ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 243 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 50
13 26.00
10 20.00
11 22.00
13 26.00
3 6.00
0 0.00
50 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 62
26 41.94
12 19.35
12 19.35
8 12.90
4 6.45
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาโสก 7
0 0.00
1 14.29
4 57.14
2 28.57
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
3 50.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
18 20.45
19 21.59
39 44.32
6 6.82
6 6.82
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
15 50.00
5 16.67
7 23.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 5
2 40.00
1 20.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
10  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
56 65.88
1 1.18
11 12.94
1 1.18
0 0.00
16 18.82
69 81.18%
11  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
15 17.24
2 2.30
14 16.09
5 5.75
22 25.29
65 74.71%
12  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
13  โรงเรียนบ้านวังสิม 55
11 20.00
4 7.27
8 14.55
7 12.73
7 12.73
18 32.73
37 67.27%
14  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
12 6.56
28 15.30
5 2.73
40 21.86
33 18.03
65 35.52
118 64.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 168
48 28.57
22 13.10
11 6.55
21 12.50
6 3.57
60 35.71
108 64.29%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 19
6 31.58
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
17  โรงเรียนบ้านปากบัง 46
10 21.74
7 15.22
12 26.09
0 0.00
0 0.00
17 36.96
29 63.04%
18  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 113
18 15.93
17 15.04
9 7.96
10 8.85
17 15.04
42 37.17
71 62.83%
19  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 121
32 26.45
21 17.36
9 7.44
11 9.09
0 0.00
48 39.67
73 60.33%
20  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
26 15.66
24 14.46
15 9.04
19 11.45
15 9.04
67 40.36
99 59.64%
21  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 39
9 23.08
4 10.26
5 12.82
2 5.13
3 7.69
16 41.03
23 58.97%
22  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 225
60 26.67
44 19.56
12 5.33
8 3.56
2 0.89
99 44.00
126 56.00%
23  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
8 10.00
23 28.75
2 2.50
4 5.00
36 45.00
44 55.00%
24  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
41 26.45
19 12.26
11 7.10
14 9.03
0 0.00
70 45.16
85 54.84%
25  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
27 17.76
28 18.42
11 7.24
16 10.53
0 0.00
70 46.05
82 53.95%
26  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1470
67 4.56
126 8.57
80 5.44
180 12.24
339 23.06
678 46.12
792 53.88%
27  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
5 15.63
1 3.13
3 9.38
1 3.13
7 21.88
15 46.88
17 53.13%
28  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
10 16.13
6 9.68
9 14.52
6 9.68
1 1.61
30 48.39
32 51.61%
29  โรงเรียนบ้านคำพอก 140
22 15.71
6 4.29
6 4.29
27 19.29
10 7.14
69 49.29
71 50.71%
30  โรงเรียนบ้านวังกระแส 219
40 18.26
38 17.35
19 8.68
11 5.02
1 0.46
110 50.23
109 49.77%
31  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 142
23 16.20
13 9.15
18 12.68
9 6.34
6 4.23
73 51.41
69 48.59%
32  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
17 13.93
26 21.31
10 8.20
6 4.92
0 0.00
63 51.64
59 48.36%
33  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 48
20 41.67
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
34  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
35  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 117
15 12.82
14 11.97
13 11.11
13 11.11
0 0.00
62 52.99
55 47.01%
36  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
19 14.18
27 20.15
4 2.99
12 8.96
1 0.75
71 52.99
63 47.01%
37  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 224
23 10.27
4 1.79
25 11.16
26 11.61
26 11.61
120 53.57
104 46.43%
38  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
7 12.50
8 14.29
7 12.50
0 0.00
4 7.14
30 53.57
26 46.43%
39  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 41
4 9.76
5 12.20
5 12.20
4 9.76
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
40  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 71
7 9.86
8 11.27
11 15.49
2 2.82
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
41  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
42  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
9 8.49
15 14.15
6 5.66
0 0.00
59 55.66
47 44.34%
43  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 510
28 5.49
14 2.75
109 21.37
5 0.98
69 13.53
285 55.88
225 44.12%
44  โรงเรียนบ้านคำเตย 195
22 11.28
13 6.67
18 9.23
7 3.59
25 12.82
110 56.41
85 43.59%
45  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
3 8.11
7 18.92
1 2.70
5 13.51
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
46  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 65
12 18.46
8 12.31
2 3.08
6 9.23
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
47  โรงเรียนบ้านนางาม 79
11 13.92
4 5.06
4 5.06
11 13.92
3 3.80
46 58.23
33 41.77%
48  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 345
50 14.49
32 9.28
37 10.72
22 6.38
2 0.58
202 58.55
143 41.45%
49  โรงเรียนบ้านนาป่ง 42
3 7.14
4 9.52
6 14.29
4 9.52
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
50  โรงเรียนเมืองนครพนม 68
8 11.76
14 20.59
5 7.35
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
51  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
52  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
53  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
13 13.00
12 12.00
3 3.00
4 4.00
62 62.00
38 38.00%
54  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
20 16.39
10 8.20
11 9.02
5 4.10
0 0.00
76 62.30
46 37.70%
55  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 516
38 7.36
35 6.78
54 10.47
36 6.98
31 6.01
322 62.40
194 37.60%
56  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
18 13.24
3 2.21
14 10.29
2 1.47
14 10.29
85 62.50
51 37.50%
57  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 75
8 10.67
4 5.33
7 9.33
3 4.00
6 8.00
47 62.67
28 37.33%
58  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
12 8.82
12 8.82
18 13.24
4 2.94
4 2.94
86 63.24
50 36.76%
59  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
136 13.00
108 10.33
58 5.54
69 6.60
0 0.00
675 64.53
371 35.47%
60  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
7 20.59
0 0.00
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
