ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 209
29 13.88
20 9.57
0 0.00
160 76.56
0 0.00
0 0.00
209 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 31
22 70.97
1 3.23
6 19.35
2 6.45
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 25
3 12.00
2 8.00
15 60.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
25 100.00%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 186
40 21.51
31 16.67
59 31.72
17 9.14
32 17.20
7 3.76
179 96.24%
5  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
6 22.22
5 18.52
4 14.81
4 14.81
4 14.81
4 14.81
23 85.19%
6  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 91
62 68.13
0 0.00
5 5.49
0 0.00
0 0.00
24 26.37
67 73.63%
7  โรงเรียนบ้านปางช้าง 53
7 13.21
12 22.64
0 0.00
19 35.85
0 0.00
15 28.30
38 71.70%
8  โรงเรียนบ้านนาคา 46
7 15.22
3 6.52
4 8.70
10 21.74
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
9  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 20
4 20.00
2 10.00
5 25.00
2 10.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
10  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 8
1 12.50
2 25.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50%
11  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 18
1 5.56
3 16.67
5 27.78
2 11.11
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
12  โรงเรียนบ้านส้าน 36
4 11.11
5 13.89
13 36.11
0 0.00
0 0.00
14 38.89
22 61.11%
13  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 56
17 30.36
4 7.14
6 10.71
7 12.50
0 0.00
22 39.29
34 60.71%
14  โรงเรียนบ้านนาบอน 10
1 10.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
1 10.00
4 40.00
6 60.00%
15  โรงเรียนบ้านธงหลวง 30
5 16.67
2 6.67
8 26.67
1 3.33
1 3.33
13 43.33
17 56.67%
16  โรงเรียนศรีนาชื่น 32
4 12.50
4 12.50
4 12.50
5 15.63
1 3.13
14 43.75
18 56.25%
17  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
2 22.22
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
18  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 36
7 19.44
7 19.44
3 8.33
3 8.33
0 0.00
16 44.44
20 55.56%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบง 52
10 19.23
0 0.00
17 32.69
1 1.92
0 0.00
24 46.15
28 53.85%
20  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 45
16 35.56
2 4.44
4 8.89
2 4.44
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
21  โรงเรียนบ้านสะเลียม 36
4 11.11
2 5.56
5 13.89
2 5.56
5 13.89
18 50.00
18 50.00%
22  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 86
3 3.49
3 3.49
10 11.63
12 13.95
15 17.44
43 50.00
43 50.00%
23  โรงเรียนบ้านผาตูบ 36
2 5.56
4 11.11
11 30.56
0 0.00
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
24  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 293
15 5.12
99 33.79
22 7.51
2 0.68
0 0.00
155 52.90
138 47.10%
25  โรงเรียนบ้านสบยาง 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
10 21.28
25 53.19
22 46.81%
26  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 67
12 17.91
8 11.94
8 11.94
3 4.48
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
27  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 219
3 1.37
8 3.65
35 15.98
11 5.02
43 19.63
119 54.34
100 45.66%
28  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
29  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 36
13 36.11
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
30  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 42
8 19.05
2 4.76
8 19.05
0 0.00
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
31  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 70
4 5.71
4 5.71
5 7.14
9 12.86
8 11.43
40 57.14
30 42.86%
32  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 86
7 8.14
5 5.81
14 16.28
4 4.65
6 6.98
50 58.14
36 41.86%
33  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 24
2 8.33
0 0.00
8 33.33
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
34  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 89
14 15.73
5 5.62
16 17.98
2 2.25
0 0.00
52 58.43
37 41.57%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 162
14 8.64
22 13.58
27 16.67
3 1.85
1 0.62
95 58.64
67 41.36%
36  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 42
5 11.90
5 11.90
2 4.76
4 9.52
1 2.38
25 59.52
17 40.48%
37  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 93
6 6.45
7 7.53
18 19.35
4 4.30
1 1.08
57 61.29
36 38.71%
38  โรงเรียนบ้านน้ำลี 21
3 14.29
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
39  โรงเรียนบ้านครกคำ 71
4 5.63
1 1.41
20 28.17
2 2.82
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
40  โรงเรียนบ้านวังหมอ 37
5 13.51
3 8.11
3 8.11
3 8.11
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
41  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 32
7 21.88
2 6.25
3 9.38
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
42  โรงเรียนบ้านพรหม 41
1 2.44
9 21.95
4 9.76
0 0.00
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
43  โรงเรียนบ้านนาไลย 44
2 4.55
4 9.09
6 13.64
2 4.55
2 4.55
28 63.64
16 36.36%
44  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 201
13 6.47
27 13.43
5 2.49
21 10.45
5 2.49
130 64.68
71 35.32%
45  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 380
41 10.79
37 9.74
18 4.74
33 8.68
3 0.79
248 65.26
132 34.74%
46  โรงเรียนบ้านชมพู 59
17 28.81
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
47  โรงเรียนบ้านป่าคา 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
48  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 6
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
49  โรงเรียนบ้านวังยาว 217
10 4.61
16 7.37
15 6.91
16 7.37
15 6.91
145 66.82
72 33.18%
50  โรงเรียนบ้านป่าแดด 66
4 6.06
3 4.55
12 18.18
0 0.00
