ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 155 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 72.43
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 11
4 36.36
4 36.36
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาทม 131
54 41.22
31 23.66
31 23.66
8 6.11
7 5.34
0 0.00
131 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 5
4 80.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
16 30.77
15 28.85
11 21.15
7 13.46
3 5.77
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโคกสี 155
34 21.94
33 21.29
32 20.65
32 20.65
23 14.84
1 0.65
154 99.35%
8  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 129
64 49.61
18 13.95
21 16.28
14 10.85
3 2.33
9 6.98
120 93.02%
9  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 110
12 10.91
12 10.91
11 10.00
24 21.82
23 20.91
28 25.45
82 74.55%
10  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
49 11.81
29 6.99
55 13.25
80 19.28
84 20.24
118 28.43
297 71.57%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 273
40 14.65
24 8.79
12 4.40
86 31.50
32 11.72
79 28.94
194 71.06%
12  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 84
24 28.57
20 23.81
4 4.76
9 10.71
0 0.00
27 32.14
57 67.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองกุง 192
20 10.42
11 5.73
28 14.58
31 16.15
40 20.83
62 32.29
130 67.71%
14  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 97
15 15.46
15 15.46
11 11.34
11 11.34
11 11.34
34 35.05
63 64.95%
15  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 36
3 8.33
6 16.67
4 11.11
6 16.67
4 11.11
13 36.11
23 63.89%
16  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 27
8 29.63
2 7.41
4 14.81
0 0.00
2 7.41
11 40.74
16 59.26%
17  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 44
7 15.91
7 15.91
4 9.09
5 11.36
3 6.82
18 40.91
26 59.09%
18  โรงเรียนบ้านวังยาว 125
22 17.60
30 24.00
8 6.40
12 9.60
0 0.00
53 42.40
72 57.60%
19  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 48
9 18.75
5 10.42
4 8.33
9 18.75
0 0.00
21 43.75
27 56.25%
20  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 44
10 22.73
7 15.91
7 15.91
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
21  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 63
9 14.29
7 11.11
6 9.52
4 6.35
5 7.94
32 50.79
31 49.21%
22  โรงเรียนบ้านวังเข 27
5 18.52
1 3.70
4 14.81
3 11.11
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
23  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 103
7 6.80
8 7.77
11 10.68
4 3.88
19 18.45
54 52.43
49 47.57%
24  โรงเรียนบ้านแฝก 47
9 19.15
8 17.02
4 8.51
1 2.13
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 187
27 14.44
15 8.02
28 14.97
9 4.81
6 3.21
102 54.55
85 45.45%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 33
5 15.15
5 15.15
5 15.15
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
27  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 58
9 15.52
5 8.62
9 15.52
3 5.17
0 0.00
32 55.17
26 44.83%
28  โรงเรียนบ้านหัวคู 94
13 13.83
8 8.51
16 17.02
5 5.32
0 0.00
52 55.32
42 44.68%
29  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 99
10 10.10
7 7.07
11 11.11
9 9.09
7 7.07
55 55.56
44 44.44%
30  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 53
6 11.32
3 5.66
1 1.89
13 24.53
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
31  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 160
18 11.25
4 2.50
11 6.88
16 10.00
18 11.25
93 58.13
67 41.88%
32  โรงเรียนบ้านโนนยาง 117
16 13.68
8 6.84
24 20.51
0 0.00
0 0.00
69 58.97
48 41.03%
33  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
34  โรงเรียนบ้านพันขาง 61
11 18.03
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
35  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 69
16 23.19
3 4.35
0 0.00
3 4.35
4 5.80
43 62.32
26 37.68%
36  โรงเรียนบ้านทรายมูล 72
9 12.50
10 13.89
0 0.00
8 11.11
0 0.00
45 62.50
27 37.50%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 191
19 9.95
13 6.81
20 10.47
6 3.14
12 6.28
121 63.35
70 36.65%
38  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 340
27 7.94
5 1.47
24 7.06
32 9.41
36 10.59
216 63.53
124 36.47%
39  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 97
10 10.31
2 2.06
1 1.03
10 10.31
12 12.37
62 63.92
35 36.08%
40  โรงเรียนบ้านปลาโด 141
37 26.24
-1 -0.71
15 10.64
-1 -0.71
0 0.00
91 64.54
50 35.46%
41  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 56
6 10.71
6 10.71
2 3.57
5 8.93
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
42  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 112
7 6.25
24 21.43
4 3.57
2 1.79
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
43  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 243
5 2.06
5 2.06
60 24.69
5 2.06
4 1.65
164 67.49
79 32.51%
44  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 54
7 12.96
0 0.00
10 18.52
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
45  โรงเรียนบ้านดอนควาย 36
7 19.44
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
46  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
7 25.93
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
47  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1067
37 3.47
67 6.28
85 7.97
37 3.47
85 7.97
756 70.85
311 29.15%
48  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 234
23 9.83
21 8.97
14 5.98
9 3.85
1 0.43
166 70.94
68 29.06%
49  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 114
12 10.53
7 6.14
10 8.77
2 1.75
2 1.75
81 71.05
33 28.95%
50  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 114
12 10.53
6 5.26
7 6.14
7 6.14
1 0.88
81 71.05
33 28.95%
51  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
2 2.86
4 5.71
50 71.43
20 28.57%
52  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 964
84 8.71
35 3.63
147 15.25
2 0.21
6 0.62
690 71.58
274 28.42%
53  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 71
7 9.86
5 7.04
3 4.23
4 5.63
1 1.41
51 71.83
20 28.17%
54  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 139
8 5.76
6 4.32
10 7.19
7 5.04
8 5.76
100 71.94
39 28.06%
55  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 93
11 11.83
3 3.23
3 3.23
9 9.68
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
56  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
12 7.59
5 3.16
25 15.82
0 0.00
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
57  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
58  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 94
6 6.38
9 9.57
6 6.38
2 2.13
3 3.19
68 72.34
26 27.66%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 96
6 6.25
6 6.25
5 5.21
2 2.08
6 6.25
71 73.96
25 26.04%
60  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 90
7 7.78
5 5.56
11 12.22
0 0.00
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
61  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 28
5 17.86
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
62  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 253
18 7.11
13 5.14
9 3.56
14 5.53
9 3.56
190 75.10
63 24.90%
63  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 54
5 9.26
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
64  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 178
4 2.25
5 2.81
22 12.36
6 3.37
5 2.81
136 76.40
42 23.60%
65  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
0 0.00
2 3.13
49 76.56
15 23.44%
66  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 169
10 5.92
6 3.55
17 10.06
6 3.55
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
