ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 147 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 147 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 19
5 26.32
2 10.53
6 31.58
3 15.79
3 15.79
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโป่ง 76
13 17.11
13 17.11
6 7.89
35 46.05
9 11.84
0 0.00
76 100.00%
3  โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 161
36 22.36
21 13.04
38 23.60
14 8.70
19 11.80
33 20.50
128 79.50%
4  โรงเรียนวัดใหม่ 40
23 57.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
3 7.50
13 32.50
27 67.50%
5  โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 46
18 39.13
4 8.70
7 15.22
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
6  โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 25
5 20.00
0 0.00
4 16.00
6 24.00
0 0.00
10 40.00
15 60.00%
7  โรงเรียนบ้านวังแดง 25
3 12.00
4 16.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
8  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 183
15 8.20
10 5.46
53 28.96
5 2.73
12 6.56
88 48.09
95 51.91%
9  โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 62
6 9.68
6 9.68
7 11.29
7 11.29
6 9.68
30 48.39
32 51.61%
10  โรงเรียนบ้านแสนขัน 211
16 7.58
17 8.06
27 12.80
27 12.80
21 9.95
103 48.82
108 51.18%
11  โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 123
27 21.95
4 3.25
18 14.63
6 4.88
7 5.69
61 49.59
62 50.41%
12  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 2830
197 6.96
184 6.50
384 13.57
573 20.25
80 2.83
1412 49.89
1418 50.11%
13  โรงเรียนบ้านปางวุ้น 85
9 10.59
6 7.06
10 11.76
15 17.65
2 2.35
43 50.59
42 49.41%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 93
8 8.60
10 10.75
10 10.75
4 4.30
10 10.75
51 54.84
42 45.16%
15  โรงเรียนบ้านนายาง 218
19 8.72
13 5.96
10 4.59
32 14.68
23 10.55
121 55.50
97 44.50%
16  โรงเรียนบ้านเหล่า 120
14 11.67
15 12.50
11 9.17
13 10.83
0 0.00
67 55.83
53 44.17%
17  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 80
7 8.75
10 12.50
5 6.25
7 8.75
6 7.50
45 56.25
35 43.75%
18  โรงเรียนบ้านชําทอง 44
4 9.09
0 0.00
10 22.73
0 0.00
5 11.36
25 56.82
19 43.18%
19  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
5 11.36
0 0.00
9 20.45
5 11.36
0 0.00
25 56.82
19 43.18%
20  โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 103
16 15.53
6 5.83
16 15.53
3 2.91
2 1.94
60 58.25
43 41.75%
21  โรงเรียนบ้านดอนโพ 123
4 3.25
4 3.25
21 17.07
8 6.50
13 10.57
73 59.35
50 40.65%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 97
6 6.19
7 7.22
16 16.49
3 3.09
7 7.22
58 59.79
39 40.21%
23  โรงเรียนบ้านวังสะโม 25
3 12.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
24  โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 68
14 20.59
3 4.41
10 14.71
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
25  โรงเรียนบ้านในเมือง 1008
41 4.07
20 1.98
174 17.26
56 5.56
106 10.52
611 60.62
397 39.38%
26  โรงเรียนบ้านร้องลึก 179
30 16.76
13 7.26
9 5.03
9 5.03
9 5.03
109 60.89
70 39.11%
27  โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 126
15 11.90
9 7.14
12 9.52
4 3.17
9 7.14
77 61.11
49 38.89%
28  โรงเรียนวัดสว่าง 21
1 4.76
4 19.05
1 4.76
1 4.76
1 4.76
13 61.90
8 38.10%
29  โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 82
16 19.51
4 4.88
11 13.41
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
30  โรงเรียนด่านแม่คํามัน 195
17 8.72
6 3.08
40 20.51
5 2.56
5 2.56
122 62.56
73 37.44%
31  โรงเรียนบ้านกองโค 152
20 13.16
8 5.26
28 18.42
0 0.00
0 0.00
96 63.16
56 36.84%
32  โรงเรียนวัดช่องลม 57
5 8.77
4 7.02
4 7.02
4 7.02
4 7.02
36 63.16
21 36.84%
33  โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 55
9 16.36
3 5.45
5 9.09
3 5.45
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
34  โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 112
2 1.79
8 7.14
7 6.25
12 10.71
11 9.82
72 64.29
40 35.71%
35  โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 48
4 8.33
1 2.08
7 14.58
1 2.08
4 8.33
31 64.58
17 35.42%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 161
12 7.45
6 3.73
9 5.59
9 5.59
20 12.42
105 65.22
56 34.78%
37  โรงเรียนบ้านวังดิน 115
3 2.61
4 3.48
14 12.17
8 6.96
11 9.57
75 65.22
40 34.78%
38  โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 38
4 10.53
2 5.26
5 13.16
2 5.26
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
39  โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 49
6 12.24
4 8.16
6 12.24
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
40  โรงเรียนบ้านท่าสัก 213
11 5.16
10 4.69
22 10.33
10 4.69
16 7.51
144 67.61
69 32.39%
41  โรงเรียนบ้านชําตก 50
0 0.00
2 4.00
12 24.00
2 4.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
42  โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ 122
8 6.56
12 9.84
17 13.93
1 0.82
1 0.82
83 68.03
39 31.97%
43  โรงเรียนวัดดอยแก้ว 96
9 9.38
8 8.33
12 12.50
1 1.04
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
44  โรงเรียนวัดแม่เฉย 91
14 15.38
0 0.00
14 15.38
0 0.00
0 0.00
63 69.23
28 30.77%
45  โรงเรียนบ้านไชยมงคล 53
3 5.66
1 1.89
10 18.87
2 3.77
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
46  โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 41