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
51  โรงเรียนบ้านสองแคว 313
5 1.60
29 9.27
14 4.47
28 8.95
22 7.03
215 68.69
98 31.31%
52  โรงเรียนบ้านสถาน 61
5 8.20
1 1.64
5 8.20
1 1.64
7 11.48
42 68.85
19 31.15%
53  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 100
8 8.00
6 6.00
9 9.00
6 6.00
2 2.00
69 69.00
31 31.00%
54  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 26
1 3.85
1 3.85
6 23.08
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 85
5 5.88
6 7.06
14 16.47
1 1.18
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
56  โรงเรียนบ้านคำเรือง 56
6 10.71
0 0.00
6 10.71
5 8.93
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
57  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
1 5.00
1 5.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
58  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 86
5 5.81
5 5.81
7 8.14
4 4.65
4 4.65
61 70.93
25 29.07%
59  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 83
11 13.25
2 2.41
9 10.84
2 2.41
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
60  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
36 72.00
14 28.00%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 141
28 19.86
3 2.13
5 3.55
2 1.42
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
62  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 84
3 3.57
1 1.19
1 1.19
10 11.90
7 8.33
62 73.81
22 26.19%
63  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 73
2 2.74
0 0.00
10 13.70
7 9.59
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
64  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 128
9 7.03
3 2.34
21 16.41
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
65  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 97
3 3.09
12 12.37
8 8.25
1 1.03
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
66  โรงเรียนบ้านสาลี่ 43
1 2.33
1 2.33
9 20.93
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
67  โรงเรียนบ้านสันทะ 115
10 8.70
3 2.61
15 13.04
1 0.87
0 0.00
86 74.78
29 25.22%
68  โรงเรียนบ้านนา 172
12 6.98
10 5.81
20 11.63
1 0.58
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
69  โรงเรียนบ้านนายาง 80
9 11.25
1 1.25
9 11.25
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
70  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00
1 25.00%
71  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 117
8 6.84
0 0.00
17 14.53
4 3.42
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
72  โรงเรียนบ้านกาใส 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
73  โรงเรียนบ้านผาขวาง 62
2 3.23
3 4.84
10 16.13
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
74  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 116
2 1.72
9 7.76
15 12.93
1 0.86
1 0.86
88 75.86
28 24.14%
75  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.76
13 76.47
4 23.53%
76  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 81
13 16.05
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
77  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 584
46 7.88
37 6.34
48 8.22
4 0.68
2 0.34
447 76.54
137 23.46%
78  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 47
3 6.38
3 6.38
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
79  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
80  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 61
4 6.56
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
81  โรงเรียนบ้านนากอก 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
82  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 71
3 4.23
11 15.49
2 2.82
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
83  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 94
2 2.13
16 17.02
3 3.19
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
84  โรงเรียนบ้านนาสา 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
85  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
86  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 54
0 0.00
0 0.00
12 22.22
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
87  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 18
0 0.00
1 5.56
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
88  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 89
7 7.87
3 3.37
5 5.62
2 2.25
2 2.25
70 78.65
19 21.35%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 127
4 3.15
4 3.15
14 11.02
4 3.15
1 0.79
100 78.74
27 21.26%
90  โรงเรียนราชานุบาล 1339
58 4.33
21 1.57
70 5.23
58 4.33
70 5.23
1062 79.31
277 20.69%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 155
11 7.10
0 0.00
21 13.55
0 0.00
0 0.00
123 79.35
32 20.65%
92  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 605
34 5.62
9 1.49
80 13.22
1 0.17
0 0.00
481 79.50
124 20.50%
93  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 211
19 9.00
9 4.27
0 0.00
13 6.16
2 0.95
168 79.62
43 20.38%
94  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 194
17 8.76
7 3.61
11 5.67
2 1.03
2 1.03
155 79.90
39 20.10%
95  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
4 13.33
24 80.00
6 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัว 76
1 1.32
0 0.00
10 13.16
4 5.26
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
97  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 68
1 1.47
1 1.47
11 16.18
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
98  โรงเรียนบ้านวังตาว 21
0 0.00
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
99  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
100  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
101  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 38
0 0.00
0 0.00
6 15.79
0 0.00
1 2.63
31 81.58
7 18.42%