61  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 49
5 10.20
3 6.12
4 8.16
4 8.16
1 2.04
32 65.31
17 34.69%
62  โรงเรียนบ้านโพนแพง 94
5 5.32
4 4.26
5 5.32
9 9.57
9 9.57
62 65.96
32 34.04%
63  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
5 9.43
6 11.32
7 13.21
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
64  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
6 7.79
4 5.19
4 5.19
9 11.69
3 3.90
51 66.23
26 33.77%
65  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 63
4 6.35
3 4.76
4 6.35
8 12.70
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
66  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
1 1.96
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
67  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 94
10 10.64
7 7.45
7 7.45
5 5.32
2 2.13
63 67.02
31 32.98%
68  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
17 12.06
9 6.38
7 4.96
7 4.96
6 4.26
95 67.38
46 32.62%
69  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
0 0.00
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
6 10.17
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
40 67.80
19 32.20%
71  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
72  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
73  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
6 14.63
2 4.88
3 7.32
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
11 4.64
38 16.03
17 7.17
6 2.53
3 1.27
162 68.35
75 31.65%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
9 12.33
5 6.85
9 12.33
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
76  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 700
77 11.00
5 0.71
77 11.00
40 5.71
20 2.86
481 68.71
219 31.29%
77  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 141
21 14.89
6 4.26
12 8.51
5 3.55
0 0.00
97 68.79
44 31.21%
78  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 81
6 7.41
7 8.64
4 4.94
6 7.41
2 2.47
56 69.14
25 30.86%
79  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
16 13.68
11 9.40
9 7.69
0 0.00
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
80  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
12 6.25
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
133 69.27
59 30.73%
81  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 36
7 19.44
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
82  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
6 13.95
5 11.63
1 2.33
1 2.33
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
83  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
3 5.26
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
84  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 44
5 11.36
3 6.82
4 9.09
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
85  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
4 2.45
10 6.13
29 17.79
0 0.00
5 3.07
115 70.55
48 29.45%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 136
18 13.24
17 12.50
4 2.94
1 0.74
0 0.00
96 70.59
40 29.41%
87  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
3 5.17
4 6.90
41 70.69
17 29.31%
88  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
18 22.78
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
56 70.89
23 29.11%
89  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
90  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 152
9 5.92
6 3.95
14 9.21
6 3.95
9 5.92
108 71.05
44 28.95%
91  โรงเรียนบ้านหนองแสง 157
19 12.10
12 7.64
14 8.92
0 0.00
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
92  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
4 3.08
17 13.08
15 11.54
1 0.77
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
93  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
11 10.00
4 3.64
16 14.55
0 0.00
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
94  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
9 14.06
1 1.56
2 3.13
3 4.69
3 4.69
46 71.88
18 28.13%
95  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 204
14 6.86
11 5.39
20 9.80
12 5.88
0 0.00
147 72.06
57 27.94%
96  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 259
17 6.56
22 8.49
16 6.18
17 6.56
0 0.00
187 72.20
72 27.80%
97  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
8 7.14
8 7.14
3 2.68
6 5.36
6 5.36
81 72.32
31 27.68%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 67
5 7.46
5 7.46
5 7.46
3 4.48
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
99  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
100  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
2 3.70
2 3.70
6 11.11
3 5.56
1 1.85
40 74.07
14 25.93%
101  โรงเรียนบ้านชะโนต 143
18 12.59
4 2.80
9 6.29
6 4.20
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
102  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
18 12.16
10 6.76
7 4.73
1 0.68
2 1.35
110 74.32
38 25.68%
103  โรงเรียนบ้านนาม่วง 43
3 6.98
1 2.33
6 13.95
0 0.00
1 2.33
32 74.42
11 25.58%
104  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
105  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
11 10.68
7 6.80
5 4.85
3 2.91
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
106  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 212
37 17.45
13 6.13
3 1.42
0 0.00
0 0.00
159 75.00
53 25.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 84
3 3.57
7 8.33
4 4.76
7 8.33
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 69
10 14.49
2 2.90
4 5.80
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
109  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 61
6 9.84
1 1.64
6 9.84
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
110  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
7 6.31
6 5.41
4 3.60
5 4.50
5 4.50
84 75.68
27 24.32%
111  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 103
4 3.88
4 3.88
8 7.77
4 3.88
5 4.85
78 75.73
25 24.27%
112  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 161
11 6.83
12 7.45
8 4.97
8 4.97
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
113  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 157
13 8.28
6 3.82
10 6.37
6 3.82
3 1.91
119 75.80
38 24.20%
114  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
10 12.05
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
115  โรงเรียนบ้านกุงโกน 113
8 7.08
1 0.88
10 8.85
7 6.19
1 0.88
86 76.11
27 23.89%
116  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
6 14.29
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
32 76.19
10 23.81%
