ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 199
42 21.11
7 3.52
18 9.05
49 24.62
25 12.56
58 29.15
141 70.85%
2  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
7 12.96
3 5.56
5 9.26
10 18.52
8 14.81
21 38.89
33 61.11%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 103
14 13.59
12 11.65
9 8.74
12 11.65
15 14.56
41 39.81
62 60.19%
4  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
12 13.19
20 21.98
15 16.48
4 4.40
1 1.10
39 42.86
52 57.14%
5  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
10 12.66
11 13.92
17 21.52
7 8.86
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
6  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
15 17.65
22 25.88
8 9.41
3 3.53
0 0.00
37 43.53
48 56.47%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 220
12 5.45
28 12.73
6 2.73
42 19.09
33 15.00
99 45.00
121 55.00%
8  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
9 4.43
12 5.91
34 16.75
21 10.34
34 16.75
93 45.81
110 54.19%
9  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 121
22 18.18
21 17.36
5 4.13
16 13.22
0 0.00
57 47.11
64 52.89%
10  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 333
32 9.61
45 13.51
43 12.91
43 12.91
13 3.90
157 47.15
176 52.85%
11  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
12  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
15 15.79
2 2.11
9 9.47
17 17.89
7 7.37
45 47.37
50 52.63%
13  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1492
155 10.39
155 10.39
176 11.80
145 9.72
150 10.05
711 47.65
781 52.35%
14  โรงเรียนบ้านแก้ง 100
41 41.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
15  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
14 20.00
0 0.00
9 12.86
8 11.43
5 7.14
34 48.57
36 51.43%
16  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
28 19.86
19 13.48
7 4.96
14 9.93
3 2.13
70 49.65
71 50.35%
17  โรงเรียนบ้านกุดจอก 24
2 8.33
6 25.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 170
28 16.47
11 6.47
15 8.82
13 7.65
14 8.24
89 52.35
81 47.65%
19  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
25 7.81
20 6.25
26 8.13
45 14.06
34 10.63
170 53.13
150 46.88%
20  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
5 6.85
7 9.59
6 8.22
7 9.59
9 12.33
39 53.42
34 46.58%
21  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 313
41 13.10
33 10.54
28 8.95
42 13.42
0 0.00
169 53.99
144 46.01%
22  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 185
11 5.95
13 7.03
16 8.65
24 12.97
21 11.35
100 54.05
85 45.95%
23  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
9 15.52
8 13.79
4 6.90
4 6.90
1 1.72
32 55.17
26 44.83%
24  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
25  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
9 17.31
3 5.77
6 11.54
2 3.85
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
26  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
16 11.03
12 8.28
8 5.52
15 10.34
4 2.76
90 62.07
55 37.93%
27  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 68
2 2.94
9 13.24
3 4.41
11 16.18
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
28  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
29  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 78
8 10.26
12 15.38
4 5.13
2 2.56
2 2.56
50 64.10
28 35.90%
30  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 148
12 8.11
3 2.03
15 10.14
16 10.81
7 4.73
95 64.19
53 35.81%
31  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
3 4.41
5 7.35
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านท่าควาย 125
7 5.60
7 5.60
5 4.00
13 10.40
12 9.60
81 64.80
44 35.20%
33  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 661
18 2.72
26 3.93
79 11.95
44 6.66
65 9.83
429 64.90
232 35.10%
34  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
45 12.20
33 8.94
46 12.47
0 0.00
0 0.00
245 66.40
124 33.60%
35  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
2 5.13
2 5.13
26 66.67
13 33.33%
36  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
4 2.05
24 12.31
7 3.59
20 10.26
9 4.62
131 67.18
64 32.82%
37  โรงเรียนบ้านยางคำ 138
30 21.74
3 2.17
3 2.17
8 5.80
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
38  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
11 10.00
14 12.73
7 6.36
2 1.82
1 0.91
75 68.18
35 31.82%
39  โรงเรียนบ้านดงเสียว 137
4 2.92
5 3.65
9 6.57
9 6.57
16 11.68
94 68.61
43 31.39%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 153
16 10.46
9 5.88
11 7.19
7 4.58
5 3.27
105 68.63
48 31.37%
41  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 64
10 15.63
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
42  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
113 12.70
70 7.87
95 10.67
0 0.00
0 0.00
612 68.76
278 31.24%
43  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
12 7.19
11 6.59
8 4.79
11 6.59
10 5.99
115 68.86
52 31.14%
44  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
10 9.71
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
71 68.93
32 31.07%
45  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 127
6 4.72
5 3.94
17 13.39
3 2.36
8 6.30
88 69.29
39 30.71%
46  โรงเรียนบ้านวังโพน 75
8 10.67
9 12.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
47  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 133
15 11.28
10 7.52
6 4.51
8 6.02
1 0.75
93 69.92
40 30.08%
48  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
18 20.69
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
28 12.23
10 4.37
6 2.62
0 0.00
162 70.74
67 29.26%
50  โรงเรียนบ้านนาฮี 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
7 6.60
10 9.43
75 70.75
31 29.25%
51  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 119
16 13.45
4 3.36
11 9.24
3 2.52
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
53  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 174
30 17.24
12 6.90
7 4.02
0 0.00
0 0.00
125 71.84
49 28.16%
54  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 174
8 4.60
10 5.75
4 2.30
18 10.34
9 5.17
125 71.84
49 28.16%
55  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
18 7.96
0 0.00
22 9.73
23 10.18
0 0.00
163 72.12
63 27.88%
56  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
14 10.94
4 3.13
17 13.28
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 48
3 6.25
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 94
4 4.26
7 7.45
4 4.26
4 4.26
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
59  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 64
1 1.56
10 15.63
5 7.81
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 174
13 7.47
4 2.30
15 8.62
14 8.05
