52
5 10.87
3 6.52
28 60.87
18 39.13%
17  โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง 25
3 12.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00%
18  โรงเรียนบ้านร่องห้า 128
7 5.47
7 5.47
11 8.59
14 10.94
7 5.47
82 64.06
46 35.94%
19  โรงเรียนบ้านโป่ง 34
4 11.76
6 17.65
2 5.88
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
20  โรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 61
8 13.11
2 3.28
9 14.75
0 0.00
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
21  โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1899
56 2.95
48 2.53
255 13.43
98 5.16
118 6.21
1324 69.72
575 30.28%
22  โรงเรียนบ้านห้วยเคียน 91
3 3.30
13 14.29
10 10.99
0 0.00
1 1.10
64 70.33
27 29.67%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 135
8 5.93
5 3.70
5 3.70
14 10.37
8 5.93
95 70.37
40 29.63%
24  โรงเรียนบ้านป่าตึง 81
12 14.81
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
25  โรงเรียนบ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 58
6 10.34
3 5.17
8 13.79
0 0.00
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
26  โรงเรียนบ้านปิน 145
10 6.90
10 6.90
18 12.41
2 1.38
2 1.38
103 71.03
42 28.97%
27  โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 52
2 3.85
1 1.92
10 19.23
1 1.92
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
28  โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์ 70
2 2.86
2 2.86
12 17.14
2 2.86
2 2.86
50 71.43
20 28.57%
29  โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ 64
5 7.81
1 1.56
11 17.19
1 1.56
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
30  โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 62
4 6.45
4 6.45
6 9.68
2 3.23
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
31  โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 95
4 4.21
6 6.32
15 15.79
1 1.05
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
32  โรงเรียนบ้านต๊ำม่อน 22
1 4.55
0 0.00
5 22.73
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
33  โรงเรียนบ้านร่องปอ 56
6 10.71
1 1.79
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
34  โรงเรียนบ้านค่าบน 105
0 0.00
4 3.81
12 11.43
5 4.76
7 6.67
77 73.33
28 26.67%
35  โรงเรียนบ้านหนองสระ 45
4 8.89
0 0.00
6 13.33
1 2.22
1 2.22
33 73.33
12 26.67%
36  โรงเรียนบ้านร่องคำ 77
3 3.90
7 9.09
9 11.69
0 0.00
1 1.30
57 74.03
20 25.97%
37  โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 86
4 4.65
6 6.98
10 11.63
0 0.00
2 2.33
64 74.42
22 25.58%
38  โรงเรียนบ้านภูเงิน 143
11 7.69
8 5.59
9 6.29
8 5.59
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 68
3 4.41
2 2.94
0 0.00
6 8.82
6 8.82
51 75.00
17 25.00%
40  โรงเรียนบ้านปาง 41
2 4.88
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
41  โรงเรียนบ้านปางงุ้น 66
7 10.61
4 6.06
2 3.03
3 4.55
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
2 4.26
36 76.60
11 23.40%
43  โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ 115
2 1.74
4 3.48
5 4.35
4 3.48
11 9.57
89 77.39
26 22.61%
44  โรงเรียนบ้านห้วยบง 76
2 2.63
6 7.89
5 6.58
2 2.63
2 2.63
59 77.63
17 22.37%
45  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 90
1 1.11
14 15.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
46  โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 125
11 8.80
3 2.40
11 8.80
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
47  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 59
0 0.00
0 0.00
12 20.34
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
48  โรงเรียนบ้านศาลา 60
8 13.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า 77
2 2.60
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
50  โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 133
3 2.26
3 2.26
19 14.29
0 0.00
0 0.00
108 81.20
25 18.80%
51  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 309
17 5.50
5 1.62
36 11.65
0 0.00
0 0.00
251 81.23
58 18.77%
52  โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 98
5 5.10
6 6.12
4 4.08
1 1.02
2 2.04
80 81.63
18 18.37%
53  โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 60
1 1.67
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
54  โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 83
5 6.02
6 7.23
3 3.61
0 0.00
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
55  โรงเรียนบ้านแม่อิง 57
0 0.00
2 3.51
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
56  โรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
58  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 108
1 0.93
1 0.93
14 12.96
1 0.93
1 0.93
90 83.33
18 16.67%
59  โรงเรียนบ้านสันจกปก 44
1 2.27
2 4.55
3 6.82
0 0.00
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
60  โรงเรียนบ้านกาดถี 71
3 4.23
1 1.41
6 8.45
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
61  โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
1 1.89
4 7.55
45 84.91
8 15.09%
62  โรงเรียนเจริญใจ 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
3 11.11
23 85.19
4 14.81%
63  โรงเรียนบ้านแม่กา 118
7 5.93
3 2.54
6 5.08
1 0.85
0 0.00
101 85.59
17 14.41%
64  โรงเรียนบ้านดง 105
8 7.62
2 1.90
5 4.76
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
65  โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 101
0 0.00
1 0.99
10 9.90
1 0.99
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
66  โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
67  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 58
5 8.62
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
68  โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 83
2 2.41
5 6.02
3 3.61
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
69  โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 143
6 4.20
5 3.50
6 4.20
0 0.00
0 0.00
126 88.11
17 11.89%
70  โรงเรียนบ้านค่า 138
0 0.00
5 3.62
11 7.97
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 97
2 2.06
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
72  โรงเรียนบ้านต๋อม 160
3 1.88
2 1.25
6 3.75
4 2.50
2 1.25
143 89.38
17 10.63%
73  โรงเรียนบ้านสาง 105
0 0.00
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
74  โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
75  โรงเรียนบ้านป่าแฝกเหนือ 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
76  โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
77  โรงเรียนบ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
78  โรงเรียนบ้านแม่จว้า 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
79  โรงเรียนบ้านดงอินตา 121
0 0.00
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
80  โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 151
1 0.66
0 0.00
3 1.99
1 0.66
1 0.66
145 96.03
6 3.97%
81  โรงเรียนบ้านเหล่า 131
1 0.76
0 0.00
4 3.05
0 0.00
0 0.00
126 96.18
5 3.82%
82  โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
83  โรงเรียนบ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  432 5.15
เตี้ย  325 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  877 10.46
ผอมและเตี้ย  235 2.80
อ้วนและเตี้ย  227 2.71
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,292 75.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,096 คน


24.99%


Powered By www.thaieducation.net