ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มุกดาหาร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 244 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา 26
7 26.92
6 23.08
13 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าห้วยคำ 17
5 29.41
6 35.29
4 23.53
2 11.76
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมทอง 18
6 33.33
3 16.67
3 16.67
4 22.22
2 11.11
0 0.00
18 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง1 43
14 32.56
12 27.91
4 9.30
2 4.65
1 2.33
10 23.26
33 76.74%
5  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 47
14 29.79
12 25.53
1 2.13
9 19.15
0 0.00
11 23.40
36 76.60%
6  โรงเรียนบ้านขามป้อม 128
30 23.44
28 21.88
26 20.31
0 0.00
0 0.00
44 34.38
84 65.63%
7  โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่ 84
25 29.76
15 17.86
5 5.95
10 11.90
0 0.00
29 34.52
55 65.48%
8  โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง 126
37 29.37
19 15.08
12 9.52
7 5.56
4 3.17
47 37.30
79 62.70%
9  โรงเรียนบ้านสานแว้ 208
52 25.00
32 15.38
23 11.06
23 11.06
0 0.00
78 37.50
130 62.50%
10  โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง 119
11 9.24
8 6.72
15 12.61
23 19.33
15 12.61
47 39.50
72 60.50%
11  โรงเรียนบ้านคำนางโอก 134
19 14.18
16 11.94
6 4.48
20 14.93
20 14.93
53 39.55
81 60.45%
12  โรงเรียนบ้านนายาง 104
12 11.54
10 9.62
4 3.85
22 21.15
14 13.46
42 40.38
62 59.62%
13  โรงเรียนบ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" 159
30 18.87
32 20.13
6 3.77
22 13.84
4 2.52
65 40.88
94 59.12%
14  โรงเรียนบ้านนาปุ่ง 26
3 11.54
4 15.38
6 23.08
2 7.69
0 0.00
11 42.31
15 57.69%
15  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี 177
32 18.08
37 20.90
9 5.08
23 12.99
1 0.56
75 42.37
102 57.63%
16  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 91
8 8.79
5 5.49
14 15.38
13 14.29
12 13.19
39 42.86
52 57.14%
17  โรงเรียนบ้านม่วงหัก 44
15 34.09
5 11.36
3 6.82
2 4.55
0 0.00
19 43.18
25 56.82%
18  โรงเรียนชุมชนนาโสก 236
57 24.15
36 15.25
14 5.93
26 11.02
0 0.00
103 43.64
133 56.36%
19  โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ 142
16 11.27
11 7.75
8 5.63
23 16.20
22 15.49
62 43.66
80 56.34%
20  โรงเรียนบ้านปากช่อง 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
7 43.75
9 56.25%
21  โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ 92
11 11.96
3 3.26
16 17.39
2 2.17
19 20.65
41 44.57
51 55.43%
22  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
9 18.75
4 8.33
12 25.00
1 2.08
0 0.00
22 45.83
26 54.17%
23  โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง 130
21 16.15
18 13.85
23 17.69
5 3.85
2 1.54
61 46.92
69 53.08%
24  โรงเรียนบ้านนาหินกอง 143
7 4.90
15 10.49
26 18.18
16 11.19
10 6.99
69 48.25
74 51.75%
25  โรงเรียนบ้านท่าไค้ 126
24 19.05
17 13.49
4 3.17
14 11.11
6 4.76
61 48.41
65 51.59%
26  โรงเรียนบ้านภู 43
5 11.63
6 13.95
5 11.63
3 6.98
3 6.98
21 48.84
22 51.16%
27  โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู 86
10 11.63
16 18.60
2 2.33
16 18.60
0 0.00
42 48.84
44 51.16%
28  โรงเรียนบ้านทรายทอง 91
9 9.89
6 6.59
11 12.09
10 10.99
10 10.99
45 49.45
46 50.55%
29  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 135
26 19.26
15 11.11
16 11.85
10 7.41
0 0.00
68 50.37
67 49.63%
30  โรงเรียนบ้านโนนยาง 98
5 5.10
16 16.33
14 14.29
8 8.16
4 4.08
51 52.04
47 47.96%
31  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 583
58 9.95
82 14.07
76 13.04
29 4.97
31 5.32
307 52.66
276 47.34%
32  โรงเรียนบ้านห้วยลำโมง 41
7 17.07
4 9.76
4 9.76
2 4.88
2 4.88
22 53.66
19 46.34%
33  โรงเรียนบ้านแก้งนาง 230
40 17.39
32 13.91
24 10.43
9 3.91
0 0.00
125 54.35
105 45.65%
34  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 22
0 0.00
4 18.18
0 0.00
5 22.73
1 4.55
12 54.55
10 45.45%
35  โรงเรียนบ้านโพนงาม 119