4 9.76
2 4.88
6 14.63
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
47  โรงเรียนวัดดอนสัก 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 135
9 6.67
8 5.93
9 6.67
7 5.19
6 4.44
96 71.11
39 28.89%
49  โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 75
4 5.33
4 5.33
3 4.00
3 4.00
7 9.33
54 72.00
21 28.00%
50  โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 174
10 5.75
12 6.90
11 6.32
10 5.75
5 2.87
126 72.41
48 27.59%
51  โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 11
0 0.00
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
52  โรงเรียนบ้านวังปรากฏ 115
11 9.57
5 4.35
9 7.83
6 5.22
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
53  โรงเรียนวัดพญาปันแดน 141
6 4.26
6 4.26
25 17.73
1 0.71
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
54  โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 141
19 13.48
0 0.00
19 13.48
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
55  โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
9 17.31
38 73.08
14 26.92%
56  โรงเรียนบ้านหลักร้อย 160
12 7.50
8 5.00
16 10.00
7 4.38
0 0.00
117 73.13
43 26.88%
57  โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 30
4 13.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านดง 155
8 5.16
5 3.23
26 16.77
0 0.00
2 1.29
114 73.55
41 26.45%
59  โรงเรียนบ้านท่าอวน 58
1 1.72
0 0.00
14 24.14
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
60  โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 177
9 5.08
12 6.78
17 9.60
6 3.39
1 0.56
132 74.58
45 25.42%
61  โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 139
4 2.88
11 7.91
8 5.76
4 2.88
8 5.76
104 74.82
35 25.18%
62  โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง 45
3 6.67
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
63  โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
5 6.76
1 1.35
56 75.68
18 24.32%
64  โรงเรียนราษฎร์อํานวย 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
65  โรงเรียนนานกกก 101
13 12.87
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
66  โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 59
4 6.78
1 1.69
8 13.56
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
67  โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 72
7 9.72
7 9.72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
68  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 69
0 0.00
1 1.45
10 14.49
4 5.80
1 1.45
53 76.81
16 23.19%
69  โรงเรียนบ้านบ่อพระ 92
3 3.26
1 1.09
11 11.96
6 6.52
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
70  โรงเรียนชายเขาวิทยา 84
5 5.95
2 2.38
10 11.90
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
71  โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 82
5 6.10
0 0.00
7 8.54
0 0.00
6 7.32
64 78.05
18 21.95%
72  โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 32
2 6.25
1 3.13
1 3.13
1 3.13
2 6.25
25 78.13
7 21.88%
73  โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 199
14 7.04
8 4.02
15 7.54
5 2.51
1 0.50
156 78.39
43 21.61%
75  โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
76  โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
9 12.86
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
77  โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 122
5 4.10
4 3.28
10 8.20
7 5.74
0 0.00
96 78.69
26 21.31%
78  โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 61
8 13.11
1 1.64
3 4.92
1 1.64
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
79  โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 39
3 7.69
1 2.56
3 7.69
0 0.00
1 2.56
31 79.49
8 20.51%
80  โรงเรียนวัดพระฝาง 120
5 4.17
2 1.67
17 14.17
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
81  โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 188
8 4.26
10 5.32
18 9.57
1 0.53
0 0.00
151 80.32
37 19.68%
82  โรงเรียนบ้านขุนฝาง 98
13 13.27
3 3.06
3 3.06
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
83  โรงเรียนวัดน้ำใส 90
7 7.78
4 4.44
5 5.56
0 0.00
1 1.11
73 81.11
17 18.89%
84  โรงเรียนบ้านขอม 54
3 5.56
2 3.70
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
85  โรงเรียนบ้านหาดทับยา 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
5 9.26
2 3.70
44 81.48
10 18.52%
86  โรงเรียนวัดดอกไม้ 44
3 6.82
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
87  โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 56
3 5.36
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
88  โรงเรียนวัดดอย 40
2 5.00
1 2.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
89  โรงเรียนบ้านหัวค่าย 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
3 8.57
29 82.86
6 17.14%
90  โรงเรียนแหลมนกแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
9 11.69
4 5.19
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
91  โรงเรียนวัดโรงม้า 84
0 0.00
2 2.38
12 14.29
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
92  โรงเรียนวัดวังยาง 164
6 3.66
5 3.05
13 7.93
3 1.83
0 0.00
137 83.54
27 16.46%
93  โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 370
9 2.43
4 1.08
15 4.05
13 3.51
19 5.14
310 83.78
60 16.22%
94  โรงเรียนนาอินวิทยาคม 340
13 3.82
3 0.88
10 2.94
