ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 41
11 26.83
9 21.95
17 41.46
2 4.88
2 4.88
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 64
46 71.88
4 6.25
7 10.94
4 6.25
2 3.13
1 1.56
63 98.44%
3  โรงเรียนบ้านพะโค 77
9 11.69
15 19.48
12 15.58
19 24.68
12 15.58
10 12.99
67 87.01%
4  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 67
13 19.40
17 25.37
4 5.97
8 11.94
5 7.46
20 29.85
47 70.15%
5  โรงเรียนบ้านโนนกุง 189
51 26.98
29 15.34
21 11.11
22 11.64
5 2.65
61 32.28
128 67.72%
6  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 182
26 14.29
16 8.79
27 14.84
9 4.95
43 23.63
61 33.52
121 66.48%
7  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 136
34 25.00
31 22.79
11 8.09
12 8.82
0 0.00
48 35.29
88 64.71%
8  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 73
16 21.92
13 17.81
9 12.33
8 10.96
1 1.37
26 35.62
47 64.38%
9  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 147
20 13.61
20 13.61
17 11.56
18 12.24
17 11.56
55 37.41
92 62.59%
10  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 211
40 18.96
32 15.17
26 12.32
23 10.90
7 3.32
83 39.34
128 60.66%
11  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 107
12 11.21
17 15.89
5 4.67
12 11.21
13 12.15
48 44.86
59 55.14%
12  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 124
19 15.32
24 19.35
5 4.03
14 11.29
5 4.03
57 45.97
67 54.03%
13  โรงเรียนบ้านดงหลวง 281
48 17.08
30 10.68
26 9.25
40 14.23
0 0.00
137 48.75
144 51.25%
14  โรงเรียนบ้านป่าผาง 192
30 15.63
42 21.88
5 2.60
21 10.94
0 0.00
94 48.96
98 51.04%
15  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
8 7.41
22 20.37
4 3.70
11 10.19
53 49.07
55 50.93%
16  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 89
9 10.11
6 6.74
12 13.48
9 10.11
9 10.11
44 49.44
45 50.56%
17  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 111
15 13.51
17 15.32
13 11.71
11 9.91
0 0.00
55 49.55
56 50.45%
18  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 153
32 20.92
11 7.19
9 5.88
15 9.80
8 5.23
78 50.98
75 49.02%
19  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 235
42 17.87
23 9.79
26 11.06
15 6.38
8 3.40
121 51.49
114 48.51%
20  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 225
18 8.00
17 7.56
24 10.67
7 3.11
41 18.22
118 52.44
107 47.56%
21  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 74
0 0.00
6 8.11
20 27.03
1 1.35
8 10.81
39 52.70
35 47.30%
22  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 45
4 8.89
7 15.56
5 11.11
5 11.11
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
23  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 88
31 35.23
4 4.55
3 3.41
3 3.41
0 0.00
47 53.41
41 46.59%
24  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 427
62 14.52
37 8.67
73 17.10
23 5.39
0 0.00
232 54.33
195 45.67%
25  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 101
8 7.92
14 13.86
9 8.91
7 6.93
7 6.93
56 55.45
45 44.55%
26  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 128
14 10.94
17 13.28
14 10.94
10 7.81
2 1.56
71 55.47
57 44.53%
27  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 100
5 5.00
8 8.00
10 10.00
15 15.00
6 6.00
56 56.00
44 44.00%
28  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 151
19 12.58
14 9.27
7 4.64
20 13.25
6 3.97
85 56.29
66 43.71%
29  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 530
67 12.64
43 8.11
64 12.08
29 5.47
28 5.28
299 56.42
231 43.58%
30  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 311
19 6.11
22 7.07
24 7.72
41 13.18
28 9.00
177 56.91
134 43.09%
31  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 54
9 16.67
9 16.67
5 9.26
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
32  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 54
9 16.67
4 7.41
4 7.41
6 11.11
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
33  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 144
24 16.67
15 10.42
3 2.08
11 7.64
7 4.86
84 58.33
60 41.67%
34  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 755
37 4.90
49 6.49
63 8.34
86 11.39
79 10.46
441 58.41
314 41.59%
35  โรงเรียนบ้านโคกภู 179
24 13.41
10 5.59
20 11.17
6 3.35
14 7.82
105 58.66
74 41.34%
36  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 181
13 7.18
14 7.73
19 10.50
6 3.31
20 11.05
109 60.22
72 39.78%
37  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 158
22 13.92
14 8.86
14 8.86
8 5.06
3 1.90
97 61.39
61 38.61%
38  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 26
1 3.85
1 3.85
4 15.38
2 7.69
2 7.69
16 61.54
10 38.46%
39  โรงเรียนนายอวัฒนา 201
28 13.93
19 9.45
19 9.45
11 5.47
0 0.00
124 61.69
77 38.31%
40  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 196
16 8.16
6 3.06
21 10.71
4 2.04
28 14.29
121 61.73
75 38.27%
41  โรงเรียนบ้านนาขาม 182
19 10.44
27 14.84
2 1.10
21 11.54
0 0.00
113 62.09
69 37.91%
42  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
7 4.55
11 7.14
18 11.69
11 7.14
96 62.34
58 37.66%
43  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 154
7 4.55
11 7.14
9 5.84
18 11.69
13 8.44
96 62.34
58 37.66%
44  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 234
41 17.52
30 12.82
13 5.56
3 1.28
1 0.43
146 62.39
88 37.61%
45  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 228
34 14.91
25 10.96
9 3.95
16 7.02
0 0.00
144 63.16
84 36.84%
46  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 105
10 9.52
11 10.48
4 3.81
9 8.57