117  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 97
7 7.22
6 6.19
4 4.12
5 5.15
1 1.03
74 76.29
23 23.71%
118  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 190
6 3.16
26 13.68
12 6.32
1 0.53
0 0.00
145 76.32
45 23.68%
119  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 365
28 7.67
22 6.03
23 6.30
12 3.29
0 0.00
280 76.71
85 23.29%
120  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 216
14 6.48
10 4.63
26 12.04
0 0.00
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
8 11.11
4 5.56
3 4.17
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
122  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
7 7.37
7 7.37
5 5.26
2 2.11
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
123  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
15 4.27
9 2.56
20 5.70
9 2.56
24 6.84
274 78.06
77 21.94%
124  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 137
12 8.76
5 3.65
9 6.57
3 2.19
1 0.73
107 78.10
30 21.90%
125  โรงเรียนบ้านศรีธน 188
8 4.26
12 6.38
18 9.57
2 1.06
1 0.53
147 78.19
41 21.81%
126  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 78
9 11.54
3 3.85
2 2.56
0 0.00
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
127  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 193
15 7.77
4 2.07
18 9.33
5 2.59
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
128  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 327
25 7.65
17 5.20
20 6.12
6 1.83
3 0.92
256 78.29
71 21.71%
129  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
2 5.41
2 5.41
2 5.41
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
130  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
5 5.68
1 1.14
7 7.95
6 6.82
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
131  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 75
6 8.00
5 6.67
1 1.33
4 5.33
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
132  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 132
14 10.61
6 4.55
5 3.79
2 1.52
1 0.76
104 78.79
28 21.21%
133  โรงเรียนบ้านทันสมัย 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
134  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
135  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
18 10.91
8 4.85
8 4.85
1 0.61
0 0.00
130 78.79
35 21.21%
136  โรงเรียนมรุกขนคร 118
6 5.08
4 3.39
6 5.08
5 4.24
4 3.39
93 78.81
25 21.19%
137  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
3 5.77
8 15.38
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
138  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 52
2 3.85
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
139  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
140  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 67
3 4.48
2 2.99
5 7.46
4 5.97
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
141  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
3 3.66
5 6.10
2 2.44
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
142  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
4 5.80
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
143  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
144  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 45
3 6.67
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 60
0 0.00
4 6.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
146  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 19.84
0 0.00
101 80.16
25 19.84%
147  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
4 8.70
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
148  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 399
17 4.26
8 2.01
40 10.03
0 0.00
13 3.26
321 80.45
78 19.55%
149  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
5 4.39
3 2.63
2 1.75
7 6.14
5 4.39
92 80.70
22 19.30%
150  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
3 5.26
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
46 80.70
11 19.30%
151  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 57
0 0.00
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
152  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
3 3.80
3 3.80
5 6.33
2 2.53
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
153  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
4 4.21
2 2.11
5 5.26
4 4.21
3 3.16
77 81.05
18 18.95%
154  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
155  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 219
9 4.11
10 4.57
5 2.28
1 0.46
15 6.85
179 81.74
40 18.26%
156  โรงเรียนบ้านดงโชค 44
4 9.09
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
157  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
158  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 61
3 4.92
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
159  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
7 3.47
8 3.96
11 5.45
10 4.95
0 0.00
166 82.18
36 17.82%
160  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 70
3 4.29
4 5.71
3 4.29
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
161  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
8 5.93
2 1.48
13 9.63
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
162  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
54 6.12
11 1.25
78 8.84
6 0.68
1 0.11
732 82.99
150 17.01%
163  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
12 4.14
10 3.45
15 5.17
11 3.79
1 0.34
241 83.10
49 16.90%
164  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
9 4.43
6 2.96
7 3.45
6 2.96
6 2.96
169 83.25
34 16.75%
165  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 55
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
167  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
11 5.37
8 3.90
7 3.41
7 3.41
0 0.00
172 83.90
33 16.10%
168  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 156
2 1.28
3 1.92
0 0.00
2 1.28
18 11.54
131 83.97
25 16.03%
169  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
170  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
171  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 359
31 8.64
8 2.23
15 4.18
1 0.28
0 0.00
304 84.68
55 15.32%
172  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
174  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 33
2 6.06
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
175  โรงเรียนบ้านกกไฮ 53
4 7.55
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
176  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