16 4.71
13 3.82
285 83.82
55 16.18%
95  โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 226
30 13.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.21
191 84.51
35 15.49%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 156
5 3.21
9 5.77
10 6.41
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
97  โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง 39
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
98  โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 66
4 6.06
1 1.52
2 3.03
1 1.52
2 3.03
56 84.85
10 15.15%
99  โรงเรียนประชาชนอุทิศ 124
13 10.48
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
100  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 29
1 3.45
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
101  โรงเรียนบ้านคลองละวาน 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
1 1.23
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
102  โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 159
6 3.77
3 1.89
8 5.03
2 1.26
2 1.26
138 86.79
21 13.21%
103  โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 69
3 4.35
2 2.90
3 4.35
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
104  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 102
1 0.98
1 0.98
7 6.86
3 2.94
1 0.98
89 87.25
13 12.75%
105  โรงเรียนบ้านฟากบึง 63
3 4.76
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
106  โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
107  โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
2 2.90
1 1.45
61 88.41
8 11.59%
108  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 136
3 2.21
4 2.94
6 4.41
0 0.00
2 1.47
121 88.97
15 11.03%
109  โรงเรียนวัดวังผักรุง 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
110  โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 237
0 0.00
0 0.00
8 3.38
7 2.95
10 4.22
212 89.45
25 10.55%
111  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 240
9 3.75
5 2.08
10 4.17
0 0.00
0 0.00
216 90.00
24 10.00%
112  โรงเรียนวัดห้องสูง 50
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
2 4.00
45 90.00
5 10.00%
113  โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
114  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
115  โรงเรียนบ้านแพะ 97
4 4.12
2 2.06
2 2.06
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
116  โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 73
0 0.00
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
117  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
118  โรงเรียนบ้านปากคลอง 99
1 1.01
0 0.00
5 5.05
0 0.00
2 2.02
91 91.92
8 8.08%
119  โรงเรียนบ้านนาอิซาง 100
2 2.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
120  โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 113
4 3.54
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
121  โรงเรียนบ้านข่อยสูง 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
122  โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
123  โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
124  โรงเรียนบ้านชําสอง 95
4 4.21
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
125  โรงเรียนนาน้อยวิทยา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
126  โรงเรียนวัดไร่อ้อย 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
1 2.27
41 93.18
3 6.82%
128  โรงเรียนบ้านดารา 95
0 0.00
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
129  โรงเรียนบ้านหัวหาด 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
130  โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 49
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
131  โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 150
2 1.33
2 1.33
3 2.00
1 0.67
1 0.67
141 94.00
9 6.00%
132  โรงเรียนบ้านคลองกะชี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
16 94.12
1 5.88%
133  โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.26
54 94.74
3 5.26%
134  โรงเรียนบ้านผักขวง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
135  โรงเรียนวัดคลองนาพง 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
136  โรงเรียนวัดนาทะเล 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
137  โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 174
0 0.00
2 1.15
6 3.45
0 0.00
0 0.00
166 95.40
8 4.60%
138  โรงเรียนบ้านชําผักหนาม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
139  โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
140  โรงเรียนบ้านดินแดง 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
141  โรงเรียนบ้านดงช้างดี 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านวังสําโม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดผาจักร 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนสามัคยาราม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนไร่อ้อย 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,794 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,099 6.54
เตี้ย  665 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,693 10.08
ผอมและเตี้ย  1,038 6.18
อ้วนและเตี้ย  548 3.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,751 69.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,043 คน


30.03%


Powered By www.thaieducation.net