4 3.81
67 63.81
38 36.19%
47  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 476
40 8.40
15 3.15
28 5.88
55 11.55
33 6.93
305 64.08
171 35.92%
48  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 306
10 3.27
28 9.15
27 8.82
28 9.15
16 5.23
197 64.38
109 35.62%
49  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 138
12 8.70
9 6.52
16 11.59
5 3.62
7 5.07
89 64.49
49 35.51%
50  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 214
39 18.22
15 7.01
14 6.54
5 2.34
2 0.93
139 64.95
75 35.05%
51  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 166
23 13.86
13 7.83
10 6.02
11 6.63
0 0.00
109 65.66
57 34.34%
52  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 178
3 1.69
7 3.93
17 9.55
10 5.62
24 13.48
117 65.73
61 34.27%
53  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 219
18 8.22
33 15.07
11 5.02
12 5.48
0 0.00
145 66.21
74 33.79%
54  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 86
7 8.14
10 11.63
5 5.81
7 8.14
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
55  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 293
39 13.31
20 6.83
16 5.46
23 7.85
0 0.00
195 66.55
98 33.45%
56  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 114
10 8.77
14 12.28
7 6.14
7 6.14
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
57  โรงเรียนบ้านนาดี 105
5 4.76
19 18.10
8 7.62
3 2.86
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
58  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 212
25 11.79
28 13.21
6 2.83
10 4.72
1 0.47
142 66.98
70 33.02%
59  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 134
16 11.94
8 5.97
15 11.19
5 3.73
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
60  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 119
13 10.92
4 3.36
12 10.08
3 2.52
7 5.88
80 67.23
39 32.77%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 309
34 11.00
18 5.83
15 4.85
8 2.59
24 7.77
210 67.96
99 32.04%
62  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 197
10 5.08
10 5.08
38 19.29
5 2.54
0 0.00
134 68.02
63 31.98%
63  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 122
4 3.28
15 12.30
15 12.30
5 4.10
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
64  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 161
17 10.56
16 9.94
12 7.45
6 3.73
0 0.00
110 68.32
51 31.68%
65  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 149
5 3.36
13 8.72
9 6.04
12 8.05
8 5.37
102 68.46
47 31.54%
66  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 121
10 8.26
9 7.44
6 4.96
6 4.96
6 4.96
84 69.42
37 30.58%
67  โรงเรียนบ้านตองโขบ 148
12 8.11
13 8.78
8 5.41
12 8.11
0 0.00
103 69.59
45 30.41%
68  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 745
20 2.68
51 6.85
28 3.76
60 8.05
66 8.86
520 69.80
225 30.20%
69  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 215
9 4.19
20 9.30
5 2.33
18 8.37
12 5.58
151 70.23
64 29.77%
70  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 218
14 6.42
9 4.13
23 10.55
14 6.42
4 1.83
154 70.64
64 29.36%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 116
16 13.79
3 2.59
9 7.76
0 0.00
6 5.17
82 70.69
34 29.31%
72  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 72
7 9.72
5 6.94
5 6.94
2 2.78
2 2.78
51 70.83
21 29.17%
73  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 148
7 4.73
4 2.70
9 6.08
16 10.81
7 4.73
105 70.95
43 29.05%
74  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 124
13 10.48
9 7.26
10 8.06
4 3.23
0 0.00
88 70.97
36 29.03%
75  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 98
10 10.20
9 9.18
5 5.10
4 4.08
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
76  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 223
22 9.87
18 8.07
8 3.59
14 6.28
0 0.00
161 72.20
62 27.80%
77  โรงเรียนบ้านอีกุด 240
9 3.75
23 9.58
12 5.00
14 5.83
7 2.92
175 72.92
65 27.08%
78  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 102
6 5.88
6 5.88
7 6.86
6 5.88
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
79  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 102
5 4.90
10 9.80
10 9.80
2 1.96
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
80  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 545
36 6.61
34 6.24
45 8.26
20 3.67
9 1.65
401 73.58
144 26.42%
81  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 54
2 3.70
8 14.81
4 7.41
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
82  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 245
26 10.61
15 6.12
15 6.12
6 2.45
1 0.41
182 74.29
63 25.71%
83  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 181
10 5.52
10 5.52
17 9.39
4 2.21
5 2.76
135 74.59
46 25.41%
84  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 186
14 7.53
17 9.14
13 6.99
3 1.61
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
85  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 131
11 8.40
14 10.69
8 6.11
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
86  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 151
8 5.30
10 6.62
14 9.27
5 3.31
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
87  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 146
15 10.27
15 10.27
2 1.37
2 1.37
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
88  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 88
7 7.95
5 5.68
5 5.68
3 3.41
1 1.14
67 76.14
21 23.86%
89  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 42