20 16.81
11 9.24
12 10.08
11 9.24
0 0.00
65 54.62
54 45.38%
36  โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด 128
21 16.41
12 9.38
16 12.50
4 3.13
5 3.91
70 54.69
58 45.31%
37  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 36
10 27.78
1 2.78
1 2.78
4 11.11
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
38  โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ 198
39 19.70
25 12.63
5 2.53
18 9.09
0 0.00
111 56.06
87 43.94%
39  โรงเรียนบ้านคำสร้อย 326
41 12.58
30 9.20
14 4.29
13 3.99
44 13.50
184 56.44
142 43.56%
40  โรงเรียนบ้านกลาง 49
12 24.49
5 10.20
4 8.16
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
41  โรงเรียนบ้านขัวสูง 45
9 20.00
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 202
16 7.92
19 9.41
42 20.79
8 3.96
0 0.00
117 57.92
85 42.08%
43  โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท 86
5 5.81
3 3.49
9 10.47
10 11.63
9 10.47
50 58.14
36 41.86%
44  โรงเรียนวัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย 161
13 8.07
18 11.18
15 9.32
8 4.97
10 6.21
97 60.25
64 39.75%
45  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย1 74
12 16.22
7 9.46
8 10.81
2 2.70
0 0.00
45 60.81
29 39.19%
46  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อดง 41
11 26.83
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
8 11.94
9 13.43
4 5.97
5 7.46
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าดง 57
5 8.77
6 10.53
3 5.26
5 8.77
3 5.26
35 61.40
22 38.60%
49  โรงเรียนบ้านผึ่งแดด 83
7 8.43
14 16.87
7 8.43
2 2.41
2 2.41
51 61.45
32 38.55%
50  โรงเรียนบ้านนาทาม 200
28 14.00
16 8.00
23 11.50
10 5.00
0 0.00
123 61.50
77 38.50%
51  โรงเรียนบ้านวังนอง 47
11 23.40
5 10.64
2 4.26
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
52  โรงเรียนบ้านนาหนองแคน 34
4 11.76
1 2.94
8 23.53
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
53  โรงเรียนสยามกลการ4 181
30 16.57
14 7.73
15 8.29
8 4.42
2 1.10
112 61.88
69 38.12%
54  โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม 79
10 12.66
4 5.06
12 15.19
0 0.00
4 5.06
49 62.03
30 37.97%
55  โรงเรียนบ้านบาก ๑ 32
5 15.63
2 6.25
4 12.50
1 3.13
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
56  โรงเรียนบ้านติ้วราษฎร์อุทิศ 91
6 6.59
9 9.89
6 6.59
6 6.59
7 7.69
57 62.64
34 37.36%
57  โรงเรียนบ้านนาหัวภู 43
10 23.26
0 0.00
4 9.30
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
58  โรงเรียนบ้านบุ่ง 73
19 26.03
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
59  โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา 217
17 7.83
40 18.43
4 1.84
17 7.83
0 0.00
139 64.06
78 35.94%
60  โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย 142
7 4.93
20 14.08
23 16.20
1 0.70
0 0.00
91 64.08
51 35.92%
61  โรงเรียนบ้านมะนาว 106
14 13.21
15 14.15
4 3.77
4 3.77
1 0.94
68 64.15
38 35.85%
62  โรงเรียนบ้านนาสองห้อง 57
0 0.00
5 8.77
5 8.77
5 8.77
5 8.77
37 64.91
20 35.09%
63  โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 1372
72 5.25
52 3.79
234 17.06
63 4.59
58 4.23
893 65.09
479 34.91%
64  โรงเรียนบ้านนาหลวง2 43
0 0.00
8 18.60
7 16.28
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
65  โรงเรียนบ้านชะโนด 2 233
13 5.58
11 4.72
10 4.29
25 10.73
22 9.44
152 65.24
81 34.76%
66  โรงเรียนบ้านป่งโพน 125
12 9.60
12 9.60
6 4.80
9 7.20
4 3.20
82 65.60
43 34.40%
67  โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 73
9 12.33
3 4.11
13 17.81
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
68  โรงเรียนคณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3 131
13 9.92
8 6.11
9 6.87
8 6.11
6 4.58
87 66.41
44 33.59%
69  โรงเรียนบ้านพังคอง 164
28 17.07
12 7.32
11 6.71
4 2.44
0 0.00
109 66.46
55 33.54%
70  โรงเรียนบ้านคำบง2 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
71  โรงเรียนบ้านดงมอน 195
