ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.98
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
26 41.94
12 19.35
12 19.35
8 12.90
4 6.45
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาโสก 7
0 0.00
1 14.29
4 57.14
2 28.57
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
3 50.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
19 21.59
39 44.32
6 6.82
6 6.82
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
7 23.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 5
2 40.00
1 20.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
12  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
13  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
14  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
12 6.56
28 15.30
5 2.73
40 21.86
33 18.03
65 35.52
118 64.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 168
48 28.57
22 13.10
11 6.55
21 12.50
6 3.57
60 35.71
108 64.29%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
10 21.74
7 15.22
12 26.09
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
18  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 113
18 15.93
17 15.04
9 7.96
10 8.85
17 15.04
42 37.17
71 62.83%
19  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
32 26.45
21 17.36
9 7.44
11 9.09
0 0.00
48 39.67
73 60.33%
20  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
26 15.66
24 14.46
15 9.04
19 11.45
15 9.04
67 40.36
99 59.64%
21  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
8 10.00
23 28.75
2 2.50
4 5.00
36 45.00
44 55.00%
22  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
41 26.45
19 12.26
11 7.10
14 9.03
0 0.00
70 45.16
85 54.84%
23  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
27 17.76
28 18.42
11 7.24
16 10.53
0 0.00
70 46.05
82 53.95%
24  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1470
67 4.56
126 8.57
80 5.44
180 12.24
339 23.06
678 46.12
792 53.88%
25  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
1 3.13
7 21.88
15 46.88
17 53.13%
26  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
9 14.52
6 9.68
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
27  โรงเรียนบ้านคำพอก 140
22 15.71
6 4.29
6 4.29
27 19.29
10 7.14
69 49.29
71 50.71%
28  โรงเรียนบ้านวังกระแส 219
40 18.26
38 17.35
19 8.68
11 5.02
1 0.46
110 50.23
109 49.77%
29  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
9 6.34
6 4.23
73 51.41
69 48.59%
30  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
17 13.93
26 21.31
10 8.20
6 4.92
0 0.00
63 51.64
59 48.36%
31  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 48
20 41.67
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
32  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
33  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
15 12.82
14 11.97
13 11.11
13 11.11
0 0.00
62 52.99
55 47.01%
34  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
27 20.15
4 2.99
12 8.96
1 0.75
71 52.99
63 47.01%
35  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 224
23 10.27
4 1.79
25 11.16
26 11.61
26 11.61
120 53.57
104 46.43%
36  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
7 12.50
8 14.29
7 12.50
0 0.00
4 7.14
30 53.57
26 46.43%
37  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
4 9.76
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
38  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
39  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
40  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
41  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
14 2.75
109 21.37
5 0.98
69 13.53
285 55.88
225 44.12%
42  โรงเรียนบ้านคำเตย 195
22 11.28
13 6.67
18 9.23
7 3.59
25 12.82
110 56.41
85 43.59%
43  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
12 18.46
8 12.31
2 3.08
6 9.23
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
44  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
11 13.92
3 3.80
46 58.23
33 41.77%
45  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
50 14.49
32 9.28
37 10.72
22 6.38
2 0.58
202 58.55
143 41.45%
46  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
3 7.14
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
47  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
8 11.76
14 20.59
5 7.35
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
48  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
49  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
50  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
51  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
20 16.39
10 8.20
11 9.02
5 4.10
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
52  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
38 7.36
35 6.78
54 10.47
36 6.98
31 6.01
322 62.40
194 37.60%
53  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
14 10.29
2 1.47
14 10.29
85 62.50
51 37.50%
54  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
8 10.67
4 5.33
7 9.33
3 4.00
6 8.00
47 62.67
28 37.33%
55  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
12 8.82
12 8.82
18 13.24
4 2.94
4 2.94
86 63.24
50 36.76%
56  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
136 13.00
108 10.33
58 5.54
69 6.60
0 0.00
675 64.53
371 35.47%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
58  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
3 6.12
4 8.16
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
59  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
60  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
61  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
6 7.79
4 5.19
4 5.19
9 11.69
3 3.90
51 66.23
26 33.77%
62  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
8 12.70
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
63  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
64  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 94
10 10.64
7 7.45
7 7.45
5 5.32
2 2.13
63 67.02
31 32.98%
65  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
17 12.06
9 6.38
7 4.96
7 4.96
6 4.26
95 67.38
46 32.62%
66  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
67  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
68  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
69  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
70  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
6 14.63
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
11 4.64
38 16.03
17 7.17
6 2.53
3 1.27
162 68.35
75 31.65%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
9 12.33
5 6.85
9 12.33
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
74  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
75  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
6 7.41
7 8.64
4 4.94
6 7.41
2 2.47
56 69.14
25 30.86%
76  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
16 13.68
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
77  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
78  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
79  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