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
61  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
11 15.07
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
62  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 189
27 14.29
10 5.29
11 5.82
1 0.53
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
63  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 103
6 5.83
6 5.83
13 12.62
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
64  โรงเรียนบ้านนาซอ 135
8 5.93
7 5.19
18 13.33
1 0.74
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
65  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
6 7.89
57 75.00
19 25.00%
66  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
67  โรงเรียนบ้านตาด 170
10 5.88
14 8.24
13 7.65
4 2.35
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
68  โรงเรียนบ้านบะนกทา 193
22 11.40
9 4.66
1 0.52
14 7.25
1 0.52
146 75.65
47 24.35%
69  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
6 4.96
7 5.79
9 7.44
4 3.31
3 2.48
92 76.03
29 23.97%
70  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
6 6.74
5 5.62
6 6.74
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
71  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
1 2.33
8 18.60
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
72  โรงเรียนบ้านวังบง 293
10 3.41
2 0.68
24 8.19
25 8.53
7 2.39
225 76.79
68 23.21%
73  โรงเรียนบ้านเสาวัด 134
7 5.22
9 6.72
5 3.73
4 2.99
6 4.48
103 76.87
31 23.13%
74  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
75  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
25 9.12
12 4.38
8 2.92
12 4.38
6 2.19
211 77.01
63 22.99%
76  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
9 9.78
2 2.17
8 8.70
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
77  โรงเรียนบ้านคึม 124
18 14.52
5 4.03
2 1.61
3 2.42
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
78  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
2 2.63
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
79  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
17 14.05
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
80  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 171
17 9.94
14 8.19
3 1.75
1 0.58
1 0.58
135 78.95
36 21.05%
81  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
17 10.69
7 4.40
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
82  โรงเรียนบ้านนาจาร 106
4 3.77
6 5.66
12 11.32
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
83  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 149
5 3.36
6 4.03
18 12.08
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
84  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
8 7.62
1 0.95
12 11.43
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
85  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 166
13 7.83
5 3.01
7 4.22
8 4.82
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 182
6 3.30
10 5.49
15 8.24
3 1.65
2 1.10
146 80.22
36 19.78%
87  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
89  โรงเรียนบ้านโนนไทย 57
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
90  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 90
0 0.00
0 0.00
9 10.00
8 8.89
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
91  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 134
9 6.72
7 5.22
7 5.22
2 1.49
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
93  โรงเรียนบ้านขาม 226
6 2.65
10 4.42
25 11.06
1 0.44
0 0.00
184 81.42
42 18.58%
94  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
0 0.00
1 1.09
8 8.70
8 8.70
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
95  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
96  โรงเรียนบ้านกุดจาน 169
14 8.28
0 0.00
16 9.47
1 0.59
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
97  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
8 3.96
7 3.47
18 8.91
4 1.98
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
98  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
5 3.82
6 4.58
4 3.05
4 3.05
107 81.68
24 18.32%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 370
18 4.86
26 7.03
21 5.68
2 0.54
0 0.00
303 81.89
67 18.11%
100  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 105
3 2.86
2 1.90
5 4.76
7 6.67
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
101  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
3 3.16
5 5.26
8 8.42
1 1.05
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
102  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
10 6.99
8 5.59
7 4.90
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
103  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 149
10 6.71
10 6.71
6 4.03
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
104  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
105  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
106  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
9 7.03
8 6.25
5 3.91
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
107  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 158
5 3.16
7 4.43
5 3.16
6 3.80
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
108  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 160
15 9.38
10 6.25
2 1.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 167
5 2.99
6 3.59
15 8.98
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
110  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
13 15.29
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
111  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
3 2.73
10 9.09
2 1.82
0 0.00
3 2.73
92 83.64
18 16.36%
112  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 141
0 0.00
0 0.00
23 16.31
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
113  โรงเรียนบ้านเซือม 169
7 4.14
10 5.92
9 5.33
1 0.59
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
114  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 94
10 10.64
1 1.06
3 3.19
1 1.06
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
115  โรงเรียนบ้านนาบัว 115
8 6.96
8 6.96
2 1.74
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
116  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
3 1.54
8 4.10
19 9.74
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
117  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 126
6 4.76
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
118  โรงเรียนบ้านดอนคำ 67
1 1.49
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
119  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 161
7 4.35
12 7.45
5 3.11
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