4 9.52
1 2.38
4 9.52
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
90  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 319
34 10.66
12 3.76
17 5.33
11 3.45
1 0.31
244 76.49
75 23.51%
91  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 146
13 8.90
12 8.22
8 5.48
1 0.68
0 0.00
112 76.71
34 23.29%
92  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 197
3 1.52
4 2.03
35 17.77
3 1.52
0 0.00
152 77.16
45 22.84%
93  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 92
12 13.04
7 7.61
2 2.17
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
94  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 53
8 15.09
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
95  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 164
23 14.02
6 3.66
4 2.44
4 2.44
0 0.00
127 77.44
37 22.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 178
0 0.00
8 4.49
24 13.48
4 2.25
4 2.25
138 77.53
40 22.47%
97  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 109
8 7.34
7 6.42
5 4.59
4 3.67
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
98  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
3 7.32
1 2.44
0 0.00
3 7.32
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
99  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 46
2 4.35
2 4.35
5 10.87
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
100  โรงเรียนบ้านกลาง 235
25 10.64
8 3.40
17 7.23
1 0.43
0 0.00
184 78.30
51 21.70%
101  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 130
14 10.77
2 1.54
10 7.69
2 1.54
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
102  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2196
36 1.64
358 16.30
76 3.46
0 0.00
0 0.00
1726 78.60
470 21.40%
103  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 141
11 7.80
12 8.51
3 2.13
4 2.84
0 0.00
111 78.72
30 21.28%
104  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
2 6.06
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
105  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 203
5 2.46
20 9.85
5 2.46
2 0.99
11 5.42
160 78.82
43 21.18%
106  โรงเรียนไพศาลวิทยา 167
5 2.99
11 6.59
7 4.19
11 6.59
1 0.60
132 79.04
35 20.96%
107  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 67
9 13.43
0 0.00
3 4.48
2 2.99
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
108  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 253
12 4.74
9 3.56
22 8.70
9 3.56
0 0.00
201 79.45
52 20.55%
109  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 147
21 14.29
5 3.40
2 1.36
2 1.36
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
110  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 258
15 5.81
8 3.10
21 8.14
8 3.10
0 0.00
206 79.84
52 20.16%
111  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 567
52 9.17
29 5.11
26 4.59
5 0.88
0 0.00
455 80.25
112 19.75%
112  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 97
9 9.28
3 3.09
7 7.22
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
113  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 220
5 2.27
7 3.18
24 10.91
5 2.27
2 0.91
177 80.45
43 19.55%
114  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 114
7 6.14
6 5.26
3 2.63
3 2.63
3 2.63
92 80.70
22 19.30%
115  โรงเรียนบ้านหนองสระ 73
6 8.22
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 197
17 8.63
9 4.57
5 2.54
6 3.05
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
117  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 196
18 9.18
7 3.57
10 5.10
0 0.00
0 0.00
161 82.14
35 17.86%
118  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 68
10 14.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
56 82.35
12 17.65%
119  โรงเรียนบ้านหนองหอย 296
16 5.41
11 3.72
7 2.36
16 5.41
1 0.34
245 82.77
51 17.23%
120  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 77
2 2.60
2 2.60
7 9.09
2 2.60
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
121  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 113
6 5.31
4 3.54
8 7.08
1 0.88
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
122  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
9 5.70
13 8.23
4 2.53
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
123  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 146
13 8.90
6 4.11
5 3.42
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
124  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 55
5 9.09
0 0.00
3 5.45
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
125  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 63
2 3.17
4 6.35
1 1.59
2 3.17
1 1.59
53 84.13
10 15.87%
126  โรงเรียนบ้านกุงศรี 120
6 5.00
7 5.83
3 2.50
3 2.50
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
127  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 191
8 4.19
8 4.19
6 3.14
6 3.14
2 1.05
161 84.29
30 15.71%
128  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 134
3 2.24
4 2.99
10 7.46
4 2.99
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
129  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 224
10 4.46
6 2.68
14 6.25
0 0.00
5 2.23
189 84.38
35 15.63%
130  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 288
13 4.51
23 7.99
2 0.69
6 2.08
0 0.00
244 84.72
44 15.28%
131  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 105
4 3.81
4 3.81
7 6.67
1 0.95
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
132  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 112