67  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 140
11 7.86
12 8.57
6 4.29
3 2.14
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
68  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 130
3 2.31
7 5.38
8 6.15
3 2.31
8 6.15
101 77.69
29 22.31%
69  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
70  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 69
2 2.90
3 4.35
3 4.35
3 4.35
4 5.80
54 78.26
15 21.74%
71  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 113
7 6.19
6 5.31
2 1.77
6 5.31
3 2.65
89 78.76
24 21.24%
72  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 125
7 5.60
7 5.60
4 3.20
8 6.40
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
73  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 93
4 4.30
0 0.00
14 15.05
1 1.08
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
75  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
8 9.30
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
76  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 99
8 8.08
2 2.02
8 8.08
1 1.01
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
77  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 183
7 3.83
6 3.28
15 8.20
7 3.83
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
78  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 153
9 5.88
4 2.61
11 7.19
2 1.31
3 1.96
124 81.05
29 18.95%
79  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 154
10 6.49
0 0.00
19 12.34
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
80  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 91
14 15.38
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
81  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81
3 3.70
7 8.64
3 3.70
1 1.23
1 1.23
66 81.48
15 18.52%
82  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
4 3.42
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
83  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 62
5 8.06
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
84  โรงเรียนบ้านดงหวาย 91
6 6.59
4 4.40
4 4.40
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
85  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
8 5.97
7 5.22
6 4.48
1 0.75
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 144
4 2.78
5 3.47
14 9.72
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
87  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 88
1 1.14
7 7.95
0 0.00
6 6.82
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
88  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
89  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
90  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 195
6 3.08
4 2.05
5 2.56
7 3.59
7 3.59
166 85.13
29 14.87%
91  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 74
5 6.76
1 1.35
4 5.41
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
92  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 83
4 4.82
4 4.82
4 4.82
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
93  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 35
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
94  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
95  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
96  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 114
5 4.39
0 0.00
10 8.77
0 0.00
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
97  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 100
1 1.00
8 8.00
3 3.00
0 0.00
1 1.00
87 87.00
13 13.00%
98  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
99  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 129
6 4.65
5 3.88
5 3.88
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
100  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 162
10 6.17
6 3.70
4 2.47
0 0.00
0 0.00
142 87.65
20 12.35%
101  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
102  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
103  โรงเรียนบ้านลาด 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
104  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 244
5 2.05
10 4.10
5 2.05
5 2.05
0 0.00
219 89.75
25 10.25%
105  โรงเรียนอัคคะวิทยา 196
3 1.53
3 1.53
4 2.04
5 2.55
5 2.55
176 89.80
20 10.20%
106  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
107  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
108  โรงเรียนบ้านนาแพง 122
2 1.64
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
109  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 126
2 1.59
1 0.79
8 6.35
0 0.00
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
110  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
2 1.72
8 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
111  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
112  โรงเรียนบ้านวังม่วย 108
6 5.56
0 0.00
3 2.78
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
114  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 126
2 1.59
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
115  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 115
4 3.48
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
116  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
117  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
118  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
119  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 160
5 3.13
1 0.63
1 0.63
2 1.25
2 1.25
149 93.13
11 6.88%
120  โรงเรียนบ้านนางาม 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
121  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
122  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
123  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 232
2 0.86
2 0.86
3 1.29
3 1.29
3 1.29
219 94.40
13 5.60%
124  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 80
0 0.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 2.86
3 2.14
133 95.00
7 5.00%
126  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
127  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
128  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
129  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 171
2 1.17
2 1.17
3 1.75
0 0.00
0 0.00
164 95.91
7 4.09%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 76
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
0 0.00
0 0.00
1 1.67
0 0.00
1 1.67
58 96.67
2 3.33%
132  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 130
0 0.00
0 0.00
3 2.31
0 0.00
1 0.77
126 96.92
4 3.08%
133  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 66
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.82
0 0.00
172 97.18
5 2.82%
135  โรงเรียนบ้านหนองสิม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
136  โรงเรียนบ้านหนองตอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
137  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
138  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
139  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
140  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
141  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านดงดิบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านนาเมือง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,324 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,210 7.41
เตี้ย  777 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,235 7.57
ผอมและเตี้ย  680 4.17
อ้วนและเตี้ย  541 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,881 72.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,443 คน


27.22%


Powered By www.thaieducation.net