120  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 114
5 4.39
2 1.75
6 5.26
4 3.51
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
121  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
12 11.11
4 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
122  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 90
5 5.56
3 3.33
4 4.44
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
123  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
124  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
4 5.56
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
125  โรงเรียนบ้านก่อ 145
10 6.90
3 2.07
3 2.07
4 2.76
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
126  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
6 6.67
2 2.22
3 3.33
0 0.00
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
127  โรงเรียนบ้านดงสาร 183
8 4.37
4 2.19
11 6.01
1 0.55
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
128  โรงเรียนบ้านนายม 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
7 11.48
53 86.89
8 13.11%
129  โรงเรียนบ้านโพนแพง 138
5 3.62
3 2.17
9 6.52
1 0.72
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
130  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
8 5.44
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
25 7.86
6 1.89
10 3.14
0 0.00
0 0.00
277 87.11
41 12.89%
132  โรงเรียนบ้านอากาศ 1459
58 3.98
33 2.26
66 4.52
13 0.89
10 0.69
1279 87.66
180 12.34%
133  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 204
9 4.41
0 0.00
14 6.86
0 0.00
2 0.98
179 87.75
25 12.25%
134  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
135  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 123
5 4.07
5 4.07
4 3.25
1 0.81
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
136  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
2 1.52
12 9.09
2 1.52
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
137  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 70
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
138  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 149
12 8.05
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
139  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 106
6 5.66
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
140  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
2 2.50
1 1.25
5 6.25
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
142  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 180
7 3.89
2 1.11
11 6.11
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
143  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
144  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 230
15 6.52
4 1.74
3 1.30
1 0.43
2 0.87
205 89.13
25 10.87%
145  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
146  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 104
1 0.96
3 2.88
5 4.81
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
147  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 162
4 2.47
6 3.70
0 0.00
7 4.32
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
148  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 131
3 2.29
2 1.53
6 4.58
2 1.53
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
149  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 103
1 0.97
3 2.91
2 1.94
4 3.88
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 240
7 2.92
0 0.00
16 6.67
0 0.00
0 0.00
217 90.42
23 9.58%
151  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
2 1.89
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
152  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 139
4 2.88
2 1.44
3 2.16
2 1.44
2 1.44
126 90.65
13 9.35%
153  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
10 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.14
127 90.71
13 9.29%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 143
3 2.10
4 2.80
3 2.10
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
0 0.00
0 0.00
10 5.92
5 2.96
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
156  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
157  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
158  โรงเรียนบ้านวังหว้า 183
4 2.19
1 0.55
9 4.92
1 0.55
0 0.00
168 91.80
15 8.20%
159  โรงเรียนบ้านดงบัง 147
9 6.12
0 0.00
3 2.04
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
160  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
161  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 88
0 0.00
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
162  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 278
4 1.44
6 2.16
3 1.08
7 2.52
2 0.72
256 92.09
22 7.91%
163  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
164  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
165  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
166  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
9 3.03
7 2.36
2 0.67
0 0.00
0 0.00
279 93.94
18 6.06%
167  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
168  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
4 2.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.13
134 95.04
7 4.96%
169  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
170  โรงเรียนบ้านนาแต้ 147
1 0.68
2 1.36
1 0.68
2 1.36
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
171  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
2 1.61
3 2.42
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
172  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
1 0.63
2 1.26
3 1.89
0 0.00
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
173  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
174  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
175  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 155
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
150 96.77
5 3.23%
176  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 96
1 1.04
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
177  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 209
0 0.00
0 0.00
5 2.39
0 0.00
0 0.00
204 97.61
5 2.39%
178  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
179  โรงเรียนบ้านนาเมือง 150
1 0.67
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,842 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,944 6.98
เตี้ย  1,358 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,760 6.32
ผอมและเตี้ย  1,068 3.84
อ้วนและเตี้ย  662 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,050 75.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,792 คน


24.39%


Powered By www.thaieducation.net