8 4.10
21 10.77
24 12.31
8 4.10
4 2.05
130 66.67
65 33.33%
72  โรงเรียนบ้านนายอ 69
7 10.14
7 10.14
7 10.14
2 2.90
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 30
2 6.67
0 0.00
8 26.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
74  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 2 39
2 5.13
2 5.13
6 15.38
3 7.69
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
75  โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ 91
4 4.40
14 15.38
9 9.89
3 3.30
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
76  โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม) 158
17 10.76
23 14.56
12 7.59
0 0.00
0 0.00
106 67.09
52 32.91%
77  โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน 143
15 10.49
19 13.29
10 6.99
2 1.40
1 0.70
96 67.13
47 32.87%
78  โรงเรียนบ้านแก้ง2 70
18 25.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
47 67.14
23 32.86%
79  โรงเรียนบ้านดงมัน 43
5 11.63
1 2.33
8 18.60
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
80  โรงเรียนบ้านสงเปือย 154
33 21.43
0 0.00
17 11.04
0 0.00
0 0.00
104 67.53
50 32.47%
81  โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม 102
15 14.71
12 11.76
3 2.94
2 1.96
1 0.98
69 67.65
33 32.35%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย 53
2 3.77
4 7.55
5 9.43
3 5.66
3 5.66
36 67.92
17 32.08%
83  โรงเรียนมุกดาลัย 783
87 11.11
46 5.87
67 8.56
25 3.19
24 3.07
534 68.20
249 31.80%
84  โรงเรียนบ้านโคกหินกอง 63
2 3.17
5 7.94
5 7.94
0 0.00
8 12.70
43 68.25
20 31.75%
85  โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา 209
19 9.09
21 10.05
22 10.53
3 1.44
1 0.48
143 68.42
66 31.58%
86  โรงเรียนบ้านไร่ 19
2 10.53
1 5.26
3 15.79
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
87  โรงเรียนบ้านเปียด 215
37 17.21
19 8.84
6 2.79
5 2.33
0 0.00
148 68.84
67 31.16%
88  โรงเรียนบ้านนากอก 62
6 9.68
6 9.68
7 11.29
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
89  โรงเรียนบ้านหนองบอน 102
0 0.00
6 5.88
9 8.82
7 6.86
9 8.82
71 69.61
31 30.39%
90  โรงเรียนบ้านค้อวิทยาคาร 112
10 8.93
6 5.36
6 5.36
5 4.46
7 6.25
78 69.64
34 30.36%
91  โรงเรียนชุมชนโพธิ์ไทร 99
7 7.07
4 4.04
7 7.07
5 5.05
7 7.07
69 69.70
30 30.30%
92  โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง 144
8 5.56
4 2.78
11 7.64
15 10.42
5 3.47
101 70.14
43 29.86%
93  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 64
3 4.69
1 1.56
12 18.75
0 0.00
3 4.69
45 70.31
19 29.69%
94  โรงเรียนบ้านแวง 75
7 9.33
2 2.67
8 10.67
0 0.00
5 6.67
53 70.67
22 29.33%
95  โรงเรียนบ้านม่วง 87
5 5.75
5 5.75
7 8.05
5 5.75
3 3.45
62 71.26
25 28.74%
96  โรงเรียนบ้านกกตูม 119
20 16.81
6 5.04
4 3.36
4 3.36
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
97  โรงเรียนบ้านแก้งช้างเนียม 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
98  โรงเรียนบ้านหนองหนาว 95
5 5.26
6 6.32
5 5.26
5 5.26
6 6.32
68 71.58
27 28.42%
99  โรงเรียนบ้านคำพี้ 46
1 2.17
0 0.00
9 19.57
1 2.17
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
100  โรงเรียนบ้านโสก 209
29 13.88
4 1.91
2 0.96
17 8.13
7 3.35
150 71.77
59 28.23%
101  โรงเรียนบ้านห้วยกอก2 64
8 12.50
3 4.69
1 1.56
4 6.25
2 3.13
46 71.88
18 28.13%
102  โรงเรียนบ้านคำบง1 419
24 5.73
10 2.39
45 10.74
20 4.77
18 4.30
302 72.08
117 27.92%
103  โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์ 90
9 10.00
5 5.56
11 12.22
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
104  โรงเรียนบ้านหนองยาง 247
20 8.10
23 9.31
3 1.21
22 8.91
0 0.00
179 72.47
68 27.53%
105  โรงเรียนห้วยยางจอมมณี 62
7 11.29
8 12.90
2 3.23
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
106  โรงเรียนร่มเกล้า 257
29 11.28
18 7.00
21 8.17
2 0.78
0 0.00
187 72.76
70 27.24%
107  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้) 67
9 13.43
2 2.99