177  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
178  โรงเรียนบ้านคับพวง 60
3 5.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
179  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
180  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
3 2.21
5 3.68
3 2.21
4 2.94
5 3.68
116 85.29
20 14.71%
181  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 89
3 3.37
1 1.12
9 10.11
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
182  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 151
5 3.31
5 3.31
4 2.65
3 1.99
5 3.31
129 85.43
22 14.57%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 124
5 4.03
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
184  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
185  โรงเรียนบ้านม่วง 70
4 5.71
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
186  โรงเรียนบ้านนาดี 65
4 6.15
0 0.00
1 1.54
3 4.62
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
187  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
3 3.19
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
188  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
2 1.72
0 0.00
11 9.48
3 2.59
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
189  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 116
0 0.00
6 5.17
9 7.76
0 0.00
1 0.86
100 86.21
16 13.79%
190  โรงเรียนบ้านหนองบึง 73
4 5.48
3 4.11
2 2.74
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
191  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
7 7.37
5 5.26
0 0.00
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
192  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
193  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
5 4.20
2 1.68
9 7.56
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
194  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 262
6 2.29
0 0.00
4 1.53
3 1.15
22 8.40
227 86.64
35 13.36%
195  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
4 3.33
7 5.83
5 4.17
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
197  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
11 8.03
1 0.73
6 4.38
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
198  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
5 4.95
4 3.96
2 1.98
1 0.99
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
199  โรงเรียนบ้านผึ้ง 252
16 6.35
9 3.57
5 1.98
0 0.00
0 0.00
222 88.10
30 11.90%
200  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 76
4 5.26
1 1.32
2 2.63
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
201  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
5 3.88
3 2.33
4 3.10
1 0.78
2 1.55
114 88.37
15 11.63%
202  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 143
9 6.29
0 0.00
7 4.90
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
203  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
68 3.03
106 4.72
0 0.00
72 3.21
5 0.22
1995 88.82
251 11.18%
204  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 99
1 1.01
0 0.00
7 7.07
3 3.03
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
205  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
1 1.35
66 89.19
8 10.81%
206  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
207  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
208  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
2 2.70
2 2.70
2 2.70
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
209  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 172
4 2.33
4 2.33
4 2.33
1 0.58
2 1.16
157 91.28
15 8.72%
210  โรงเรียนบ้านสําราญ 115
3 2.61
1 0.87
5 4.35
1 0.87
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
211  โรงเรียนบ้านโสกแมว 150
5 3.33
3 2.00
1 0.67
4 2.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
212  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
1 0.95
3 2.86
1 0.95
4 3.81
96 91.43
9 8.57%
213  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
214  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
2 1.71
2 1.71
2 1.71
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
215  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 106
4 3.77
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
216  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
217  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 93
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
218  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
219  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 123
4 3.25
2 1.63
1 0.81
0 0.00
2 1.63
114 92.68
9 7.32%
220  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
221  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 60
1 1.67
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
222  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
223  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
224  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
225  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
226  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
3 3.13
1 1.04
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
227  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
228  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
2 2.30
2 2.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
229  โรงเรียนบ้านนายอ 135
2 1.48
1 0.74
3 2.22
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
230  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
231  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
232  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
233  โรงเรียนบ้านกอก 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
234  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
235  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
236  โรงเรียนบ้านหนองแคน 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
92 97.87
2 2.13%
237  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 145
0 0.00
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
142 97.93
3 2.07%
238  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
239  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,590 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,595 8.21
เตี้ย  1,828 5.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,093 6.63
ผอมและเตี้ย  1,284 4.06
อ้วนและเตี้ย  1,015 3.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,775 72.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,815 คน


27.90%


Powered By www.thaieducation.net