ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำพูน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 81 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 81 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 76
24 31.58
20 26.32
11 14.47
11 14.47
10 13.16
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 60
2 3.33
3 5.00
11 18.33
5 8.33
14 23.33
25 41.67
35 58.33%
3  โรงเรียนวัดหนองยวง 46
6 13.04
1 2.17
5 10.87
7 15.22
6 13.04
21 45.65
25 54.35%
4  โรงเรียนบ้านแม่แนต 50
9 18.00
4 8.00
9 18.00
5 10.00
0 0.00
23 46.00
27 54.00%
5  โรงเรียนบ้านสันปูเลย 135
11 8.15
3 2.22
20 14.81
11 8.15
26 19.26
64 47.41
71 52.59%
6  โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 494
39 7.89
46 9.31
57 11.54
46 9.31
45 9.11
261 52.83
233 47.17%
7  โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 243
48 19.75
21 8.64
14 5.76
24 9.88
4 1.65
132 54.32
111 45.68%
8  โรงเรียนบ้านฮั่ว 65
4 6.15
7 10.77
12 18.46
5 7.69
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 195
11 5.64
10 5.13
17 8.72
21 10.77
27 13.85
109 55.90
86 44.10%
10  โรงเรียนบ้านดอยแดน 73
7 9.59
5 6.85
13 17.81
5 6.85
0 0.00
43 58.90
30 41.10%
11  โรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน 52
5 9.62
8 15.38
4 7.69
0 0.00
4 7.69
31 59.62
21 40.38%
12  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 139
25 17.99
14 10.07
8 5.76
9 6.47
0 0.00
83 59.71
56 40.29%
13  โรงเรียนบ้านป่าคา 40
7 17.50
1 2.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
14  โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง 90
12 13.33
7 7.78
7 7.78
5 5.56
5 5.56
54 60.00
36 40.00%
15  โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 191
16 8.38
15 7.85
19 9.95
5 2.62
19 9.95
117 61.26
74 38.74%
16  โรงเรียนวัดวังสะแกง 45
5 11.11
2 4.44
5 11.11
0 0.00
5 11.11
28 62.22
17 37.78%
17  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 61
15 24.59
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
18  โรงเรียนบ้านโป่งแดง 168
18 10.71
13 7.74
15 8.93
8 4.76
5 2.98
109 64.88
59 35.12%
19  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 121
5 4.13
5 4.13
10 8.26
11 9.09
11 9.09
79 65.29
42 34.71%
20  โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 195
16 8.21
14 7.18
18 9.23
10 5.13
7 3.59
130 66.67
65 33.33%
21  โรงเรียนบ้านป่าจี้ 128
6 4.69
2 1.56
21 16.41
2 1.56
11 8.59
86 67.19
42 32.81%
22  โรงเรียนวัดร้องธาร 32
0 0.00
0 0.00
10 31.25
0 0.00
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
23  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 214
21 9.81
12 5.61
22 10.28
3 1.40
0 0.00
156 72.90
58 27.10%
24  โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 89
5 5.62
5 5.62
12 13.48
2 2.25
0 0.00
65 73.03
24 26.97%
25  โรงเรียนบ้านดอนมูล 171
3 1.75
3 1.75
32 18.71
4 2.34
4 2.34
125 73.10
46 26.90%
26  โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 101
7 6.93
3 2.97
2 1.98
10 9.90
5 4.95
74 73.27
27 26.73%
27  โรงเรียนบ้านห้วยกาน 122
14 11.48
10 8.20
8 6.56
0 0.00
0 0.00
90 73.77
32 26.23%
28  โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
8 9.30
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
29  โรงเรียนบ้านแม่เทย 184
13 7.07
21 11.41
9 4.89
4 2.17
0 0.00
137 74.46
47 25.54%
30  โรงเรียนบ้านแม่บอน 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองสูน 69
5 7.25
3 4.35
9 13.04
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
32  โรงเรียนวัดวังหลวง 126
1 0.79
4 3.17
11 8.73
5 3.97
9 7.14
96 76.19
30 23.81%
33  โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 110
8 7.27
0 0.00
17 15.45
0 0.00
1 0.91
84 76.36
26 23.64%
34  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 30
2 6.67
0 0.00
4 13.33
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
35  โรงเรียนบ้านห้วยหละ 127
5 3.94
2 1.57
21 16.54
1 0.79
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
36  โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย 79
1 1.27
0 0.00
17 21.52
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
37  โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
3 8.11
3 8.11
29 78.38
8 21.62%
38  โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 131
4 3.05
5 3.82
19 14.50
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