7 10.45
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
108  โรงเรียนบ้านหนองบง 138
7 5.07
14 10.14
15 10.87
1 0.72
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
109  โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
4 8.16
2 4.08
36 73.47
13 26.53%
110  โรงเรียนบ้านสองคอน 200
14 7.00
15 7.50
24 12.00
0 0.00
0 0.00
147 73.50
53 26.50%
111  โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 209
15 7.18
5 2.39
32 15.31
2 0.96
1 0.48
154 73.68
55 26.32%
112  โรงเรียนชุมชนโพนทราย 84
6 7.14
5 5.95
11 13.10
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
113  โรงเรียนบ้านนาป่ง 131
8 6.11
8 6.11
1 0.76
8 6.11
9 6.87
97 74.05
34 25.95%
114  โรงเรียนหนองผือดอนม่วง 54
7 12.96
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
115  โรงเรียนบ้านเหล่าคราม 225
12 5.33
23 10.22
19 8.44
2 0.89
2 0.89
167 74.22
58 25.78%
116  โรงเรียนบ้านป่าแดง 47
6 12.77
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
117  โรงเรียนชุมชนดอนตาล 329
22 6.69
16 4.86
38 11.55
5 1.52
2 0.61
246 74.77
83 25.23%
118  โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง 232
19 8.19
10 4.31
27 11.64
2 0.86
0 0.00
174 75.00
58 25.00%
119  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 2 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
120  โรงเรียนบ้านภูวง 28
1 3.57
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
121  โรงเรียนบ้านโนนศรี 100
4 4.00
11 11.00
3 3.00
7 7.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
122  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 48
3 6.25
4 8.33
3 6.25
0 0.00
2 4.17
36 75.00
12 25.00%
123  โรงเรียนบ้านคำผักหนอกสงเปือย 89
8 8.99
3 3.37
3 3.37
8 8.99
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
124  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 118
15 12.71
6 5.08
7 5.93
1 0.85
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
125  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 159
13 8.18
9 5.66
16 10.06
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ 99
2 2.02
3 3.03
2 2.02
10 10.10
7 7.07
75 75.76
24 24.24%
127  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์บำรุง 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
25 75.76
8 24.24%
128  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 55
1 1.82
3 5.45
6 10.91
3 5.45
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
129  โรงเรียนบ้านหนองแอก 102
1 0.98
14 13.73
8 7.84
1 0.98
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
130  โรงเรียนบ้านชะโนด 1 107
9 8.41
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
131  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ 43
3 6.98
3 6.98
3 6.98
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
132  โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์ 109
9 8.26
9 8.26
7 6.42
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
133  โรงเรียนบ้านภูผาหอมพัฒนา 70
4 5.71
4 5.71
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
134  โรงเรียนบ้านภูล้อม 106
7 6.60
4 3.77
11 10.38
2 1.89
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
135  โรงเรียนบ้านคำเขือง 84
6 7.14
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
136  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 147
2 1.36
0 0.00
31 21.09
0 0.00
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี 179
9 5.03
8 4.47
23 12.85
0 0.00
0 0.00
139 77.65
40 22.35%
138  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
28 77.78
8 22.22%
139  โรงเรียนบ้านนาอุดม 167
15 8.98
14 8.38
3 1.80
2 1.20
3 1.80
130 77.84
37 22.16%
140  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 82
7 8.54
6 7.32
3 3.66
2 2.44
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
141  โรงเรียนบ้านบาก2 278
30 10.79
21 7.55
8 2.88
0 0.00
2 0.72
