ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 39
0 0.00
8 20.51
7 17.95
7 17.95
7 17.95
10 25.64
29 74.36%
2  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33
2 66.67%
3  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 151
6 3.97
20 13.25
12 7.95
26 17.22
32 21.19
55 36.42
96 63.58%
4  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 21
0 0.00
0 0.00
13 61.90
0 0.00
0 0.00
8 38.10
13 61.90%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 15
3 20.00
2 13.33
4 26.67
0 0.00
0 0.00
6 40.00
9 60.00%
6  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 12
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
1 8.33
5 41.67
7 58.33%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 40
7 17.50
5 12.50
10 25.00
0 0.00
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
8  โรงเรียนบ้านวังกวาง 46
6 13.04
7 15.22
4 8.70
0 0.00
8 17.39
21 45.65
25 54.35%
9  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
4 26.67
1 6.67
2 13.33
0 0.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
10  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 31
8 25.81
3 9.68
1 3.23
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
11  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 43
6 13.95
1 2.33
11 25.58
0 0.00
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
12  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 57
10 17.54
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
13  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 30
5 16.67
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
14  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 146
11 7.53
12 8.22
6 4.11
17 11.64
12 8.22
88 60.27
58 39.73%
15  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 45
7 15.56
5 11.11
5 11.11
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
16  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 142
11 7.75
11 7.75
16 11.27
5 3.52
10 7.04
89 62.68
53 37.32%
17  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 52
8 15.38
3 5.77
6 11.54
2 3.85
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
18  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 47
5 10.64
5 10.64
3 6.38
3 6.38
1 2.13
30 63.83
17 36.17%
19  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 140
19 13.57
10 7.14
21 15.00
0 0.00
0 0.00
90 64.29
50 35.71%
20  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 45
7 15.56
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
21  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
5 6.33
13 16.46
6 7.59
2 2.53
2 2.53
51 64.56
28 35.44%
22  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 524
55 10.50
2 0.38
91 17.37
21 4.01
13 2.48
342 65.27
182 34.73%
23  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 32
2 6.25
0 0.00
8 25.00
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
24  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 46
6 13.04
1 2.17
7 15.22
1 2.17
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 175
21 12.00
9 5.14
14 8.00
6 3.43
6 3.43
119 68.00
56 32.00%
26  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 38
4 10.53
1 2.63
6 15.79
1 2.63
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
27  โรงเรียนบ้านหัวดง 150
18 12.00
5 3.33
21 14.00
3 2.00
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
28  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 96
10 10.42
0 0.00
14 14.58
0 0.00
6 6.25
66 68.75
30 31.25%
29  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 42
3 7.14
-1 -2.38
5 11.90
1 2.38
5 11.90
29 69.05
13 30.95%
30  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 26
0 0.00
0 0.00
8 30.77
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
31  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 78
10 12.82
3 3.85
10 12.82
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
32  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 30
2 6.67
0 0.00
5 16.67
0 0.00
2 6.67
21 70.00
9 30.00%
33  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 42
4 9.52
3 7.14
1 2.38
2 4.76
2 4.76
30 71.43
12 28.57%
34  โรงเรียนบ้านวังเลียง 102
7 6.86
0 0.00
22 21.57
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
35  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 73
4 5.48
5 6.85
7 9.59
2 2.74
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
36  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 183
10 5.46
0 0.00
38 20.77
2 1.09
0 0.00
133 72.68
50 27.32%
37  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
38  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 53
6 11.32
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
39  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 69
4 5.80
1 1.45
13 18.84
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
40  โรงเรียนบ้านบ่อ 50
3 6.00
0 0.00
7 14.00
3 6.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
41  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
42  โรงเรียนบ้านวังแฟน 24
2 8.33
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
43  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 12
1 8.33
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
44  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
45  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 45
4 8.89
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
46  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
3 6.67
4 8.89
34 75.56
11 24.44%
47  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
0 0.00
0 0.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
48  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 68
4 5.88
0 0.00
10 14.71
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
49  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 74
10 13.51
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
50  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
51  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 22.22
7 77.78
2 22.22%
52  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
53  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 61
4 6.56
1 1.64
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
54  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 390
18 4.62
15 3.85
38 9.74
5 1.28
5 1.28
309 79.23
81 20.77%
55  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
7 10.29
3 4.41
54 79.41
14 20.59%
56  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 49
0 0.00
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
57  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 20
0 0.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
58  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
59  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 97
4 4.12
4 4.12
2 2.06
2 2.06
7 7.22
78 80.41
19 19.59%
60  โรงเรียนบ้านนาพูน 156
6 3.85
9 5.77
5 3.21
7 4.49
3 1.92
126 80.77
30 19.23%
61  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
62  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 39
1 2.56
2 5.13
3 7.69
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
63  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 73
3 4.11
3 4.11
5 6.85
2 2.74
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
64  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 45
1 2.22
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
4 5.88
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
66  โรงเรียนบ้านค้างใจ 29
0 0.00
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
67  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 99
1 1.01
0 0.00
9 9.09
1 1.01
6 6.06
82 82.83
17 17.17%
68  โรงเรียนปากจอกวิทยา 72
4 5.56
3 4.17
5 6.94
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
69  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 103
4 3.88
4 3.88
8 7.77
0 0.00
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
70  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 104
6 5.77
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
71  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
72  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
73  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
74  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 155
4 2.58
3 1.94
15 9.68
2 1.29
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
75  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 111
2 1.80
0 0.00
9 8.11
4 3.60
2 1.80
94 84.68
17 15.32%
76  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 66
3 4.55
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
77  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
78  โรงเรียนบ้านแม่สิน 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
79  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 54
2 3.70
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
80  โรงเรียนเด่นทัพชัย 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
81  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
82  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
83  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 70
0 0.00
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 96
0 0.00
0 0.00
11 11.46
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
85  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
86  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
87  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 89
3 3.37
4 4.49
3 3.37
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
88  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 165
12 7.27
4 2.42
0 0.00
4 2.42
0 0.00
145 87.88
20 12.12%
89  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
38 88.37
5 11.63%
90  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 78
0 0.00
4 5.13
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
91  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
92  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 35
4 11.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
93  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 97
3 3.09
1 1.03
5 5.15
1 1.03
1 1.03
86 88.66
11 11.34%
94  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 188
4 2.13
3 1.60
14 7.45
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
95  โรงเรียนบ้านนาแก 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
96  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
97  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 27
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
98  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
99  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
100  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
101  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 95
6 6.32
1 1.05
2 2.11
0 0.00
1 1.05
85 89.47
10 10.53%
102  โรงเรียนบ้านสบป้าก 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
1 1.69
53 89.83
6 10.17%
103  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 105
3 2.86
2 1.90
1 0.95
2 1.90
2 1.90
95 90.48
10 9.52%
104  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 582
16 2.75
15 2.58
12 2.06
8 1.37
3 0.52
528 90.72
54 9.28%
105  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
106  โรงเรียนบ้านสลก 115
0 0.00
1 0.87
8 6.96
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
107  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 96
3 3.13
1 1.04
3 3.13
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
108  โรงเรียนบ้านแม่แปง 60
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
109  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
110  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 83
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 96.39
3 3.61%
111  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
112  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 114
0 0.00
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
114  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่จอก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดสร่างโศก 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,742 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  477 5.46
เตี้ย  257 2.94
เริ่มอ้วน=>อ้วน  800 9.15
ผอมและเตี้ย  169 1.93
อ้วนและเตี้ย  158 1.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,881 78.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,861 คน


21.29%


Powered By www.thaieducation.net