11 9.82
5 4.46
1 0.89
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
133  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 106
5 4.72
4 3.77
4 3.77
2 1.89
1 0.94
90 84.91
16 15.09%
134  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 80
4 5.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 107
6 5.61
8 7.48
2 1.87
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
136  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 222
8 3.60
9 4.05
16 7.21
0 0.00
0 0.00
189 85.14
33 14.86%
137  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
3 4.05
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
138  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 228
9 3.95
5 2.19
19 8.33
0 0.00
0 0.00
195 85.53
33 14.47%
139  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 349
22 6.30
0 0.00
25 7.16
0 0.00
0 0.00
302 86.53
47 13.47%
140  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 135
0 0.00
0 0.00
18 13.33
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
141  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
3 5.26
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
142  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 223
9 4.04
2 0.90
14 6.28
2 0.90
0 0.00
196 87.89
27 12.11%
143  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
2 3.45
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
144  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 224
5 2.23
5 2.23
11 4.91
6 2.68
0 0.00
197 87.95
27 12.05%
145  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 244
7 2.87
6 2.46
13 5.33
2 0.82
1 0.41
215 88.11
29 11.89%
146  โรงเรียนบ้านนาจาน 141
5 3.55
7 4.96
4 2.84
0 0.00
0 0.00
125 88.65
16 11.35%
147  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1968
32 1.63
12 0.61
155 7.88
21 1.07
3 0.15
1745 88.67
223 11.33%
148  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 142
5 3.52
5 3.52
5 3.52
1 0.70
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
149  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 256
14 5.47
4 1.56
0 0.00
10 3.91
0 0.00
228 89.06
28 10.94%
150  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 65
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
151  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 67
3 4.48
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
152  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 118
1 0.85
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
153  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 175
7 4.00
6 3.43
4 2.29
0 0.00
0 0.00
158 90.29
17 9.71%
154  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 85
3 3.53
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
77 90.59
8 9.41%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
14 5.53
4 1.58
4 1.58
1 0.40
0 0.00
230 90.91
23 9.09%
156  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 243
4 1.65
5 2.06
5 2.06
4 1.65
4 1.65
221 90.95
22 9.05%
157  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
2 1.60
4 3.20
2 1.60
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
158  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 84
4 4.76
1 1.19
2 2.38
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
159  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 195
5 2.56
1 0.51
6 3.08
2 1.03
2 1.03
179 91.79
16 8.21%
160  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
1 1.64
2 3.28
56 91.80
5 8.20%
161  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 156
1 0.64
0 0.00
9 5.77
1 0.64
0 0.00
145 92.95
11 7.05%
162  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 181
1 0.55
4 2.21
7 3.87
0 0.00
0 0.00
169 93.37
12 6.63%
163  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 95
5 5.26
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
164  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 253
0 0.00
12 4.74
3 1.19
0 0.00
0 0.00
238 94.07
15 5.93%
165  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 130
3 2.31
3 2.31
0 0.00
1 0.77
0 0.00
123 94.62
7 5.38%
166  โรงเรียนบ้านสนามบิน 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
167  โรงเรียนบ้านนาแก 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
0 0.00
0 0.00
93 95.88
4 4.12%
168  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 122
4 3.28
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
117 95.90
5 4.10%
169  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 127
2 1.57
0 0.00
3 2.36
0 0.00
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
170  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 100
2 2.00
1 1.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 97.00
3 3.00%
171  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
172  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
173  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 127
0 0.00
0 0.00
1 0.79
0 0.00
1 0.79
125 98.43
2 1.57%
174  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
175  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,439 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,357 7.27
เตี้ย  2,191 6.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,105 6.49
ผอมและเตี้ย  1,283 3.96
อ้วนและเตี้ย  758 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,745 73.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,694 คน


26.80%


Powered By www.thaieducation.net