217 78.06
61 21.94%
142  โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา 115
5 4.35
5 4.35
5 4.35
5 4.35
5 4.35
90 78.26
25 21.74%
143  โรงเรียนบ้านด่านมน 23
2 8.70
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
144  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 167
9 5.39
11 6.59
14 8.38
2 1.20
0 0.00
131 78.44
36 21.56%
145  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 93
5 5.38
7 7.53
3 3.23
3 3.23
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
146  โรงเรียนบ้านนิคมร่มเกล้า 47
3 6.38
2 4.26
5 10.64
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
147  โรงเรียนบ้านสามขัว 133
7 5.26
1 0.75
19 14.29
1 0.75
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
148  โรงเรียนคำสายทองวิทยา 43
1 2.33
1 2.33
7 16.28
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
149  โรงเรียนบ้านภูแผงม้า 125
7 5.60
5 4.00
11 8.80
2 1.60
1 0.80
99 79.20
26 20.80%
150  โรงเรียนบ้านนาตะแบง1 183
8 4.37
10 5.46
16 8.74
0 0.00
4 2.19
145 79.23
38 20.77%
151  โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน 135
12 8.89
11 8.15
5 3.70
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
152  โรงเรียนบ้านบุ่งอุทัย 102
4 3.92
5 4.90
11 10.78
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
153  โรงเรียนบ้านเหล่า 148
18 12.16
4 2.70
2 1.35
0 0.00
6 4.05
118 79.73
30 20.27%
154  โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ 50
3 6.00
0 0.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
40 80.00
10 20.00%
155  โรงเรียนบ้านโนนตูม 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
156  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง 111
8 7.21
5 4.50
6 5.41
3 2.70
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
157  โรงเรียนบ้านนาหลัก 76
8 10.53
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
158  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 66
2 3.03
4 6.06
6 9.09
1 1.52
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
159  โรงเรียนบ้านป่งเปือย 158
11 6.96
2 1.27
5 3.16
9 5.70
4 2.53
127 80.38
31 19.62%
160  โรงเรียนเมืองใหม่ 123
8 6.50
5 4.07
5 4.07
3 2.44
3 2.44
99 80.49
24 19.51%
161  โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ 103
5 4.85
0 0.00
15 14.56
0 0.00
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
162  โรงเรียนบ้านนามน 62
5 8.06
4 6.45
3 4.84
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
163  โรงเรียนหลุบปึ้ง 57
3 5.26
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
164  โรงเรียนบ้านจอมมณีใต้ 42
1 2.38
5 11.90
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
165  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 149
5 3.36
7 4.70
5 3.36
6 4.03
5 3.36
121 81.21
28 18.79%
166  โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 33
4 12.12
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
167  โรงเรียนบ้านดง 90
16 17.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
168  โรงเรียนบ้านหว้านน้อย 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อ 90
10 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 6.67
74 82.22
16 17.78%
170  โรงเรียนบ้านกุดแข้ใต้ 62
6 9.68
4 6.45
1 1.61
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
171  โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง 102
7 6.86
1 0.98
10 9.80
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
172  โรงเรียนบ้านดงหลวง 238
15 6.30
4 1.68
9 3.78
4 1.68
10 4.20
196 82.35
42 17.65%
173  โรงเรียนบ้านป่งขาม 86
1 1.16
8 9.30
6 6.98
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
174  โรงเรียนบ้านแก่นเต่า 46
2 4.35
3 6.52
3 6.52
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
175  โรงเรียนบ้านวังไฮ 87
3 3.45
5 5.75
7 8.05
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
