ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 80
35 43.75
21 26.25
6 7.50
13 16.25
5 6.25
0 0.00
80 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพนทัน 22
5 22.73
3 13.64
2 9.09
3 13.64
0 0.00
9 40.91
13 59.09%
3  โรงเรียนบ้านกุดบง 73
8 10.96
6 8.22
5 6.85
13 17.81
11 15.07
30 41.10
43 58.90%
4  โรงเรียนบ้านปัก 146
13 8.90
15 10.27
28 19.18
10 6.85
18 12.33
62 42.47
84 57.53%
5  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
7 6.60
11 10.38
3 2.83
24 22.64
13 12.26
48 45.28
58 54.72%
6  โรงเรียนบ้านต้อน 141
19 13.48
23 16.31
18 12.77
14 9.93
3 2.13
64 45.39
77 54.61%
7  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 144
30 20.83
17 11.81
10 6.94
19 13.19
0 0.00
68 47.22
76 52.78%
8  โรงเรียนบ้านบัว 252
19 7.54
23 9.13
40 15.87
23 9.13
24 9.52
123 48.81
129 51.19%
9  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 170
4 2.35
21 12.35
1 0.59
25 14.71
22 12.94
97 57.06
73 42.94%
10  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 63
19 30.16
0 0.00
3 4.76
3 4.76
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
11  โรงเรียนบ้านนาดี 174
15 8.62
4 2.30
6 3.45
25 14.37
15 8.62
109 62.64
65 37.36%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 130
6 4.62
9 6.92
16 12.31
9 6.92
8 6.15
82 63.08
48 36.92%
13  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 131
14 10.69
3 2.29
6 4.58
16 12.21
9 6.87
83 63.36
48 36.64%
14  โรงเรียนบ้านแป้น 163
15 9.20
13 7.98
15 9.20
16 9.82
0 0.00
104 63.80
59 36.20%
15  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 703
38 5.41
25 3.56
63 8.96
63 8.96
63 8.96
451 64.15
252 35.85%
16  โรงเรียนบ้านแบง 239
27 11.30
14 5.86
16 6.69
8 3.35
15 6.28
159 66.53
80 33.47%
17  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 123
17 13.82
2 1.63
18 14.63
3 2.44
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
18  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 200
30 15.00
23 11.50
10 5.00
2 1.00
0 0.00
135 67.50
65 32.50%
19  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 288
21 7.29
20 6.94
23 7.99
12 4.17
15 5.21
197 68.40
91 31.60%
20  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 69
8 11.59
8 11.59
5 7.25
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
21  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 254
22 8.66
15 5.91
16 6.30
12 4.72
8 3.15
181 71.26
73 28.74%
22  โรงเรียนบ้านนาหนัง 255
26 10.20
14 5.49
25 9.80
4 1.57
0 0.00
186 72.94
69 27.06%
23  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 71
6 8.45
4 5.63
5 7.04
4 5.63
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
24  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 195
31 15.90
12 6.15
4 2.05
5 2.56
0 0.00
143 73.33
52 26.67%
25  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 190
14 7.37
15 7.89
10 5.26
11 5.79
0 0.00
140 73.68
50 26.32%
26  โรงเรียนบ้านดงดาล 107
24 22.43
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
27  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 52
5 9.62
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
28  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 60
0 0.00
1 1.67
10 16.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
29  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 63
6 9.52
6 9.52
3 4.76
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
30  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 77
5 6.49
7 9.09
3 3.90
2 2.60
1 1.30
59 76.62
18 23.38%
31  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 133
14 10.53
6 4.51
11 8.27
0 0.00
0 0.00
102 76.69
31 23.31%
32  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 331
30 9.06
18 5.44
26 7.85
3 0.91
0 0.00
254 76.74
77 23.26%
33  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 82
1 1.22
11 13.41
5 6.10
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
34  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 130
10 7.69
2 1.54
16 12.31
1 0.77
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
35  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
5 7.94
2 3.17
6 9.52
0 0.00
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
36  โรงเรียนบ้านหนองแอก 117
6 5.13
8 6.84
12 10.26
0 0.00
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
37  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
1 3.70
1 3.70
21 77.78
6 22.22%
38  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 430
25 5.81
7 1.63
46 10.70
16 3.72
1 0.23
335 77.91
95 22.09%
39  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 85
3 3.53
5 5.88
10 11.76
0 0.00
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
40  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128
11 8.59
7 5.47
5 3.91
3 2.34
1 0.78
101 78.91
27 21.09%
41  โรงเรียนบ้านนาฮำ 267
20 7.49
0 0.00
26 9.74
1 0.37
6 2.25
214 80.15
53 19.85%
42  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 46
3 6.52
5 10.87
1 2.17
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
43  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 160
7 4.38
6 3.75
7 4.38
6 3.75
5 3.13
129 80.63
31 19.38%
44  โรงเรียนบ้านหนองยาง 109
6 5.50
4 3.67
7 6.42
3 2.75
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
45  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 105
10 9.52
4 3.81
5 4.76
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
46  โรงเรียนบ้านผือ 407
17 4.18
0 0.00
60 14.74
0 0.00
0 0.00
330 81.08
77 18.92%
47  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1069
26 2.43
21 1.96
43 4.02
47 4.40
64 5.99
868 81.20
201 18.80%
48  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 129
12 9.30
6 4.65
6 4.65
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
49  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
50  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 71
