ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 9
1 11.11
1 11.11
3 33.33
1 11.11
1 11.11
2 22.22
7 77.78%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 167
31 18.56
0 0.00
15 8.98
14 8.38
38 22.75
69 41.32
98 58.68%
4  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 7
2 28.57
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
5  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 21
1 4.76
3 14.29
4 19.05
4 19.05
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
6  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 10
2 20.00
1 10.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 30
3 10.00
4 13.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
8  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 37
5 13.51
0 0.00
5 13.51
5 13.51
2 5.41
20 54.05
17 45.95%
9  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 77
10 12.99
6 7.79
19 24.68
0 0.00
0 0.00
42 54.55
35 45.45%
10  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
11  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
3 10.71
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
12  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
8 57.14
6 42.86%
13  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 35
4 11.43
5 14.29
6 17.14
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
14  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1388
74 5.33
28 2.02
235 16.93
102 7.35
147 10.59
802 57.78
586 42.22%
15  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 24
3 12.50
1 4.17
2 8.33
2 8.33
2 8.33
14 58.33
10 41.67%
16  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 75
4 5.33
3 4.00
11 14.67
2 2.67
11 14.67
44 58.67
31 41.33%
17  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 39
5 12.82
4 10.26
4 10.26
3 7.69
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
18  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 38
8 21.05
5 13.16
2 5.26
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
19  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 33
2 6.06
3 9.09
2 6.06
3 9.09
3 9.09
20 60.61
13 39.39%
20  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 98
4 4.08
10 10.20
21 21.43
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
22  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 14
2 14.29
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
23  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 50
3 6.00
2 4.00
7 14.00
2 4.00
3 6.00
33 66.00
17 34.00%
24  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
4 19.05
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
4 14.81
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
26  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 36
3 8.33
3 8.33
6 16.67
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 78
4 5.13
5 6.41
16 20.51
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
28  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
29  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 51
1 1.96
4 7.84
11 21.57
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
30  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 55
3 5.45
3 5.45
8 14.55
3 5.45
0 0.00
38 69.09
17 30.91%
31  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
11 12.36
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
32  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 73
6 8.22
4 5.48
12 16.44
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 88
4 4.55
1 1.14
10 11.36
4 4.55
7 7.95
62 70.45
26 29.55%
34  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 166
15 9.04
7 4.22
12 7.23
7 4.22
7 4.22
118 71.08
48 28.92%
35  โรงเรียนบ้านในเวียง 52
6 11.54
1 1.92
8 15.38
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
36  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 120
11 9.17
5 4.17
9 7.50
6 5.00
3 2.50
86 71.67
34 28.33%
37  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 111
8 7.21
11 9.91
7 6.31
3 2.70
2 1.80
80 72.07
31 27.93%
38  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 18
2 11.11
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
39  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 122
11 9.02
6 4.92
13 10.66
3 2.46
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
40  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 148
7 4.73
11 7.43
17 11.49
3 2.03
2 1.35
108 72.97
40 27.03%
41  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
22 73.33
8 26.67%
42  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 34
0 0.00
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
43  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 53
7 13.21
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
44  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 110
15 13.64
9 8.18
3 2.73
2 1.82
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
45  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 58
5 8.62
3 5.17
3 5.17
2 3.45
2 3.45
43 74.14
15 25.86%
46  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 686
22 3.21
19 2.77
50 7.29
35 5.10
51 7.43
509 74.20
177 25.80%
47  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 43
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
48  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 88
7 7.95
0 0.00
15 17.05
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
49  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 65
2 3.08
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
50  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 45
4 8.89
0 0.00
4 8.89
2 4.44
1 2.22
34 75.56
11 24.44%
51  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 25
2 8.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
52  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
53  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 63
4 6.35
2 3.17
9 14.29
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
54  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
55  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 69
6 8.70
0 0.00
6 8.70
4 5.80
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
56  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 53
8 15.09
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
57  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
2 3.23
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
58  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 72
3 4.17
3 4.17
4 5.56
3 4.17
3 4.17
56 77.78
16 22.22%
59  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
60  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 136
7 5.15
8 5.88
13 9.56
1 0.74
1 0.74
106 77.94
30 22.06%
61  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 55
5 9.09
0 0.00
0 0.00
7 12.73
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
62  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 46
1 2.17
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
63  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 118
13 11.02
4 3.39
8 6.78
0 0.00
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 90
4 4.44
6 6.67
9 10.00
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
65  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 266
7 2.63
2 0.75
26 9.77
4 1.50
17 6.39
210 78.95
56 21.05%
66  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
67  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
68  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 60
5 8.33
1 1.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
69  โรงเรียนบ้านแม่แรม 288
21 7.29
17 5.90
7 2.43
9 3.13
0 0.00
234 81.25
54 18.75%
70  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
3 4.29
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
71  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 44
2 4.55
2 4.55
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
72  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
73  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 189
3 1.59
2 1.06
28 14.81
0 0.00
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
74  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 77
1 1.30
12 15.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
75  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 120
6 5.00
11 9.17
3 2.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
76  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 32
1 3.13
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
77  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 116
9 7.76
2 1.72
4 3.45
2 1.72
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
78  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 193
5 2.59
6 3.11
7 3.63
4 2.07
6 3.11
165 85.49
28 14.51%
79  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 14
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
80  โรงเรียนบ้านนาคูหา 29
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 51
1 1.96
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
82  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
83  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
84  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
85  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 85
3 3.53
5 5.88
2 2.35
0 0.00
0 0.00
75 88.24
10 11.76%
86  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 163
5 3.07
5 3.07
3 1.84
3 1.84
3 1.84
144 88.34
19 11.66%
87  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 79
2 2.53
0 0.00
4 5.06
3 3.80
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
4 7.55
47 88.68
6 11.32%
89  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 511
8 1.57
2 0.39
45 8.81
2 0.39
0 0.00
454 88.85
57 11.15%
90  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
91  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
16 88.89
2 11.11%
92  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
93  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
94  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
95  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
96  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
97  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
98  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
99  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
100  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 72
0 0.00
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
101  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 143
3 2.10
3 2.10
1 0.70
1 0.70
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
102  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
103  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
104  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 14818
9 0.06
8 0.05
182 1.23
29 0.20
129 0.87
14461 97.59
357 2.41%
105  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
106  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,819 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  508 2.13
เตี้ย  306 1.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,075 4.51
ผอมและเตี้ย  304 1.28
อ้วนและเตี้ย  452 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,174 88.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,645 คน


11.10%


Powered By www.thaieducation.net