176  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 101
11 10.89
3 2.97
2 1.98
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
177  โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด 149
3 2.01
4 2.68
6 4.03
6 4.03
6 4.03
124 83.22
25 16.78%
178  โรงเรียนคำบกราษฎร์นุกูล 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
179  โรงเรียนบ้านโคกพัฒนา 115
9 7.83
9 7.83
1 0.87
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
180  โรงเรียนบ้านงิ้ว 117
3 2.56
4 3.42
6 5.13
5 4.27
0 0.00
99 84.62
18 15.38%
181  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย2 92
7 7.61
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
182  โรงเรียนบ้านแมด 115
5 4.35
2 1.74
8 6.96
2 1.74
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
183  โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ 122
3 2.46
4 3.28
4 3.28
2 1.64
5 4.10
104 85.25
18 14.75%
184  โรงเรียนบ้านคำพอก 1 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
1 0.81
3 2.42
106 85.48
18 14.52%
185  โรงเรียนบ้านนาม่วง 76
2 2.63
5 6.58
3 3.95
1 1.32
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
186  โรงเรียนแก้งนาบอนพิทยาสรรค์ 167
5 2.99
6 3.59
13 7.78
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
187  โรงเรียนบ้านนาหลวง1 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
188  โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา 105
5 4.76
6 5.71
4 3.81
0 0.00
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
189  โรงเรียนห้วยตาเปอะ 189
6 3.17
9 4.76
7 3.70
4 2.12
1 0.53
162 85.71
27 14.29%
190  โรงเรียนบ้านโพนสว่าง 155
4 2.58
4 2.58
8 5.16
6 3.87
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
191  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 148
6 4.05
8 5.41
2 1.35
3 2.03
1 0.68
128 86.49
20 13.51%
192  โรงเรียนบ้านดงเย็น 163
3 1.84
1 0.61
12 7.36
3 1.84
3 1.84
141 86.50
22 13.50%
193  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้า 84
6 7.14
4 4.76
1 1.19
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
194  โรงเรียนบ้านนาสะโน 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
195  โรงเรียนบ้านคำผึ้ง 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
196  โรงเรียนบ้านโคก2 104
0 0.00
5 4.81
8 7.69
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
197  โรงเรียนบ้านนาโสกน้อย 41
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
198  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน 119
5 4.20
3 2.52
4 3.36
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
199  โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ 128
3 2.34
2 1.56
10 7.81
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
200  โรงเรียนบ้านซ่ง 111
3 2.70
1 0.90
3 2.70
4 3.60
2 1.80
98 88.29
13 11.71%
201  โรงเรียนบ้านแฝก 77
1 1.30
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
202  โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ 121
4 3.31
5 4.13
3 2.48
2 1.65
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
203  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ 122
6 4.92
4 3.28
4 3.28
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
204  โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 123
0 0.00
0 0.00
6 4.88
7 5.69
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
205  โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม 124
1 0.81
2 1.61
10 8.06
1 0.81
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
206  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 80
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
207  โรงเรียนบ้านโพนแดง 180
6 3.33
5 2.78
4 2.22
4 2.22
1 0.56
160 88.89
20 11.11%
208  โรงเรียนบ้านดงยาง1 83
5 6.02
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
209  โรงเรียนบ้านคำดู่ 37
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