5 11.63
1 2.33
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
80  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
81  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 44
5 11.36
3 6.82
4 9.09
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
82  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
4 2.45
10 6.13
29 17.79
0 0.00
5 3.07
115 70.55
48 29.45%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
18 13.24
17 12.50
4 2.94
1 0.74
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
84  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
3 5.17
4 6.90
41 70.69
17 29.31%
85  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
86  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
87  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 152
9 5.92
6 3.95
14 9.21
6 3.95
9 5.92
108 71.05
44 28.95%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
89  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
4 3.08
17 13.08
15 11.54
1 0.77
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
90  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
9 14.06
1 1.56
2 3.13
3 4.69
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
91  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
14 6.86
11 5.39
20 9.80
12 5.88
0 0.00
147 72.06
57 27.94%
92  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
0 0.00
187 72.20
72 27.80%
93  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
6 5.36
81 72.32
31 27.68%
94  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
95  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
96  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
2 3.70
2 3.70
6 11.11
3 5.56
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
97  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
18 12.59
4 2.80
9 6.29
6 4.20
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
98  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
18 12.16
10 6.76
7 4.73
1 0.68
2 1.35
110 74.32
38 25.68%
99  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
100  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
101  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
11 10.68
7 6.80
5 4.85
3 2.91
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
102  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 212
37 17.45
13 6.13
3 1.42
0 0.00
0 0.00
159 75.00
53 25.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 84
3 3.57
7 8.33
4 4.76
7 8.33
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
105  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
6 9.84
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
106  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
107  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
8 7.77
4 3.88
5 4.85
78 75.73
25 24.27%
108  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
109  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 157
13 8.28
6 3.82
10 6.37
6 3.82
3 1.91
119 75.80
38 24.20%
110  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
10 12.05
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
111  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
8 7.08
1 0.88
10 8.85
7 6.19
1 0.88
86 76.11
27 23.89%
112  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
113  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
7 7.22
6 6.19
4 4.12
5 5.15
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
114  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
6 3.16
26 13.68
12 6.32
1 0.53
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
115  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 365
28 7.67
22 6.03
23 6.30
12 3.29
0 0.00
280 76.71
85 23.29%
116  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
14 6.48
10 4.63
26 12.04
0 0.00
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
3 4.17
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
7 7.37
7 7.37
5 5.26
2 2.11
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
119  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
9 2.56
20 5.70
9 2.56
24 6.84
274 78.06
77 21.94%
120  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
12 8.76
5 3.65
9 6.57
3 2.19
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
121  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
8 4.26
12 6.38
18 9.57
2 1.06
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
122  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
123  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
18 9.33
5 2.59
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
124  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 327
25 7.65
17 5.20
20 6.12
6 1.83
3 0.92
256 78.29
71 21.71%
125  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
126  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
5 5.68
1 1.14
7 7.95
6 6.82
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
127  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
5 6.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
128  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 132
14 10.61
6 4.55
5 3.79
2 1.52
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
129  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
130  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
131  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
18 10.91
8 4.85
8 4.85
1 0.61
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
132  โรงเรียนมรุกขนคร 118
6 5.08
4 3.39
6 5.08
5 4.24
4 3.39
93 78.81
25 21.19%
133  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
134  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
135  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
136  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
137  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
3 3.66
5 6.10
2 2.44
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
138  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
139  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
140  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
141  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
142  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 19.84
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
143  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
144  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
17 4.26
8 2.01
40 10.03
0 0.00
13 3.26
321 80.45
78 19.55%
145  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
5 4.39
3 2.63
2 1.75
7 6.14
5 4.39
92 80.70
22 19.30%
146  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
147  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
148  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
3 3.80
3 3.80
5 6.33
2 2.53
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
149  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
150  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
151  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 219
9 4.11
10 4.57
5 2.28
1 0.46
15 6.85