2 2.82
6 8.45
5 7.04
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
51  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 142
14 9.86
3 2.11
9 6.34
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
52  โรงเรียนบ้านนายาง 232
9 3.88
11 4.74
22 9.48
0 0.00
0 0.00
190 81.90
42 18.10%
53  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 61
4 6.56
1 1.64
5 8.20
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
54  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 112
8 7.14
1 0.89
7 6.25
4 3.57
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
55  โรงเรียนบ้านเซิม 383
9 2.35
13 3.39
21 5.48
9 2.35
16 4.18
315 82.25
68 17.75%
56  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
57  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 114
6 5.26
4 3.51
9 7.89
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
58  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 166
15 9.04
5 3.01
5 3.01
4 2.41
0 0.00
137 82.53
29 17.47%
59  โรงเรียนบ้านโพนแพง 61
0 0.00
2 3.28
8 13.11
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
60  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 70
4 5.71
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
61  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
62  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 105
0 0.00
3 2.86
13 12.38
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
63  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 86
2 2.33
2 2.33
9 10.47
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
64  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 90
2 2.22
3 3.33
7 7.78
0 0.00
1 1.11
77 85.56
13 14.44%
65  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
66  โรงเรียนบ้านใหม่ 70
0 0.00
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
67  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 154
0 0.00
2 1.30
19 12.34
1 0.65
0 0.00
132 85.71
22 14.29%
68  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 153
5 3.27
1 0.65
8 5.23
5 3.27
2 1.31
132 86.27
21 13.73%
69  โรงเรียนบ้านหนองหอย 174
16 9.20
2 1.15
4 2.30
1 0.57
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
70  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 76
6 7.89
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
71  โรงเรียนบ้านปักหมู 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 89
1 1.12
3 3.37
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
73  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 130
10 7.69
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
74  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
75  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 195
8 4.10
7 3.59
7 3.59
1 0.51
0 0.00
172 88.21
23 11.79%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 155
6 3.87
6 3.87
6 3.87
0 0.00
0 0.00
137 88.39
18 11.61%
77  โรงเรียนบ้านนาตาล 106
3 2.83
2 1.89
4 3.77
3 2.83
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
78  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
4 4.94
2 2.47
3 3.70
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
79  โรงเรียนบ้านโพนทอง 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
80  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 130
1 0.77
5 3.85
6 4.62
1 0.77
0 0.00
117 90.00
13 10.00%
81  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 77
2 2.60
1 1.30
2 2.60
1 1.30
1 1.30
70 90.91
7 9.09%
82  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 137
7 5.11
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220
5 2.27
4 1.82
6 2.73
2 0.91
2 0.91
201 91.36
19 8.64%
84  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 177
6 3.39
0 0.00
9 5.08
0 0.00
0 0.00
162 91.53
15 8.47%
85  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
86  โรงเรียนบ้านจับไม้ 72
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
2 2.78
66 91.67
6 8.33%
87  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 337
6 1.78
5 1.48
11 3.26
3 0.89
3 0.89
309 91.69
28 8.31%
88  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 161
7 4.35
0 0.00
6 3.73
0 0.00
0 0.00
148 91.93
13 8.07%
89  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 25
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
90  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 105
4 3.81
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
91  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
92  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
93  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 169
0 0.00
3 1.78
7 4.14
0 0.00
0 0.00
159 94.08
10 5.92%
94  โรงเรียนบ้านนาเมย 72
4 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
96  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 107
1 0.93
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
97  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
98  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 157
0 0.00
1 0.64
5 3.18
1 0.64
0 0.00
150 95.54
7 4.46%
99  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 186
4 2.15
3 1.61
1 0.54
0 0.00
0 0.00
178 95.70
8 4.30%
100  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
101  โรงเรียนบ้านคำจำปา 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
102  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 237
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
237 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านน้ำเป 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  887 5.96
เตี้ย  560 3.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  989 6.65
ผอมและเตี้ย  471 3.17
อ้วนและเตี้ย  338 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,632 78.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,245 คน


21.81%


Powered By www.thaieducation.net