210  โรงเรียนบ้านพรานอ้น 129
2 1.55
2 1.55
9 6.98
0 0.00
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
211  โรงเรียนบ้านดานคำ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
3 5.66
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
212  โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
213  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย 126
5 3.97
1 0.79
5 3.97
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
214  โรงเรียนบ้านนาโปน้อย 70
2 2.86
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
215  โรงเรียนคำฮีเบญจวิทย์ 143
3 2.10
3 2.10
5 3.50
1 0.70
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
216  โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 350
0 0.00
1 0.29
8 2.29
0 0.00
18 5.14
323 92.29
27 7.71%
217  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง1 97
4 4.12
0 0.00
3 3.09
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
218  โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม 97
2 2.06
0 0.00
2 2.06
1 1.03
2 2.06
90 92.78
7 7.22%
219  โรงเรียนบ้านป่าพยอม 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวง 177
6 3.39
1 0.56
5 2.82
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
221  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 178
3 1.69
1 0.56
4 2.25
0 0.00
4 2.25
166 93.26
12 6.74%
222  โรงเรียนบ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา 30
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
1 3.33
28 93.33
2 6.67%
223  โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
224  โรงเรียนบ้านนาดี2 35
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
225  โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา 158
3 1.90
2 1.27
2 1.27
2 1.27
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
226  โรงเรียนบ้านดงยางนันทวัน 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
227  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน 56
1 1.79
1 1.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
228  โรงเรียนบ้านป่าเตย 128
1 0.78
2 1.56
3 2.34
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
229  โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 261
2 0.77
1 0.38
2 0.77
3 1.15
4 1.53
249 95.40
12 4.60%
230  โรงเรียนบ้านคำไหล 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
231  โรงเรียนบ้านนาโด่ 112
1 0.89
0 0.00
3 2.68
0 0.00
1 0.89
107 95.54
5 4.46%
232  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 123
1 0.81
0 0.00
1 0.81
2 1.63
1 0.81
118 95.93
5 4.07%
233  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
3 2.14
0 0.00
1 0.71
1 0.71
0 0.00
135 96.43
5 3.57%
234  โรงเรียนบ้านโพนไฮ 113
1 0.88
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
109 96.46
4 3.54%
235  โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 175
3 1.71
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
171 97.71
4 2.29%
236  โรงเรียนบ้านบะ 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
237  โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 333
1 0.30
1 0.30
1 0.30
1 0.30
1 0.30
328 98.50
5 1.50%
238  โรงเรียนบ้านโนนสวาท 137
0 0.00
0 0.00
1 0.73
0 0.00
1 0.73
135 98.54
2 1.46%
239  โรงเรียนบ้านคันแท 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านคำพอก2 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านหนองคอง 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านโคก1 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,555 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,313 8.10
เตี้ย  1,736 6.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,179 7.63
ผอมและเตี้ย  962 3.37
อ้วนและเตี้ย  620 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,745 72.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,810 คน


27.35%


Powered By www.thaieducation.net