39  โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 184
11 5.98
7 3.80
20 10.87
1 0.54
0 0.00
145 78.80
39 21.20%
40  โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 52
4 7.69
0 0.00
3 5.77
0 0.00
4 7.69
41 78.85
11 21.15%
41  โรงเรียนบ้านไม้สลี 82
5 6.10
4 4.88
6 7.32
2 2.44
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
42  โรงเรียนบ้านปวง 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
43  โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 191
28 14.66
0 0.00
10 5.24
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
44  โรงเรียนบ้านแม่ลาน 71
2 2.82
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
45  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 92
5 5.43
3 3.26
6 6.52
4 4.35
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
46  โรงเรียนบ้านห้วยบง 72
2 2.78
2 2.78
6 8.33
4 5.56
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
47  โรงเรียนบ้านผาลาด 138
10 7.25
1 0.72
11 7.97
3 2.17
1 0.72
112 81.16
26 18.84%
48  โรงเรียนบ้านวังมน 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 82
3 3.66
4 4.88
5 6.10
3 3.66
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
50  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ 61
1 1.64
1 1.64
7 11.48
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
51  โรงเรียนบ้านแม่แสม 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
4 8.00
41 82.00
9 18.00%
52  โรงเรียนบ้านปางส้าน 78
3 3.85
4 5.13
7 8.97
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
53  โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง 45
4 8.89
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
54  โรงเรียนบ้านผาต้าย 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
4 6.45
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
55  โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 69
6 8.70
1 1.45
4 5.80
1 1.45
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
56  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 81
9 11.11
0 0.00
2 2.47
2 2.47
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
57  โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1399
98 7.01
65 4.65
60 4.29
0 0.00
0 0.00
1176 84.06
223 15.94%
58  โรงเรียนบ้านนากลาง 121
4 3.31
6 4.96
6 4.96
0 0.00
2 1.65
103 85.12
18 14.88%
59  โรงเรียนบ้านโฮ่ง 100
8 8.00
1 1.00
1 1.00
3 3.00
1 1.00
86 86.00
14 14.00%
60  โรงเรียนบ้านดง 186
12 6.45
0 0.00
14 7.53
0 0.00
0 0.00
160 86.02
26 13.98%
61  โรงเรียนบ้านห้วยแทง 59
3 5.08
1 1.69
4 6.78
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
62  โรงเรียนบ้านห้วยปิง 91
2 2.20
2 2.20
4 4.40
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง 110
6 5.45
0 0.00
7 6.36
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
64  โรงเรียนบ้านป่าพลู 89
6 6.74
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
65  โรงเรียนอนุบาลวังดิน 413
11 2.66
9 2.18
5 1.21
9 2.18
12 2.91
367 88.86
46 11.14%
66  โรงเรียนบ้านสันวิไล 127
1 0.79
0 0.00
10 7.87
3 2.36
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
67  โรงเรียนบ้านม่วงโตน 94
3 3.19
7 7.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
68  โรงเรียนบ้านแม่ปันเดง 71
0 0.00
3 4.23
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
69  โรงเรียนบ้านดงสักงาม 88
0 0.00
0 0.00
8 9.09
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
71  โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
72  โรงเรียนบ้านปาง 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
73  โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
74  โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
75  โรงเรียนบ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
76  โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
77  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
78  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
79  โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย 133
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,493 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  635 6.69
เตี้ย  398 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  758 7.98
ผอมและเตี้ย  278 2.93
อ้วนและเตี้ย  246 2.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,178 75.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,315 คน


24.39%


Powered By www.thaieducation.net