179 81.74
40 18.26%
152  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
153  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
154  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
155  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
156  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
3 4.29
4 5.71
3 4.29
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
157  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
158  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
54 6.12
11 1.25
78 8.84
6 0.68
1 0.11
732 82.99
150 17.01%
159  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
12 4.14
10 3.45
15 5.17
11 3.79
1 0.34
241 83.10
49 16.90%
160  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
9 4.43
6 2.96
7 3.45
6 2.96
6 2.96
169 83.25
34 16.75%
161  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
162  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
163  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
11 5.37
8 3.90
7 3.41
7 3.41
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
164  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
165  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
166  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
167  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 359
31 8.64
8 2.23
15 4.18
1 0.28
0 0.00
304 84.68
55 15.32%
168  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
170  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
171  โรงเรียนบ้านกกไฮ 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
172  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
173  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
174  โรงเรียนบ้านคับพวง 60
3 5.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
175  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
176  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
3 2.21
5 3.68
3 2.21
4 2.94
5 3.68
116 85.29
20 14.71%
177  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 89
3 3.37
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
178  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 151
5 3.31
5 3.31
4 2.65
3 1.99
5 3.31
129 85.43
22 14.57%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
180  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
181  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
182  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
183  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
184  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
11 9.48
3 2.59
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
185  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
186  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
4 5.48
3 4.11
2 2.74
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
187  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
7 7.37
5 5.26
0 0.00
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
188  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
189  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
5 4.20
2 1.68
9 7.56
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
190  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
6 2.29
0 0.00
4 1.53
3 1.15
22 8.40
227 86.64
35 13.36%
191  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
7 5.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
193  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
11 8.03
1 0.73
6 4.38
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
194  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
5 4.95
4 3.96
2 1.98
1 0.99
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
195  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
16 6.35
9 3.57
5 1.98
0 0.00
0 0.00
222 88.10
30 11.90%
196  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
197  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
5 3.88
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
114 88.37
15 11.63%
198  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
9 6.29
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
199  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
68 3.03
106 4.72
0 0.00
72 3.21
5 0.22
1995 88.82
251 11.18%
200  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
1 1.01
0 0.00
7 7.07
3 3.03
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
201  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
202  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
203  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
204  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
205  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 172
4 2.33
4 2.33
4 2.33
1 0.58
2 1.16
157 91.28
15 8.72%
206  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
207  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
208  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
209  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
210  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
2 1.71
2 1.71
2 1.71
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
211  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
4 3.77
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
212  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
213  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
214  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
215  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
2 1.63
1 0.81
0 0.00
2 1.63
114 92.68
9 7.32%
216  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
217  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
218  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
219  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
220  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
221  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
222  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
223  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
224  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
225  โรงเรียนบ้านนายอ 135
2 1.48
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
226  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
227  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
228  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
229  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
230  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
231  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
232  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
233  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
142 97.93
3 2.07%
234  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
235  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,512 8.06
เตี้ย  1,769 5.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,059 6.60
ผอมและเตี้ย  1,269 4.07
อ้วนและเตี้ย  1,010 3.24
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,560 72.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,619 คน


27.64%


Powered By www.thaieducation.net