102  โรงเรียนบ้านสาลีก 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
103  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 212
9 4.25
9 4.25
18 8.49
1 0.47
0 0.00
175 82.55
37 17.45%
105  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
3 7.32
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
106  โรงเรียนบ้านเชียงของ 41
4 9.76
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
107  โรงเรียนบ้านถืมตอง 72
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
108  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
109  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 12
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
110  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
111  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 72
3 4.17
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
112  โรงเรียนไตรธารวิทยา 42
2 4.76
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
113  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
114  โรงเรียนบ้านฟ้า 99
4 4.04
4 4.04
7 7.07
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
115  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 62
7 11.29
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 162
4 2.47
5 3.09
15 9.26
2 1.23
0 0.00
136 83.95
26 16.05%
117  โรงเรียนบ้านนาซาว 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
118  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 38
2 5.26
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
119  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
120  โรงเรียนบ้านใหม่ 142
12 8.45
1 0.70
8 5.63
0 0.00
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
122  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 232
16 6.90
0 0.00
12 5.17
0 0.00
6 2.59
198 85.34
34 14.66%
123  โรงเรียนบ้านตอง 82
3 3.66
5 6.10
2 2.44
2 2.44
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
124  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 55
2 3.64
2 3.64
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
125  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
126  โรงเรียนบ้านศาลา 44
1 2.27
2 4.55
2 4.55
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
127  โรงเรียนบ้านนาเคียน 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
128  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
129  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 85
0 0.00
0 0.00
11 12.94
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
130  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
1 1.82
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
131  โรงเรียนบ้านนาก้า 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
132  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
133  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
134  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 92
1 1.09
0 0.00
10 10.87
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
135  โรงเรียนบ้านปงสนุก 77
2 2.60
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
136  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 60
0 0.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
137  โรงเรียนบ้านบุ้ง 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
138  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
139  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
140  โรงเรียนบ้านนาไค้ 92
7 7.61
1 1.09
1 1.09
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
141  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
142  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 50
1 2.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
143  โรงเรียนบ้านปิงใน 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
144  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 84
6 7.14
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
145  โรงเรียนบ้านนาผา 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
146  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
148  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 109
2 1.83
4 3.67
3 2.75
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
149  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
0 0.00
4 3.15
117 92.13
10 7.87%
150  โรงเรียนบ้านเชตวัน 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
151  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
152  โรงเรียนบ้านสาคร 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
153  โรงเรียนบ้านเรือง 59
1 1.69
0 0.00
1 1.69
1 1.69
1 1.69
55 93.22
4 6.78%
154  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
155  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
156  โรงเรียนบ้านเปา 136
1 0.74
2 1.47
2 1.47
0 0.00
2 1.47
129 94.85
7 5.15%
157  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
158  โรงเรียนบ้านต้าม 64
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
159  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1745
30 1.72
13 0.74
20 1.15
5 0.29
2 0.11
1675 95.99
70 4.01%
160  โรงเรียนบ้านแคว้ง 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
161  โรงเรียนบ้านปางสา 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
162  โรงเรียนบ้านก้อ 72
0 0.00
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านพะเยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเป้า 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,006 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,005 6.28
เตี้ย  695 4.34
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 7.82
ผอมและเตี้ย  580 3.62
อ้วนและเตี้ย  316 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,159 75.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,847 คน


24.03%


Powered By www.thaieducation.net